Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 30 januari 1863

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 30 januari 1863

Anmärkning

Protokoll hållet med Stadsfullmäcktige
i Thorshälla den 30.Jan 1863.

{S:D:}
{§1:} Att vid öfverläggningar som vid samman-
träden förekomma ej flere på en gång tala utan
endast en i sender,efter föregången anmälan;
hvarje talare obetaget att söka ånyo vederlägga
hvad annan fullmäktig i motsatt riktning an
fördt.

{§2.} Det af Magistraten ingifne Reglemente
för Drätselkammaren ogillades,som med derom
å det samma af Ordföranden åtecknadt bevis
skulle till Magistraten återställas jemte anhållen att
Magestraten måtte låta upprätta ett nytt reglemen
te i öfverensstämmelse med det nya förslaget dertill,som
är intaget i dagens protokoll,och det nya Reglementet
till fullmäktige med första tillställas för att gran-
skas.

{§3,}Till Ledamöter i Bevillningsberedningen valdes med
slutna sedlar Rådman P.Th Sundholm,Källarmästaren.
I.M. Törngren,Rådman I,M,Widegren, Skepparen C,
och till supleanter. F Blomberg och Glasmästaren P:G:Hulin och
skulle de
om Valet underrättas samt 5 exemplar af Bevillnings
stadgan hos Borgmästaren hämtas för att till Ledamöter
och Supleanter utdelas.

{§4.}Inspektor I Andersson åtog sig att fullgöra stadens
skjuts skyldighet från först nästkommande April
emot 100.R:dr i ersättning för år räknadt,och i händel-
se uppsägning icke å någondera sidan skjer 3.månader före detta
års slut,så anses ofvanstående öfverenskommelse pro-
longerad på ett års tid räknadt från 31.December
detta år.

{§5.}Lön till Stadsfiskalen kunde ej beviljas till högre belopp
än den nu är eller 150 R:dr rmt [Riksdaler riksmynt] och i
händelse
detta ej antages af nuvarande fiskalen,så föreslogs
att tjensten skulle annonseras ledig med utsättan
de af berörde lönevilkor.

{§6.}Herr Inspecktor Haglund som upgaf att hans inkom-
ster för Stadsbokhållar befattningen nu wore 200 R:dr
ehuru ej kändt vore att denna lön utgått till högre
belopp än 150 R:dr äskade att erhålla förhöjning öf-
ver 200 R:dr hvilken tillökning han öfverlämnade åt Full
mäcktige att bestämma och hvaröfver resolverades,att
fullmäcktige ville häröfver yttra sig vid nästa samman
träde.

{§7.}Skepparen C;F; Blomberg utsågs till Ledamot i Drät
selkammaren i stället för att förut vara Supleant och Herr
Rådman Ruth,uteslöts från denna befattning till följe af
uppgifven sjuklighet. Till Supleanter i Drätselkamma-
ren utsågs Herr A Berglund,och Byggmästaren Gudmund-
son.

{§8.}Som till följe af Magistratens långsamma förfarande
att upsätta Reglemente för Drätselkammaren hvilket
först i dag kunde till granskning företagas och med afseende
derpå,att samma reglemente blef ogilladt,och fullmäcktige så-
ledes hade att påräkna ytterligare dröjsmål med Drätselkam
marens werksamhet som utan faststäldt reglemente icke
kunde något uträtta,men en del för tillfället angelägna
göromål för staden icke kunde lämnas utan vård såsom,
Stadskassan och Stadsskogens förvaltning m:m: så ansåg Full-
mäcktige Oundvikligt att,tillsvidare tillsätta en StadsCasseur
och en provisionel styrelse för Stadsskogens förvaltning;
emedan hö som ligger i ladorna bör försäljas och ved
nu upphuggas,Och utsågs Herr Källarmästar Törngren
att emot det arfvode per år som denna befattning nu
tillkommer Öfvertaga Cassa förvaltningen då Herr
Rådman Ruth ville samma befattning öfverlemna,
och skulle upbörd hållas den 26 Februari 26 Mars och 23 April,
och till Provisionel Styrelse för stadsskogen utsågs Råd
man Sundholm Fabrikör Bergström, Källarmästar
Törngren Skeppar Blomberg och Fabrikör J Thermaenius
som emot den ersättning för hvars och ens besvär med
göromålen hade att med skogens och odlingens ända
målsenliga skjötande som de lämpligast anser,fortfara
intill dess Drättselkammaren kan på grund af faststäldt
Reglemente,taga samma egendom om händer. Beloppet för
de särskildta göromålen skulle efter till Magistraten ingif-
ven och af denna myndighet godkänd räkning granskas
och bestämmas af fullmäcktige.

Stadsvaktmästaren framstälde att få sin lön för
höjd till 180 R:dr utom fritt husrum och detta bifölls
med vilkor att han för samma aflöning skulle verk
ställa Eldning och skottning i Rådhusalen upp-
dragning af Rådhusklockan samt att han derjemte
skulle i alla förekommande fall vara Stadsfullmäk
tige och Drätselkammaren till tjenst med budning
och uppassning sådane tider då han icke vore hin
drad af göromål för Magistratens räkning eller an
nat som till hans egentliga befattning hörer,lönen beräk
nas från den 1. i denna månad.

{9.}För bestridande af Secreterare göromålen och
skrifmatrialier
bevilljades Stadsfullmäcktiges Ordförande ett arfvode af
femtio riksdaler riksmynt pr år,räknadt från detta års början

{10}Protokollet skulle Justeras af Glasmästaren P.G.
Hulin och Kopparslagaren I.W.Arfström då ordföran
den derom anmäler.

Som det af Magistraten till Fullmäktiges
granskning den 26:te öfverlemnade Reglemente för
Drätselkammaren icke till alla delar är öfverens
stämmande med Kongl:Maj:ts Nådiga förordning
om Communal styrelse i stad af den 20.Mars 1862
och i öfrigt anses behöfva förenklas,samt i vis
sa delar lämpas efter samhällets ringa befolk-
ning och till följe deraf,brist på Competenta
personer som tillika innehafva burskap eller
gårdar att i Drätselkammaren ingå,så få
Fullmäktige härmed på grund af gjorda anmärk
ningar framställa nytt förslag till ifrågova
rande Reglemente så lydande:

{§1:o}
Drätselkammaren skall bestå af fem Le-
damöter och 2:ne Supleanter som af Stadsfull-
mäcktige utses ibland stadens röstberättigade
män,som för de göromål och besvär som kun
na anses utöfver hvad Communal besvär i all-
mänhet medföra,bör åtnjuta aflöning för
de särskilda befattningar Drätselkammaren
inom sig fullgör,och att det belopp hvartill
sådana löner bör utgå,framställes till Ma-
gistraten,som torde gifva sitt utlåtande i äm-
net för att af Fullmäktige som deröfver be-
slutar och för ett år fastställes hvarefter Drät-
selkammaren äger att med ny ansökning
inkomma,Ingen må utan laga förfall el-
ler vid fylde 60 års ålder detta förtroende kunna sig
afsäga. Fullmäcktige utser ny Ledamot
eller Suppleant när så påfordrass.

{§2.}
Ledamöter och Suppleanter utses för 4 år
och efter 2:ne års förlopp utgår halfva anta
let efter lottning dock utan hinder att ge
nast ånyo till tjenstgörning utses. Efter 4.
års förlopp utgå de som längst tjenstgjordt
med samma skyldighet som förr är nämndt
att åter inträda,så vidt han medgifver,att det
honom sålunda visade förtroende ytterligare
fullfölja,De välja inom sig årligen ordfö-
rande Och en vise Ordförande och bör Suppleant på Ordförandes
kallelse sig infinna i hendelse af Ledamots
laga förfall,Hvad i denna § är omförmäldt
gäller äfven om Supleanter. Efter 4 års tjenst
ledighet må ledamot eller Supleant ej kun
na wägra att ånyo ingå

{§3.}
Stadscassörs befattningen utöfvas inom
Drätselkammaren af den som de inom sig
dertill utse och är Drättselkammarens Ledamö
ter en för alla och alla för en ansvarige för
de medel och den förvalltning som är an-
förtrodd.

Protocoller öfver remisser och utlåtande
äfven som bestyrkt Cassa räkning föres som med
Kalender år afslutas,af den som kommer att ut-
öfva Stads Cassörs befattningen.

{§.4.}
Ordinarie sammanträden hållas utan kallelse
första Onsdag i hvarje månad eller dagen der
efter i händelse af hinder genom helgedag,sam
manträdet hålles der Ordföranden bestämmer
dock så att hinder å Rådhuset ej må för Ma-
gistraten inträffa. Efter Skriftlig kallelse af
ordföranden hålles sammanträden efter behof
så och när 3:ne Ledamöter på an-
förde skäl hos ordföranden sådant fordra
Protokoll föres öfver besluten och delgifves den
myndighet hvartill ärendet enligt förut åberopa
de Communalförfattning kan hänföras.

{§6.}
Drätselkammaren omhänder tager,samt
har vård och inseende öfver all stadens
gemensamma egendom i fast och löst samt
alla de inkomster Staden på grund af previle
gier och Kongl Resolutioner nu äger eller fram-
deles erhålla kan,af hvad namn och beskaf-
enhet det vara må äfvensom hvad genom taxe
ringar af stadens innevånare utgår och vare
Drätselkammaren plicktig att af desse me
del qvartaliter vid första sammanträdet
i Tredje månaden till Magestraten samt sta-
dens Embets och tjenstemän utbetala de lö-
ner som dem enligt faststäld löningsstat
tillkomma äfvensom till de embets och tjen-
stemän hvilka af staden åtnjuta särskildta lö
ner,Liqvider som utgå i mindre poster till
arbetslöner eller dylikt bör en gång hvarje
vecka på viss dag som af Drätselkammaren
bestämmes,af Cassa förvaltaren utbetalas hvar
till han vid sammanträden utur Cassakis-
tan erhåller reserfmedel till det belopp som
efter gjord framställning kan pröfvas vara
af behofvet påkalladt och äger Drätselkam
marens ledamöter vid nästa sammanträde
dearöfver fordra redovisning; De medel som
kunna af Magistraten anordnas skola vara
grundade på behörigen fattadt belslut eller
gällande författning som bör i anordningen
åberopas,och kunna företes i händelse för-
hållandet är för Drätselkammaren obekant,
Och bör i alla andra anordningar som af Ma-
gistraten utfärdas skälet för utbetalningen
anföras samt af Magistratens Ordförande
och 2:ne dess ledamöter vara underskrifne
för att vara till inlösen gällande.

{§7}
Drätselkammaren åligger jemväl att då
sådant erfordrass upprätta förslag till allmän
na byggnader eller reparationer jemte alt an
nat som till stadens prydnad och nytta
hörer,samt sådant förslag till Magistraten
aflemna för att sålunda till stadsfullmäck
tiges pröfning och afgörande befordrass.
Dock äger Drätselkammaren utan annan
myndighets hörande låta werkställa så
dana staden åliggande reparationer och
byggnader som i kostnad icke öfverstiga
50,R:dr rmt. -Drätselkammaren afgif
ver äfven förslag och skriftliga utlåtanden
som af behörig myndighet dem tillställes,
inom den tid som billigtvis kan fordras

§5.
Sedan Magistraten till Drätselkammaren
aflemnadt uppbördslängden förfares med de-
betering och uppbörd enligt 69 och 70§. ofvan
åberopade Kongl författning dock så att
uppbörd hålles emellan den 1.och 15 Mars
hvarigenom restlängden bör kunna till Ma-
gistraten öfverlemnas sednast den 1.April,
Cassaförvaltaren och en ledamot qvitterar
Debetsedlarne,och bestyrker restlängden,Med
räkenskapernes afslutande och öfverlemnande
till Magistraten förfares enl:71,och 72§.
Communal-lagen

{§8.}
I afseende på de upplysningar som
skola tjena till ledning för det förslag öf
ver inkomster och utgifter-hvaraf Magi-
straten kan blifwa i behof,har Drätsel
kammaren att ställa sig 60§ Communal-
författningen till efterrättelse.

{§9.}
Drätselkammarens penningar och hand-
lingar nedläggas i dertil tjenlig kista,
som förvaras på det ställe Drätselkam
maren finner lämpligt och bör vara för-
sedd med 3 lås,samt nycklerne emellan
Ordföranden och ledamöterne fördelas,Ordförande eller Le-
damot som från sammanträdet förfallo-
löst uteblifver,bötar 2 R:dr rmt och dub-
belt om sammanträdet till följd deraf mås-
te inställas,Beslut bör ej kunna fattas
med mindre än Drätselkammaren är full
talig.

{§10.}
Drätselkammaren utdebiterar och uppbär
fattigvårdsmedlen på samma vilkor och
med samma skyldigheter som Stadsutskyl-
derne och medlen till Fattigvårdsstyrelsen
emot qvitto öfverlemnar.

{§11}
Skulle penningar möjligen till utlåning
komma att finnas,då må Drätselkamma
ren inhämta vederbörandes beslut huru där-
med förfaras bör.

{§12.}
Hvad i öfrigt förekomma kan må ge
nom af vederbörlig myndighet lagenligt
fattade beslut lända till efterrättelse.

Wid Justeringen har ordföranden
reserfveradt att äfven en 13.§,borde till
komma så lydande:
Wid Drätselkammarens sam-
manträden äger stadsfullmäcktiges
Ordförande eller den han i sitt ställe
förordnar vara närvarande för
att i Öfverläggningarne men ic
ke i besluten deltaga äfven som
för att göra sig underrättad om
Cassans tillstånd och behof.
Thors-
hälla som ofvan.
/Joh.Thermaenius/

Undertecknade instämma med Ordföranden
om nödvändigheten af att få 13§. uti
reglementet intaget.

Upläst och riktigt befunnet be-
tygar. Thorshälla den 2 Februari 1863.
/J,W,Arfström./
/P,G,Hulin/

Utdrag af förestående Protokoll,är
den 2 Februari å Rådhuset till Ma-
gistraten inlemnadt betygas.

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 30 januari 1863,” Eskilstuna kommun, hämtad 4 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107669.

Personrelationer