Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 29 maj 1889

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 29 maj 1889

Anmärkning

Protokoll,hållet vid Stads-
fullmäktiges i Torshälla sam-
manträde den 29 Maj 1889.

Närvarande:samtl.ledamöter utom H:rr G.Sjö-
ström,som på kallelselistan antecknat,det han till
Magistraten ingifvit ansökan om befrielse från att
vara ledamot i Stfm.,S.Vinqvist,hvilken hos v.Ordf.
anmält förfall,P.J.Petersson,som till följd af sjukdom
var hindrad,C.A.Strengbohm och A.J.Hagström,
hvilka ej med kallelse kunnat anträffas samt
C.F.Berglund,som hos v.Ordf.anmält,att angelägna
göromål i och för yrket vid tillfället toge hans tid i
anspråk.De fem förstnämndes förhinder godkändes,
hvaremot H:r C.F.Berglund skulle påföras böter.

§.77.
I anledning deraf,att v.häradshöf.G.Brakel i Eskils-
tuna på Torshälla stad återtransporterat den fullmakt,
som vid Stfm.s sammanträde den 26 sistl.Febr. för
honom utfärdats att å stadens vägnar å Landträn-
teriet i Nyköping uppbära och qvittera det belopp
af 254 kr.52 öre trettio procent grundskatt för år
1888 å kronohemmanen Säby N:o 1 och Söderby
N:ris 1 och 2,hvilket belopp staden ,enl Landshöfdinge-
embetets i Länet resolution den 29 nästl April,eger
att kostnadsfritt återbekomma,beslöto fullm.åt annan
person uppdraga att för stadens räkning å vederbörlig
ort lyfta dessa medel,samt i sammanhang härmed äf-
ven att utse ombud,som nämda medel skulle vederbö-
rande jordinneh.tillhandahålla.För ingifvande af
förslag till sådane ombud öfverlemnades ärendet till
utskottet med begäran om handläggning genast,hvar-
efter stadsfullm:s sammanträde ajournerades på 5
minuter.

Vid fortsatt sammanträde beslöto fullm.på utskot-
tets hemställan att åt DK:ns ordf.Herr K.E.An-
dersson sjelf eller den han i sitt ställe förordnat
uppdraga att å stadens vägnar å Landt-
ränteriet i Nyköping uppbära och qvittera ofvan-
nämda medel med 254 kr. 52 öre äfvensom att lag-
da medel mellan resp.jordinnehafvare efter hvars
och ens andel i samfälda grundskattebeloppet
fördela.

§.78.
Enligt §.72 för innev.år hade stfm.till utskot-
tet öfverlemnat att,i anledning af de hos Kongl.
Maj:t utaf Stadsfullm.i staden Eskilstuna i under-
dånighet anförda besvär öfver Kongl.Kammarrät-
tens Utslag den 4 sistl.Mars i fråga om Provin-
cialläkaren D:r V.Mossbergs beskattning för år 1888,
inkomma med förslag till af stadsfullm.infordrad
underdånig förklaring i ämnet.Utskottets nu
föreliggande förslag upplästes och blef af fullm.
godkändt.Åt v.ordföranden uppdrogs i likhet med
utskottets hemställan att jemte sekreteraren upp-
sätta och å stadsfullm:s vägnar underteckna förbe-
rörde underdåniga förklaring.

§.79.
Företogs till förnyad behandling H.r Komm.Sjöströms
till Magistraten inlemnade afsägelse af ledamotska-
pet i fullm.för Torshälla stad,öfver hvilken anmä-
lan enl.§.73 utskottets yttrande infordrats.Utskot-
tet,som anser, att åberopade §.30 i Kongl.Förordningen
om Kommunalstyrelse i stad af den 21 Mars 1862
egentligen åsyftar afsägelse från att vara ledamot i
Stf:m omedelbart efter sedan sådant val skett men
icke sedan ledamotskapet fortfarit öfver ett år,före-
slår,att stfm.för sin del hos Magistraten hemställer,
det nämda afsägelse icke måtte beviljas.Vid föredrag-
ning häraf beslöto fullm.att bifalla detta utskottets förslag.

§.80.
H:r C.O.Hellqvist anmälde,att obebygda tomten
N:o 130 å stadens östra egoområde,som förut innehafts
af L.E.Svensson nu blifvit på enahanda vilkor tran-
sporterad på qvarnarbetaren L.L.Andersson och hem-
stälde,att denna transkription måtte af fullm.
godkännas.Ärendet öfverlemnades till utskottet.

§.81.
Tillkännagaf v.ordf.,att genom nuv.innehafva-
rens afflyttning från staden,sekreterarebefattningen
hos stfm. 1 instundande Juli blifver ledig.I anled-
ning häraf uppdrogs åt utskottet att ingifva
förslag om,huru med återbesättandet af nämde tjenst
bör förfaras.

§.82.
Att jemte v.ordföranden justera dagens protokoll
utsågos H:rr J.P.Engström och L.F.Berglund;
och skulle justeringen ske nästa fredag den 31 Maj
kl. 8 e.m.

Justeradt den 31 Maj 1889.
/F,Berglund/
/J.P.Engström/


In fidem:
/K,E:Andersson/

Offentligen uppläst de n31 Maj 1889;betyga
/F.Berglund/
/John Valter./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 29 maj 1889,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107656.

Personrelationer