Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 30 december 1892

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 30 december 1892

Anmärkning

Den 30 December 1892

Närvarande samtlige
ledamöter förutom Herr
Sv. Winqvist

§.174.
Att justera protokollet utsågos A J.
Hagström och P.J.Pettersson och skulle
justering ske den 7 näst kommande Ja-
nuari kl: 7 e.m.

§.175
Wid fortsatt behandling af i §.147 om-
nämde, Fabrikör K E. Anderssons, hos
Konungens Befallningshafvandes i länet
den 22 augusti gjorde, anhållan att få här
i staden i en sin jernbod belägen vid ut-
kanten af staden saluhålla krut och dyna-
mit, så beslöto Stadsfullmäktige, sedan
desamma delgifvits en af Enkefru Ma-
thilda Lilius upprättad handling, hvari
hon afsäger sig erhållen rätt till försälj-
ning och upplag af runt och dynamit
här i staden , att tillstyrka bifall till
den gjorde ansökan.

[MARG: 1ex.
hel ark]]


§.176.
I enlighet med hvad vid föregående
sammanträde anmälts förrättades nu
den och invaldes med slutna sedlar
härtill Stadsläkaren Doctor J.J.Trol-
len med tjenstgörningsskyldighet in-
till utgången af år 1894.

§.177
Det uppdrogs åt nuvarande Ordfö-
randen Fabrikör K E.Andersson att
i början af nästa år sammankalla
Stadsfullmäktige för val af Ordförande.

§.178
Beredningsutskottet hade nu afgifvit
sitt utlåtande öfver den för afskrifning
inlemnade restlängden och föreslås dels att det må
hända vore skäl i att öfverlemna restläng-
den till den nye exekutorn då det
vore kändt att han mycket nitiskt sköt-
te sin befattning, dels angående de å
Fabrikör C A Andersson uppförde
restmedlen att Stadsfullmäktige måtte
lemna Drätselkammaren i uppdrag
att för dessas uttagande anställa rättegång.

Stadsfullmäktige beslöto nu och upp-
draga åt Drätselkammaren att anmoda
Stadsexekutorn att söka om möjligt
uttaga något af det på restlängden för
1888,1889 & 1890 uppförde,
samt angående Herr C A Andersson
påförd rest att låta med afgörandet här
af bero till ett kommande samman-
träde.

[MARG: 1ex
DK]

§.179.
Delgafs Magistratens resolution
af den 29 dennes med föreläggande
för Stadsfullmäktige att inom 3 veckor
inkomma med yttrande med anledning
af gjordt yrkande att Stenarbetaren Carl Jo-
han Johannesson-Appelbom måtte här
mantalskrifvas.

Det uppdrogs åt Fabrikör K E.Anders-
son att inkomma med förslag till Stads-
fullmäktiges förklaring med anledning
häraf.


§180
C A Andersson uppläste en del bref
ifrån Häradshöfding Fahlkrantz angå-
ende utredning af vissa vattenrättsför-
hållanden här i staden.
Vic, Häradshöfding
Fahlkrantz upppger att en utredning
om huruvida östra damfästet tillhör
staden eller ej skulle betinga en utgift å 500 kr,
rättegången derom skulle betinga ett arvode
af cirka 2000 kronor, och yttra Häradshöf-
ding Fahlkrantz att det vore lämpligast
att uppgöra en bestämd plan för (Stadens)
tillvägagående härvid.

Det uppdrogs åt Fabrikör C A Andersson
att upprätta en sådan, som nödig ansedd,
plan för omnämde.

§.181.
Byggmästaren Winqvists utevaro ansågs förlaga.

§.182.
Sedan Ordföranden hemburit sitt tack
för det gångna året med uttryckt önskan om ett gott
slut på det gångna och en god början på det
nya året, och vice Ordföranden framburit
ledamöternas tack till Ordföranden afslöto
Fullmäktiges sammanträde för året.

In fidem
/K.E.Andersson/

Justeradt den 7 Jan .1893.
/P.Joh.Pettersson/
/A.J.Hagström/

Offentligen uppläst den 27
Jan. 1893. betyga.
/Carl Höglund/
/J.E.Julin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 30 december 1892,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107668.

Personrelationer