Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 29 juni 1889

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 29 juni 1889

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Stadsfullmäkti-
ges i Torshälla sammanträde
den 29 Juni 1889.

Närvarande: samtlige ledamöter utom H:rr G.Sjöström,
af embetsgöromål hindrad, C.A.Strengbohm, som ej med
kallelse kunnat anträffas, F.E.Larsson, hvilken hos v.
ordf. anmält att en resa till Stockholm omöjliggjorde
hans närvaro, samt C.Fr.Berglund, utan anmäl-
ning frånvarande; och beslöto fullm. att den sena-
re skulle påföras böter, hvaremot Samtl. de öfriges
förhinder godkändes.

§. 94
Företogs till förnyad behandling H:r K.E.Anderssons
ansökan att få på sig för everldelig tid öfverlåten den
del af s.k. Klockberget, som han för närv. innehar
på 50 år, öfver hvilken ansökan utskottets yttrande
infordrats. V.ordf. tillkännagaf, att han, emedan ä-
rendet innefattade en hans egen angelägenhet, anså-
ge sig jäfvig häruti föra ordet, hvadan hemstäldes,
att särskild ordf. för detta ärende måtte af Stads-
fullm. utses Efter besluts vinnande härutinnan skreds
till val med slutna sedlar af sådan ordf., och utsågs
härtill med öfvervägande antal röster H:r C.Höglund,
som derpå intog ordf:s plats och uppläste såväl berör-
da ansökan jemte dithörande handlingar som ock
utskottets utlåtande. Utskottet hemställer, att Stads-
fullm. måtte på så sätt bifalla H:r K.E.Anderssons
ansökan, att platsen åt honom upplåtes under vilkor,
att den på sökandens egen bekostnad uppmätes och inde-
las i minst 3 tomter, och att H:r Andersson tillför-
bindes att derför erlägga tomtöre i likhet med
hvad andra tomtegare här i staden få vidkän-
nas. Emot denna utskottets hemställan hade H:r
C.A.Andersson reserverat sig med anmärkning
dels att sagda område å stadens karta finnes uppta-
get som en allmän plats, och hvilken staden ej bör
afhända sig, dels att staden icke kan till enskild
person upplåta ifrågavarande område för indel-
ning i tomter utan Kungl.M:ts nådiga bifall till än-
dring i stadens plan. - Under disskussionen åter-
tog H:r K.E.Andersson sin ansökan, i hvad den rörde
områdets indelande i tomter, men iklädde sig dere-
mot att för detsamma årligen erlägga den afgift,
som kan motsvara tomtöret för af utskottet fö-
reslagna tomtantal samt yrkade bifall till sin
ansökan, sådan den nu förelåg. H:r C.A.Anders-
son vidhöll sin reservation och yrkade afslag.
T.f.ordf. H:r C.Höglund anmärkte, att ärendet ge-
nom H:r K.E.Anderssons senare framställning blif-
vit så förändradt, att det ej i dag kunde afgöras,
hvarför frågan bordlades till ett följande sammmanträde.

§. 95
Vid fortsatt behandling af det under §. 80 anteckna-
de ärende rörande H:r Hellqvists motion att tom-
ten N:o 130 å stadens "Östra egoområde" må med Stads-
fullm:s medgifvande få af L.E.Svensson öfverlåtas på
L.L.Andersson upplästes utskottets infordrade yttran-
de, och vill utskottet, med åberopande af § .113 för
år 1888, hvarigenom fullm. beslutat, att tomt, som af
staden kostnadsfritt för bebyggande åt viss man
upplåtits, icke får på annan person öfverlåtas,
innan den blir bebygd, afstyrka Stfm. att bevilja den-
na ansökan. i enlighet härmed beslöto fullm., att, sådant
ärendet nu förelåge, det icke kunde leda till någon
deras åtgärd.

§. 96.
Åt v.Ordf.uppdrogs på utskottets förslag att tills-
vidare ombesörja protokollsföringen hos Stads-
fullmäktige.

§. 97.
Beviljades i likhet med revisionernas hemställan an-
svarsfrihet åt redovisningsskyldige för stadens medel
och förvaltning år 1888.

§. 98.
Företogs till förnyad behandling det under §. 87 upptagne
ärende rörande godkännande af H:r C.A.Anderssons
till DK:n inlemnade räkning för porto, papper m.m.,som
han under åren 1886-87 i egenskap af Helsov:s N:s d.v.
ordf. förbrukat. Utskottet har i infordradt yttrande
hemstält, att, enär antagas kunde, att H:r C.A.Anders-
son, ehuru icke räkning förut inlemnats, bestridt dessa
utgifter, räkningen måtte af Stfullm.godkännas; och blef
utskottets hemställan af fullm. bifallen.


[MARG:§ 72.]


§. 99.
Enligt §. 88 för innev.år hade Stfm. till utskottet öf-
verlemnat att inkomma med förslag till landttings-
mannens suppleant, och föreslå nu utskottet för
sin del H:r K.E.Andersson. Vid derefter företaget
val med slutna sedlar undfick H:r Borgm.E.Svent-
zer 7 röster och H:r K.E.Andersson 6 röster, hvadan
H:r Borgm. E.Sventzer blifvit till landttingsmannens
Suppleant usedd.

§. 100.
Företogs till förnyad behandling H:r Komm.G.Sjöströms
ansökan att varda på anförda skäl befriad från
ledamotskapet i Torshälla Stadsfullm. Utskottet,
som enl. fullm:s beslut nu inkommit med yttrande
i ämnet, föreslår, att, enär kändt vore, det Komm.
Sjöström jemte sin egen tjenst äfven för hela ledighe-
ten har att bestrida kyrkoherdebefattningen här-
städes, och då föga utsigt i så fall lärer finnas
att påtvinga H:r Sjöström ledamotskap inom fullm.
för Torshälla stad, - Stadsfullm. måtte bevilja H:r Komm.
Sjöströms ansökan. Detta blef ock fullm:s beslut.

[MARG:S:n
mag.]

§. 101.
Sedan DK:n,jemlikt dess beslut af den 5 Juni 1889, låtit
undersöka, huruvida möjlighet funnes för anläggan-
de af en brunn å Småskolehustomen här i staden,
och då af undersökningen framgått, att vatten på
17 fots djup der kunde erhållas, hemställer Kammaren
i skrifvelse af den 28 dennes, att, då behofvet af
godt dricksvatten för staden är ganska känbart,
Stadsfullm. måtte bevilja medel för ändamålet och
uppdraga åt viss person att uppsätta och sna-
rast möjligt inkomma med kostnadsförslag häröfver.
Ärendet bordlades.

[MARG:Bil.28.]

§. 102.
Öfverlemnades och upplästes ByggnadsNämndens enl.
§. 23 för innev. år infordrade utlåtande öfver H:r C.Höglunds
begäran att utanför sina gårdar N:ris 28, 29, 30 och 31 här
i staden få anlägga trottoar å Stora gatan. Nämden
tillstyrker bifall under vilkor att trottoaren ej blefve
mer än 3 fot bred samt anlades så högt, att gatan ic-
ke behöfde sänkas.

H:r Höglund yrkade bifall och begärde att till sin ansö-
kan få foga hemställan om, att rättighet måtte honom
beviljas att anlägga trottoar af 4 fots bredd, hvare-
mot han iklädda sig att, i fall trottoar å motsatt si-
da af Stora gatan i en framtid skulle komma att
anläggas, och så verkligen blefve behöfligt, indraga sin
trottoar till 3 fot samt yrkade, att ärendet måtte
öfverl:s till utskottet för beredning nu genast. Med bi-
full till detta senare yrkande ajournerades Stadsfullm:s
sammantr. på 15 min.

Vid forts.sammanträde upplästes utskottets yttrande.
Utskottet föreslår att, enär H:r Höglund nu ingått
på att, om rättighet lemnas honom att få anlägga
trottoar af 4 fots bredd, han då åtager sig att, om det
visas att denna bredd är hinderlig och om det verkligen
behöfdes, då för minska dess bredd till 3 fot, stfullm. för sin
del måtte bifalla H:r Höglunds ansökan men dock häruti
inhemta BN:s yttrande, och om detta utfaller bifallande
stadsfullm. då med detta beslut hafva förklarat att
hinder från dess sida icke möter för trottoars anlä-
gande på sätt föreslaget är. I enlighet härmed beslö-
to fullm. att underställa detta sitt beslut BN:s
pröfvning.

[MARG:Bil.29.
lemnadt
åter till B.N.]

§. 103
I skrifvelse af den 28 dennes anmäler DK:n, att BN.
i skrifvelse påmint om torgets iståndsättande, men att
Kammaren finner nu befintligt förslag alldeles olämpligt och
derför hänskjuter ärendet till Stfullm. att det der må
komma under ompröfning.

Ärendet bordlades till dess fullm.blifva i tillfälle att
taga del af det förutvarande förslaget.

[MARG:Bil.30]

§. 104.
Öfverlemnades af DK:n en till densamma från mu-
raren N.Nylén inkommen skrifvelse dels med på-
stående, att han vid verkstäld landtmäteriför-
rättning skolat mista en stor del af tomten N:o 143,
dels med yrkande om skadestånd härför af
150 kr. Vid sammmanträde den 28 dennes beslöt
DK:n att öfverlemna ärendet till Stfm.att det derifrån
må remitteras till BN, emedan DK:n icke eger
sakkännedom om, huru med denna tomt sig för-
håller, och kan DK:n af samma skäl ej heller yttra
sig om yrkade ersättningen, hvadan Kammaren
anser lämpligast att detta ärende, sedan BN:s
yttrande inkommit, behandlas i sammanhang
med andra af landtmäteriförrättningen möj-
ligen härledde ersättningsanspråk på staden.
I öfverensstämmelse härmed beslöto fullm.
att remittera ärendet till BN.för inhemtande
af dess utlåtande.

[MARG:Bil.31
lemnad
Byggnads-
nämnder,]

§. 105.
Att jemte v.ordf.justera dagens protokoll utså-
gos H:r C.A.Andersson och C.F.Zachrisson;och
skulle detta ske onsdagen den 3 Juli kl.9 e.m.

Justeradt den 3 Juli 1889.
/C.A.Andersson/
/Carl Zachrisson/

In fidem:
/K,E,Andersson/

Offentligen uppläst den 3 Juli 1889,betyga:
/C.A.Andersson/
/John Valter/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 29 juni 1889,” Eskilstuna kommun, hämtad 1 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107654.

Personrelationer