Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 31 mars 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 31 mars 1891

Anmärkning

den 31 Mars 1891.

Närvarande samtlige
ledamöter förutom Herrar
C. J. Andersson och C Lidén.

§. 65.
att jemte Ordföranden justera dagens
protokoll utsågos Herrar J. P. Engström
och F. H. Stenkvist och skulle detta
ske Thorsdagen den 2 april kl. 12
middagen då såväl detta som ock
protokollet af den 25 mars kom-
mer att offentligen uppläsas.

§. 66
Sedan magistraten genom skrifvelse
af denna dag förklarat sig villig
att mot en årlig ersättning från
Stadskassan af 700. Kronor för sin
del tillerkänna sterbhusdelegare i staden
rätt att till såväl uppteckning och vär-
dering af egendom som ock till arfskifte
kalla gode män på sätt som stadgat
är om bo som ej under Stadsdomstol
lyder beslöto Fullmäktige att för sin
del antaga detta Magistratens anbud.

Och uppdrogs åt undertecknad ordfö-
rande att hos Kongl. Maj:t söka nödig
stadfästelse at den sålunda mellan
Magistraten och Stadsfullmäktige gjorda
öfverenskommelsen.

§. 67
Wid fortsatt behandling af det un-
der §. 60 antecknade ärende beslöto
Fullmäktige med bifall till komiterades
framställning i ämnet:

Att de Borgmästaren i Thorshälla på
lön anslagne jordar skola, efter det
nu utarbetat föreslag till reglering
af löner åt magistratens tjenstemän
vunnit nödig stadfästelse, af staden
öfvertagas och till stadens bästa
utarrenderas.

Att Kontanta årliga lönen åt Borg-
mästaren skall utgå med ett belopp
af 2.500 kronor i hvilken summa ingår
icke blott ersättning för mistad fördel
af lönejorden utan ock andel i veder-
lag för mistad boupptecknings - och
arfskiftesprovision.

Komiterades förslag om beredande af
lönetillägg åt Borgmästaren afslogs af
Fullmäktige.

Mot detta sednaste beslut anfördes reserva-
tion af Herr C. Höglund, hvarjemte Ordfö-
randen tillkännagaf sin önskan få i
protokollet antecknat att ej heller han
kunnat i ett sådant beslut deltaga.

Widkommande lönen till Rådmän-
nen beslöto Fullmäktige i enlighet med
Komiterades hemställan:

Att till hvardera af tvenne Rådmän
skall utgå en årlig lön af 225 kronor
i hvilket belopp ingår vederlag för mistad
boupptecknings - och arfskriftesprovision.

Widare fattades det beslut,
att genom undertecknad ordförande hos
Kongl. Maj:t söka nådig stadfästelse
å sålunda beslutade lönereglering för
Magistraten i Torshälla med uttalande
tillika af den önskan att löneregle-
ringen må träda i tillämplighet med
den dag då Borgmästare i nåder ut-
nämnes.

§. 68
Sedan Konungens Befallningshafvandes
i länet, i §. 61 omnämde utslag ånyo
upplästs beslöto Fullmäktige låta sig
nöjas med Komminister G. Sjöströms
sålunda vunna befrielse från upp-
draget att vara ledamot af Drätsel-
kammaren härstädes.

Och företogs med anledning häraf
val af en ledamot i Drätselkamma-
ren hvartill invaldes Herr L. F. Berg-
lund med tjenstgörningstid intill ut-
gången af år 1894.

§ 69.
Med anledning af den af Fattigvårds-
styrelsens Ordförande i §. 62 omnämde
anmälan så hade Utskottet hemstält
att detta ärende icke bör af Stadsfull-
mäktige upptagas till behandling enär
detsamma innefattar ett ämne hvaröver
Fattigvårdsstyrelsen, utan Stadsfullmäktiges
hörande eger rätt besluta,

Fullmäktige beslöto ock att i
ärendets nuvarande skick icke upp-
taga detsamma till behandling.

§.70.
Enär Herrar C. J. Andersson och
C. Lidén anmält förfall hvilka gillades
skulle deras utevaro från sammanträde
icke medföra några böter.

In fidem
/K, E, Andersson/

Justeradt den 2 april 1891
/J. P. Engström/
/F, H, Stenqvist/

Offentligen uppläst den 2 april 1891
betyga
/B. W. Wahlström/
/J W Lundqvist/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 31 mars 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 30 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107685.

Personrelationer