Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 30 december 1864

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 30 december 1864

Anmärkning

Protokoll fördt vid Stadsfull-
mäktiges sammanträde den
30,December 1864-

{§1.}
Sedan 17 Ledamöter samlade voro för-
retogs följande ärender till behandling

{§2.}
Några timmar före sammanträ-
dets början hade Magistraten till
Ordföranden inlemnadt 2:ne så ly
dande skrifvelser.

"Till Ordföranden hos Stadsfull-
mäktige i Thorshälla: Med Anledning
af Kongl Maj:ts Nådiga skrifvelse an-
gående beredandet af ersättning till
Magistratens ledamöter för mistning
af inkomster genom indragning af
bouptecknings och arfskiftes prosen-
ten i Städerne får Magistraten medde
la att den efter uträkning af nämde
procent för de sista 5 åren är villig
afstå ifrån densamme,Såframt Ma-
gistraten för framtiden tillförsäkras att
årligen få ur stadsCassan upbära är
sättning herför Borgmästaren med Ett-
Hundrafemtio och hvarje Rådman
med Sjutiofem Riksdaler Riksmynt
hvilka nu böra med en fjerdedel
i hvarje qvartal,i likhet med öfrige Magi-
stratspersoners löner utgå,hvilket Magistra-
ten velat Stadsfullmäktige meddela för att
ligga till grund vid det beslut Stadsfullmäk
tige kunna fatta öfver den nådiga skrifvelsens
förfrågan- Thorshälla Rådhus den 27.:de De
cember 1864,På Magistratens Vägnar.
/K,Svensson/
/W:G;Collijn/
/J,M Widegren/
/Fr Kullander/

" Utdrag af protokollet hållet inför
Magistraten i Thorshälla å Rådhuset
härstädes den 12 December 1864.

S:D: företrädde Slussinspektoren J.G.
Haglundh som nu förestår Krono
och StadsBokhållare tjensterne här
i staden samt anhöll att då han
för den förra af dessa tjenster up-
burit i lön om året 75 R:dr[riksdaler] och för
den sednare 200 R:dr Rmt[riksmynt]hvilket arfvo-
de i betraktande af de göromål som
vore med tjensterne förknippade syn-
tes vara alt för ringa,någon tillökning
på lönen borde honom tillerkännas
och föreslog Haglund en sådan tillök-
ning med 75 R:dr R:mt under hans tjen
stetid,hvilket Magistraten vid betrak
tandet deraf att här icke finnes någon
person,som för billigare kan uppehålla
dessa tjenster till Magistratens belåten-
het,samt någon ifrån ett annat samhälle
svårligen skulle kunna På så ringa lön
öfvertaga tjensterna,fann skäligt fram-
ställa till Stadsfullmäktige att bereda
Haglundh ett dylikt löne tillskott-
som ofvan på Magistratens Wägnar
/K Svensson/

hvaröfver resolverades att då dessa
handlingar blifvit så sent ingifne
och denna dags sammanträde enligt
beslut den 28 dennes endast afsåg
att uppläsa Härads Rättens Utslag
angående rågång emellan staden och
Thorshälla qvarn och fullmäktige såle
des på förhand saknadt kännedom
derom att dessa frågor nu skulle fö-
redragas så kunde de icke anses
på annat sätt än som nu väckta
motioner och beslöt derföre att frå-
gorna skulle på nästa sammanträde
föredragas och afgöras.

{§3.}
Till följe af 15 §: i protokollet af
den 28 dennes upplästes protokol
ler och Häradsrättens dom af den
13.sistledne December som var af
följande innehåll.

" Utdrag af
Domboken hållen vid lagting Höste-
tinget med Wester Rekarne Härad i
Tingsstaden Eskilstuna den 18 oc-
tober 1864-

{N:o 8.}
{S:D:} Wid upprop af målet un
der N: 16 i sista Tings Dombok emellan
Fabriksidkaren J Thermaenius å Thors-
hälla Stads wägnar kärande,samt
Bruksegarne Carl Zethelius Wilhelm
Zethelius och Fredrik Zethelius Herr
Justiciae Rådet A Alexandersson
Herr Öfversten G Lagercrantz och
Herr Kongl Secreteraren H Zethelius
Svarande,angående rågångs och bättre
rätt till watten i Thorshälla å,inställde
sig käranden och Bruksegaren Carl
Zethelius,den sednare jemväl för öf-
rige svaranderne,på grund af en
så lydande fullmakt-

"Innehafvaren häraf befullmäk
tigas att i det till Wester Rekarne
Härads Rätt af Herr Fabrikören J
Thermaenius emot oss instämda mål
om bestämmande af råskillnad om-
kring Thorshälla qvarn,wår talan be-
vaka och utföra;hållande vi för
gildt hvad ombudet lagligen gör och låter
Stockholm den 3 Juni 1864.
A.
/A.Alexandersson/
/C G.Lagercrantz
Justicieråd
/W,Zethelius/
/H Zethelius/
/P,H,Zethelius/

Käranden ingaf följande skriftliga
anförande och deruti åberopade köpe
bref:

"Anförande till Wester Rekarne Wäl
lofliga Härads Rätt vid Höstetinget
1864, att i protokollet intagas

Som jag genom Utdrag af Dom
boken vid sisthållne sommarting
inhämtadt att mine yttranden vid
samma ting angående Rågång
mellan Thorshälla qvarn och Thors-
hälla stad blifvit i vissa delar miss
förstådde och att Rätten då endast
fästat sig vid den del af ifråga varan
de rågången som sträcker sig mot går
den N:o 21,så får jag till ytterligare
svaromål och förklaring angående
berörda rågång,härmed afgifva föl-
jande:

Svaranderne anmärkte vid sist
hållne sommarting att underteck-
nad å stadens vägnar hvarken genom
det åberopande Landtmätari protokollet
eller i öfrigt ingifne handlingar styrkt
deras skyldighet att afträda det om-
råde af watten och på land som qvarn
ägarne af ålder innehaft.Häremot
får jag genmäla,att det vill synas som
svaranderne ej rätt uppfattadt Stäm
ningens innehåll,som endast afser att
få rågång emellan Stad och land u-
tan att nu på något sätt inblanda
ägande rätten till Sågläget och dertill
af ålder hörande wattenfall hvarföre
jag särskildt får fästa Rättens upp-
märksamhet derpå,att ej uptaga må
let i annan form, än som rågångs
tvist,Det är dessutom icke endast
fråga om rågång vid gårdstomten
N:o21 utan rundt omkring hela
qvarnområdet der icke gräns på
någon sida emot stranden är be-
stämd,och är detta så mycket an
gelägnare som Qvarnägarne nedanför
qvarnen på ett godtyckligt sätt till
viss del beskattar ett der beläget vat-
tenverk på gårdstomten N:o 23. der
före att en del af dammen till be-
rörde wattenverk är belägen straxt ned
om Qvarnen som likväl aldrig genom
samma dam sättes i bakvatten

Uti Rättens Protokoll för ofvansagde
dag förekommer jemväl det utlåtande
att Chartan visar att den Öster om ån
belägne Stadstomten N:o 21. sträcker sig
ned till wattnet och intill dammen
men jag anhåller nu med Chartan få
styrka,att så icke förhåller sig,utan
att damfästet är beläget på stadens om-
råde uti en jordsträcka af 6 å 7 fots bredd
och då Protokollet antyder att jag å sta
dens vägnar medgifvit det damfästet
vore å tomten N:o 21,så har mitt yt-
rande härom förmodligen blifvit miss
förstådt och derföre får jag anhålla få
samma missförstånd rättadt-

Af Protokollet inhämtas jemväl
och som af Herr Brukspatron blif-
vit medgifvit att en sågqvarn varit
uppförd,och kunde icke eller bestrida
att staden vid öfverlåtelsen af det vid
ån till plantering upplåtne berg förbe-
hållit sig de stenpelare hvarpå Såg
rännan varit byggd,och visar denna
åtgärd att sågläget varit under sta-
dens desposition,ty i annat fall lä
rer väl icke staden kunnat uppbära
årlig afgift för berörde läge,som fortfor
till år 1860.den 3 December då tom
ten återlämnades till staden enligt hvad
här i afskrift fogade protokoll utvi
sar,Hvad Herr Brukspatron Zethe-
lius vidare anfört angående köp och
försäljning af sågen samt donation
af Hallspånga hemman med mera,
är frågor som icke kan hafva gemen
skap med en rågång emellan stad
och land.

Som jemlikt 7. §: Skiftesstadgan
uppgående af rågång icke kan hin
dras,och det i Skifteshandlingen
intagne köpebref utvisar att till qvar-
nen icke hörer något bestämdt tomtom
råde och då qvarn och laxfiske på al-
la sidor omgifvas af Stadens ägor,och
Herr Brukspatron C Zethelius vid
rågångens uppgående utan anförde
skäl yrkade vida mera utrymme i
land och -vatten än som till qvarnens
behof fordras,och då dertill kommer
att enligt här i afskrift fogade köpe-
bref emellan Carl Adam Schepherus
och Rådmannen Pehr Gustaf Schotte
af den 6 Februari 1829. hviket kö-
pebref sedermera blifvit transporteradt
på Fabrikören Adolf Zethelius,som
med köpebref visar att köpet om sågen
och vattenfallet dertill blifvit här vid
Rådhus Rätten faststäldt och säljaren
då medgifvit vattenfallets skiljande från
qvarnen,så och utan afseende på ä-
ganderätten till wattenfallet lärer väl
förberörde köp icke kunna tydas
så att rågången emellan stad och
land nu skulle flyttas till gården
N:o 21,derföre att den med qvarnen
gemensamma sågdammen nu synes
ägas af den eller de som äga qvar-
nen.Med anledning häraf torde
Wällofl Rätten finna,att det icke
låter sig göra med noggranhet be-
döma rätta läget af ifrågavaran-
de rågång med mindre än att
Wällofl: HäradsRätten på stället
Sammanträder och hvarom jag jemväl
vid föregående rättegångar gjort fram
ställning,och är detta så mycket
nödvändigare som sjelfva qvarndam
men bildas af tvänne från strömmen
utgående grenar wid westra stran
den af strömmen och den med
damluckor försedde stenmur som
går tvärs öfver strömmen,utgör för
dämning äfven för laxfisket och
sågfallet på samma gång som
vatten i Qvarndammen genom den
na fördämning inleder,Om än den
oftanämde sågen icke varit byggd af
staden utan af samma person som vid
sågens anläggning ägt qvarnen,så är
likväl all anledning förmoda att såg-
byggnaden blifvit uppförd,och vatten der
till användt på grund af det medgifvan
de från Staden som hade sitt stöd af det
i Skifteshanflingen intagne donations
brefvet om såganläggning.Tiden sedan
Papperslösen efter förra tinget har ic
ke varit mer än omkring 7.veckor
och således väl kort att i Arkivet här-
städes genomgå gamla handlingar,
för att nu kunna styrka det sednast
ifrågasatta förhållandet,och får
jag derföre nu yrka,att såvida
ej svaranderne medgifva rågångens
bestämmande på det ställe,der den
blifvit af Landtmätare och gode män
förordad,till erhållande af mera tid
för genomgående af Stadens böcker
och handlingar samt på det att ström-
men och wattenfallet må vara fritt
från snö och is målet nu måtte
upskjutas till omkring April månads
slut nästa år och att Wällofl Rätten
på stället sammanträder för att
granska och hvarest rågån
gen emellan Thorshälla qvarn och der-
varande Laxfiske som är beläget på
landet och Thorshälla stad rätteligen
bör blifva,om rättegångskostnaden
anhålles efter räkning som framdeles
skall lämnas,äfven som öppen talan
förbehålles på Thorshälla Stads väg-
nar.
Efter fullmakt,
/Joh Thermaenius/

"Jag Carl Adam Schepherus
uplåter och försäljer till Rådmannen
Per Gustaf Schotte mitt egande såg-
verk beläget å Thorshälla Stads
grund bestående af sågbyggnaden
vattenränna med stup och gångande
verket,med min rättighet till sågstäl
let och sågplats mot tomtören till
staden jemte wattenfallet med dam
och damfäste vid gården N:o 21,med
de förmåner och rättigheter detta
vattenfall och damfäste tillika med lax-
fiske och grindar,vid försäljningen af
Thorshälla qvarn till Herr Rådman
Schotte år 1818,blifvit qvarnen un
dantaget och sådant altsammans nu
för ögonen står tillika med de i köpe
kontrakt af denna dag uppräknade
inventarier för en oss emellan öfverens-
kommen köpesumma stor Sexhundra
(600) Riksdaler Banco,Och som jag be-
rörde summa den siste till fullo bekom-
mit,på sätt berörde Contract närmare ut
visar,afhänder jag mig berörde sågverk-
med byggnader vattenfall dam och dam
fäste med alla rättigheter jag densamma
hitintills innehaft och tillegnar dem Herr
Rådmannen Schotte hans fru och arfvin
gar att såsom deras lagfångna egendom
nu genast tillträda och att framgent
behålla;förbindades mig till hemul ef-
ter lag.

Till mera visshet häraf har jag
detta salubref egenhändigt underskrif-
vit uti nedan teknade vittnens närva
ro,som skedde i Thorshälla den 6:te
Februari 1829.
/Carl Adam Schepherus/
(L S)

På en gång närvarande vittnen
/C;E;E;Hedberg/
/Dan:Dahlström/
Likheterna med Originalet betyga
Thorshälla den 18 Oktober 1864-
/J:F;Skogsberg/
/C G Scheler/

Utdrag af Domboken,hållen inför
Thorshälla Rådstufvu Rätt å Rådhu-
set härstädes den 3. Decem-
ber 1860.
"Till Wällofl Magistraten i Thors-
hälla.Som jag är sinnad att å en
mig till begagnande upplåten,Staden
tillhörig plats vid Östra stranden
af härvarande ström anlägga Fa-
briks inrättning med wattendrift
får jag för tillstånds vinnande här-
till vördsamt anhålla att så beskaf-
fad undersökning som Kongl bref
vet den 1 Juli 1818 föreskrifver
måtte af Magistraten verkställas
å dag som dertill genom skeende
kungörelser kan vara bestämd,
Thorshälla den 12 December 1849
/W.G.Collijn/" Efter uppläsandet här-
af företedde Rådmannen Collijn ett
Utdrag af Magistratens här i Sta-
den Protokoll vid Allmänt samman
träde med stadens Borgerskap den
29 Januari 1849. af innehåll att sedan
efter hvad då tillkännagifvits Herr
Brukspatron C Zethelius förmäldt
sig icke vilja vidare behålla en af ho-
nom emot stadgad årlig afgift af
Sex Riksdaler 32skilling B:co[banco] innehafd
invid östra stranden af härvarande
ström belägne plats inom stadens
område hvarest sågverk varit up-
fördt,Så och i anledning derom utaf
Rådmannen W.G.Collijn gjord fram
ställning blef berörde plats till honom
af Borgerskapet uplåten,att af Rådman
nen framgent innehafvas och begag-
nas emot en bestämd årlig afgift
af tio riksdaler Banko och borde
platsen i närvaro af borgerskapets
utsedde ombud Handlanden J Tju-
lander och Carduansmakaren E
Stenholm vederbörligen uppmätas
och å Charta utmärkas.Thorshälla
den 18 Oktober 1864.

/J,F,Skogsberg/
/C: G; Scheler/

Bestridande det af käranden
begärde upskofvet och med för
klarande att syn på stället vo-
re obehöflig inlämnade Brukse
garen Zethelius följande skrift-

" Till Wester Rekarne Lofliga
Häradsrätt.
Ehuru jag och mina medparter
uti det af Herr Fabrikör Thermae
nius å Thorshälla Stads vägnar
emot oss såsom egare af Thorshälla qvarn
instämde mål,om rätt till vatten och strand
egentligen icke hafva något att tillägga
wår redan afgifne korta förklaring,
tillåta vi oss likväl fästa högt ärade
Domstolens uppmärksamhet derpå
att det af Herr Thermaenius åberopade
så kallade rågångs protokoll är i
juridiskt hänseende en handling u-
tan all betydelse,såsom endast innefat
tande Herr Thermaeniius egna hugskott
saknad af hvarje laglig qrund,att kro-
nan vid skatteförsäljning af Thors-
hälla qvarn och laxfiske har der-
under uttryckligen inbegripit jem
väl dambyggnaden,hvilken och af
qvarnägaren,nemligen först af kro-
nan och derefter af Kronans rätts
innehafvare,i alla tider underhål
lits utan stadens inblandning ;-Att
hvad än Herr Thermaenius må haf-
va att för staden åberopa i previ
legie väg det väl endock lärer
få antagas att Kronans rätt till
qvarn och fiske med damfästen är
äldre än stadens till de ägor som
staden har fått sig af Kronan
Donerade;-samt att vi icke torde
behöfva närmare styrka uråldrigheten
af Kronans åt ofs uplåtne rätt till
qvarnen med dess holme laxfisket och
damverken förr än staden visat nå
got lagligt skäl för sitt anspråk;

Jag uppgaf vid förra rättegångs
tillfället att min kära fader i lifstiden
Brukspatronen Adolf Zethelius
af Direktören Schepherus inköpt
den af Herr Thermaenius omordade
sågen,och detta styrkes med Thors-
hälla Rådstufvu Rätts närlagde den
5 Mars 1834.utfärdade fastebref:
Men detta är föröfrigt en underord
nad omständighet.Sågen stod längre
nedom vattenfallet,med utmål inom
stadens grund,och hade icke något
eget damfäste,utan sågens ägare
som tillika var qvarnägare dispo-
nerade wattnet efter behag och kunde
således för sågens drift uttaga från
qvarnen så mycket watten han beha
gade,hvilket skedde genom ett ut
skof i qvarndammen:

Wårt redan framställda yrkande
om ersättning för rättegångs kost-
naden åberopas Ödmjukligen,Nyby
den 18,Oktober 1864.
/C Zethelius/

äfvensom det i samma skrift åberopade
fastebref,så lydande-
"Borgmästare och Råd uti Thorshälla
göre weterligt:att år efter Christi fö-
delse Ett Tusende Åtta hundrade
trettiofyra den 5 Marti styrktes
med ett till Rådstufvu Rätten in-
lämnadt af Herr Directeuren
CarlAdam Schepherus den 6 Febr
1829 för Rådmannen Herr Pehr Gus-
taf Schotte utfärdadt salubref,jem
te derå af den sistnämde den 23 näst
derpå följande Marti teknad öfver-
låtelse,hurusom Herr Brukspatro-
nen Adolf Zethelius emot Sexhun-
drade Riksdaler Banco tillhandladt
sig ett på denna stads grund
beläget sågverk med wattenfall,dam
och damfäste invid gården N:o 21 här
städes samt öfrige tillhörigheter jemte
andel uti Laxfisket i Thorshälla Ström,

Och som Herr Brukspatronen
jemväl enligt salubrefvet med åtek
nade bevis låtit med berörde köp här
vid Rätten lagfara den 24 Augusti d:
21 September och den dag 19 Oktober ofvan
nämnde år utan att under den seder
mera till ändalupne laga Ståndstiden
något klandra häremot försports;alt-
så pröfvade i förmåga af 4 Cap:
Jorda balken,Rådstufvu Rätten
skäligt döma heröfver till Fasta
samt i följd häraf förklara Herr
Brukspatron Zethelius för rätt
och laglig ägare till omförmälde
lägenheter,inrättningar och fiske
att så områda som all annan för
värfvad egendom,det ej någon klan
dra må.

Till yttermera visso warder detta
Fastebref med Rådstufvu Rättens un
derskrift och vanliga Sigill bekräftadt
År och dag som förr skrifvet står
På Thorshälla Rådstufvu Rätts väg
nar /S N Levin/ [sigill] [sigill]

Käranden fullföljde begäran om
uppskof och syn på Stället;Och för-
ständigades parterne,att beslutet i må-
let skulle meddelas å sista dagen
af tinget.

{Utslag}
{afsagdt den 13 December 1864}
I den Brukspatronen C Zethelius
delgifne stämning är väl yrkadt
att Nyby Bruksegare må åläggas
till Thorshälla stad utan ersättning
afstå det område af land och vatten
som å en af Landtmätaren A,G,Flo-
din uprättad karta blifvit utmärkt
såsom enligt kärandens åsigt tillhö
rande nämnde stad,men under må
lets handläggning har käranden för-
klarat,att han med stämningen en
dast afsåg att få rågången emellan
staden och de till vester Rekarne Hä
rad bemälde Bruksegare tillhörige
angränsande lägenheter bestående af
qvarn och laxfiske,bestämd i enlighet
med omförmälde anvisning i Flodins
karta;Och är det altså detta sednare
som i detta mål kommer att pröfvas
jemte de särskildt framställda er-
sättnings anspråken.

Nu all den stund deraf käran
den på yrkade rågångssträckning
skulle inkräkta på det område,
som alt hittils höfdats till den sva-
randerne tillhörige så kallade Thors
hälla qvarn med dervid varande lax-
fiske samt till Thorshälla stads områ-
de öfverflytta en del af sjelfva qvarn
dammen;Fördenskull och enär käran
den,som till stöd för sitt yrkande
åberopat ett Kongl Maj:ts Rescript
den 18 November 1810-hvarigenom
staden blifvit efterlåte att i Thors-
hälla å bygga en eller flera qvar
nar ,dermed destomindre ådagalagdt
att till staden öfverlåtits någon del af
hvad tillhörde Thorshälla qvarn,hvil
ken sedan då efter hvad obestridt är
funnits till såsom Kronans tillhö-
righet,som det Kongl Rescriptet
uttryckligen innehåller,att den ef
terlåtne qvarnbyggnaden ej fick län
da Kronan till mehn,samt käran
den icke eller annorlunda visat
stadens förmenta bättre rätt,Pröf-
var Härads Rätten som vid så
dant förhållande finner syn å
stället öfverflödig,äfvensom den
omständighet,för hvars ådaga
läggande käranden begärdt upp
skof vara utan inflytande på
saken rättvist ogilla käromålet
och åligger det käranden att ersät-
ta svarandernes rättegångskostnad
med fordrade Ett hundra Tretton
Riksdaler Riksmynt som ofvan
På Härads Rättens wägnar
/A;F;Ekewall/

Emot ofvanstående Utslag
har Fabriksidkaren Thermaenius
erlagdt wad hvilket han äger full
följa hos Kongl Maj:ts och Rikets
Svea Hof Rätt före Kl Tolf å fy-
rationde dagen efter Utslaget da
tum den dagen oräknad,eller i
anseende till mellankommande
helgedag,Måndagen den 23.Janu
ari nästkommande år;Och skall
han vid vadinlagan foga borgen af
två vederhöflige män för kostnad
och skada han kan kännas skyl-
dig i saken gällda,Försummas nå
got häraf,har klaganden sitt vad
och talan förloradt,och Härads
Rättens Utslag vinner laga kraft.
Eskistuna den 13 December 1864.

Af Domare Embetet /A;F;Ekewall/

härefter yttrade Ordföranden Ther
maenius att han icke på något sätt
vill vara orsaken till miss hushåll
ning med stadens medel för bestri
dande af rättegångs kostnader för
onyttige ändamål och uppgaf att
han snart reser till Stockholm och
ville då ytterligare rådgöra med
det Juridiska biträde,som förut
biträdt och försäkradt att rågångens
uppgående skulle för staden fördelak
tigt utfalla,samt lofvade efter sin
hemkomst meddela fullmäktige hvad
det juridiska biträdet yttrat,och äfven att
ifall det vore skäl att nedlägga tvisten,
handlingarna kunde i Hofrätten åter
tagas,Widare förklarades att vid Hä-
rads Rättens dom icke borde fäs-
tas mycket afseende,då man säl-
lan i kinkiga frågor får full rätt
visa annat än på högre ort,och att
rågång mellan stad och Land icke
lagligen kan hindras -Och begärde
Målaren L Lindblom med flera att full-
mäktige genom röstning skulle höras
huruvida rättegången skulle fortsättas
eler nu genast nedläggas,hvarpå
ordföranden svarade att en förut af
gjord sak icke kunde utan gemen
samt medgifvande nedläggas och väg
rade att föra röstprotokollet så vida
icke Konungens Befallningshafvandes
dom öfver fullmäktiges beslut i sam-
ma fråga af d 2 sist April nu kun
de företes och dertill gifva anledning
derefter reste ordföranden sig ifrån
stolen som på Herr Lindbloms be-
gäran och med de öfrige Ledamöter
nes samtycke intogs af vice ordföran-
de Slussinspektoren J.G. Haglundh-som
förde ett så lydande protokoll.

"Härads Rättens utslag angående
Wattenprocessen emellan staden och
qvarnägarne.

Ordföranden ansåg målet böra
fullfölljas-Landshöfdinge Embetets
utslag öfver besvären skulle före
tis.- På af v: Ordf framstäld proposi
tion att de som ville fullfölja
processen svara ja
och de som ej vill
fullfölja svara
nej och utföll
voteringen som
här nedan visat.

Fagerström - Nej
Setterlund - Nej
Arfström - Nej
Lindblom - Nej
Andersson - Nej
Lindell - Nej
Carlsson - Nej
Ringdahl - Nej
Julin - Nej
Nyström - Nej
Norin - Nej
Hulin - Nej
Söderström - Nej
Lindström - Nej
Berglund Nej
Haglundh - Nej

/J:G: Haglundh/ {§ 4.}

Till Justering af Protokollet utsågs
Herrar Norin och Fagerström och till
Supleant Målaren Lindblom

Dag som ofvan på
Stads fullmäktiges vägnar
/Joh.Thermaenius/

Uppläst och ricktigt befunnet
Thorshälla den 12 Januari 1865
/L,Lindblom/
/P,Fagerström/

Ofentligt uppläst i Rådhuset betygar
Thorshälla den 22 Feb 1865
/J.F;Skogsberg/
/P;Malmsten/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 30 december 1864,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107667.

Personrelationer