Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 31 januari 1889

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 31 januari 1889

Anmärkning

Protokoll, hållet vid
Stadsfullmäktiges i Tors-
hälla sammmanträde den 31
Januari 1889.

Närvarande samtlige ledamöter.

§. 19.
Företogs till förnyad behandling det
under §.17 upptagna ärendet, hvarvid upp-
lästes utskottets infordrade yttrande i ämnet;
och beslöto fullmäktige för sin del framstäl-
la följande önskningar:

1:o {rörande försäljningsställenas antal
att} under nästa tre-års-period
{Ett utminuteringsställe,}
{Ett utskänkningsställe N:o 1,} den s.k. Källaren,
som är förenadt med skyldighet för inne-
hafvaren att hålla rum och mat för re-
sande samt anskaffa skjuts år dessa
hos härvarande skjutsentreprenör, samt
{Ett utskänkningsställe N:o 2,} den st k. Krogen,
må hållas öppna;

2:o {rörande försäljningsställenas plats inom staden
att} med denna frågas afgörande får anstå;

3:o {rörande försäljningsställenas öppethållande
att} utminuteringsstället hålles öppet för
handel med bränvin söcknedagar mellan
kl. 8 f.m och kl. 9 e.m. utom dagen före
sön- eller helgdag, då dylik handel ej
må fortgå längre än till kl. 6 e.m;
{att} utskänkningsstället N:o 1 eller Käl-
laren hålles öppet för utskänkning
söcknedagar mellan kl.8 f.m. och kl.10 e.m. med un-
dantag af dagen före sön- eller helgdag, då utskänk-
ning ej må fortgå längre än till kl. 6 e.m., hvarjem-
te å sön- och helgdagar utskänkning icke må
ega rum; samt
{att} utskänkningsstället N:o 2, den s.k. Krogen,
hålles öppen för utskänkning söckendagar mel-
lan kl. 8 f.m. och kl.10 e.m. utom dagen före sön-
eller helgdag, då utskänkning upphör kl.6 e.m.,
hvarjemte utskänkning å sön-och helgdagar
icke må ega rum.

§. 20.
Att jemte ordföranden justera dagens proto-
koll utsågos H:rr S. Winqvist och G.A. Kindgren,
och skulle detta ske å kommunalrummet
fredagen den 1 Februari kl.1 e.m.

In fidem:
/Georg Sjöström/
n.v. Ordförande

Justeradt:
/G A Kindgren/
/Sv,Winqvist/

Offentligen uppläst den 1 Februari 1889 betyga:
/G A Kindgren/
/John Valter/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 31 januari 1889,” Eskilstuna kommun, hämtad 17 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107681.

Personrelationer