Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 29 juni 1866

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 29 juni 1866

Anmärkning

Protokoll fördt vid Stads
fullmäktiges i Thorshälla
sammanträde den 29 Juni 1866.

S.D. Sedan 15 Ledamöter,samlats
och protokollet för nästföregående sam-
manträde blifvit uppläst,förekom följ
ande ärender

§1.
Revisorernes anmärkningar upp-
lästes,hvarje § för sig,jemte de svar
som Drätsellkammaren der öfver afgifvit
och var ifrågavarande anmärkningar af
följande lydelse

"Revisions Berättelse.
Enligt Stadsfullmäktiges beslut af den
19 Jan: 1866. och Magistratens derå
gifnas stadsfästelse utsågos under-
tecknade till Revisorer af Stadens
Stads Räkenskaper för år 1865.
hvarvid följande anmärkningar förekom

1:o Å Röstlängden uppfört untan
anfördt skäl för afkortning:
L.Andersson,Arboga 10 Rd 81 öre [riksdaler]
Afkortadt, medel 10 Rd 81 öre
C.O.Öberg Eskilstuna 5 Rd 15 öre
Afkortadt medel 5 Rd 15 öre
P.E.Lindberg 5 Rd 76 öre
Afkortadt medel {5 Rd 76 öre}
S:a Rd Rmt[riksmynt] 21 Rd 72 öre

[Marg:Revisions
berättelse]

" Utdrag af protokollet fördt vid Drätselkammarens
Sammanträde i Thorshälla den 12 Juni 1866.

§1.
En af de af Herrar Revisorer gjorda
anmärkningar uti 1865 års Thorshälla
Stads räkenskaper får Drätselkammaren
afgifvna följande förklaring

Då röstlängden enl: § 10 nu gäl-
lande de Kommunallag i behörig tid
blifvit till Magistraten aflemnad
för medlens indrifvande,kan
Drätselkammaren ej någon annan
årgärd vidtagas med de af Revisorerna
i 1:sta punkten Rd 21.72
Rmt möjligtvis äro de genom
Magistratens försorg på utsökning
beroende.

[MARG:Drätselkam
marens svar
härå]

Till Stadsfullmäktige i Thorshälla!
Med anledning af 1:sta punkten uti
Revisorernas anmärkningsskrift med
Stadens räkenskaper för sistlidne
år,får jag upplysa att anmärkte
21 Rd 72 äro på handräckning beroende
Thorshälla den 20 Maj 1866
/K.Svensson/

[MARG:Magistratens
svar härå]

2:o Till Stadscassan synes enligt
föregående års räkenskaper böra till
Lärarinnans aflöning utgå och hvilka
medel ej finnas i årets räkenskaper
uppförde
Af Skolcassan 35 Rd
Af Hallgrenska {fonden 15 Rd}
Summa Rmt Rd 50

[MARG:Revisorernes
anmärkning]

Aflöning till Lärarinnerne i Flick
och småbarnaskolan utbetalas af Skol-
Cassan och användes först dertill
influtne medel till Skolcassan,samt
räntemedel från Hallgrenska Donations
Fonden,hvad som sedan brister
uppbäres ur StadsCassan, och Re-
dovisas alla dessa medel i Skolkas-
san,hvars räkenskapsförare Herr
prosten Fris är,och kan således
ej i Stadens räkenskaper blifva
synliga. Af hvad nu är anfördt
anser Drätselkammaren de af
Revisorerna de i 2:dr och 5:te punkten
gjorda anmärkningar böra förfalla

[MARG:Drätsekamma
rens svar härå]

3:o Rengjörning och renhållning å
Torget som under föregående år
utgjordt endast 15 Rd har under årets
lopp befunnits uppgå till samman-
räknadt beloppaf 32 Rd 67 öre

[MARG:Revisorernes
anmärkning]

Att beloppet enligt 3:dje punkten,
Rd 32,67 Rmt hvari är inberäknadt
5 Rd till ersättning åt Blomqvist för
tillsyn kan synas högt ,emot före
gående år,som Utgift för Torgets
renhållning,men dessa medel äro af
Drätselkammaren utbettalte,och är
väl ej billigt att dess ledamöter
ålägges återbetala större eller mindre
del deraf.För att möjligen få
detta belopp mindre för kommmande
år,bör nämde renhållning till den minst-
bjudande antingen underhand eller
på Auktion upplåtas.

[MARG:Drätsel-
kammarens
svar härå]

4:o Wågmästarlön har endast
uttagits för 4 månader med 1 Rd 69 öre
hvaremot dubbel Hamnfogdelön blifvidt
uppburne under Januari Februari
Mars och April månader utgörande allt
så å begge tjensterne ett öfverskott
af 6 Rd 67 öre.

[MARG:Revisorernas
anmärkningar]

I. 4:de punkten af anmärkning
arne förekommer det vågmästarlön
ej är utbetalt för mer än 4 månader,
orsaken dertill är att efter det Rulins af-
flyttande från orten i Maj månad förlidet år
denna tjenst ej blifvit tillsatt,och anser
Drätselkammaren den äfven öfverflödig
deremot är af Tit Blomqvist uppburit
Hamnfogdelön 10 Rd förmycket hvilket
belopp skall detta års räkenskaper godt
göras.

[MARG:Drätselkammar-
svar härå]

5:te Enligt hvad räkenskaperna, jemm-
förda med föregående års,angifas skulle
Lärarinnan i Flickskolan ega en fordran
i Stadskassan

[MARG:Revisorernes
anmärkning]

6:o Då uppgift fattats såväl
öfver huru stor skörden å Stadsskogen
från börgan utgjort,som jemväl några
anordningar å försålde partier ej blifvit
företedde;så kunde någon revidering
å Inkomst staten å Stadens skogscassa
ej företagas.

[MARG:Revisorernes
anmärkning]

Då Inventarie C:to varit
fördt å skogs och odlings effecter på
stadsskogen kan någon förteckning derå
ej lemnas,vidare än räkenskaperne
är upptaget de tillgångar som äro
underhand försålde.hö och
slåtter som å auktion 1865, för-
såldes kommer att i 1866 års räk-
ning redovisas. Drätselkammaren
har vidtagit den åtgjärd att från
detta års börgan,utom Kassa
Conto,äfven föra Inventarie Conto,
så att framdeles bättre kontrakt på
räkenskaperna kan erhållas.

[MARG:Drätselkammarens
svar herå]

7:de Å Stadens SkogsCassas
Utgiftsstat befanns afskrifven en
fordran af Capten Holm för 210 lispund
hö 126 Rd

[MARG:Revisorernas
anmärkning]

8:o Något protokoll öfver till
hvilket belopp arvode för räkenskapens
förande i och för stadsskogen fans
ej att tillgå,och gofva föregående
års räkenskaper ej heller någon
wägledning i nämnde hänseende
hvadan alltså Revisorer ansågo sig
böra anmärkas,att arvode för
räkenskapers förande för stads
skogen för 1865 blifvet godtgjorde
med 50 Rd.

[MARG:Revisorernes
anmärkning]

Beträffande anmärkningen i
7:de punkten att en fordran af
Capten Holm å 126 Rd skulle vara
afskrifven,detta är ej förhållandet utan
fordran är endast Balancerad för
att i följande års räkenskaper införas
Capten Holm inråkade obestånd och
oförmåga att godtgöra sina Borgenärer
är orsaken att beloppet ej kunnat
indrifvas,och har Drätselkammaren
i Tit Holms Concurs bevakat denna
fordran,och hvad upplyst blifvet föga
hopp är att någon utdelning erhålles
Denna fordran för Hö har tillkommit
före Drätselkammarens ordnande,alltså
anser Drätselkammaren sig ej vara
skyldig beloppet ersätta.

Herr J.M.Törngren erkände
sig uppburit af SkogsCassan 50 Rd
årligen som räkenskapsförare,hvilket
belopp de föregående åren utan an-
märkning utgått,skall någon återbe-
talningsskyldighet ifrågakomma,bör
sådan ej utsträckas längre än till
sistförflutne år.Herr J.Thermaenius
uppbar Rd 40 Rmt årligen som räken
skapsförare den tid Tit Therm-
aenius innehade förenämde be-
fattning.

[MARG:Drätselkamma-
rens svar]

9:o Till 1866 resterande
pliktpenningar för försummad in-
ställelse utan laga skäl vid Stads
fullmäktiges sammanträden 34 R.

[MARG:Revisorernas
anmärkning]

Böteslängd för uteblifvande vid
Stadsfullmäktiges sammanträde 1865
är till Magistraten aflemnat för
beloppens indrifvande

[MARG:Drätselkam
marens svar]

10:o Sluteligen ansågo sig Revi-
soren böra hemställa,huruvida ej
föregående års revisionsberättelse
med alla de fullmäktiges der äfven
fattades beslut,böra kommande
års Revisorer delgifvas,för att
granskas,huruvida det äfven be-
höriga anmärkningar fattade
beslut kommit följande års
räkenskaper tillgodo.

§2
Anmärkningarna i 1.2.3. §
ansågo Fullmäktige böra för
falla


Angående 4.§ så gillade Full
mäktige att de 10 Rd som i
Hamnfogde lön blifvit oriktigt
utbetalte,skulle för innevarande
år af Hamnfogden genom indragning
på hans lön Stadskassan gottgöras

Anmärkningarne i 5:te och 6:te §
ansågs böra förfalla.

Angående 7:de § uppgaf Drät
selkammarens Ordförande att de
anmärkte 126 Rd voro såsom Stads
Cassans fordran af Herr Törngren
i Stadsräkningen upptagen,och
beslöts i sammanhagn dermed att
anmoda Magistraten,vid lämpligt
vite ålägga Herr J.M.Törngren,
att inom 14 dagar räknadt från
delfåendet till Stadsfullmäktige
aflemna sådan skriftlig förklaring som i
§ 5 i Fullmäktiges protokoll
af den 22 Dec:1865 begäres och
hvar öfver serskildt utdrag skulle
Magistraten tillställas.

Angående 8 § så nedsattes
det af Drätselkammaren till Herr
Törngrens utbetalte arfvode för
skogsräkenskapernes förande till 40 Rd
för det förflutna året,hvadan
Dretselkammaren har att återfordra
och godtgöra StadsCassan med skill-
naden 10 Rd Rmt.

Och beslöts att Drätselkammaren
från detta års börgan skulle
för alla densamma åliggande göro
mål få uppbära ett arfvode af
100 Rd inalles,att sig emellan,efter
göromålens beskaffenhet fördela

Anmärkningarne i 9 § förföll
såsom varande beroende på inkassering
af de belopp restlängden i detta
afseende innehåller,och skulle bötes
beloppen i Cassan såsåom tillgång
upptagas sedan pengarne influtit

Hvad Revisorerne i sista
eller 10 § föreslagit angående utdrag
af anmärkningar och beslut,som
nu blifvit behandlade,så antog
Fullmäktige Revisorernes förslag
att såsom beslut tjena till fram-
tida efterrättelse.

[MARG:Fullmäktiges
beslut angående
Revisionsberättelsen.]

§3.
Herr A Berglund hade
ingifvit utlåtande öfver den från
Hushållningssällskapet inkomna
skrifvelse angående Husslöjder
och Binäringar,och skulle dels
af Herr A Berglund afgifna
utlåtande,Förvaltnings Utskottets
genom Ordförande tillsändas

[MARG:Utlåtande från
Herr A.Berglund
ang binäringar-
ne]

§4
Herr A.Berglund blef från
Drätselkammarens göromål befriad
och skulle fyllnadsval framdeles
anställas.

[MARG:Berglund befr.
från Dräteln.

§5
På derom gjord framställning
beslöts att Drätselkammaren skulle
i Rådhussalen och Förstugan låta
verkställa reparationer och förbätt-
ringar,som tjenliga och behöfliga
anses,och att dessa arbeten borde
göra under den tid flickskolan
icke begagnas,samt vara fär-
diga inom detta års utgång.

[MARG:Beslut an-
gående åtskil-
liga reparatio-
ner i Rådhuset.]

§6
Renhållning å Torget och
andra allmänna platser skulle
emot årets slut af Drätselkam
maren på auktion till den minst-
bjudande upplåtas,räknadt från
1:ste nästk:Januari.

[MARG:Om bortslutning
å auktion af skyl-
digheten att hålla
rent på torget och
andra allmänna
platser.]

§7
Herrar Arfström och Lindblom
utsågos att Justera protokoll och
Herr Fagerström till suppleant

[MARG:Justerare]

Dag som ofvan
På Stadsfullmäktiges vägnar
/Joh.Thermaenius/

Justeradt,Thorshälla den 10 Juli 1866
/L,Lindblom/
/J,M,Arfström/

Offentligen uppläst å Rådhuset den 13 Juli 1866
betyga
/C;G,Scheler/
/P,Malmsten/

Till Magistraten aflemnat
Utdrag af protokoll § 2.4.5.6 samt
utdrag af § 5 protokoll den 22 Dec 1866
genom Malmsten

Emottaget ofvanstående
/P,Malmsten/

Till Drätselkammaren § § 2.4.5 och 6

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 29 juni 1866,” Eskilstuna kommun, hämtad 2 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107653.

Personrelationer