Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 30 oktober 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 30 oktober 1891

Anmärkning

den 30 Oktober 1891.

Närvarande samt-
lige ledamöter förutom
Herrar Kindgren,Fager-
ström och Sv.Winkvist

§141
Till justeringsmän af protokollet för
den 22 dennes utsågos Herrar P.Fagerström
och A.J.Hagström,och skulle justering ske
Torsdagen den 5 November kl.6 e.m.

§.142
Att justera dagens protokoll utsågo
Fullmäktige Herrar P.J.Pettersson och C.Hög-
lund och skulle justering häraf ock ske Torsdagen den
5 November kl. 6 e.m.

§.143
Till behandling upptogs nu i § 133 om-
nämde Beredningsutskottets förslag om an-
tällande af juridisk bildadt biträde i
rättegången angående Herr C.A.Anderssons
ansökan om uppförande af en dam i Tors-
hälla ström, men beslöto Fullmäktige här-
med låta anstå till ett kommande samman-
träde.

§.144.
Egaren af gården N:o 98 Herr A.G.An-
dersson hade i ansökan af den 10 dennes,in-
kommen genom Magistraten,anhållit att få
åt sig upplåten,till bebyggande,en tomtplats
i stadens vestra egoområden

På yrkande af vice ordföranden bord-
lades ärendet.

§.145.
Uppdrog åt Beredningsutskottet att
till ett kommande sammanträde inkom-
ma med valförslag angående Ombud för
staden vid blifvande mantalsskrifning.

§.146.
Werkställande direktören vid Norra
Södermanlands Järnväg hade nu ingifvet
ett skriftligt anförande angående det san-
norlika värdet af preference-aktier i näm-
de jernväg. I skrifvelsen åberopas Wäg- och
Vattenbyggnadsstyrelsens verkställda uträk-
ning att 7 kronor pr dag och bankilometer
skall vara tillfyllest för att jernvägen skall in-
bringa 5 % ränta för hela anläggningskostnaden

I skrifvelsen anföres vidare {att} Oxelö-
sundsbanan nu inbringar cirka 14 kronor
pr.dag och bankilometer och Köpings-Hult-
jernväg 27 á 29 kronor,{att} för obligations-
lånet och preferenceaktiernas förräntande
endast behöfdes en inkomst af 4 kronor pr
dag och bankilometer,{att} preferenceak-
tierna hafva den förmånsrätten sig till-
lagd att om räntan något år i följd af miss-
gynnade omständighetr ej kan utgå så kvar-
står denna räntefordran ända till dess
den guldits såsåm en räntefordran med
förmånsrätt,hvadan Staden i svåraste fall
endast förlorar ränta på räntan,samt {att}
denna bana som är nära 11½ mil lång kun-
na byggas till ett pris af 3.600.000 kronor,
och anses det således mycket fördelaktigt för tecknare
af preference-aktier i denna jernväg.

Enär nu genom enskildas uppoffring
en sakkunnig undersökning skall verk-
ställas angående de sannorlika kostnaderna
för byggandet af ett jernvägsspår ifrån Ny-
by ångsåg ned till hamnen,så uppsköts
behandlingen af frågan om tecknandet af
preference-aktier till ett blifvande extra
sammanträde före den 10 dennes.

§.147.
Beslöts aflåta skrifvelse till Magistra-
ten med anmälan om,att vid detta års slut
följande personer äro i tur att afgå ur Stads-
fullmäktige nämligen Herrar L.F Berglund,
J.P.Engström,C.A Andersson , F.E.Larsson,C.O.
Hellqvist,G.A.Kindgren,C.F.Zackrisson,J.E.
Julin,F.H.Stenqvist och C.E.Lidén,samt att-
anhålla det nytt val måtte förrättas till återbe-
sättande af ledigheterna.

§.148.
I enlighet med hvad som antydts i § .88.
föreslog nu Herr K.E.Andersson att Stads-
fullmäktige måtte bevilja 20% rabatt å {här
för året} debiterade hamnumgälder för Ångfar-
tyget "Carl Gustaf".

Begärd remiss till Drätselkammaren
för dess yttrande bifölls. Vise ordföranden led-
de behandlingen af detta ärende.

§.149.
Herr K.E.Andersson anhöll om rätt att,vid
hamnen,närmast ofvanför platsen för förra s.k.
"andra lastbryggan",få uppföra en magasinsbyggnad och
att dertill finge använda der tillfinnandes gammal
grundsten,samt att tomtupplåtelsen måtte med-
delas på samma grund som gälla för vid ham-
nen förut uppförda magasin,mot årligt tomtöre.

Begärd remiss till Drätselkammaren för
yttrandes afgifvande bifölls. Vice ordföranden le-
de förhandlingarne jemväl vid detta ärendes behandling.

§.150.
Ifrån Ingeniör Åke Karlsson hade nu inkom-
mit ritning och kostnadsförslag dels å torgets planering
dels å anbringande derstädes af ett rum under torgterassen.

Kostnaden för det förra skulle uppgå till 5,475
kronor och för det sednare 1,900 kronor. Emellertid
hade genom ordföranden, Byggmästare E.Andersson an-
gifvit ett annat sätt för planteringen,hvilket skulle med-
föra en kostnad af cirka 1,200 kronor.

Med anledning häraf uppdrogs åt Drätselkam-
maren att träffa aftal med Byggmästare Andersson
om fullständigt utarbetande af nödiga handlingar derför.

§.151.
af de frånvarande skulle Herr Sv.Winkvist
påföras stadgade böter för utevaro med 2
kronor.

In fidem
/K,E,Andersson/

Justeradt:
/Carl Höglund/
/P,Joh,Petterson/

Offentligen uppläst den 12 November 1891, betyga:
/F;O;Kafvelström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 30 oktober 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 30 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107678.

Personrelationer