Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 31 juli 1888

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 31 juli 1888

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Stadsfullmäk-
tiges i Torshälla sammanträde den 31.
Juli 1888.

Närvarande: Samtlige fullmäktige utom herr Fagerström, som var
af sjukdom hindrad, och herr Strengbohm, hvilken ej hos
Ordföranden anmält förhinder, men, efter hvad upplystes,
befunne sig på resa. Som herr Strengbohm ej kunnat med
kallelselistan anträffas, beslöts, att han skulle befrias från
bötes påföljd.

{§.92}
Föredrogs en från Landshöfdinge Embetet genom Magistraten in-
kommen skrifvelse, (Bil. 7) med underrättelse att Kongl Maj:st
vid föredragning af Postmästare F Lindqvisters i underdånighet an-
förda besvär öfver Landshöfdinge Embetets den 11 Februari innevaran-
de år meddelade utslag i fråga om sökt upphäfvande af sena-
ste valet till Stadsfullmäktige här i staden, funnit de under-
dåniga besvären ej förtjena afseende. Skrifvelsen lades till
handlingarne.

{§93.}
Föredrogs en från Magistraten inkommen skrifvelse af
den 23 dennes, med hemställan att fullmäktige måtte upp-
draga åt drätselkammaren att å lämplig tid innevarande
år reqvirera biträde af länsträdgårdsmästaren för att uppgöra
plan för planteringarnes vårdande. De anordningar läns-
trädgårdsmästaren då förklarar böra vidtagas, borde sedermera af drät-
selkammaren genom sakkunnig person fullföljas. Kostnaden för
härmed förenade utgifter ansågs kunna bestridas af trädplanterings
kassan. Det beslöts, att ärendet hvilar till nästa sammanträde.

{§94.}
Wid fortsatt behandling af det under §90 upptag-
ne ärende, inlemnade Borgmästare Swentzer dels en skrifvelse
från Magistraten af den 30 dennes (Bil 8) dels ock af Byggmästa-
re Winqvist, enligt uppdrag från Byggnadsnämnden, upprättade
alternativa kostnadsförslag öfver ifrågasatta reparationer i Råd-
huset. (Bil 9). Derjemte anmälde Borgmästare Swentzer, att Bygg-
nadsnämnden vid sammanträde i går behandlat detta ärende,
men att nämndens protokoll ej vore justeradt och således ej nu
kunde företes. Efter det dessa skrifvelser blifvit upplästa, och
herr K. E. Andersson förklarat sig villig att åt Staden skänka
de 4 st ventiler, hvilka i herr Winqvists {förra} kostnadsförslag med
insättning, finnas upptagna till en kostnad af 44 kronor, beslöto fullmäk-
tige, under betygande af sin tacksamhet för herr Anderssons an-
bud, uppdraga åt Drätselkammaren att ofördröjligen på Sta-
dens bekostnad i flickskolans lokal låta verkställa de repara-
tioner, som i herr Winqvists {förra} kostnadsförslag finnas angifna.
Magistratens nämnde skrifvelse såväl som ärendet i öfrigt re-
mitteras till utskottet, som har att afgifva yttrande deröfver.

{§95.}
Föredrogs utskottets förslag till skrifvelse från Stadsfullmäkti-
ge med begäran om Kon Befallningshafvandes förordnande för
Kommissionslandtmätaren R. Essén att verkställa uppmätning
och afvägning af den till bebyggande afsedda delen af Stadens
Östra område samt att derstädes verkställa erforderligt egout-
byte mellan Staden och enskilda jordegare; Och blef ut-
skottets förslag af fullmäktige gilladt och antaget.

{§.96.}
Föredrogs utskottets förslag till skrifvelse från Stadsfullmäktige
till Kongl Generalpoststyrelsen med anhållan att Stadens inne-
vånare måtte komma i åtnjutande af förmånen att kostnads-
fritt få genom Postverkets försorg till sig hemburna sina till
postkontoret här i Staden ankomne försändelser; Och blef
utskottets förslag af fullmäktige gilladt och antaget.

{§97.}
Föredrogos dels Revisorernes berättelse öfver granskning
af Stadens Kommunala Räkenskaper för År 1887. (Bil. 10) dels
af Magistratens Ordförande i anledning deraf lemnad för-
klaring, (Bil. 11.) dels ock Drätselkammarens förklaring i anled-
ning af nämnde berättelse; (Bil. 12.). Under öfverläggningen
i detta ämne leddes förhandlingarne af vice Ordföranden.

I afseende på sättet för ärendets behandling beslöts, att
revisionsberättelsen skulle punktvis genomgås och vederböran-
des förklaringar i sammanhang dermed uppläsas.

Revisorernas anmärkningar i {A.} 1:mo, 5:o, 8:o och 9:o och
{B.} 2:do och 4:o godkändes, och skulle enär vederbörandes förkla-
ringar ej syntes fullt tillfredsställande, anmärkningarne i {A} 5:o
8:o och 9:o öfverlemnas till Drätselkammaren för ny utredning af
anmärkta förhållanden. Öfriga godkända anmärkningar skulle
icke föranleda till någon fullmäktiges åtgärd.

Revisorernes anmärkningar i {A.} 2:do, 3:o, 4:o, 6:o, 7:o och 10:o
samt i {B} 1:o och 3:o, blefvo deremot ogillade.

Revisorernes yrkande att donationernas räkenskaper för
framtiden ej må inblandas i Stadskassans och fattigvårdsstyrel-
sens räkenskaper, godkändes. I anledning af revisorernas
anmälan förklarade fullmäktige sig godkänna den säkerhet herr
C. F. Berglund lemnat för lånet utur skepparekassan.

Enär, såsom förut sagt är, några af revisorernas anmärknin-
gar ej blifvit nöjaktigt förklarade, beslöts att tillsvidare och intill-
dess sådant skett, uppskjuta afgörandet om den af Revisorerne
tillstyrkta ansvarsfrihet.

{§98.}
Komminister Sjöström anmälde, att man vid den enligt re-
visionsberättelsen företagna granskning af Stadens Kommunala rä-
kenskaper funnit bland annat äfven den oegentligheten, att bland
Stadens Kommunala utgifter upptagits äfven sådana poster, hvil-
ka rätteligen bordt förekomma i de under Kyrkstämmans förvaltning
stående Räkenskaper, så t.ex. förekomma i de nu granskade rä-
kenskaperna hyresmedel åt komminister, löner åt klockaren
& Orgelnisten samt Kyrkobetjeningen, äfvensom kostnaden för Reparationer
i klockar-
gården. Med anledning häraf yrkade komminister Sjöström
att fullmäktige måtte vid ett blifvande sammanträde besluta
Rättelse i detta afseende. Wid behandlingen af detta Ärende leddes förhand-
lingen af vice Ordföranden.

{§99.}
Herr Engström hemstälde, huruvida icke Stadsfullmäktige ville be-
sluta att på Stadens bekostnad rännstenen tvärs öfver gatan emellan
gårdarne N:o 51 och 20. sänkes så mycket att der framflytande vatten
beredes beqvämt aflopp och ej såsom nu öfversvämmar platsen fram-
för mejeriet.

Ärendet remitterades till byggnadsnämnden.

{§100.}
Herr Julin anmälde att sedan en tid basängen mellan
holmdammen och qvarndammen plägar nattetid vara tömd, hvil-
ket förhållande innebure fara för helsotillståndet i Staden samt
i händelse af en under natten inträffad eldsolycka vållar svårighet
att i tid anskaffa för sprutorna nödigt vatten. Herr Julin
hemstälde derför, att fullmäktige måtte så skyndsamt som
möjligt fatta beslut i anledning af denna anmälan.

Sedan upplyst blifvit, att Nyby Bruks aktie bolag åtagit sig
skyldighet att reglera vattnets tappning genom nämnda dammar,
så beslöto fullmäktige att hos Nyby bruks aktiebolag anmäla
hvad sålunda förekommit samt hemställa, att bolaget ville vid-
taga erforderliga åtgärder till afhjelpande af anmärkta miss-
förhållande.

{§101.}
Herr Höglund hemstälde, att Fullmäktige måtte taga i öf-
vervägande, huruvida ej det länge kända behofvet af läkare
och Apothek här i Staden kräfde snara åtgärder från Samhällets
sida; Först och främst vore med hänsyn härtill nödigt erhålla
upplysning om, huruvida Stadens tillgångar och skatteförmåga
kunde bära de utgifter, som äro nödiga för detta ändamål.

Och yrkade derföre herr Höglund, att fullmäktige måtte upp-
draga åt Drätselkammaren att så snart som möjligt inkomma
till Fullmäktige med nödig utredning i sistnämnde afseende.

Ärendet remitterades till Drätselkammaren.

{§102.}
Inlemnade herr C. A. Andersson i egenskap af brandchef
en skrifvelse med anmälan, att gränden mellan tomterna N:o 25
och 26. vore vid högt vattenstånd i ån öfversvämmad circa 1 3/4 fot
och således omöjlig att begagna för Stadens uppfordringsverk i hän-
delse af eldsvåda, på grund hvaraf gränden nere vid ån borde
så skyndsamt som möjligt fyllas omkring 2 fot högre än den
nu är. Ärendet remitterades till Byggnadsnämnden.

{§103.}
Herrar G. A. Kindgren och C. F. Berglund utsågos
att jemte Ordföranden justera detta protokoll, hvilket
skulle ske å Rådhuset nästa fredag klockan ett på dagen.

In fidem
/Georg Sjöström/
n. v. Ordförande

Justeradt
/G, A, Kindgren/
/C. Fr. Berglund/

Offentl
. Uppläst å Rådhuset den 8 Augusti 1888, betygas af
/F. O. Hyvén,/
/A, G, Larsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 31 juli 1888,” Eskilstuna kommun, hämtad 20 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107683.

Personrelationer