Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 29 juli 1892

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 29 juli 1892

Anmärkning

den 29 Juli 1892

Närvarande samtliga leda-
möter förutom Herrar Sv. Winqvist
F. Lindqvister och C.O.Hellqvist

§.101.
Att jemte Ordförande justera dagens
protokoll, utsågos Herrar C.Höglund och
J.J.Trollén och skulle justering ske den
5 Augusti kl. 3/4 6 em.

§.102
Wid fortsatt behandling af i §.79 om-
nämde ärende och sedan det upplysts att
deri omnämde Erik Filip Ekström nu af-
lidet beslöto Stadsfullmäktige afskrifva ärendet.

§.103.
Uti inkommen berättelse, (Bil24.) hade
de utsedde revisorerna upprättadt nedan
stående tablå öfver de särskilda kassor-
nas ställning vid 1891 års slut.

A. Under Drätselkammarens vård:
1) {Statskassan}
Tillgångar utöfver skulderna Kr 29.753.64.
2) {Skepparkassan}
Behållning till 1892 Kronor 2.000
3){F.H.Ståhles donationsfond N:o 1}
Behållning till 1892 711.20
4){F H Ståhles donationsfond N:o 3}
Behållning till 1892 411.44.
5/){Skepparkassans räntor}
Behållning till 1892 47.52
6){Hamnkassefonden}
Behållning till 1892 Kronor 367.20
7){Trädplanteringskassan}
Behållning. till 1892 Kronor 25.97

B.
Under fattigvårdstyrelsens vård:
1){Fattigkassan}
Behållning till 1892 Kronor 327.35
2){L.J.Ruths fond}
Behållning till 1892 Kronor 1.500.-
3){Nybohmska fonden}
Behållning till 1892 Kronor 175:-

Mot förvaltningen af de olika kassor-
na finna revisorerna skäl till följande an-
märkningar.

Angående Fattigvårdens räkenskaper
anföres:
att en verifikation saknas
att Styrelsen icke sökt erhålla godtgörelse
för utlagde kostnader för Hospitalsvård åt
Ida Pettersson
att kvitto saknas å Ordförandens arvode
att under året inköpt inventarie ej upp-
tagits i Inventariekonton.
att Styrelsen bordet säkert utfå Sigfr. Åberg

utlagd kostnad för medicin Kronor 3.33
Mot Drätselkammarens förvaltning
1 Att Fiskevattenarrendet för året icke
erlagts,
2) att Drätselkamaren den 22 April
utan arvodet 75 kronor för trädplantering-
gen hvilket öfvergår kammarens befogenhet
3)att, Kammaren inköpt "Skrifmaterialer"
för 12 kronor utan att åter afyttra desam-
ma.
4)att kammaren uraktlåtit infordra
påförda böter 2 kronor
5) att icke protokoll fördts öfver förrättad
Stadsskogsauktion.
6)att Sekretarlön inom Drätselkammaren
utbetalts för längre tid än som bordts
7) att kronor 12 oberättigat utbetalts
till Stadsvakmästaren
8)att kammaren uraktlåtit påföra Säby
och Söderby hemman Broreparations-
kostnad, med Kronor 1,25
[MARG: 1
ex.]
9) att 4:de qvartalets sundhetskontrollantsyssla
aflönats till tvenne personer.
10)att Kammaren uraktlåtit godtgöra
Skepparkassan ränta med kr.0.64
11) att i Inventariekontot uraktlåtits upp-
taga dels Inventarier för K:r 40.34 dels
Fastighet till belopp kr 4.600.
12) att den i arrendekontrakten föreskrif-
na besigtningen af Stadens jord uraktlåtits
13)att fullständiga längden saknas å "re-
sterade utskylder" Widare tillstyrka revi-
sorerna Stadsfullmäktige att besluta ut-
redning angående den s.k. båtsmansva-
kansafgiften.
[MARG: 1
ex.]

Angående Hamnkassans räkenskaper
märkas
att felförning uppstått dels för "Westerås"
och dels för "Solide"

Stadskassans räkenskaper finna re-
visorerna i öfrigt redigt och öfversigt-
ligt uppstälde.
Hamnräkenskaperna äro icke nöj-
aktigt uppstälde hvarför revisorerna för
orda införandet af en Dag - Journal härför

Fattigvårdens räkenskaper befinnas
eljest i ordnadt skick,

Revisorerna uttala sig skarpt ogillan-
de över missförhållandet att resterade
utskylder ej i tid och mera noggrannt
indrifves, och yrka ändring härutinnan.
De under Drätselkammarens vård
befintliga säkerhetshandlingar hafva be-
funnits i tillbörligt skick med undan-
tag att borgen bör anskaffas för fullgöran-
det af kontrakt N:o 3.

De under Fattigvårdsstyrelsens bord be-
fintliga säkerhetshandlingar anses be-
tryggande dock skall nytt gravations-
bevis anskaffas till lånet emot inteck-
ning i N:o 26 B.

Revisorerna tillstyrka ansvarsfri-
het sedan respektive anmärkningar
blifvet rättade eller förklarade.

Sedan vederbörandes förklaringar
upplästs erhölls kännedom angående
anmärkningarne.

1:o) att beloppet 10 kronor nu är in-
betalt och bokfördt i detta års räken-
skaper.
3:o) att Skrifmaterialerna nu afyttrats
och redovisats i årets kassa.
4:o) att beloppet nu indrifvits och i år
bokförts.
5:o) att protokoll öfver auktioner nu
införts i kammarens protokollsbok
9:o) att beloppet nu återgäldats till Stads-
kassan
10:o)att anmärkte räntebelopp kr 0.64 nu
godgjorts kontot Skepparkassans räntor
beträffande de under N:o 2.6.7.8.11.12 och
13 framstälde anmärkningar beslöto Full-
mäktige, angående
2:o) att låta med uttalande af sitt ogillande
ved det skedda bero,
6:o) Enehanda uttalande som angående
punkt 2:o
7:o) att härom inhämta Utskottets utlå-
tande
8:o) att beloppet under kommande år
genom Drätselkammaren uttages af vederbörande
11:o) att ny inventering skall ske och rät-
telse göras i enl. med revisorernas fram
ställning och uppbragt åt revisorerna att
granska de föryrkade ändringarne och uppsätta berättelse
härom.
12:o) att anmoda kammaren att ofördröj-
ligen verkställa bestämda syneförrättning.
13:o) att låta 2:nepersoner verkställa en extra
granskning af restlängderna, hvilka personer
skulle vid ett kommande sammanträde utses.
Angående tillstyrkt utredning af förhållan-
det med de s.k. Båtsmansvakansafgif-
terna uppdrogs åt Utskottet att inkomma
med yttrande sedan de s.k. Privilegie-
handlingarne blifvit tillgängliga.
Angående Hamnräkenskaperna beslöto
Fullmäktige låta sig nöja med de afgifne
förklaringarne, men uppdrogo åt Drätsel-
kammaren att i sin egenskap af Hamn-
direktion öfvervaka att hamnfogden
för en fullständigt specifiserad dagjour-
nal.
[MARG:1 ex
Utskottet]

Fattigvårdsstyrelsens förklaring öfver
anmärkningarne under 1 och 3 ansågs
tillfredställande Hvad anmärkningen
under 4:o vidkommer så anför Sty-
relsen:
[MARG: 1 ex
Utskottet]

"Enär emellertid enligt revisorernas me-
ning man bör mot Ida Petterssons
senaste husbonde göra den rätt gällande
som i Legostadgans §.6 omnämnes,
vill Styrelsen anmäla för Stadsfull-
mäktige, att fråga härom förevarits in-
om Styrelsen sedan den 2 Juli 1891, då
Ida Pettersson första gången bekom fat-
tigvård §.4. af styrelsens protokoll samma
dag lyder sålunda:

Alldenstund §.6 af gällande legostadgan
föreskrifver, att husbonde skall tjenste-
hjon låta sköta och vårda som sjuknar
vill fattigvårdsstyrelsen förbehålla sig
rätt att, om och när Ida Charlotta
Petterssons besparade medel ej längre
förslå till godtgörelse för kostnaderna
i och för hospitalsvård af hennes se-
naste husbonde Rådman A.Berglund
bekomma godtgörelse för förskjutne ho-
spitalsafgifter under legoåret.
Detta beslut har emellertid ej bragts till
verkställighet, emedan man ej var fullt
viss huruvida i förevarande fall d.v.s.
vid utbrott af sinnessjukdom husbon-
de är pligtig att på grund af anförda §.
i legostadgan bestrida kostnaderna för
den sjukas vård. I denna ovisshet har
man fäst revisorernas uppmärksam-
het vid anmärkta förhållande, på det
att Stadsfullmäktige må efter pröfning
besluta, om mot Ida Pettersons senaste
husbonde f. Rådmannen A.Berglund.
må väckas talan om ersättning
för den fattigvård, som kommit hen-
ne till del intill den 24 Okt. 1891.
och som för samhället medför en
kostnad af 60 k:r 95öre. Styrelsen af-
vaktar Stadsfullmäktiges beslut i ämnet"

Med anledning här-
af beslötos härom inhemta Utskottets
yttrande.

Anmärkning (4:o) föranledde Stads-
fullmäktige bifalla revisorernas yrkande
om rättelse och uppdrago åt revisorerne
att tillse att rättelse verkstäldes.
Med anledning af
anmärkningen 5 beslöto Fullmäktige
uppdraga åt Herr C.A.Andersson att
på frivillig väg söka utfå för Åberg
förskotterade medicinkostnad.

Widare beslöto Fullmäktige in-
stämma i revisorernas yrkande om
anskaffande af nytt gravationsbevis till
inteckningen i N:o 26.B.

Beviljandet af ansvarsfrihet skulle
få anstå till ett kommande samman-
träde.

§.104.
Medelst utdrag af protokollet(Bil 26)
tillkännager Drätselkammaren att "nytt
golf i salen för Flickskolan lokal mås-
te inläggas till den 1 instundande Sep-
tember och då kostnaden härför upp-
går till minst ett hundra kronor "så
hemställes om bemyndigande att ut-
anordna detta belopp.
Ärendet bordlägges.

§.105
Drätselkammaren anmäler (Bil 26)
att penningar saknas i stadskassan
till bestridande af löpande utgifter
och begär tillstånd att få upptaga ett
lån å 1500 kronor att återgäldas efter
2:dra uppbördstämman den 9 September
Ärendet bordlades.

§.106.
Ifrån Hälsovårdsnämnden hade
inkommit utdrag (Bil 25) af dess pro-
tokoll för deri 27 Juli deri nämden
med hänsyn till befarad koleraepe-
demi inom staden hos Fullmäktige
begära ett förslagsanslag af 600 kronor
att genast ställas till Nämdens förfo-
gande då nödiga åtgärder böra
vidtagas med anledning af det befarade.

Ärendet bordlades till ett komman
de Sammanträde.

§.107.
Företogs till förnyad behandling Herr
C.A.Andersson i §.85 omnämde mo-
tion, och beslöto Fullmäktige aflåta
skrifvelse till Magistraten med be-
gäran att till låns erhålla den af Essén
upprättade kartan öfver Östra området.

§.108.
Ifrån Drätselkammaren inlem-
nades en längd(Bil 28) å utskylder
som enligt kammarens mening böra
afskrifvas upptagande för år 1888 ett be-
lopp af kronor 214.11 för år 1889 ett
belopp af kronor 189.20 samt för 1890 ett
belopp af kronor 275.20.

Slutbehandlingen häraf uppskjöts
till ett kommande sammanträde.

§.109.
De frånvarandes förhinder godkändes.

In fidem
K.E.Andersson

Justeradt:
/Carl Höglund/
/J.J.Trollén/

Offentligen uppläst den 27 Augusti 1892
betyga:
/Carl Höglund/
/F.O.Kafvelström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 29 juli 1892,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107652.

Personrelationer