Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 29 december 1893

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 29 december 1893

Anmärkning

{Den 29 December 1893}


Närvarande:H:rr C.A.Andersson,C.
J.Andersson,Ståhle,Frigge,J.Olsson,
Hagström,P.J.Pettersson,Höglund
Kling,Julin,Hallenius,Larsson
Kollén,Berglund,P.E.Pettersson
och Ordf.H:r K.E.Andersson.


{§:200.}
Att jemte Ordföranden justera detta protokoll ut-
sågos H:rr Kollén och Berglund.


{§:201}
Företogs jemlikt §:16 mom.1 af K.Förordn.om Fattig-
vården den 9 Juni 1871 val till Ordförande i Fattigvårds-
styrelsen för tiden från och med d.1 Januari 1894 in-
till dess den valde blir fri från sin befattning att vara
ledamot i styrelsen;och blef Komminister G.Sjöström
med 15 eller alla afgifna röster återvald till Ordföran-
de i Fattigvårdsstyrelsen.

§:202.
Öfver H:r P.J.Petterssons under §:§:165 och 189 anteck-
nade anbud,att med nästa års början det mellan
staden och Pettersson träffade arrendeaftal angående
fiskvattnet må utan hinder från hans sida,upp-
höra att gälla,hade Utskottet nu inkommit med
betänkande som upplästes. Utskottet förmenar,att det
ar mycket tvivelaktigt,huruvida högre arrendeafgift
än den nuvarande kan vid eventuell auktion be-
tingas,och hemställer på grund deraf,att H:r Petters-
sons ifrågavarande anbud ej må föranleda till någon
Stadsfullmäktiges åtgärd.

Under öfverläggningen om detta ärende,erbjöd sig

{Den 29 December 1893}

H:r K.E.Andersson att under hvart och ett af de tre när-
mast följande åren erlägga till stadens kassa ett be-
lopp af Tio Kronor,derest Stadsfullmäktige nu antaga
H:r Petterssons nämnda anbud och tillika besluta,att
arrendet af fiskvattnet skall för samma år upphöra;skul-
le åter nytt arrende beslutas och vid auktion betinga lägre
belopp än Tio kronor,komme H:r K.E.Anderssons nu
gjorda anbud att afse blott fyllnadsbeloppet intill Tio Kr.

I anledning häraf yrkade H:r K.E.Andersson,att Stads-
fullmäktige måtte nu antaga H:r P.J.Petterssons om-
förmälda anbud samt vidare anmoda Drätselkam-
maren inkomma med betänkande,huruvida och
under hvilka vilkor arrende af stadens fiskvatten bör
å auktion utbjudas samt,i händelse sådant ar-
rende befinnes för staden vara önskvärdt,inkomma
äfven med förslag till arrendekontrakt.

Efter slutad öfverläggning biföllo Stadsfullmäktige
H:r K.E.Anderssons angifna yrkande och antogo
hans under öfverläggningen gjorda alternativa anbud.


{§:203}
Vid fortsatt behandling af det under §:191 antecknade
ärende innefattande H:r K.E.Anderssons framställning
om åtgärder till anskaffande af sjuksköterske-elev,som
efter genomgången utbildningskurs skulle här i staden
verka såsom sjuksköterska,anmälde motionären,att han
tyvärr ej nu kunde för Stadsfullmäktige anmäla
någon sökande eller eljest hade att i detta ärende an-
visa någon utväg. På grund häraf beslöto Stadsfull-
mäktige,att H:r K.E.Anderssons förevarande fram-
ställning ej för närvarande föranleda till någon
Stadsfullmäktiges åtgärd.

I sammanhang med den nämnda motionen

{Den 29 December 1893}

hade Doktor Trollén yrkat,att Stadsfullmäktige må
bevilja ett årligt arvode af 150 Kr.åt en sjuksköterska
här i staden.Uti infordradt betänkande öfver samma
motion hemställer Utskottet att Stadsfullmäkte må bevilja ett år-
ligt arvode af 100 Kr. åt den sjuksköterska,som
tilläfventyrs blir af vederbörande här i staden antagen.

På grund af Stadsfullmäktiges förutnämnmda beslut
angående H:r K.E.Anderssons framställning om
sjuksköterske-elevs antagande,blef emellertid Dok-
tor Trolléns nämnda motion förklarad hvilande
till behandling framdeles,då omständigheterna der-
till föranleda.

{§:204}
På grund af remiss enligt §: 196 af detta pro-
tokoll lemnar Drätselkammaren uti infordradt
betänkande

1)utredning,hvaraf framgår,att H:rr A.Vahlqvist,
Gullängen,och E.Åselius,Eskilstuna,ej kunna an-
ses pligtiga att nästa år här erlägga s:k. rotmä-
starepengar;

2)specifikation af arrenden och hyror från Stads-
skogen;

3)upplysning,att resterande afgifter för s.k. såg-
tomten uppgå till ett belopp af 75 Kr.och äro till
betalning förfallna den 1 April 1894;och

4)upplysning,att staden ej numera eger någon
fordran af Säby och Söderby hemmans egare.

Pågrund af detta betänkande beslöto Stadsfull-
mäktige:

att H:rr A.Vahlqvist,Gullängen och E.Åselius,Eskils-
tuna,ej skola för nästa år erlägga rot-
mästarepengar;

att i inkomststaten för nästa år upptages posten
Naturapersedlar:Nettovinst af Stadsskogen till af Ma-
gistraten föreslaget belopp Kr. 1000; och
att i samma stat upptages under titeln tomtöre

och platspenningar: afgifter för sågtomten Kr. 75.

Under ofverläggningen om budgeten yrkades,af C.A.Andersson att
bland inkomsterna bör upptagas äfven posten: Bro-
afgift för Lärkans brygga- Kr. 30,hvilken föreslagits skola in-
fluta till Hamnkassan,ehuru dock hvarken denna
kassa bekostat bryggan eller hamnområdet sträcker
sig till denna plats. Från denna mening afveko
H:r Julin m.fl. som anförde,att samma brygga
tarfvar reparationer till högre belopp än den årliga
afgiften af Lärkans ångslupsbolag,hvadan det skullle
blifva till vinst för Stadskassan att slippa taga nå-
gon befattning med Lärkans brygga.

Sedan öfverläggningen angående denna punkt
förklarats slutad,framställde Ordf.proposition
på bifall dels till H:r C.A.Andderssons yrkande och
dels till H:r Julins yrkande samt förklarade att det
förstnämnda blifvit med öfvervägande ja besvarad,
i anledning hvaraf begärdes omröstning,som
förrättades efter justerad proposition och utföll så,
att Stadsfullmäktige med 7 röster mot 6,som afgåf-
vos för H:r Julins förslag,biföllo H:r C.A.Anderssons
yrkande,att Broafgift för Lärkans brygga " skall
med 30 Kr. upptagas i nästa års inkomststat och
inbetalas till Stadskassan.

Angående den i utgifsttaten förekommande
posten: "skjuts vid vägsyn"- K:r 5:-,hade Drätsel-
Kammaren nu inkommit med utredning,vi-
sande att samma utgift har allenast under
de tvenne senast åren förekommit i stadens

{Den 29 December 1893}

räkenskaper;på grund hvaraf Stadsfullmäktige be-
slöto,i enlighet med utskottets hemställan,att
samma post skall utgå ur nästa års utgifts-
stat.

Efter det att Stadsfullmäktige nu genomgått
och pröfvat såväl Magistratens förslag (Bil.47) till In-
komstst- och Utgiftsstat för Torshälla stad år
1894 somäfven Utskottets och Drätselkammarens
infordrade betänkanden öfver samma förslag,be-
slöto Stadsfullmäktige ajournera samman-
trädet under kort stund och anmoda utskottet
att under tiden upprätta nytt förslag med
iakttagande af de ändringar,Stadsfulmäktige
beslutat i Magistratens förslag.

Sedan sammanträdet ånyo öppnats och vid
förrättadt upprop samtliga förut närvarande
Stadsfullmäktige befunnits närvara,upplästes
och godkändes samt fastställdes följande

{Inkomsts-och Utgifts-stat för Torshälla Stad}
{år 1894}

{Inkomster}

{Behållning från år 1893}

Torgmedlen 250-
Kloakundersökningsmedlen 100-
Undersökningsanslag för ordnande
af nytt häkte 50-
Innestående medel för 2:ne års uttaxering till
inbindning af domböcker,författningar m.m. 50- 450-

{Inkomster}
af tomtören för 100 stadstomter 75
T:port 75 450


{Den 29 December 1893.}

T:port 75- 450-

af Platspenningar af Fru Lindström i gården N:o 1 6
af Platspenningar af Mamsell M.Sundberg i gården N:o 2 2
af Platspenningar af Stadsvakt.A.Pettersson i gården N:o 3 2
af Platspenningar af Inspektor C.Wallinder i gården N:o 8 2
af Platspenningar af Fabrikör A.Fornell i gården N.o 21 2
af Platspenningar af P.M.Norins arfvingar i gården N:o 21½ 2
af Platspenningar af Fru A.H.Lindell i gården N:o 64 A 2
af Platspenningar af Rådm.O.Setterlund i gården N:o 65 2
af Platspenningar af Gårdseg.C.W.Ståhle i gården N:o 99 2
af Platspenningar af f.Rådm. F.O.Nyström,Nygården 2
af Platspenningar af Fabr.K.E.Andersson Berget 4
af Platspenningar af Arb.A.G.Bredenberg,Karlberg 2
af Platspenningar af Arb A.Wallin Nybygget 2
af Platspenningar af Ringaren J.O Jonsson Johannisberg 2
af Platspenningar af F.Thierfelder, Västergården 2.
af Platspenningar af tomterna å Östra området, 2.
enligt Drätselkammarens förslag 77
af Tomtöre för Alifors Wattenverk 77 50
af Platspenningar för Magasinet,enligt Drätsel-
kammarens förslag 54-
af resterande afgifter för s.k. sågtomten 75
af Bropenningar för Lärkans brygga 30 424 50

af {Rotmästarepengar}
af Handlanden G.Olsson 12
af Handlanden P.G.Ådahl 12
af Gjutmästaren A.P.Bergfeldt 12
af Gårdseg.G.Söderlund 12
af Svarfvaren G.L.Brodd 12-
af Spinnmästaren O.P.Lindberg 12
af Fabrikör A.Fornell 12

T:port 96 874 50


{Den 29 December 1893}

Rotmästarpengar

af Inspektor C.Wallinder 12
af Gårdseg. Ährlund i N:o 69 12
af Lägenhetseg. A.Wallin,Nybygget 12
af Byggmästaren E.Andersson i N:o 101½ 12
af Lägenhetseg.P.Andersson,Strandäng 12
af Målaren G.A.Thelenius 12
af Målaren J.A.Hellberg 12
af Borrsmeden P.J. Nordahl 12
af Boktryckaren N.Svensson 12
af Fotografen G.Nyström 12
af Fabrikören C.Nyström 12
af Åkaren C.Pettersson 12 240

af {Arrenden och Hyror m.m.}
för Borgmästarens f.d. löningsjord 356
för Fiskvattnet 10
för s.k. sågtomten 50
för Flickskolans lokal,af Torshälla socken 50
för Wågpenningar af Nyby Bruk 50 481

af {Hundskatt}
af {Naturapersedlar:nettovinst af Stadsskogen} 1.100
af {Utskänknings-och Minuteringsafgift} 4.091 50
af {Marknaden,}nettovinst 325-
af {Bötesmedel och räntor} 30
af {Öfriga föremål}
Åkerskatt och Båtsmansvakansafgift 150-
Sotarens aflöning,som uttaxeras 300-
Tullfrihetsmedel {55-}

af {Uttaxering}efter de grunder som gäller för kom-
munalutskylders utgörande 7.000-
Summa inkomster Kr. 14.757.30


{Den 29 December 1893}

{Utgifter
till Sundhetsvården}

a) Lön till Stadsläkaren 1.000:-
Lön till Barnmorskan 150:-
Lön till Sekreteraren 50:- 1.225

b)Hyresmedel till Stadsläkaren 500:-
Hyresmedel till Barnmorskan 100:-
Hyresmedel till Apotekaren 500:- 1.100

c)öfriga behof 50 2.375-
{Allmänna byggnader,platser och dylikt}
a){anskaffning och underhåll af hus och
inventarier}:

Reparationer och dylikt 200:-
Brandstodspremier 135:-
Skötsel af Rådhusuret 36:-
Hyra för marknadsstånden 40.
Undersökningsanslag för ordnande
af nytt häkte 50:- 461

b){Underhåll af vägar,gator,torg}m.m.
Torgmedlen 250:-
Kloakundersökningsmedlen 100:-
Grusning i prestgatan 8:-

c){Trädplanteringar och dylikt} 90
d){Renhållning} 75
e){Gatubelysning} 250
f){Brandväsen}
Skötsel af kontrolluret 20:-
Underhåll af Brandredskapen 50:-
Brandsyn 20:-
Lön till sotaren 300:- 390

T:port 1.624 -2.375-


{Den 29 December 1893}

g)öfriga behof. T:port 1.624.2.375-
Åkerskatt och Båtsmansvakansafgift 150 1.774

till {Mark och Inrättningar m.m.}

a){Magistrat och Rådhusrätt}
Borgmästarens lön 2500:-
Rådmännens lön 450:-
Post och Inrikes Tidningar 18:-
Sörmlandsposten 6:-
Inbindning af Domböcker m.m. 25:-
Statskalendern 6:- 3.005

b){Stadsfullmäktiges och Nämnders
Expedition}
Stadsfullmäktiges sekreterare 200:-
Drätselkammarens Räkenskapsförare 75:-
Drätselkammarens Sekreterare 25:-
Byggnadsnämnden 50:- 350

c){Polis}
Stadsfiskalens lön 400:-
Stadsvaktmästarens lön 340:-
Nattpolisernas lön 700:- 1.440

d){Uppbördsverk}
Stadsbokhållarens lön 450

e){Exekutionsverk}
Stadsexekutorns lön 150

f){Räntor å lån}
för jernvägslånet 293:09
för Fattighuslånet 100: 393 09

g){Hyresmedlen}
till Komminister 250:-
till Stadsvaktmästaren 60:- 310-

T:port 6.098 09 4.149


{Den 29 December 1893}
T:port 6.098 09 4.149

h){öfriga behof.}
Logering af s.k. luffare,fångvård m.m. 125:-
Annonser 50:- 175 6.273 09

till {Afskrifningar}:
å kommunalutskylderna 275-

till {Afbetalning å lån}
Jernvägslånet 262:60
Fattighuslånet 250:- 512 60 512 60

till {Oförutsedda utgifter} 1.507 61
till {Fattigvården}enligt styrelsens förslag 2.040-

Summa utgifter K:r 14.757 30


{§:205}
Herr Borgmästaren anmälde vid behandlingen af det i
föregående §: antecknade ärende,att kontrolluret för
nattpolisernas tjenstgöring är så bristfälligt att det
bör med snaraste utbytas mot nytt. Utskottet,som
anmodats afgifva betänkande öfver denna framställ-
ning,yttrade,efter det sammanträdet ånyo öpp-
nats,att enligt nu vunna upplysningar anmärkta
brister sannolikt skulle kunna afhjelpas genom en
reparation,då ock borde anskaffas till båda kontroll-
uren gemensamma nycklar;på grund häraf hemstälde
utskottet,att DK,som enligt förslaget till stat för nä-
sta år,får till sin disposition ett betydligt förhöjdt an-
slag till oförutsedda utgifter,må anmodas låta re-
parera kontrolluret,omså kan finnas skäligt,och der-
vid anskaffa för båda kontrolluren gemensamma
nycklar,men att, om reparation befinnes ofördelaktig,
låta anskaffa nytt kontrollur,hvarför kostnaden
gäldas af anslaget till oförutsedda utgifter. Hvad
utskottet sålunda hemställt,blef af Stadsfullmäk-
tige bifallet.

{Den 29 December 1893}
T:port

{§:206.}
Till ledamöter i Helsovårdsnämnden med tjenst-
göringsskyldighet intill utgången af år 1897 utsågos

H:r Skomakaren F.H.Stenqvist med 9 röster
H:r Handlanden F.Engkvist med 8 röster,
H:r Hyrkusken C.Pettersson med 8 röster,och
H:r Gårdseg.G.V.Qvarfot med 5 röster och;

dessutom tillföllo åt snickaren Charles Andersson 4 röster
C.J.Carlsson i N:o 118 3 röster,C.W.Ståhle 2 röster och
C.G.Qvarfot 1 röst.

{§:207}
Då nu företogs till behandling H:r C.A.Anders-
sons under §:198 antecknade framställning eller
anmälan,att Stadsfullmäktige böra vid detta sam-
manträde afgöra,huruvida staden skall fullfölja
vad mot Vester-och Öster Rekarne Härads Rätts ut-
slag i målet angående ifrågasatt turbinanlägg-
ning i Torshälla Kvarn,och,om så befinnes,då
äfven utse ombud att i Hofrätten utföra stadens
talan,upplästes Drätselkammarens infordrade
betänkande,som upplyser,att Kammaren hemstäl-
ler,det "staden för sin del bör till Hofrätten inlemna
en skrifvelse,deri yrkas att utslaget ogillas,hvarvid
staden endast hänvisar till handlingar i målet.

Borgmästaren,H:r Alb.Edsberg,har förklarat sig villig
att utan ersättning uppsätta denna skrifvelse,då
stadens kostnad härutinnan endast komma att belöpa
sig till det arvode som erfordras för inlemnandet
i Hofrätten."

Under öfverläggningen angående denna sak yrkades af H:r Höglund
bifall till Drätselkammarens nämnda hemställan
eller,om den icke skulle vinna Stadsfullmäktiges bi-

{Den 29 December 1893}

fall,att stadens talan må bevakas af det ombud,som
H:r C.A.Andersson för sin del utser,dock att stadens
kostnader för ombudet ej må gå till högre belopp än
30 Kr.H:r C.A.Andersson åter yrkade,att Stadsfull-
mäktige må besluta,att såväl genom v.Häradshöf-
ding G.E. Fahlcrantz,Stockholm ,fullfölja sitt vad
mot Vester-och Öster Rekarne häradsrätts utslag i
målet angående ifrågasatte turbinanläggning i
Torshälla Kvarn,som ock att med ett belopp af högst
50 Kr. och i hvarje fall blott till hälften deltaga i kost-
naden för H:r Fahlcrantz kostnader och besvär i följd
af hans ombudskap för staden,hvaremot H:r C.A.An-
dersson förbinder sig att af egna medel bestrida öf-
riga kostnader för staden af målets handläggning och
bevakning i Hofrätten.

Efter det öfverläggningen förklarats afslutad,beslöto
Stadsfullmäktige,att,med afslag å H:r Höglunds yrkan-
de,bifalla H:r C.A.Anderssons förutnämnda framställ-
ning och sålunda uppdraga åt v. Häradshöfding G.E.
Fahlcrantz att såsom stadens ombud och med dess
genom utdrag af detta protokoll lemnade fullmakt
fullfölja det af Torshälla stad anmälda vad mot
Vester-och Öster Rekarne Häradsrätts den 28 sistl.Novem-
ber meddelade utslag i målet angående ifrågasatt
turbinanläggning i Torshälla qvarn äfvensom att
i K. Svea Hofrätt bevaka och utföra stadens talan
i målet.Hvad H:r Andersson föreslagit angående för-
delningen af kostnaderna för detta H:r Fahlcrantz om-
budskap,blef af Stadsfullmäktige bifallet.

{§:208}
Drätselkammarens förslag till afskrifning af åt-
skilliga års obetalda kommunalutskylder bordlades

{Den 29 December 1893}

för att jemte Utskottets infordrade betänkande öfver sam-
ma förslag komma under behandling vid stadsfull-
mäktiges första ordinarie sammanträde år 1894.

{§:209}
Upplästes utdrag af protokollet hållet hos Magistra-
ten i Torshälla d.14 och 20 innevarande December (Bil.48) ut-
visande att vid förstnämnda dag förrättadt val till
Stadsfullmäktige följande tio personer erhållit de flesta
afgifna röster och blifvit förklarade vara till stadsfull-
mäktige valde: Gårdsegaren C.J.Andersson,Fabrikören
K.E.Andersson,Handelsidkaren A.J.Hagström,Manu-
fakturidkaren H.F.Kling,Jordegaren L.J.Olsson,Fa-
briksidkaren G.A.Nyström,Grosshandlaren C.Höglund,
Smidesidkaren P.J.Pettersson,Gårdsegaren C.W.Ståhle,
och Ångbåtsbefälhafvaren C.A.Söderström;hvarjemte
upplyses,att vid sistnämnda dag skedd uppläsning
af samma protokoll ingen anmärkning mot proto-
kollet förekom. Skrifvelsen lades till handlingarne.

{§:210}
Genom skrifvelse af den 27 dennes lemnar
Magistraten den af Stadsfullmäktige enligt §:139
af detta protokoll begärda upplysning angående
båtsmanvakansafgiftens lagliga fördelning på de
skattskyldiga.Efter en uttömmande historisk utred-
ning af samma afgifts tillkomst och reglering
upplyser Magistraten,att genom K.Brefvet d. 28 Sept.
1839 bestämmes,att i de städer,der fastighetsoneras
aflösning ej skett,och bland dem är Torshälla,båtsmans-
vakansafgiften efter bevillningsgrund fördelas endast
på jord,hus och tomter samt borgerlig rörelse.

Till Drätselkammaren skall lemnas afskrift af
Magistratens anförda skrifvelse,som sjelf bilägges Stads-

{Den 29 December 1893}

fullmäktiges handlingar.

{§:211}
H:r A.J.Hagström anhöll om befrielse från ho-
nom lamnadt uppdrag att under fyra år efter den
1 Januari 1894 vara Stadsfullmäktig. Såsom skäl
för denna anhållan anförde H:r Hagström,att han af
landtbruksgöromål vore strängt upptagen och ofta
så bunden,att han endast med svårighet och förlust
för sin näring kunde infinna sig vid Stadsfullmäk-
tiges sammanträden. Ärendet bordlades.

{§:212}
Åt Fabrikören K.E.Andersson uppdrogs att sam-
mankalla Stadsfullmäktige i början af nästa år
för val af Ordförande och sekreterare.

{§:213}
Från detta sammanträde voro,oaktadt bekom-
men Kallelse frånvarande ledamöterna T.Daniels-
son,J.J.Trollén och C.A.Nilsson.H:r Danielssons
och Trolléns förhinder godkändes,hvaremot H:r C.A.Nils-
son skall påföras böter med Två Kronor för för-
fallolöst uteblifvande från sammanträdet.

FB

In fidem
/K.E.Andersson/

Justeradt den 31 Jan.1894.

/F.Berglund/
/H,O,Kollén/

Offentligen uppläst den 3 Jan.1894.
betyga:
/F.Berglund/
/H,O,Kollén/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 29 december 1893,” Eskilstuna kommun, hämtad 2 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107649.

Personrelationer