Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 30 september 1892

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 30 september 1892

Anmärkning

den 30 Sept. 1892

Närvarande samtlige leda-
möter förutom Herrar J.E.Julin
J.J.Trollén och F.Lindqvister

§. 131.
Att jemte Ordföranden justera da-
gens protokoll utsågos Herrar C.O.
Hellqvist och C.A Nilsson.

§. 132.
Medelst skrifvelse af den 19 Septem-
ber (Bil 31) hade Magistraten på anmo-
dan af Konungens Befallningshafvan-
de i länet infordrat upplysning huru-
vida Stadsfullmäktige med sin an-
hållan om borttagandet ur nu gällan-
de hamntaxa af bestämmelsen att "för
fartyg som inom området för stadens
hamn lossar eller lastar vid staden ej
tillhörig strand erlägges endast half afgift"
afse att bereda afgiftsbefrielse i detta fall
eller att vinna påläggande af hel fartygs
afgift enligt taxan.

Stadsfullmäktige beslöto att som
svar härå anmäla:

att enär ifrågavarande bestämmelse
under nuvarande förhållanden eller in-
till dess stadens hamnområde blifver
i Nåder bestämdt, angående hvilket ä-
rende Stadsfullmäktige redan vidta-
git förberedande åtgärder, icke utan
stora svårigheter och tvister kan af veder-
börande hamntjensteman tillämpas, sam-
ma bestämmelse är för närvarande af fö-
ga betydelse för hamnkassan.

att enär de större fartyg som på senare
tid lossat och lastat vid enskildes bryggor
i Torshälla å icke kunnat vända utan
att uppgå till stadens brygga och angöra
densamma, hvarvid hamnafgift på an-
fordran vägrats, enär ansett rättvist, att
i framtiden äfven fartyg, som under an-
gifna omständigheter uppgå till stadens
brygga, skola förpligtas erlägga hamnafgift; och

att sålunda med Stadsfullmäktiges ifråga-
varande anhållan afses att vinna påläg-
gande af hel fartygsafgift enligt taxan äf-
ven för fartyg, som inom området för
stadens hamn lossar eller lastar vid sta-
den ej tillhörig strand.

§. 133
Ordföranden tillkännagaf att vid Okto-
ber månads sammanträde Fullmäktige hade
att för nästkommande fyra år välja två gode
män för granskning af förmynderskaps in
om staden.

Sedan det tillkännagifvits att de af-
gående voro Herrar F O.Hyvén coh C.
Höglund, den senare invald efter f. Råd-
mannen J.M. Widegren, remitterade ären-
det till utskottet för förslags afgifvande

[MARG:1 ex.]

§. 134
Anmäldes af Ordföranden att vid näst-
kommande sammanträde Fullmäktige
hade att förrätta val af 5 ledamöter i
komitén för försäkring af lösegendom3
inom staden.

Sedan det tillkännagifvits att de af-
gående voro Herrar F.O.Hyvén, Sv.
Winqvist, C Höglund, Ax Westman och
F.Berglund, remitterades ärendet till
Utskottet för afgifvande af förslag

[MARG:1 ex.]

§. 135.
Ordföranden anmälde att vid näst-
kommande sammanträde Fullmäk-
tige hade att genom val utse ombud
för staden vid blifvande mantalsskrif-
ning och att vid sednast förrättad man-
talsskrifning Herr C.A Andersson haft
ifrågavarande uppdrag sig anförtrodt

Det uppdrogs åt utskottet att inkomma
med valförslag

[MARG:1 ex.]

§. 136.
Herr C.A Andersson föreslog att
staden måtte genom särskild afhand-
ling förklara att från dess sida ej hin-
der mötte, att meddela lagfart till Herr
P Fagerström å s.k. Benselinska tom-
ten emot det {att} Herr Fagerström för-
klarar sig afstå från alla anspråk å
ersättning af staden för inskränkt eller mistad vat-
tenrätt, samt

förbinder sig att till staden för all
framtid betala nu stadgad afgift för
tomtens innehafvande med 15 kronor
per år.

Stadsfullmäktige remitterade ärendet
åter till Herr C.A Andersson med anhållan-
det Herr Andersson behagade från Herr Fa-
gerström anskaffa och till Fullmäktige in-
lemna det gjorda erbjudandet skriftligt upp-
satt, hvarefter Stadsfullmäktige ville taga
ärendet under ompröfning.

[MARG:1 ex.]

§. 137.
Herr K E. Andersson meddelade att till
honom öfverlemnats för underskrift en
petition till Generalpoststyrelsen om
uppsättning af ytterligare tvenne bref-
lådor inom staden och föreslog att
Stadsfullmäktige måtte medelst särskildt proto-
kollsutdrag instämma uti denna anhållan.

Ärendet bordlades.

§. 138.
Herr K E.Andersson anförde att,
då det flerfalldiga gånger visat sig att den
polisstyrka som för närvarande finnes
inom staden ej förmår upprätthålla ord-
ningen och då stadens ekonomi väl näp-
peligen medger att flere ordinarie
poliskonstaplar anskaffas, man borde sö-
ka att på något annat sätt afhjelpa denna
brist.

Ehuru Herr Andersson ej för närva-
rande hade visshet om huruvida det för-
slag han tänkt sig kunde genomföras ville
han dock meddela Fullmäktige detsam-
ma:

Staden anslår en summa af cirka 150
kronor till aflöning åt en s.k. frivillig
poliskår på tio man

Dessa frivilliga konstaplar böra icke
anlitas annnat än då deras närvaro
oundgängligen behöfves

Ersättningen till dem utgår med
sammanlagt 100 kronor pr år hvilka
fördelas sålunda att 4 st tilldelas 15
kronor hvardera 2 st 10 kronor samt
de öfriga 4, 5 kronor hvardera och
fördelas medlen mellan dem på
grund af röstning verkstäld inom kå-
ren inför Stadsfiskalen, hvarjemte
de samtlige böra olycksfallsförsäk-
ras, medförande det sednare en kost-
nad af 50 kronor

Herr Andersson förklarade sig vil-
lig att vidtala de personer som kun-
de anses lämpliga för ändamålet och
menade att förslaget intilldess kunde
bordläggas, hvilket sednare ock blef
Fullmäktiges beslut.

§. 139.
Samtlige de frånvarandes förhinder
godkändes.

In fidem
/K.E.Andersson./

Justeradt
/C,A,Nilsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 30 september 1892,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107680.

Personrelationer