Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 29 januari 1892

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 29 januari 1892

Anmärkning

den 29 Januari 1892.

Närvarande samtlige leda-
möter förutom Herr A Hag-
ström,C.Höglund,Sven
Winkvist och J.J.Trollén.


§.16.
Att jemte Ordföranden justera da-
gens protokoll utsågos Herrar P.J.Petterson
och J.Olsson och skulle justering ske
Lördagen den 30 Januari kl.½ 7 e.m.

§.17.
Företogs till förnyad behandling den
i §.193. för förlidet år omnämde frågan
om beredande af medel för upp-
rättande af planteringsplan för Torgets
ordnande och beslöto Stadsfullmäktige
efter votering med 11 Ja mot 4 nej
att uppdraga åt Trädgårdsdirektör Ag.
Sundius att upprätta ifrågavarande
plan för det fordrade honoraret
af högst 45.kronor.

[MARG: 1 ex.]

§.18.
I §.14 omnämde Herr A.Hagströms an-
hållan att blifva befriad ifrån honom
för utevaro påförde böter företogs ånyo
och beslöto Fullmäktige bifalla Herr Hag-
ströms framställning med hänsyn till
det af Hagström åberopade ofullständi-
ga kallelsen.

§19.
Ifrån Brusaholm hade nu ritning
inkommit å den föreslagne säkerhets-
ventilen å Stadens maskinspruta vid
kvarnen.

Ventilen skulle betinga ett pris af 60,
Kronor hvarjemte T-rör med hylsor
skulle kosta 8.06 hvartill kommer frak-
kostnaden beräknad till högst 6,94, hva-
dan sammanlagda kostnaden skulle
uppgå till högst 75.Kronor.

Ärendet bordlades till morgondagens
sammanträde.

[MARG: 1 ex.]

§.20.
Drätselkammarens i §.11 omnämde an-
hållan om anslag af högst 25.kronor för
året till aflönande af Sekreterare inom
Kammaren blef nu af Fullmäktige
bifallen.

[MARG: 1 ex.]

§.21.
I ingifven skrifvelse (Bil.6) hade Fattig-
vårdsstyrelsen hemsält:

"Att Fattigvårdsstyrelsen må bemyndigas lå-
ta försälja stadens fastighet gården
N:o 64 C, här i staden,uppbära och
kvittera den del af köpeskillingen,
som belöper sig på stadens andel i
fastigheten och

Att hvad som återstår,sedan kost-
naderna för försäljningen gäldats må ingå
till stadens fattigvårdskassa".

ärendet bordlades.

§.22.
Föredrogs revisionsberättelsen öfver af
verkstäld granskning af Torshälla Sprit-
bolags räkenskaper och förvaltning un-
der räkenskapsåret 1 Oktober 1890 till sam-
ma dag 1891.

Bordlades till ett kommande
sammanträde.

§.23.
Remitterades till Beredningsutskottet
att föreslå ledamöter och suppleanter
i årets Bevillningsberedning och skulle
val af dessa ske vid
morgondagens sammanträde.

§.24.
Genom skrifvelse af den 28 dennes hade
Magistraten anmodat stadsfullmäkti-
ge att snarast möjligt afgifva yttrande
huruvida stadsfullmäktige för sin del
önska att rättighet till minuthandel med
och utskänkning af bränvin här i staden
för en tid af högst tre år räknade från
och med den 1 October innevarande år
såsom för närvarande är bestämdt må
tilldelas personer och i sådant fall föreslå
försäljningsställenas antal samt i hvilken
trakt af staden hvarje försäljningsställe finnas
må äfvensom,derest stadsfullmäktige finna
önskligt att någon inskränkning eller
utsträckning af försäljningstiden jemlikt
i 26 §. i Kungl.Förordningen af den 29
Maj 1885 angående försäljning af bränvin
och andra brända eller distillerade spi-
rituösa drycker bestämmer derom göra
framställning.

Ärendet remitterades till Utskottet.

§25
I skrifvelse af 27 dennes hade Drät-
selkammaren anmält att medel icke
finnes i stadskassan till bestridande
af löpande utgifter,hvadan anhålles
om tillstånd att få upplåna 2000
Kronor att återgälda sedan första
uppbördsstämman hållits.

Bordlades till morgondagens sam-
manträde.

§.26.
Herr K.E.Andersson föreslog att
stadsfullmäktige måtte aflåta skrifvelse
till Magistraten med underrättelse det
Stadsfullmäktige önska att åt sär-
skildt inom staden bildat bolag
öfverlåta att den minuthandel med
och utskänkning af bränvin,hvil-
ken eljest skall å auktion utbju-
das och tillika anhålla att Magi-
straten måtte infordra anbud å
sådan minuthandel och utskänkning

Stadsfullmäktige beslöto häröfver
infordra Utskottets yttrande.

§27
För förfallolös utevaro från sam
manträdet skulle Herr Sv.Winkvist
påföras stadgade böter med 2 Kro-
nor.Samtlige de öfriges förhinder
godkändes.

In fidem
/K,E.Andersson/

Justeradt den 30 Jan.1892.
/P,Joh,Petterson/
/Joh.Olsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 29 januari 1892,” Eskilstuna kommun, hämtad 14 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107651.

Personrelationer