Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 29 maj 1888

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 29 maj 1888

Anmärkning

Protokoll hållet vid Stadsfullmäkti-
ges i Torshälla Sammanträde den 29:de
Maj 1888.

Närvarande: Samtlige fullmäktige utom Herrar J.E.Fagerström och
S.Winqvist,hvilka anmält förhinder,den förre i anledning af
af sjukdom och den sednare i anledning af uppdrag att när-
vara vid pågående brandsyn;Och blefvo dessa förhinder af
Fullmäktige godkände.

{§61.}
Upplästes Fabriksidkaren C.A.Anderssons från Konungens Be-
fallningshafvande i Länet remitterade besvär öfver Stadsfullmäktiges
beslut(§ § 39 och 40)rörande påläggande af tomtöre å Alifors vatten-
verk samt rörande afskrift af vissa handlingar som tillhöra kla-
ganden,öfver hvilka besvär infordrats förklaring af Stadsfull-
mäktige i Torshälla.Ärendet remitterades till utskottet,som
har att till fullmäktige inkomma med förslag till förklaring.

{§62.}
Till helsovårdsnämnden hade från provinsialläkaren Dok-
tor Mossberg inkommit en skrifvelse med hemställan,det stadens
barnmorska må ega att på Stadens bekostnad från Apotheket er-
hålla så mycket renad Carbolsyra,som vid förlossningar inom
Staden erfordras;hela kostnaden härför kunde beräknas till tju-
gofem Kronor för året.Med tillstyrkande af bifall hade
Nämnden genom protokollsutdrag öfverlemnat ärendet till Stads
fullmäktige för vidare behandling,i anledning hvaraf ären-
det nu remitterades till utskottet.

{§63.}
Upplästes en från helsovårdsnämnden inkommen skrifvelse
med förslag att stadsfullmäktige ville försöka träffa
aftal med någon person,som skall mot bestämd ersättning
och efter viss tid förut erhållen tillsägelse bortforsla spill-
ning och orenlighet från gårdarne här i Staden. Helsovårds
nämndens ordförande,Borgmästaren Swentzer,uppläste här-
efter Sundhetsinspektörens utlåtande i anledning af förra
året verkstäld inspektion härstädes,hvilket utlåtande bland
annat framhöll önskvärdheten af,att renhållnings-entrepe-
nör antages af staden.Ärendet remitterades till utskottet,
med anhållan derjemte att helsovårdsnämnden ville så snart
som möjligt till utskottet inkomma med förslag dels å lämp-
lig renhållnings-entrepenör dels ock å kontrakt med eller
instruktion för densamme.

§64.
Herr A.J.Hagström hade straxt före sammanträdet
til Ordföranden öfverlemnat en till Stadsfullmäktige stäld
ansökan af A.G.Fredriksson från Råby om upplåtelse af
tomtplats å det till bebyggande afsedda området öster om
Staden,hvilken ansökan upplästes och remitterades till ut-
skottet.

I sammanhang härmed och på förekommen anledning
uppdrogs åt utskottet att till Fullmäktige inkomma med yttran-
de,såväl huru dylika ansökningar för framtiden böra till
fullmäktige ingifvas,som ock hvilken myndighet det tillkommer
att,sedan ansökningen beviljats,utfärda tomtebref.

{§65.}
Inlemnade helsovårdsnämndens Ordförande tvenne allmän-
na Rådstugans och Nämndens skrifvelse rörande ifrågasatt
anbringande af en cementkista vid afträdet i Stadens fattig-
hus,hvilka upplästes och remitterades till Fattigvårdsstyrelsen.

{§66}
Inlemnade Herr C.A.Andersson en skrifvelse af föl-
jande lydelse: "Till Stadsfullmäktige i Torshälla.
Då jag på 6 år arrenderat Borgmästarens löningsjord
och för den skull ämnar uppföra en logbyggnad på
marken,samt afröjdt en å jorden befintlig backe,hvil-
ket virke skulle såsom hjelp användas till logbyggnaden;
men då jag sedan hört,att vissa personer,hvilkas intresse
utgör,att på allt sätt söka trakassera mig,anse mina åtgö-
randen ej i deras smak,utan tro att staden har disposi-
tionsrätt öfver jorden,något som jag ej vet,får jag framstäl-
la,huruvida Staden vill bekosta laga syn å Borgmästare-
jorden i det skick den af mig emottages,samt att jag af-
träder jorden enligt laga syn och att ersättning lemnas mig
för de byggnader och förbättringar jag gjordt,eller att jag i
motsatt fall ersättes i hvad som brister i nuvarande skick.
Torshälla den 29 Maj 1888. /C.A.Andersson"/

hvilken upplästes;hvarefter Borgmästaren Swentzer med
anledning af nämnde skrifvelse anförde,att han såsom inne-
hafvare af nämnde löningsjord icke hade något att invända
mot den skedda afverkningen som dels varit obetydlig och
dels enligt sakkunniges omdöme till fördel för närmast belägne
åkertegar.Ärendet remitterades till utskottet.

{§67.}
Herr C A.Strengbohm framstälde förfrågan huruvida Staden
skulle vara villig att af Grosshandlaren E.Hellstedt i Eskilstuna
till pris och på vilkor,som denne i nu företedd skrifvelse af
den 17 dennes närmare bestämt,inköpa egendomen Holmen
med gårdarne N:o 9&10,11,12,13 och 14. samt frånskiljda andelen
af tomten N:o 8.Ordföranden anmälde sin åsigt vara,att denna
framställning innefattade ett ärende,som ligger utom Stads-
fullmäktiges befogenhet,men att han det oaktadt medgifver,
att ärendet upptages till pröfning,ehuru han till protokollet
anmäler sin reservation mot en sådan åtgärd-

Emellertid beslöts att ärendet remitteras till utskottet för
beredning,hvarjemte åt herr Strengbohm uppdrogs att,derest
han så nödigt aktar till utskottet inkomma med sådan
utredning af detta ärende,att hvad han föreslagit visar sig
vara till Stadens säkra nytta och fördel.

{§68.}
På framställning af Herr K.E.Andersson,att
Fullm. måtte till Kongl Generalpoststyrelsen ingå med vördsam anhållan,
det Stadens innevånare måtte komma i åtnjutande af förmå-
nen att kostnadsfritt få,genom postverkets försorg,till sig
hemburne sina till postkontoret här i Staden ankomne
försändelser,beslöts att Ärendet remitteras till utskottet.

§69.
Anmälde Ordföranden att till honom ankommit Sveriges
officielle Statistik för år 1886.afdelning D.fabriker och Ma
nufakturer och afd. E. Inrikes Sjöfart och handel,hvilka voro
för lån tillgängliga hos honom.

Derjemte anmäldes att vid nästinstundande månads sam-
manträde kommer att företagas val till en landstingsman
och en landstingsmannens Supleant.

{§70.}
På framställning af Ordföranden lemnades det med-
gifvande,att han icke skall kännas skyldig att ersätta eller
åter anskaffa Stadsfullmäktiges hos honom förvarade hand-
lingar och skrifter,i händelse de genom eldsolycka
skulle gå förlorade.

{§71.}
Åt herrar Höglund och Berggrenson uppdrogs att
jemte Ordföranden justera detta protokoll,hvilket skall
ske nästa Fredag klockan ett eftermiddagen.

In fidem
/Georg Sjöström/
n.v Ordförande

Justeradt
/Carl Höglund/
/N;J;Berggrenson/

1888 den 4 Juni offentligen uppläst å Rådhuset härstädes,
betygas af
/F;O;Hyvén/
/A.Pettersson/


§ 63 Lemnad till helsovårdsnämnden . § 65. d:o till FattigvårdStyrelsen
§ 67 d:o till Herr Strengbohm.

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 29 maj 1888,” Eskilstuna kommun, hämtad 2 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107655.

Personrelationer