Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 29 maj 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 29 maj 1891

Anmärkning

{den 29 Maj 1891.}

Närvarande samtlige leda-
möter förutom Herrar C.O.
Hellqvist A,J. Hagström
och Sven Winkvist.

§ 90.
Att jemte Ordföranden justera dagens
protokoll utsågos Herrar C. Höglund
och C.W. Ståhle och skulle detta ske
Måndagen den 1 Juni 1891 kl. 8 e.m
då såväl detta som ock protokollet för
den 26 dennes komma att offentligen upp-
läsas.

§. 91.
Slutliga behandlingen af den i §. 82
omnämde, af Stadens, vid sammanträdet
den 13 sistlidne Mars, utsedde Komitera-
de uppsatta skrifvelsen till Komiterade
för Norra Södermanlands jernväg med
anledning af dessa sednare skrifvelse
af den 19 maj detta år, förelågo nu
och sedan handlingarne ånyo upplästs
beslöto Fullmäktige enhälligt att till
svar å Jernvägskomiterades gjorde förfrågan
aflåta följande skrifvelse:

" Till Komiterade för Norra Söderman-
lands Jernväg.

Af Eder skrifvelse till Stadsfullmäktiges
Ordförande den 19 maj 1891 hafva Stadsfull-
mäktige inhemtat, att det bidrag till Jern-
vägen, som Torshälla stad under uppgifne
vilkor tecknadt af Eder anses jemförelsevis
obetydligt, och att ej andra af de vid ansla-
get fästade vilkor kunna antagas än det
om spårvidden äfvensom om förläggandet
af en station till närheten af Hellby.

Enär Ni uti samma skrifvelse begära
yttrande huruvida stadsfullmäktige under
sådana förhållanden vidhålla teckningen
få Stadsfullmäktige vördsamt anföra:

{Att} det af Staden tecknade bidrag
så mycket mindre bör anses obetydligt
som detsamma i förhållande till stadens
skatteförmåga uppenbarligen hänvisar till
större intresse för denna jernväg än
till och med intresset i Eskilstuna, der
bevillningskronornas antal är 12 gånger
större än här, och i Strengnäs, som ju
enligt förslaget skall för egen räkning
erhålla en bibana af mer än 10 kilo-
meter, hvars anläggning kan beräknas
kräfva en kostnad af minst 248,000 Kr-
nor.

{Att} den af Eder erbjudna stationen
i närheten af Hellby icke fullkomligt
betryggar uppfyllandet af det af Stads-
fullmäktige uppstälda vilkoret om
{anknytning} med Oxelösund - Flen -
Westmanlands jernväg,

{Att} afståndet mellan jernvägens
föreslagna ändpunkt vid Nyby Bruk
och den af Staden fordrade ändpunk-
ten vid Torshälla hamn är så obetydligt
och att banans neddragande till sjöfartsled
är så naturligt och för möjligen blifvande
Jernvägstrafik så fördelaktigt att Stadsfull-
mäktige ej utan öfverraskning funnit
att annat förhållande kan ifrågasättas, helst
som ni gifvetvis ej låtit Eder vilse
ledas af den till broschyren "Några reflexioner
med anledning af förslagen ifråga om jernvä-
gar för norra Södermanland " hörande
karta, enligt hvilken Nyby Bruk skulle
vara beläget invid Mälarestranden;

{Att} stadsfullmäktiges fordran på att
den invid staden belägna stationen
bär stadens och ej en närbelägen bruks-
egendoms namn redan i Edert ursprung-
liga förslag var tillgodosedd, och att denna
fordran är öfverensstämmande ej blott med
billighet utan äfven med hvad hitin-
tills åtminstone inom vårt land varit
vanligt; samt

{Att} Stadsfullmäktige, på grund af
hvad sålunda blifvit anfördt, ej under
andra förhållanden än de i Stadsfullmäk-
tiges beslut af den 2 October 1890 oinför-
mälde vidhålla teckningen.

Det uppdrogs åt Ordföranden att å
Stadsfullmäktiges vägnar ombestyra delgif-
ningen till Jernvägs - Komiterade af detta Stads-
fullmäktiges beslut.

§ 92.
I följd af Länstyrelsens i § 83 omnämde
skrifvelse af den 21 dennes skulle nu företagas
val af Ombud för Staden att närvara vid
det sammanträde som skall hållas i Eskilstuna
den 5 nästa Juni med de personer och
menigheter hvilka tecknadt aktier för
åstadkommande af en jernvägsanläggning
från Södertelge till Eskilstuna och Nyby
Bruk och utsågo Stadsfullmäktige härtill
Herr Fabrikör K.E.Andersson.

§. 93.
I enlighet med hvad i §. 85 omförmäles
hade nu Stadsfullmäktige att företaga
val af vice Brandchef och utsågs
härtill Folkskolläraren Herr J.V. Halle-
nius,

samt till Chef för Sprutan N:o 3 hvartill
utsågs Fabriksidkaren C.A Pettersson,
med tjenstgörningstid för båda dessa
valde intill detta års slut.

§. 94.
Med anledning af Stadsfullmäktiges i
§. 43 omnämda beslut hade nu Bygg-
nadsnämden, medelst protokollsutdrag
af den 19 dennes §. 10, meddelat {att}
nämden icke eger befogenhet att från
enskilde tomtegare infordra deras tomt-
kartor;
{att} nämden icke heller har
tillgång till tilläfventyrs upprättade origi-
nalexemplar af tomtkartor;
samt {att} det
begärde utlåtande icke kan upprättas
utan tillhjelp af Landtmätare hvarföre
nämden hemställer att Stadsfullmäktige
ville derest undersökning fortfarande
anses af behofvet påkallat åt landtmätare
uppdraga att sådan företaga,

Stadsfullmäktiga beslöto låta ärendet
hvila intilldess biträde af Landmätare kan
erhållas.

[MARG: §. 95 se nedan]

§ 96.
Samtlige de frånvarandes förhinder god-
kändes.

§. 95.
Direktören Herr Rich. Rubenius hade
för Westerås - Torshälla Ångbåts Aktie Bolags
räkning nu, förutom de i hans
skrifvelse af den 18 dennes nämde 20 Kro-
nor, erbjudit sig ytterligare vilja
godtgöra Stadskassan Tio Kronor under
vilkor att ångbåtsbolaget blir kvitt vidare
kraf på grund af kontraktet.

Det uppdrogs åt Uttskottet att häröfver
inkomma med yttrande.

In fidem
/K,E,Andersson/

Justeradt den 1 Juni 1891
/Carl Höglund/
/C;W; Ståhle/

Offentligen uppläst den 1 Juni 1891 betyga
/Carl Höglund/
/Carl Lidén/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 29 maj 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 2 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107657.

Personrelationer