Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 30 augusti 1867

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 30 augusti 1867

Anmärkning

Protocoll fördt vid Stadsfullmäkti-
ges sammanträde i Thorshälla d 30 8.D 1867.


S.D. sedan 14 Ledamöter samlade voro och
protocollet från föregående sammanträde blif-
vit uppläst företogs följande ärender till behandling.

§1.
Då Revisions-berättelsen,som enligt Kommu
nal Författningarne bordt Stadsfullmäktige
tillställas till granskning före Juni månads
utgång,ännu ej var till Stadsfullmäktige af-
lemnad;så beslöts att hos Magistraten an-
hålla att den måtte Stadsfullmäktige till
nästa sammanträde tillställas.

§2.
Härefter företogs till behandling granskning
af stadens Inkomst och Utgifts förslag hvil-
ket enhälligt till alla delar antogs utom
12 § i afseende å Fattigvårdsafgift,hvilken
somliga ansåg böra höjas från 60 öre per
BevillningsRiksdaler till 1Rd[riksdaler]Rmt,[riksmynt]under
det andre ansågo att Magistratens Förslag
borde följas.Då meningarne härom,voro
delade och ej med säkerhet kunde afgö
ras,hvilken åsigt vore öfvervägande;så begär-
de Ordföranden omröstning på så sätt att de,
som ansågo att nämnde afgift skulle höjas
svarade ja,hvaremot de,som ville att den
oförändrad,i likhet med Magistratens
förslag,skulle qvarstå svarade nej,hvilken
omröstning utföll med 8 ja mot 7 nej;hvadan
alltså Fattigvårdsafgiften bestämdes till
1 Rd Rmt per Bevillnings Riksdaler
"för annan fastighet och inkomst,dock
att jorden derifrån skulle vara befriad.

§3.
Till Ledamöter i Drätselkammaren efter Berg-
ström Fagerström och Törngren,som voro i tur
att afgå,invaldes O.Setterlund,F,O Nyström
och J,W.Arfström och till Supleanter E Lindström
och A.J Carlsson

§4
Wal af Revisorer uppsköts till nästa sam
manträde

§5
På begäran af Stadsfullmäktige förklara-
de sig Herrar Sundholm,Arfström,Hulin och Berglund
beredvilliga att ytterligare ett år qvarstå såsom
Ledamöter i Fattigvårds Committéen
och invaldes efter J,Thermaenius Hofpre-
dikanten Hedström och hvarom utdrag
af protokollet skulle meddelas.

§6
I afseende å en uppskjutna frågan om
ersättning af 15 Rd till Bogmästaren för
bristande uthus till Löningsjorden,så ansågs,
att,då de mindre städerna synas vara i tillbaka-
gående,samhället till Magistraten ej borde
betungas med några ytterligare utgifter.

§7
Såsom tillsyningsmän att inga obehöriga
personer måtte inflytta i Församlingen för-
klarade sig Herrar Arfström och Lindell
beredvilliga att qvarstå.

§8
Anmodades nuvarande Ordförande att
sammankalla till nästa sammanträde.

§9
Då Herrar Lindström och Hulin väl an-
mält sin frånvaro från sammanträdet,
men troddes,att de för denna bortovaro
ej kunde förete laga skäl;så ansågs pröf-
ning häraf böra uppskjutas till nästa
sammanträde.

§10
Till justerare af protokollet utsågos Herrar
Bergström och Törngren och till Supple-
ant P.Fagerström

År och dag som ofvan
På Stadsfullmäktiges vägnar
/Gustaf Lindberg/

Uppläst och riktigt befunnit intyga
/J,M,Törngren/
/P.Fagerström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 30 augusti 1867,” Eskilstuna kommun, hämtad 3 mars 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107665.

Personrelationer