Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 31 januari 1890

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 31 januari 1890

Anmärkning

den 31 Janu 1890

Närvarande samtl Herrar
Ledamöter med undantag
af Herr G A Kindgren som
anmälts sig sjuk

§ 17.
Att jemte Ordf justera dagens proto
koll utsågos Herrar F E Larsson och
F Berglund och skulle detta ske Tis
dagen den 4 Febr, då detsamma ock
kommer att offentligen uppläsas

§ 18
I enl med § 10 hade nu Utskottet afgif
vit förslag till ledamöter i Stadens
Helsovårdsnämd ock sedan detta förslag
upplästs invaldes H:rr C W Ståhle C F
Zackrisson N A Berggrenson och P E
Pettersson i Helsovårdsnämden

§ 19
Revisorernas, af Nya Spritbolagets
räkenskaper, berättelse föredrogs och
lemnade Stadsf i enl med gjord fram
ställning för Stadens del ansvarsfrihet
för förvaltningen af nämde Bolags
affärer för året 1/10 1888 - 30/9 1889.

§ 20
I följd af § 190 i protokollet för år 1889.
hade Utskottet behandlat, genom Drätsel
kammaren inkomne ansökan från arrendetorernas
af i Stadsskogen belägna
jordlotter om nedsättning i det kontrak
terade arrendet för året med 10 %.

Utskottet hemställer att denna an
sökan må af Stadsfullm, afslås hvil
ket ock blef Stadsfullm beslut

§ 21.
Medelst utdrag af protokollet af den 16 Jan
d å hade ifrån Drätselkammaren inkommit
(Bil 8) Kronojägare S Anderssons ansökan om
medgifvande att få i ett uppgifvet kärr
i Stadsskogen taga cirka 100 lass dye för
påförande å den af Andersson arrenderade
Stadsjorden och beslöto Stadsfullm: vid före
dragandet häraf att remittera denna ansökan
åter till Drätselkammaren för inhämtan
de af dess yttrande öfver gjorde begäran

§ 22.
Drätselkammaren hade medelst utdrag
af dess protokoll af den 30 Janu (Bil 11)
anmält att Stora Bron i år behöfde
plankbeläggas å Körbanan och att kammaren så ord-
nat med afverkningen i årets hygge å
Stadsskogen, att virke till nämde bro-
repration derifrån kunde fås, derest
Stadsf så beslöto

Under diskution härom framstäldes dels
yrkande om att virke till denna reprati
on borde från annat håll anskaffas enär
det ansågs att fastare virke behöfdes än
det å Stadsskogen befintliga, dels yrkan
de att det behöfliga virket skulle tagas
af Stadsskogen och beslöto Stadsf att genom
votering bifalla det sednare yrkandet
och uppdrogs åt Drätselkammaren att
ombesörja hemforsling af virket samt före
slogs afgifvande dels å dimentionen af
detsamma vid sågningen dels om sättet
för beläggningen

§ 23
Med anledning af punkt 6 i före
dragningslistan uppdrogs till Drätsel
kammaren att genast Staden Kronodebet
sedel aflemnats efterse om Stadens äf
ven i år påförts skatt för Hemmanen
Säby & Söderby utan afdrag af 30% grund
skatteskrifningen och så tidigt härom gö-
ra framställning till Stadsf: att klagomål
öfver en sådan debeteringsåtgärd må kun
na aflåtas i behörig tid

§ 24
Sedan Ordf nu fullgjort det uppdrag
honom af Stadsf, enl dess beslut af 13
Nov 1889., lemnads att af sak-
kunnig person begära utlåtande öfver
huru vida Stadsf, ännu äro i sin fulla
rätt att göra de förändringar i den upp
rättade planen af Östra Egoområdet som önskades
och hade Ytttrande härom begärts af e. o Notarie
O Wallin i Stockholm, och anser han att Stadsf
äro fullkomligt oförhindrade göra de för-
ändringar som de vid närmare öfver
vägande må finna lämpliga.

Sedan nu detta upplästs föreslog Herr
L Frigge att Stadsf må bestuta att al
la gator å området i fråga måtte ut
läggas till endast 30 fots bredd och att det
ta förslag måtte remitteras till Utskottet
för beredning

Stadsf beslöto ock remittera förslaget
till Utskottet

Widare föreslog Herr P Fagerström med
hvilken Herr Höglund instämde att den
af Herr Essén upprättade kartan måtte
helt och hållet annuleras och att detta för
slag måtte remitteras till Utskottet
Herr C A Andersson yrkade att för
slaget måtte af Stadsf: redan nu för
kastas men genom votering beslöto Stadsf
remittera detsamma till U:et för beredning
Hvad sedan vägen öfver området nedåt
kanalen beträffar yrkade Herr Fagerström att
Stadsf måtte besluta att den skulle
förblifva sådan den nu i verk-
ligheten är, och icke rätas så som
å kartan upptagits

Äfven detta yrkande remitterades till Ut:tet
med framstäld begäran om yttrande i allt till detsam-
ma hänskjutne härutinnan inom 14 dagar.

Då nu så många olika föreslag förelåge
yrkade Herr Höglund att Stadsf, måtte
besluta att medgifva Utskottet rättighet
med sig vid behandlingen af dessa frågor
få förena Byggmästare Sv Winqvist hvil
ket förslag Stadsf biföllo.

§ 25.
Rådman J M Widegren hade i skrifvel
se af 27 Janu (Bil 9), inkommen genom Magi
straten, förklarat sig hindrad emottaga
uppdraget att vara Revisor af Stadens rä-
kenskaper ock remitterades skrifvelsen till
Utskottet för föreslags afgifvande huru
härmed förfaras bör

§ 26
Herr C Höglund föreslog att enär han
hade sig bekant att Stadsf ansökan till Kongl
Maj:ts om rättighet att sjelfva få tillsätta
Stadsläkare hvilken ansökan den 19 sistl
Dec aflemnats till Magistraten under an
hållan om dess insändande, ännu icke af
gått härifrån, Stadsf, må besluta uppdra
ga åt Ordf att till Magistratens Ordf
framställa begäran om att nämde ansökan
måtte ofördröjligen afsändas till veder
börlig ort

§ 27
Herr C A Andersson föreslog att Stads
fullm måtte bevilja Utskottet rättighet
få hos sig anställa Sekreterare och att
öfver förslaget måtte inhämtas Utskottets
yttrande i Den begärda remissen till Ut
skottet bifölls

§ 28
Herr G A Kindgrens utevaro från
sammanträdet ansågs för laga,

In fidem
/K, E, Andersson/

Justeradt den 4 Febr. 1890.
/F. Berglund/
/F, E, Larsson/

Offentligen uppläst den 4 Febr. 1890
/F, E, Larsson/
/Carl Höglund/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 31 januari 1890,” Eskilstuna kommun, hämtad 20 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107682.

Personrelationer