Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 29 oktober 1889

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 29 oktober 1889

Anmärkning

{den 29 October 1889}

Närvarande samtliga H:rr
Ledamöter

§ 134.
Att jemte Ordf justera dagens protokoll
utsågos Herrar C Fr Berglund och L F Berg
lund och skulle detta ske Fredagen den
1 Nov: kl 1 e. m.

§ 135.
Då på föredragningslista först tills idag
upptagits val af fem ledamöter i Kom-
tén för Städernas Bolag till Brandförsäk-
ring af Lösegendom hade denna fråga icke
kunnat i behörig ordning behandlas af
Utskottet, men tillkännagaf Ordf likväl
nödvändigt att ärendet idag afgjordes, hvadan
Stadsf: beslöto ajounera sammanträdet
medan Utskottet afgaf förslag till så-
dana ledamöter.Wid fortsatt sammanträ
de upplästes nu Utskottets förslag, och
i enl. dermed invaldes nu i nämnda, Kom
mité Herrar J M Widegren F O Hyfvén
Sv Winqvist, Ax Westman och C Höglund

§ 136
I skrifvelse af 14 d:s hade magistraten an-
hållit, att det ingifna förslaget till Regl.
för Drätselkammaren idag måtte behandlas
Sedan emellertid Ut:ets Ordf upplyst att
detta förslag förelåge för yttrandes afgif-
vande hos Ut:et, kunde denna anhållan idag
icke efterkommas

§ 137.
Drätselkammaren hade i skrifvelse af den
27. Aug: {dels} anmält och anfördt skäl
före att det anslag, som i årets stat vo
re upptaget, till "Extra och oförutsedda
Utgifter" vore slut, och {dels} anhållit om
ökadt anslag härtill af 500 Kronor - Ären
det hade hänskjutits till Utskottet, hvilket
nu tillstyrker Stadsf. att bevilja det ökade
anslaget - Detta blef ock Stadsf: beslut

§ 138.
Det i § 120 af Herr C Höglund väckta
förslaget om ventilers anbringande i kom
munalrummet hade efter behörig bered-
ning af Ut:et tillstyrkts och hade Utskottet
föreslagit att uppdrag måtte lemnas Drät-
selkammaren att anordna detta på bästa vis,
och blef detta förslag af Fullmäktige god-
kändt

§ 139.
Af Herr C Höglund hade vid sammman-
trädet den 24. Sept, § 133, förslag väckts om
att Stadsfullm: måtte besluta aflåta under
dånig ansökan till Kongl Maj:ts med an
hållan det Kongl Maj:ts måtte tillerkän
na Stadsf: rätt att sjelfva få tillsätta Stadsläkare.

Ärendet hade remitterats till Utskottet,
hvilket, sedan dess Ordf: erhållit och
fullgjordt uppdraget att härom råd-
göra med en i sådant fall erfaren per-
son, nu tillstyrkte Stadsf. att fortats möjl
hos Kongl.Maj:ts i underdånighet anhål
la att rättighet hädanefter och intill
dess annorlunda kan vara förordnat må
meddelas Stadsf: i Torshälla att sjelfva
få tillsätta Stadsläkare, och beslöto nu
Stadsf: en sådan skrifvelses aflåtande
till Kongl Maj:ts, och lemnade sin Ordf
i uppdrag att jemte sekreteraren upp
sätta och å Stadsf vägnar underteckna
berörde skrifvelse, hvarjemte och lemna-
des Ordf: och Sekreteraren i uppdrag
att utfärda och underteckna den för
inlemnandet erforderliga fullmakten

§ 140
Wid sammanträdet den 24 Sept, § 132, hade
Herr K E Andersson föreslagit att
Stadsf. måtte besluta att utse en af
sig att på Stadsf: vägnar {dels} underrät
ta Herr Doct: W Mossberg i Eskilstuna
att numera här bosatte Herr D:r J Trollén
erbjudit Staden, att för det accord som
hittills utgått till D:r Mossberg här uppe
hålla Stadsläkaretjensten, {dels} med anledning
häraf anhålla det D:r Mossberg ville med
dela vid hvilken tid han ansåge det
lämpligast upphöra med sina resor hit
i och för Läkarevården för Staden och
hade Herr Andersson dervid särskildt
framhållit den stora fördelen, som, om
denna förändring komme till stånd, då
uppstode för Staden

Ärendet hade då remitterats till Ut:et
som i afgifvet utlåtande föreslår att
Stadsf. måtte lemna Herr C Höglund
i uppdrag att till D:r Mossberg fram
ställa det föreslagna, dock anser Ut:et
nödvändigt att, innan detta göres, af
D:r Trollén begära hans skriftliga åta
gande, att han emot det accord af 550
Kronor årlig ersättning som hitils utgått, förbinder sig
att på förordnande sköta Stadsläka
rebefattningen härstädes intill dess ord
Läkare här blir tillsatt då Stadsf i så
fall ämna att hos Magistraten anhålla att
denna myndighet måtte hos Kongl
Medicinalstyrelsen begära förordande för
D:r Trollén att denna tjenst bestrida, intill
dess ord: Läkare i vederbörlig ordning kan
blifva tillsatt. Detta Ut:ets förslag blef af
fullmäktige antaget med det tillägg att
Stadsf. icke måtte genom sitt ombud hos
D:r Mossberg angifva någon viss tid för
öfverenskommelsens upphörande, utan öfverlem
nas detta åt D:r Mossberg att sjelf bestäm
ma; Och sedan nu detta blifvit af H:r Höglund
ombestyrt ville Stadsf: vidare yttra sig.

§ 14.1.
Herr K E Andersson hade i skrifvelse
af 26 Aug d.å., stäld till Stadsf: och ingifven
till Magistraten, anhållit att det områ
de i, s. k. Klockberget hvilket den 4 Aug:
1887. af Allmän Rådstuga åt honom upp
låtits på 50 år, i
enl. med då företedd och om upp-
låtelsen åtecknad karta nu måtte åt
honom upplåtas, under enahanda vilkor
som annan af Staden, emot erläggande
af årligt tomtöre upplåten gemensam
Egendom, och att sedan detta bifallits
Stadsf: måtte, i enl med sitt beslut af
26 Juni 1888, anmoda Drätselkammaren
att å området ifråga utfärda tomte
bref. Då denna ansökan den 16 sistl
Sept: föredrogs hos Stadsf: hade H:r Ander
son tillagt att han önskade området
ifråga upplåtet utan föreläggande af
byggnadsskyldighet. Uppå yrkande af
motionären hade ärendet remitterats till
Utskottet som i utlåtande af 28 d:s till
styrkte S.F. att bevilja Herr Anderssons
ansökan, att få området ifråga åt sig
upplåtet på samma grunder som an
nan Stadens gemensamma mark upplå
tits, dock utan byggnadsskyldighet, men
mot erläggande af årligt tomtöre hvil
ket Ut:et föreslår att det måtte be
stämmas till 6 Kronor årligen för det
hela.

Emot detta Ut:ets beslut hade Herr
C.A. Andersson reserverat sig på i
Utskottets Protokoll anförde skäl
Sedan nu Herr K E Anderssson yrkat
bifall till Ut:ets tillstyrkande förslag
och Herr C.A. Andersson yrkat afslag
uppstod diskussion hvarunder önsk
ningar framstäldes att, då så olika
åsigter existerade angående denna fråga,
det skulle vara gangneligt att det äska
de området toges i betraktande af H:rr
Stadsf. innan beslut fattades, så återtog
H:r K E Andersson sitt yrkande om
bifall för idag, och föreslog istället
att det måtte beslutas att Stadsf.
ajournera sin öfverläggning i denna sak
tills Fredagen den 1 Nov kl 7. e. m.
Detta sednare yrkande blef af Stadsf bifallit

§ 142
Den af H:r Raguel Essén upprättade
kartan öfver tomtefördelningen å det s.k.
"Östra egoområdet" hade öfverlemnats till Ut:et
med begäran om dess yttrande häröfver,
och hade Ut:et vid sitt sammanträde den 28
d:s anfört {att} då ej till Ut:et öfverlem-
nats hvarken karta öfver "Östra jorden"
eller den förut af S Andersson upprätta-
de kartan öfver tomterna å detta område
hvilka sednare enl Stadsf beslut skulle li
ga till grund för fördelningen, hvadan Ut:et ansåg
sig icke kunna afgiva det äskade utlåtan
det förrän dessa kartor aflemnats, utan
föreslås att Stadsf måtte besluta att
dessa kartor tillhandahålles Utskottet.
samt att Stadsf måtte härför ajournera
sitt sammanträde till Fredagen den 1 Nov kl
7. e, m, Med anledning häraf beslöts
att lemna Ordf. i uppdrag att af Herr
Essén infordra S. Anderssons karta.
Hvad åter "Östra jordens" karta beträffa
de så upplyste Ordf. att denna lemnats
honom i förvar och kunde icke utlem
nas till Ut:et. Sedan Herr K E Anders
son upplyst att all den mark som nu
fördelats i tomter vore Stadens egendom
samt tillika vore upptagna å "Östra Jordens"
karta, det måtte vara Stadsf. fulla rätt
besluta att denna sednare skulle dem
tillhandahållas och anhöll att propositi
on måtte aflåtas till Fullm: om beslut
härutinnan, men förklarade Ordf att
han förvägrade att framställa sådan
proposition, hvilket Herr Andersson ogil
lade, och anhöll att få detsamma till Protokol
let antecknadt. Herr C Höglund an
mälde sin reservation emot Ordf tillvä
gagående i denna sak.

Widare hade Ut:et föreslagit att upp-
drag måtte lemnas Herr K E Anders
son att på Stadens bekostnad råd
fråga sig med kompetent person på
hvilket sätt det ansågs lämpligast för
fara uti denna sak, samt emot de, (enl
Forsmans motion) yrkade ersättnings an
språken, för den händelse att den
föresloge vägrätningen beslutades.
Stadsf beslöto ock att lemna Herr
K E Andersson sådant uppdrag, hvar
efter Ut:et måtte inkomma med
äskat yttrande

§ 143.
Med anledning af Herr C. A. Anders
sons motion att ansökan skulle af
låtas till Kongl Majt:s med begäran
om det nu kartlagde områdets förläggande under Stads-
plan, hvilket förslag hade öfverlem
nats till Ut:et, så föreslog nu Ut:et
att uppdrag måtte lemnas Herr K
E Andersson att äfven härutinnan
rådgöra med kompetent person
på det Stadsf. måtte på förhand
få litet närmare reda på hvilka följ-
der en sådan ansökan kunde komma
att medföra och att sammanträ-
det äfven härom måtte ajouneras
till Fredagen den 1 Nov. kl 7 e. m
Detta Ut:ets förslag bifölls.

§ 144.
Herr K E Andersson hade enl § 56 väckt
motion om att Stadsf måtte aflåta skrif
velse till magistraten med förfrågan
huru stor ersättning Magistraten fordrade
för den minskning i sportler som kom
ma att uppstå i händelse den skulle
vilja afstå från sin lagliga rätt att
uppteckna dödsbo. Denna motion
hade öfverlemnats till Ut:et med an
hållan om dess yttrande, och anser Ut:et
att Stadsf. måtte bifalla det gjorda för-
slaget för den händelse skälig ersätt
ning fordrades och för att denna frå
ga måtte få en snar lösning före
slås vidare att Stadsf måtte aflå
ta skrifvelse till magistraten med
anhållan att snarast möjl. erhålla
uppgift på anspråken härutinnan på
det en sådan utgiftspost måtte
kunna medtagas vid uppgörandet
af "Utgifts och inkomstförslaget" för nästa
år.

§: 145
Magistraten hade i skrifvelse af 28
Oct underrättat Stadsf. att utlottning
af 10 ledamöter kommer att ske inför
magistraten de 18 instundande Nov: kl
10 f.m. å Rådhuset härstädes.

§ 146.
Magistraten hade i inl. skrifvelse
föreslagit att Stadens komunala an
nonser äfven måtte införas i Eskils
tuna tidning Försl remitt. till Ut:et

§ 147.
Herr K E Andersson tillkännagaf
att han från och med nästa sam-
manträde önskade blifva befriad ifrån
att vara Fullm. Sekreterare och be
slöts tillfölje häraf lemna Ordf i upp
drag att söka träffa aftal med lämp
lig person att åtaga sig Sekreterare
befattningen till årets slut.

In fidem
/Ax,Westman/

Justeradt den 1 nov 1889.
/C.Fr.Berglund./
/F,Berglund/

Wid justeringen af Protokollet anmäl-
de Ordf. att han önskade få i Protokollet
antecknat att han endast förvägrat "Östra
jordens" karta att {utlemnas} icke förväg-
radt Utskottet att taga densamma i be-
traktande, det förstnämde på den grund
att han för kartans utlemnande måste
sammankalla Egarne af "Östra jorden" och
att sådant icke medhans tills nu be-
slutna fortsättning af sammanträdet
den 1 nov.

in fidem
/Ax.Westman/

Offentligen uppläst den 4 nov. 1889, betyga:
/A,G,Larsson,/
/A,Pettersson,/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 29 oktober 1889,” Eskilstuna kommun, hämtad 12 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107659.

Personrelationer