Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 30 september 1890

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 30 september 1890

Anmärkning

Den 30 September 1890.


Närvarande samtlige leda
möter förutom Herrar C.O.Hell-
qvist,C.F.Zackrisson och Carl
Liden,af dessa hade Herr Zakri-
sson anmält förhinder. De båda
öfrige hade icke med kallelse
anträffats.


§188.
Att jemte Ordföranden justera dagens protokoll utså-
gos Herrar A.J.Hagström och P.J.Petersson och skulle detta
ske torsdagen den 2 Oktober 1890 kl. ½ 6 e.m.

§189.
Enär vid föregående sammanträdet, § 180,det tillkännagifvits
att en Rådman idag skulle väljas i ledigheten efter Herr J.
M.Videgren så upplästes nu samtliga inkomnma handlin-
gar och utlåtanden härom,hvarefter valet företogs med slut-
na sedlar.

Sedan de aflemnade sedlarne upplästs,befanns att Herr
O.Setterlund erhållit 11 röster,Herr G.Lindberg 3 röster samt
Herr C.Höglund 1 röst. Och hade sålunda stadsfulmägtige
utsett Herr O.Setterlund att vara Rådman vid RådhusRätten
och Magistraten i Torshälla.

[MARG:mag. 13/10]

§190.
I enlighet med § 184. hade nu Utskottet föreslagit till
Ombud att närvara vid utgåendet af gränser för tomten
N:o 64. Herr K.E.Andersson.

Sedan emellertid Herr Andersson undanbedt sig
ifrågavarande uppdrag invaldes istället Byggmä-
staren Herr Sven Vingqvist att vid ifrågavarande
tomtgränsers utgående bevaka Stadens rätt,och
skulle protokollsutdrag härför lemnas.

§191.
Herr C.J.Andersson hade enligt § 186 anhållit
blifva befriad från honom ålagde böter för
utevaro.
Stadsfulmägtige biföllo nu denna anhållan.

§192.
I infordrat yttrande hade Drätselkammaren an-
fördt att mycket betydande skäl förelåge för att Sta-
den må genom tecknande af aktier bidraga till att
den tilltänkta jernvägen genom norra Södermanland
må blifva en verklighet och tillika föreslagit att Sta-
den bör härtill teckna ett belopp af 20,000 kronor.

Kammaren hade ock klargjort huru amorteringen
och förräntningen af detta lån skulle te sig för fram-
tiden,men då Drätselkammaren icke hunnit afgifva
slutliga yrkanden,så föreslogs att Fullmäktige
måtte ajournera sitt sammanträde härom till
torsdagen den 2 Oktober kl.6 e.m.

Stadsfullmäktige beslöto ock ajournera
sitt sammanträde härom till denna dag.

§193.
Magistratens,i § 185 omnämnde skrifvelse
hade nu af Drätselkammaren behandlatss och
föreslås att Fullmäktige måtte besluta
att återremitera ärendet om Nattpolis till
Magistraten med begäran att Magistraten
ville utarbeta instruktion och aflöningsstat
för Nattpolistjenstens ordnande i enlighet med
gjordt yttrande,samt

att hemställa till Magistraten önskvärdheten af
huruvida icke denna tjenstgöring kunde ordnas
på så sätt,att en af poliserna alltid på nätter-
na vore tillgänglig i Rådhuset att tillkallas då
biträde behöfves för ordningens upprätthållan-
de,eller för alarms snara gifvande derest elds-
våda utbröte,då Staden i så fall möjligen
komme att anlägga och till Rådhuset inleda
sådan brandtelegraf,hvarom Inspektö-
ren för Brandstodsbolaget gjort hemställan.

Drätselkammarens förslag härutinnan godkän-
des af Stadsfullmäktige

§194.
Samtlige de frånvarandes förhinder godkändes.

In fidem
/K,E.Andersson/

Justeradt den 2 October 1890
/A.J.Hagström/
/P.Joh.Petterson/

Offentligen uppläst å Rådhuset i Torshälla den 6 Oktober 1890
betygas af
/F.O.Hyvén/
/O,Setterlund,/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 30 september 1890,” Eskilstuna kommun, hämtad 6 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107679.

Personrelationer