Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 29 januari 1889

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 29 januari 1889

Anmärkning

Protokoll,hållet vid Stads-
fullmäktiges i Torshälla sam-
manträde den 29 Januari 1889.

Närvarande: samtlige ledamöter med un-
dantag af Ordföranden,som af resa var
förhindrad närvara; förhindret godkän-
des.

§.10.
Företogs val till tre ledamöter och två
suppleanter i årets bevillningsberedning
för Torshälla stad; och utsågos till ledamö-
ter H:rr K.E.Andersson,J.M.Widegren och
L.F.Berglund samt till suppleanter H:rr
C.A.Andersson och C.Höglund.

§.11.
Föredrogs Drätselkammarens skrif-
velser af den 15 och 24 innev. Januari med
underrättelse,att inom Kammaren blifvit
utsedde till Ordf.H:r K.E.Andersson,vice ordf.
H:r C.Höglund,räkenskapsförare och kas-
saförvaltare H:r G.A.Kindgren,äfvensom
att,i följd af den sistnämdes sjukdom,
H:r Höglund tills vidare bestridde kassörs-
befattningen.

[MARG:Bil.3.]

§.12.
Vid fortsatt behandling af det under
§.172 för år 1888 upptagna ärendet uppläs-
tes Drätselkammarens infordrade yttran-
de öfver arrendatorernas begäran. På an-
förda skäl hemstälde Drätselkammaren,
att omförmälda begäran må på det sät-
tet af fullmäktige bifallas,att sökande-
na erhålla 5% nedsättning af arrende-
afgifterna för förra året.Arrendatorer-
nas ansökan hade dessutom behandlats
af utskottet,som,enär af ansökningshand-
lingen framgick,att blott en del af arren-
datorerna å Stadsskogen ansett sig böra
framställa begäran om lindring i arren-
deafgifterna,håller före,att behofvet icke
är väl grundadt och i anledning deraf för
sin del hemställer,att omförmälda begäran
icke må till någon stadsfullmäktiges åt-
gärd föranleda.Hvad utskottet sålunda
föreslagit blef af fullmäktige bifallet.

§.13.
Upplästes berättelse öfver verkstäld gransk-
ning af "Torshälla Nya Spritbolags" räken-
skaper och förvaltning under senaste utskänk-
ningsår.Berättelsen lades till handlingarna.

[MARG:Bil.4.]

§.14.
Vid sammanträde den 18 sistlidne Janu-
ari hade Fattigvårdsstyrelsen funnit skäl
att till fullmäktige inkomma med be-
gäran,det fullmäktige måtte skyndsamt
vidtaga åtgärder till afgörande af frågan om
anställande af en renhållningsentreprenör för
staden.Fattigvårdstyrelsens skrifvelse i ären-
det upplästes,hvarefter och sedan ordf.medde-
lat innehållet af §. 63 år 1888 och sålunda
visat,att Stadsfullmäktige den 29 sistl.Maj
remitterat frågan om anställande a f renhållnings-
entreprenör för staden till utskottet med an-
hållan derjemte,att Helsovårdsnämnden ville
så snart som möjligt till utskottet inkomma
med förslag dels å lämplig renhållningsentre-
prenör,dels ock å kontrakt med eller instruk-
tion för densamme samt,då tillika upply-
stes,att utskottet,i saknad af de begärda
handlingarna från Helsovårdsnämnden.icke kun-
nat bereda ärendet,så beslöts nu,att,med an-
mälan om hvad sålunda förekommit,hos
Helsovårdsnämnden anhålla om skyndsamma
åtgärder i anledning af stadsfullmäktiges be-
slut den 29 sistl. Maj.

[MARG:Bil.5.]

§.15.
Företogs til förnyad behandling det under
§.174 för år 1888 upptagna ärendet,hvilket
remitterats till Byggnadsnämnden för af-
gifvande af yttrande.Vid sammanträde
den 12 dennes hade nämnden beslutat för
fullmäktige anmäla,att begärda yttrande
icke lämpligen kan afgifvas,innan tekniskt
bildad person företagit uppmätning och afväg-
ning af s.k. Stora gatan här i staden till
utrönande af möjligheten och lämpligheten
af trottoirers anläggande utmed samma
gata,hvarföre nämdens hemställer,att full-
mäktige må besluta,det sådana åtgärder först
måtte vidtagas. Ärendet remitterades till
utskottet.

[MARG: Bil 6]

§.16.
Upplästes en från H:rr C.Höglund,
K.E.Andersson,C.A.Andersson och L.F.
Berglund inkommen skrifvelse med an-
mälan,att,enär H:r E.Hellstedt i Eskilstuna
numera till annan person har försålt e-
gendomen Holmen med tillhörande lägenheter,
stadsfullmäktiges den 18 sistl.December fatta-
de beslut om inköp af samma egendom för-
fallit,liksom äfven det af fullmäktige åt
dem lemnade uppdraget ej kan utföras.
Skrifvelsen lades till handlingarna.

[MARG:Bil.7.]

§.17.
Genom skrifvelse af den 29 dennes har
Magistraten anmodat stadsfullmäktige
att snarast möjligt afgifva yttrande,
huruvida stadsfullmäktige för sin del ön-
ska,att rättighet till minuthandel med och
utskänkning af bränvin här i staden för en tid af högst
tre år,räknade från och med den 1 Oktober innevarande
år,såsom för närvarande år bestämt,må tilldelas
personer och i sådant fall föreslå försäljningsstäl-
lenas antal samt i hvilken trakt af staden hvarje
försäljningsställe finna må äfvensom,derest stads-
fullmäktige finna önskligt,att någon inskränk-
ning eller utsträckning af försäljningstiden jem-
likt i 26 § Kongl.Förordningen af den 29 Maj.1885
angående försäljning af bränvin och andra brända
eller destillerade spirituösa drycker be-
stämmes,derom göra framställning. Ärendet
remitterades till utskottet,hvarjemte,enär,jem-
likt §.8 mom.2 uti nyssnämde Kongl.förordning,
fullmäktige böra före Januari månads utgång af-
gifva begärdt yttrande,beslöts att fullmäktige
sammanträda för behandling af detta ärende
nästa torsdag den 31 Januari kl. 5 e.m.,och att den
muntliga kallelse,som nu skedde,skulle ega laga
kraft såsom voro den skriftligen delgifven.

[MARG:Bil.8.]

§.18.
Att jemte undertecknad vice Ordförande justera
dagens protokoll utsågos H:rr N.A Berggrens
son och L.F.Berglund,och skulle detta ske tors-
dagen den 31 Januari kl.½ 2 e.m.

In fidem
/K,E,Andersson/
v.Ordförande

Justeradt
/N;A;Berggrenson/
/F,Berglund/

Offentligen uppläst den 31 Januari 1889 betyga
/F.Berglund/
/John Valter/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 29 januari 1889,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107650.

Personrelationer