Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 30 januari 1892

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 30 januari 1892

Anmärkning

den 30 Januari 1892.

Närvarande samtlige
ledamöter förutom Her-
rar A. Hagström, C. A.
Andersson och C. Hög-
lund.

§.28
Att jemte Ordföranden justera
dagens protokoll utsågos Herrar
C. F. Zakrisson och Sv. Winkvist
och skulle justering ske den 1 Febr.
kl. 9 f.m.

§.29.
Vid fortsatt behandling af i §.19
omnämnde anordnade af en säker
hetsventil å maskinsprutor vid
kvarnen beslöto Stadsfullmäktige
att anskaffa sådan enligt den
ritning som inlemnats från Bru-
seholms Bruk, samt att härför
anslå ett belopp af högst 75.
Kronor.

[MARG:1 Ex.]

§.30.
Företogs val af tre ledamöter och
två suppleanter i årets bevillnings
beredning för Torshälla stad;

Och sedan Utskottets förslag upp-
lästs utsågos till ledamöter
Herr C. Höglund, C. A. Andersson
och J. E. Julin. samt till suppleanter
Herrar L. F. Berglund och Ax. Westman
att inträda i den ordning de här
nämnes.

[MARG: 5 ex.]

§31
Företogs till förnyad behandling
den i §. 24 omnämde Magistratens skrif-
velse angående ordnande af utskänk-
ningen härstädes under nästa tre-års
period hvarvid Utskottets infordrade
yttrande upplästes; och beslöto Stads-
fullmäktige för sin del framställa
följande önskningar:

1:o) {rörande försäljningsställenas anta}
att under nästa tre-års period må
hållas öppna:

{ett utminuteringsställe

ett utskänkningsställe N:o 1.} den så
kallade Källaren som är förenadt med
skyldighet för innehafvaren att hålla
rum och mat för resande samt an-
skaffa skjuts åt dessa hos härvarande
skjutentreprenör, samt

{ett utskänkningsställe N:o 2} den så
kallade Krogen

2:o) {rörande försäljningsställenas plats
inom staden}

att med denna frågas afgörande
får anstå,

3:o) {rörande försäljningsställenas öp-
pethållande}

{att} utminuteringsstället hålles öppet
för handel med bränvin söck-
nedagar mellan kl. 9 f.m och 8 e.m.
utom dagen före sön- och helgedag
då dylik handel ej må fortgå längre
än till kl. 6 e.m.

{att} utskänkningsställena N:o 1 och 2
hålles öppna söcknedagar mellan kl.
8 f.m och 9 e.m, dock med den
inskränkningen häri att desamma
dagen {före} sön-, helgdag stänges kl.
6 e.m, samt att desamma dagen
{efter} sön- och helgedag icke öppnas
förr än kl. 9 f.m., Och må å Sön-
och helgedagar icke någon utskänk-
ning af spirituösa ega rum.

§.32.
Drätselkammarens i §.25 omnäm-
de skrifvelse, med anhållan om
bemyndigande att för Stadskassans
behof får upplåna ett belopp af
2.000 Kronor att återbetalas i april
månad, sedan årets uppbördssläm-
ma hållits, bifölls nu af Stadsfull-
mäktige.

§.33.
Wid förnyad behandling af, i §.
26 omnämde motion beslöto
Stadsfullmäktige aflåta sådan skrif-
velse till magistraten som Herr K. E.
Andersson föreslagit.

§.34.
Uti mantalsskrifningsmålet angående
f. rådmannen J.M.Widegren så hade
Ordföranden nu ingifvit förslag till
förklaring men beslöto Fullmäktige
låta med fastställandet af denna
få anstå till ett kommande sam-
manträde.

§.35
Samtlige de frånvarandes förhinder
godkändes.

In fidem
/K,E,Andersson/

Justerat:
/Carl Zachrisson/
/Sven,Winqvist/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 30 januari 1892,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107672.

Personrelationer