Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 30 januari 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 30 januari 1891

Anmärkning

Den 30 Januari

Närvarande samtlige
ledamöterna utom H:rr
F. Berglund och C. F. Zakrisson

§ 18.
Att jemte Ordföranden justera dagens pro-
tokoll utsågos H:rr Sven Vinqvist och Carl
Lidén och skulle justeringen ske fredagen
den 6 februari Kl. 1 e. m., då protokollet
ock kommer att offentligen uppläsas.

§ 19.
Företogs val af tre ledamöter och två
suppleanter i årets bevillningsberedning
för Torshälla Stad.

Och sedan Utskottets förslag upp-
lästs utsågos till ledamöter Herrar
F. Berglund, C. Höglund och C. A. An-
dersson samt till suppleanter H:rr G.
A. Kindgren och A. J. Hagström att in-
träda i den ordning de här nämnas.

§ 20.
Vid fortsatt behandling af det i § 10 om-
nämde ärendet upplästes nu Utskottets
förslag till Stadsfullmäktiges förkla-
ring med anledning af Komminister
Georg Sjöströms besvär emot Stadsfullmäk-
tige beslut af den 19 sistlidne decem-
ber; och beslöto Fullmäktige att i
hufvudsak följa det ingifna förslaget
ock uppdrogo åt sin Ordförande Fabri-
kör K. E. Andersson att å Stadsfullmäkti-
ges vägnar underteckna och ingifva den
sålunda beslutade förklaringen till Konun-
gens Befallningshafvande.

§ 21.
Vid fortsatt behandling af i § 11 om-
nämda ärende beslöto Stadsfullmäk-
tige godkänna den af Stadsvaktmästa-
ren inlemnade räkningen å kronor 9:25.

§ 22.
Efter hvad i § 12. nämnas hade det
föreslagits att under året å Hund-
skattemedeln öfverblifna kronor 25:30
måtte afföras från StadsKas-
kassan och uppsättas till särskild fond,
benämd Trädplanteringskassan.

Stadsfullmäktige biföllo denna hem-
ställan.

§ 23.
Vid fortsatt behandling af i § 14 om-
nämda ärende upplästes Utskottets
yttrande.

Utskottet hemställer att Drät-
selkammarens framställning måtte
bifallas så tillvida, att det äskade
anslaget måtte beviljas för detta år.

Stadsfullmäktige beslöto bifalla Drät-
selkammarens hemställan om år-
ligt anslag af 25 kronor. till
aflöning af sekreterare
hos Kammaren att utgå under detta
år från den dag beslutet härom vu-
nit laga kraft.

§ 24.
I enlighet med lemnadt uppdrag har
nu Utskottet till god män för gransk-
ning af förmyndares redovisning
föreslagit Herr C. Höglund.

Vid med slutna sedlar företaget val ut-
sågo ock Stadsfullmäktige Herr C. Höglund
till nämda befattning att den samma
innehafva till utgången af år 1892.

§ 25.
Utskottet hade i ingifvet yttrande hem-
stält om att Herr C. A. Anderssons,enl.
§ 245 för förlidet år, motion om an-
ställande af särskild StadsKassör
måtte remitteras till Drätselkam-
maren.

Stadsfullmäktige beslöto remittera
motionen till Drätselkamma-
ren med uppdrag dels om förslags
afgifvande hvilka andra kommun-
nala befattningar lämpligen kun-
na med en sådan tjenst förenas
och dels att lemna uppgift på huru
stort belopp, som kan komma att
ur Stadskassan ytterligare utgå, der-
est en sådan befattning skulle till-
sättas samt huruvida medel härtill
finnas att för året tillgå.

§ 26.
Genom skrifvelse af den 26 dennes
hade Magistraten underrättat att det
vid genomseende af de under åren 1886
och 1887 vid allmän Rådstuga förda
protokoll,befunnits att val af leda
möter i Stadens Byggnadsnämd ej
blifvit under omförmälda år för-
rättadt, hvadan Magistraten anmo-
dar Fullmäktige att derest icke så-
dant val inom Stadsfullmäkti-
ge efter berörda tid skett, Fullmäk-
tige nu måtte skyndsamt ombestyra
att Byggnadsnämden erhåller föreskrif-
vet antal ledamöter.

Sedan det upplysts att något sådant
val icke inom Stadsfullmäktige för-
rehafts, beslöts att vid extra samman-
träde nästa 6 februari förrätta val
af föreskrifvet antal ledamöter i
Stadens Byggnadsnämd och uppdrogs
åt Utskottet att till denna dag hafva
uppsatt förslag å hvilka som anses
böra i Byggnadsnämden inväljas.

§ 27.
Genom resolution af den 29 dennes
hade Magistraten anmodat Stadsfull-
mäktige vidtaga de på Fullmäktige
ankommande åtgärder med anledning
af en Stadsfiskalens skrifvelse
af den 8 dennes angående behof af
herberge åt s. k. "luffare" under den
kallare årstiden
Öfver nämde Stadsfiskalens skrifvelse
hade Drätselkammaren i infordradt ut-
låtande hemstält att Fullmäktige måtte
yttra sig huruvida och på hvad sätt Stads-
fiskalens hemställan skulle bifallas.
Det beslöts nu lemna Drätselkam-
maren i uppdrag att antingen träffa
aftal med lämplig person om herber-
gerande af sådana husvilla mot skälig
ersättning eller ock om Kammaren
anser det lämpligare att arresterna
i Rådhuset i ordningställas för än-
damålet då ombestyra detta för att
på sådant sätt afhjelpa den i Stads-
fiskalens skrifvelse omnämda bristen

§ 28.
Den af utsedde revisorer uppsatta
revisionsberättelsen öfver "Torshälla
Spritbolags" räkenskaper och förvalt-
ning för räkenskapsåret 1 Oktober
1889 till 1 Oktober 1890 föredrogs och
skulle ansvarsfrihetsfrågan af-
göras vid ett kommande samman-
träde.

§ 29.
Uti ingifven skriftlig motion föreslår
Herr C. Höglund att Stadsfullmäktige
måtte fatta ett formligt och bestämdt
beslut att alla preliminära beslut,
hvilka tillkommit med anledning
af den af Kommisionslandtmätaren
Raguel Essen verkstälda planlägg-
ning af den till bebyggande upp-
låtna platsen öster om Torshälla ån, skulle
upphäfvas och följaktligen alla derå städ-
da utbyten af mark mellan den en-
skilde och staden måtte förklaras för-
fallna, och yrkade Herr Höglund remiss
till Utskottet.

Den yrkade remissen till Utskottet bi-
fölls.

§ 30.
Enär Herr C. A. Andersson ansåg det
nödigt på den af honom väckta
frågan om beviljande från Stadens
sida af rättighet att få flytta en af ho-
nom innehafd linledning i dag af-
gjord yrkade Herr Andersson att Full-
mäktige måtte ajournera sitt samman-
träde och uppdraga åt Utskottet att
yttra sig äfven Herr Anderssons ansö-
kan, hvarefter nämda fråga skulle
i dag afgöras.

Sedan emellertid Herr Hellqvist yr-
kat om uppskof beslöto Fullmäk-
tige genom votering att uppskjuta
detta ärende till nästkomman-
de sammanträde och uttalades
den önskan, att Herr Andersson
till dess måtte hafva inlemnat
ritning öfver huru den tilltänkta linled-
ningen skulle sträcka sig.

§ 31.
Det af Herr F. Berglund anmälda för-
fall godkändes.

Herr C. F. Zakrisson skulle för för-
fallolös utevaro böta 2 kronor.

In fidem

/K, E, Andersson/

Justeradt den 6 Febr . 1891

/Carl Lidén/

/Sven ,Winqvist,/

Offentligen uppläst den 6 Febr. 1891,
betyga

/J. E. Julin/

/Sven Winqvist/

/Carl Höglund./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 30 januari 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 17 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107671.

Personrelationer