Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 31 oktober 1890

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 31 oktober 1890

Anmärkning

Den 31 Oktober 1890


Närvarande samtlige
Ledamöter förutom
Herrar C Höglund och
G.A.Kindgren


§204
Att jemte ordföranden justera dagens
protokoll utsågos Herrar C.O.Hellqvist och
C.F.Zackrisson och skulle justering ske
måndagen den 10 instundande November
kl. 10 f.m då det ock kommer att offent-
ligen uppläsas.

§205
I skrifvelse af den 27 dennes hade
Magistraten meddelat Stadsfullmäktige att Kongl.
Maj:t genom nådigt bref af den 10 innevarande
Oktober funnit godt i nåder medgifva att med
tillsättandet af lediga borgmästarebefattningen här
i Staden må anstå intill dess väckt fråga om
rörande lönereglering för Magistraten härstädes
blifvit afgjord,dock under vilkor att nämnde
fråga varde af vederbörande slutligen hand-
lagd och underdånigt förslag derom Kongl
Maj:t nådiga pröfning understäldt inom sex
månader från nyssnämnde den 10 Oktober
vid äfventyr att om sådant försummas,
åtgärderna för borgmästareembetets återbe-
sättande kommer att i stadgad ordning fortgå.

Skrifvelsen lades till handlingarne och
anmodades Beredningsutskottet att fortast inkomma
med förslag till ledamöter i den komité som
skall omhändertaga löneregleringsfrågan

{206}
Friherre C.C.Beck-Friis hade i anländ
skrifvelse af den 25 Oktober då. å komiterades
för den s.k lasarettsvägens vid Eskilstuna
för bättring vägnar på anförde skäl anhållit
om bidrag från Torshälla stad för nämnde
vägs förbättring genom slagen sten.

Herr C.F.Zackrisson anförde att
under tiden för nämnde vägs byggande en del
hemman blifvit befriade från vägunderhåll,
å annan plats intill Eskilstuna hvadan han
ansåg dessa hemman pligtskyl-
dige att underhålla ifrågavarande väg.

Handlingarne remitterades till Drätsel-
kammaren för dess yttrande.

§207
Drätselkammaren hade medelst
protokollsutdrag af 30 dennes inkommit
med kostnadssförslag öfver den föreslagna
omändringen af Rådhuset enligt hvilket
kostnaden skulle uppgå till kronor 330.

Sedan Stadsfullmäktige beslutat
att den föreslagna tvärväggen i förstugan skulle
göras af 1½ tums plank samt att dörren
emellan Sessionssalen och Borgmästarens
expeditionsrum skulle ändras till enkel
i st. för föreslagna dubbeldörr bifölls Drät-
selkammarens förslag till ändrad inredning
af Rådhuset och uppdrogs åt Drätselkamma-
ren att fortast verkställa detsamma.

§208.
I följd af Herr Höglunds i § 199
omnämnde motion,hade Drätselkammaren
nu upprättat kostnadsförslag för den före-
slagna inredningen af ännu ett rum för
Stadsfullmäktiges räkning och skulle denna
kostnad belöpa sig till kronor 60.-

Herr Höglund hade lofvat kostnads-
fritt lemna tapeter till rummet och Herr
Lidén erbjöd sig nu uppsätta desamma.
Båda dessa anbud antogos med tacksamhet
och beslöto Fullmäktige sådan ändring
och inredning som Drätselkammaren föreslagit.

§209.
Herr C.F.Zachrissons 1 § 198 om-
nämnde motion hade nu behandlats af
Drätselkammaren som tillstyrker motionen
på så sätt att för närvarande uppföres endast
{en} klappbrygga

Fullmäktige beslöto ock att för
närvarande endast en klappbrygga skall
uppföras på stadens bekostnad samt att denna
klappbrygga skall förläggas i gränden mellan
gårdarne N:o 29 och 30 och uppdrogs åt Drätsel-
kammaren att inkomma med kostnadsför-
slag å byggandet af nämnde brygga.

§210.
Wid sammanträdet den 2 Oktober
d.å. hade Herr Höglund anhållit att,vid
Lärkans brygga, på den plats der kolupplaget
nu är, få uppföra ett skjul för magasinering
dels af kol och dels af andra effekter.

Motionen hade då remitterats till
Drätselkammaren som i nu afgifvet yttrande
tillstyrker Stadsfullmäktige bifalla det begärda.

Stadsfullmäktige beslöto nu ock
tillsvidare medgifva Lärkans bolag få uppföra
det begärda skjulet och uppdraga åt Drätsel-
kammaren att utfärda närmare bestämmelser
angående platser för detsamma.

§211
Drätselkammaren anmälde att till
kommande år förestå val af två ledamöter
samt en suppleant i Kammaren.

De afgående ledamöterna äro Fabri-
kören Herr K.E.Andersson och Grosshandlaren
Herr C.Höglund samt suppleanten Herr
C.J.Andersson.

Sedan Herr K.E.Andersson till-
kännagifvit sig hindrad emottaga återval
uppdrogs åt Utskottet att föreslå hvilka
som anses böra i Drätselkammaren efter
de afgående inväljas

Uppdrogs åt Utskottet att föreslå:

Ombud för Staden vid blifvande man-
talsskrifning.

Ledamöter i komitén för försäkring
af fast egendom.

Revisorer af stadens räkenskaper för
år 1890.

Revisorer af Bränvinsbolagets räken-
skaper för det gångna räkenskapsåret.

Befäl vid Stadens sprutor samt
att bereda nästkommande års Utgifts-
och inkomststat då densamma från
Magistraten inkommit.

§213
Utskottet hade nu afgifvit betänkan-
de med anledning af den föreslagna rätningen
af gatorna dels emellan N:o 1 och N:o 6 samt dels emellan
N:o 7 framemot småskolehuset.

Ärendet uppskjöts till ett kommande
sammanträde och uppdrogs åt Utskottet
att inhemta hvilka anspråk på ersättning
egaren af N:o 8 kan hafva derest beslut
skulle fattas om den sednare gaturätningen

§214
Af de frånvarande befriades Herr Hög-
lund ifrån böter enär han anmält förfall
som gillades hvaremot Herr G.A.Kindgren
påfördes böter för utevaro

In fidem
/K,E,Andersson/

Justeradt den 10 Nov. 1890

/C,O,Hellqvist/
/Carl Zachrisson/

Offentligen uppläst den 10 November 1890, betyga

/Georg Sjöström/
/Carl Zachrisson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 31 oktober 1890,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107686.

Personrelationer