Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 30 december 1863

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 30 december 1863

Anmärkning

Protokoll hållet med Stadsfullmäktige
i Thorshälla den 30 December 1863.

§ 1.
Orgelnisten Blomqvist begärde att blifva
från Stadsutskylder och fattig afgift befriad
hvilken begäran bifölls.

§ 2
Till Ledamöter i fattigvårdsstyrelsen utsågs
Rådman P.Th Sundholm Snickaren P G Hulin
Kopparslagaren J W Arfström Herr A Berglundh
Joh Thermanius och till Supleanter Herr P.
Fagerström och Skräddaren O Zetterlund
och skulle Thermaenius sammankalla Leda-
möterna för val af Ordförande och borde
styrelsen vidtaga följande.
Att omhänder taga FattigCassans räkenskaper
och tillgångar.

Att hålla ordinarie sammanträden en gång
i Månaden, samt deremellan då Ordföranden
eller 3 af ledamöterne sådant nödigt finner

Att innom sig utse 2:ne Inspektörer som
minst engång i hvarje månad besöker
fattighuset och gör Sig underrättade om
de fattiges tillstånd och behof och tillser att
sköterskan icke undandrager de fattige den
vård och näring som åt dem är afsedt
och att Inspektörenes berättelsse intages i
Protokollet om så nödigt anses.

Protokollen föres för hvarje samman
träde och är Ordföranden för det samma
ansvarig anledningen till bevilljande bidrag
bör i Protokollet anföras, samt Justeras
af 2:ne Ledamöter.

§ 3.
De Marknads stånd som Rådman
Collijns till Staden hembjudet skulle på här
nedan anförda vilkors öfvertagas.

Undertecknade Stadsfull-
mäktige, som blifvet
tillförordnade, att syna
och värdera de Mark
nadsStånd, som Råd
mannen Herr W.G.
Collijn nu är villig
att aflåta till Thorshälla
Stad, har denna dag verk-
stäldt syn, och värderat,
samt öfverenskommit
med Herr Rådmannen,
om följande pris för
de 22st helläkta
Stånd, större och mindre
beräknas efter 20 Rd
Rmt st eller tillsammans
för dessa 440 Rd Rmt
och för de 12st half-
täckta af 6 Rd per st
eller dubbla utgjörande
72 Rd Rmt, för nedtag
ning och inläggning begä
res 20 Rd, och hyra
25Rd per år, och begär
Colijn 240 Rd Rmt
i början af Jannuari
1864. som afbetalning
samt i September månad
samma år 272 Rd och i
October för hyran
25 Rd samt erbjöd sig
Herr Rådman vara villig
om så önskas att hafva
besvär med med uthyrning
en på vanligt sätt som
förut skett och vid
uppbörden under
Marknaden vara när-
varande för att ge upp
lysningar om den olika
betalningen för en skjä
lig ersättning

Thorshälla den 30 Dec 1863
/P Fagerström L.Lindblom/
/A Berglund P.G. Hulin/

§ 4
Rådman Collijn skulle enligt eget
erbjudande anmodas att emot ersättning fortfarande biträda
med ståndens uthyrning och uppsättning samt
föra den Corresspondens som derföre erfordras

Herrar Zetterlund och Hulin åtaga sig att
hafva det hufvudsakliga bestyret med bestäm-
mändet af hyran och PlatsPengar hvarvid
de hade att af Herr Rådman Collijn inhämta
råd och derefter besluta hvad betalas bör.

§ 5
En Skogshushållare skulle af Ordföranden
hos Skogsstyrelsen begäras, för att bestämma
beredningshuggningen å Skogen tillfölje af en
från Konungens befallningshafvande så ly-
dande skrifvelse.

P M
1:o
All afverkning och kultur af Skog
skall verkställas i noggrann öfverenstämmelse
med den plan som af någon Jägeritjensteman
författas och af Konungens Befallnings hafvande
fastställes. Intilldess en sådan på rationella
grunder fattad hushållsplan, deruti odlas men
till odling otjenlig Skogsmark jemväl intages,
blifvit uppgjord (och Hvarom H:rar Stadsfullmäktige
böra skyndsamt föranstallta;) må endast
beredningshuggning ega Rum efter den anvis-
ning, som af sakkunnig person meddelas.

2:o
De härunder i förslaget intagne bestäm-
melser böra utgå, och i det stället här intagas
en föreskrift i denna syftning. Den årliga
afverkningen skall skyndsamt upphuggas och
dervid apteras till det ändamål, hvartill den
bäst lämpar sig. Samt derest om virkets
användande icke är annorlunda förordadt, å
offentlig auktion försäljas och behållna köpe-
skillingen genast till Stads Cassan lefvereras
emot behöringen annoteradt qvitto.

3:o
I fall förvaltningen skall uppdragas åt
en särskild Kommitté, torde Ledamöternes antal
kunna inskränkas till Tre, jemte En å Två
Supleanter. Desse Kommiterade Skola
naturligtvis väljas af Stadsfullmäktige
och serskilde Revisorer för granskning af
dessa räkningar erfodras ej.

4:o
Vice Ordförandens obehöflig För
Protokollet ansvarar Ordforanden.

5:o
Stadgandet i denna punkt af förslaget
harmonierar ej rätt, väl den följande punkten
i förslaget och öfverenstämmer ej eller med
71§ i KommunalLagen och om
6:te punkten gäller naturligtvis samma anmärk
ning. Den serskilda berättelsen börs lämpligast
åtfölja räkenskaperne till Revisorerne och
derefter till Stadsfullmäktiges Bedömande

§ 6.
I öfrigt skulle följande svar på de från Ma-
gistraten remitterade Handlingar afgifves

Stadsfullmäktige hafva genomläst de af
Magistraten under den 5 i denna månad
remiterade Handlingarne angående förslag
till Reglemente till förvaltning af Stads-
skogen Råbyhed, samt en från Konungens
befallningshafvande till Magistraten stäld
skrifvelse af d: 16 Maij 1863 innehållande
anfodran af nytt Reglemente som samma
Skogs förvaltning, jemte samma skrifvelse
åtföljande Promemoria och få Fullmäktige
till svar meddela:

Beträffande omarbetningen af
ifrågavarande Reglemente så kan Full-
mäktige jemlikt 55§ Kommunal Lagen
icke finna sig dertill skyldige, hvaremot
Fullmäktiges beslut att hos Skogsstyrel
sen anhålla om biträde af sakkunnig person
för att jemlikt den Handlingarne åtföl
jande P.M. bestämma den berednings
huggning som bör följas intill dess Regle-
mentet blifver faststäldt. Handlingarna
återlemnas härjemte.

§ 7.
Hundskatten skulle för kommande
år icke uttaxeras.

§ 8.
I afsende på beskattning af Stads
jorden så föreslog fullmäktige att jorden
borde i förhållande till taxeringsvärdet
lemna lika bidrag som annan fastighet
på den grund att samma jords ursprung
ligen är af Staten förunnad under Staden
och således borde jemlikt 5 § Kungl:
Communal författningen för Stad af
den 21 Mars 1862 anses som en för Staden
inkomstgifvande rättighet, som efter
behof och omständigheter kunde taxeras
utan att hänföras till behandling efter
hvad i 57§ af samma författning är
stadgadt om fast egendom, hälst
staden med här fogade Donationsbref
kan styrka sin ursprungliga
besittnings och disspositions Rätt till Stads
jorden; Hvad Donations Brefvet beträffar
så inhämtas deraf att, vid den år 1644
att Landshöfdingen Hans Rothkirk hållne
undersökning befunnits, att Donations brefven
å Hallspånga 5 Hemman och Säby 5 hemman
voro förkomne men likväl upplystes, att
dessa hemman omkring 2:ne mansåldrar
förut varit laggda under staden, och då
vidare genom här fogade transsumt af
Landtmätaren And.Mörner år 1742 för
fattad kartbeskrifning innhämtas att
ehuru icke förut warit känt mer än ett
Kronohemman Säby, den omnände kart
beskrifningen likväl visar att af alla
Fem Säby hemman tillsammans bestådt af 66/80
kronojord 9/80 Skattejords och endast 5/80
arf och egen jord, då likväl de anförde
bråktalen icke tagits i beräkning samt
att Hallspånga Fem Hemman der
ingen Kronojord i sednare tider varit
känd, likväl efter samma Kartbeskrif
ning består af 17/23 Kronojord och 6/23
Kronoskatte. Då detta förhålende jemfördts
med det i Donations brefvet omtalade
för
omständighet
förhållande, att bönderne i Hallspånga och
Säby haft tillstånd att inflytta till Staden
samt tillika bruka KronoGårdarne, samt
för de samma betalt.serskildt Skatt
till Kronan, så synes tydligen att de
voro Kronobönder, hvarförutan de icke
behöft något serskildt tillstånd för
inflyttning till Staden. Att något
öfver fem Tunnland Säbyjord blifvit
vid förenämde skifte förktarat för
arf- och egen jord har sannolikt tillkom-
mits genom, måhända otilbörliga köp
som skedt under tiden emellan åren
1644 och 1742, då af den under förstnäm
de år Landshöfdingen Rothkirk hållne undersökning inhämtas att
förberörde Tio Hemman
Hallspånga och Säby i sin helhet då vore
Staden underlagde och torde dessa om-
ständigheter fullt vederlägga, hvad man
ofta hört Östra Jordägarne yttra,
att de omnämde Kronobönder i
Säby och Hallspånga i stället
varit egare till dessa hemman och
att således Östra Stadsjorden icke
nu hade samma förbindelser till
Staden i afsende på Communal utskylder
m: m: som den stadsjord, hvarå Donations
brefven äro mera klara. Hvad nu denna
omständighet vidare beträffar och då vid
1742 års skifte blifvit ärkändt och antagit
att berörde Östra Stadsjord kommit till
Staden genom gammal häfd, så lärer väl
och nu samma häfd hafva mer än tillräklig
ålder att för Staden medföra samma
verkan och laga Rättighet till taxering som
före den öfriga Stadsjorden hälst Krono-
utskylderne påföras Staden och af innehafvar
ne betalas till StadsCassan.

Ellertid anmärkte Landtbrukaren
Herr A. Berglund att hvad Jordbrukets
taxering beträffar dermed borde
förfaras enl 57§ Communal Lagen eme-
dan han uppgavs sig hafva laga fasta på
den Jord han å stadens ägor besitter och
att derföre med taxeringen å Stadsjorden borde
nu förfaras på den grund 2:dra artikeln be-
viljnings stadgan föreskrifver och då känt
är att vid köp och försäljningar af
Såväl Krono som all annan Staden tillydande
Jord, laga fastor, af Rådhusrätten här
städes utfärdas, så var ingen anledning
att
att betvifla Herr A Berglundhs uppgift
i afsende på faste bref å den Jord han
innehar och för att icke nu uppehålla
taxeringslängdens kompletterande,
och oaktat Stadens Donations brefs
borde hafva större kraft än uppgift
om fasta och full äganderätt, så medgaf full-
mäktige, att taxeringen nu för tillfället
skulle få verkställas enligt Herr A.Berglunds
åsigt, hvaremot af, med afsende på förhanda
varande omständigheter fullmäktige på
sätt 59§ CommunalLagen bestäm-
mer beslöts, att för frågans vidare ut-
redning infodra Magistratens utlåtande
hvarefter fullmäktige kommer att fatta det
beslut, hvartill omständigheterne kunna
föranleda, och i händelse förhöjd be-
skattning, Jordbruket kan
åläggas, samma tillökning från denna
dag skulle beräknas, och genom extra taxering
in drifvas.

Att stadens Donations och Kronojord icke
lagligen kunnat eller kan staden frånsäljas och sådana
köp med laga fastor icke kan förses, torde
vara öfverflödigt att omnämna och
skulle måhända endast kunnat ega rum
derest
visas kan ,att Stadens innevånare på veder
börligt ort begärdt ett eller medgifvet ett sådant
förfarande samt att tillåtelse dertill genom
Serskild Kongl:Resulution blifvet Staden
meddelad och får fullmäktige derför hos
Magistraten vördsamt anhålla om uppgift
på huru vida så beskaffande Handlingar och
Kongl:Resulutioner finnes ibland Stadens
handlingar, att tillgå eller
i brist deraf, om någon annan laglig grund
är att anföra till stöd för mera nämde Jord
köp, samt om laga faster dels förr varit
och ännu fortfarande utfärdas å förenämde
Stadsjord, eller om annat laga hinder finnes
för staden att vid Stadsjordens
taxering till Communal utskylder tillämpa 5§.
i förenämde författning, med hvad mera Magi-
straten anser nödigt, att till upplysning och frågans
utredande meddela. Magistratens utlåtande här-
öfver, jemte återkommande af dessa Handling
ar voro önskligt att snart få emottaga.

§ 9.
Uti det af Magistraten ingifne förslag
om Stadens inkomster och utgifter ansåg fullmäk-
tige följande förändringar böra vidtagas, Båts
mans- Wakanseafgift nedsättes till 10 öre per
öretal, Byggnadsmedel bestämmes till 40 öre
per öretal, till Pastoralier betalas med 35 öre för hvar-
je
Mantalsskrifven person, och femton öre för
hvarje öretal, för hvilken afgift Jordbrukets
öretal befrias, till Fattigafgift skulle betalas
för hvarje gift arbetare eller Dräng, och andra
med dem jemförliga som hafva egit försvar,
Tre Rd Rmt, och för personer enligt författ-
ningarna med tjugofem för qvinna och femtio
öre för man, samt En Rd Rmt per öretal
för endast gårdar och rörelse, emedan Stads-
jorden betalar fattigkost i natura. Till
Brandvakts lön skulle betalas En Rd Rmt 50 öre
för öretal af endast gårdar och tjugo öre
för hvarje mantalskrifven person; Till
fyllnadsafgift erläggas En Rd Rmt för
hvarje öretal af gårdar,Jord och rörelse.
Till Byggnadsmedel tjugofem öre för hvarje
öretal af gårdar, Jord och rörelse. för
Fiskverkar debiteras i likhet med förra året,
för Bodar och lägenheter samt platspengar för
upplag af varor skulle taxeras af dertill ut-
sedde, Herr A.Berglundh, P; G; Hulin och
C.F. Blomberg, med beträde af stads fiskalen,
och skulle förbemälde Commitérade, jemväl
göra Sig underrättade och de innom Staden
boende som borde betala Rotmästarpengar
samt derefter lemna uppgifter till Stadsbok
hållarern och anmodas Hulin att med aldra
första buda de öfrige Commitérade så att
värderingen måtte vara verkstäld och uppgiften
lemnad till Herr Haglundh sednast innom nästa
veckas utgång

§ 10.
I afsende på uttaxering af Wedpengar till
Scholhuset, som Magistraten föreslagit till fem
öre för hvarje mantalsskrifven person, samt
amortering af lånet till nya Begrafningsplat-
sen så kunde dessa ärender af fullmäktige icke
till pröfning upptagas, dels emedan dessa frågor
jemlikt 2 § 6 o.mum, samt 4 och 7:: §§ i nu
gällande Kyrkostämmo författning skall På
Kyrkstämma afgöras, dels och derföre, att vid
fullmäktiges sammanträde företeddes ett af
Konungens befallningshafvande utfärdat utslag
af den 3 sistlidne November, hvaraf inhämtas,
att Kyrkstämman den 29 sistlidne Maij,
fattade beslut i förenämde delar, liksom
i afsende på dagsverksskyldighet, till den
förestående tjärstrykningen å Kyrkans
torn; samma Kyrkostämma beslut blifvet
till atta delar upphävd hvadom det nu är
beroende på nytt Kyrkostämmobeslut, på
grund nu ifrågasätta utgifter skall uttaxeras
Hyra för FlickScholan 50 Rd Debit-
teras Landsförsamlingen.

§ 11.

§ 11.
För Ång- och Segelfartyg har Hamn
fogden uppburit liqvid

§ 12.
Stadsutskylderne skulle betalas
Sednast, den åttonde nästkommande
April, hvilken dag bör af Stadsbokhål-
aren å debetsedlarne utsättas.

§ 13.
Wågboden uthyres för samma pris
som förra året och skulle Contrakt derom
uppgöras af Samma Commitérade som har
i uppdrag att bestämma Platspengarne.

§ 14.
Till Revisorer af Stadens Räkenskaper
utsågs Herr A.Berglundh och Herr P.G Hag-
lundh.

§ 15.
Herr A.Berglundh anmälde det
han vore för högt debiterad för Hamn
pengar vid sin till Gården N:o 100 hörande
strand och skulle detta ärende vid
fullmäktiges nästa sammträde åter före-
komma och då afgöras.

§ 16.
Som upplyst blifvet att Stads Cassan
till Skogsodlingen förskotterat 1200 Rd
Rmt så erinrades Skogsstyrelsen, att
jemlikt fullmäktiges beslut, under den 13 Junii
§ 10, för Stadens Räkning upptaga Lån,till
fyllandet såväl af denna brist, som äfven
om ytterligare medel skulle för Stadens räk-
ning erfodras, och hoppades fullmäktige att
så vida Skörden å Stadsskogen någorlunda
lyckligt utfaller, sådanna Lån skulle kunna
betalas ett år härefter.

Rum för Marknadsstånden skulle tillsvi-
dare hyras hos Rådman Collijn.

§ 17.
Om Stadens fiskvatten skulle närmare
utredas vid nästa sammanträde.

§ 18.
Protokollet skulle efter anmodan
Justeras af, Herrar J.W Arfström och
E; Lindström.

§ 19.
Sedan nu alla till förestående sam-
manträde omnämde frågor voro afgjor-
de, så företogs val med slutna Sedlar till Ordförande, och
vise Ordförande, för nästkommande år,
och utföll detsamma så att, Fabrikören
Joh Thermaenius åter valdes till Ord-
förande, äfvensom Slussinspektoren
J.G.Haglundh till vice Ordförande.

/Joh.Thermaenius/

Uppläst och rigtigt befunnet betyga:

Thorshälla d.5 jan 1864.

/J.W.Arfström,/
/E.Lindström./

1864. den 9 Januari är följande handlingar aflem
nade till Herr Borgmästaren K Svensson i Thorsh:la
Magistratens inkomst och utgifts förslag.
Fullmäcktiges särrskildta Protokoll deröfver
Protokolls utdrag öfver Fullmäktiges beslut
den 30. sistlid December
Det till Fullmäcktige remitterade Reglemen
te öfver Stadsskogen Råbyhed samt skrifvel-
se till Magistraten och en särskild Pro-
memoria, samt särskildt svar genom ut
drag af Fullmäcktiges Protokollsutdrag-

Ofentligt uppläst i Thorshälla
Rådhus Betyga Thorshälla den
1:ste Februarii 1864
/C.W.Ericsson./
/L.G.Mälberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 30 december 1863,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107666.

Personrelationer