Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 30 juli 1889

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 30 juli 1889

Anmärkning

Protokoll fördt vid Stadsf:

sammanträdet den 30 Juli 1889.

Närvarande samtlige Herrar Ledamöter

§.112.
Upplästes ifrån Magistratens ankomne
Utdrag af {dels} protokollet vid allmänna
Rådstugan den 26 Juli, {dels} af protokollet
inför Magistraten 29 Juli allt 1889.
delgifvande att vid den 26 Juli inför Magistra
ten förrättats val till en Stadsfullmäktig efter
afgågne Pastor G Sjöström hvarvid Herr
Fabrikör Ax Westman blifvit med 299 röster
vald till Stadsfullmäktig för den tid som för
den afgångne återstod.

Herr Westman var närvarande, hälsa
des välkommen och intog sin plats bland
fullmäktige.

§.113.
Att jemte v. Ordf. justera dagens protokoll
utsågos Herrar L G Mählberg och J E Juhlin
och skulle detta ske den 6 Aug 1889. kl.8.e.m
då detsamma ock offentligen upplästes.

§.114.
Med anledning af att Pastor G Sjöström
blifvit befriad från ledamotskapet af full
mäktige, hade ock fullmäktige härigenom mist
sin ordn: Ordförande, hvadan tills i dag val
af sådan, för den tid som för den afgång
ne återstått utsatts. Wid med slutna sed
lar företaget val erhöll Herr Ax Westman
16 röster hvadan han förklarades vald till Ordf:
till årets slut

[MARG:mag]

§.115.
Sedan i §.101. omnänmde skrifvelse från Drät
selkammaren ånyo upplästs och Stadsfullmäkti
ge förklarat sig instämma med D.K. uti hvad
såväl behofvet af ytterligare en Brunnsanläggan
de till allmänt bruk, som ock gillat den före
slagne platsen härför, beslöts uppdraga åt
Byggmästare Sven Winqvist och C O Hellqvist
att inkomma med kostnadsförslag till en re
servoirbrunn af cirka 17 fots djup, att anläggas
å Småskolehustomten.

[MARG:N:st
H:st]

§.116.
Med anledning af Drätsekammarens skrif
velse af 28 Juni angående förbättring af Sta
dens Torg underrättades S.F. nu om det det sätt hvar
på man förut tänkt sig detta, och sedan S.F.
nu förklarat sig anse detta förslag mindre lämpligt beslöts
uppdraga åt såväl Byggnadsnämnden som ock
Drätselkammaren, att afgifva hvarsitt förslag
till sättet att förbättra torget, hvarvid båda dessa
myndigheter hade att med sig förena kompe:
tent person för kostnadsförslags upprättande
härför.

[MARG: B.
8.]

§.117.
Magistratens, i §.110, omnämnde skrifvelse med
inlemnadt kostnadsförslag till byggande af nytt
Häkte, hade remitterats till Utskottet och
hemställer Ut:et att S F må tillsvidare låta
denna fråga hvila, då det ju kunde vara att för
vänta att Staden förr eller sednare kommer att
uppföra någon annan byggnad med hvilken
denna kunde förenas eller ock intilldes utrönt
blefve om icke den s.k. Spruthusstugan skulle
kunna för detta ändamål användas. Full:
mäktige beslöt ock att låta ärendet tillsvida
re hvila.

§.118.
Drätselkammaren hade i skrifvelse af den
29 d:s hemställt att S F måtte med frånträ
dande af sitt beslut enl §23 af den 25 Febr
1888. nu besluta att de för fjolåret sam
lade Stadsfullmäktiges handlingar skulle för
varas i Stadens kassakista och blef detta
ock nu Stadsfullmäktiges beslut,

§.119.
Det i § 111 omnämde af Herr Höglund
begärde slutliga yttrande öfver Herr Höglunds
anhållan att få anlägga trotoar utmed Stora
gatan invid Gårdarne N:o 28-31 hvilket ytt
rande S.F. anmodat Ut:et att uppsätta be
höfde nu icke afgivas enär Herr Höglund
inför Ut:et förklarat att hans afstode ifrån
denna begäran hvadan S F lät vid det redan
sagda bero.

§.120.
Herr Höglund anhöll att S.F. måtte
besluta om ventilers anbringande i dess
samlingslokal och uppdrogs åt Ut:et att
inkomma med förslag härutinan.

§.121.
Drätselkammaren hade i skrifvelse af den 29 d:s
hemstäldt det S F måtte taga i öfvervägande om
icke det vore lämpligt att i samband med
föreslagne Häktesbyggnad ock företaga byg-
gande af {dels} ett Magasin bakom Spruthu-
set för förvaring af Stadens Marknadsstånd
{dels} ombyggande af till Flickskolan hörande
Uthus, det sednare synnerligen vigtigt enär
Skolrådet anmodat D K. att låta försätta
detta i lagenligt skick, men förklarades den-
na framställning böra hvila intill dess beslut
vunnits angående Häktes byggnaden, och skulle
dessa båda ärenden då i samband behand-
las.


In fidem
/K;A Andersson/

Justeradt den 6 aug. 1889.
/J.E.Julin/
/L,G, Mälberg/

Offentligen uppläst, betyga
/C.Fr.Berglund./
/S.M,G, Fahlström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 30 juli 1889,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 februari 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107673.

Personrelationer