Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 29 mars 1892

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 29 mars 1892

Anmärkning

den 29 Mars 1892.

Närvarande samtlige le-
damöter förutom Herrar
A.Hagström,Sv.Winkvist
C.A.Nilsson och F.Lind-
quister.

§.54.
I följd af förhinder för ordinarie
Ordföranden leddes förhandlingarne
af undertecknad vice Ordförande.

§55.
Att justera protokollet utsågos
Herrar C.O.Hellqvist och L.F.Berglund.

§56.
I skrifvelse af den 28 dennes hade
Magistraten anmodat Stadsfullmäktige
att afgifva yttrande öfver inkomne tvenne
anbud till öfvertagande af utskänknings-
och utminuteringsrättigheterna här i staden
under nästföljande tre-årsperiod.

De respektive ansökningarne jemte tillhö-
rande handlingar upplästes hvarpå de-
samma öfverlemnas till utskottet för dess
yttrande.

§.57.
På derom gjord framställning beslöto
Fullmäktige aflåta ansökan till Konungens
Befallningshafvande i länet med begäran
det Plåtslagaren K.J.Wedholm måtte åläggas
låta uttaga sitt flyttningsbevis från Torshälla
och inlemna densamma till den försam-
ling der Wedholm nu har sin hemvist.

Och bemyndigade Fullmäktige sin Ord-
förande Fabrikör K.E.Andersson att
uppsätta och underteckna skrifvelse härom.


§.58.
Herr P.E.Pettersson framstälde begä-
ran om att de böter som påförts ho-
nom för utevaro från sammanträde den
26 Febr. §.46,åter måtte afföras enär
han tillfölje olycksfall blifvit ur-
ståndsatt att infinna sig.

Uppsköts till ett kommande sam-
manträde.

§59.
För utevaro från sammanträdet
skulle Herrar Sv.Winkvist,F.Lind-
quister och C.A.Nilsson påföras
böter med 2 kronor hvardera.

In fidem
/C,A,Andersson/

Justeradt
/F.Berglund/
/C.O.Hellqvist/

Offentligen uppläst den 25 April 1892 betyga
/C,A,Nilsson/
/P,E,Pettersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 29 mars 1892,” Eskilstuna kommun, hämtad 1 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107658.

Personrelationer