Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 29 deccember 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 29 deccember 1891

Anmärkning

den 29 December 1891.

Närvarande samt-
lige ledamöter förutom
Herr G. A. Kindgren.

§.195.
Att jemte Ordföranden justera
dagens protokoll utsågos Herrar F
Berglund och J. P. Engström och skulle
justering ske nästkommande Lördag
kl 6 e. m. då såväl detta som ock pro-
tokollet för den 18 Dec kommer att of-
fentligen uppläsas

§.196
Till Stadsfullmäktige hade an-
kommet följande skrifvelse:

"Till Herr Ordföranden hos Stads-
fullmäktige i Torshälla.

det har sagts, att Stadsfullmäk-
tige vid sammanträde den 16 dennes
fastställt en inkomst- och utgiftsstat för
nästa år som för Torshälla stad med-
för en utdebitering uppgående till om-
kring 10.050 kr. äfvensom att behållnin-
gen vid årets början beräknats till blott
200 kronor. Utan allt tvivel har Drät-
selkammaren först efter noggranna be-
räkningar bestämt sistnämda summa
såsom sannorlika kontanta behållnin-
gen i Stadskassan vid nästa års början
Men jag tager mig friheten fästa Eder
benägna uppmärksamhet på ett förhållan-
de som Drätselkammaren förbisett el-
ler kanske rättare missförstått. Som be-
kant har Drätselkammaren sedan mån-
ga år utlånt till Skomakaremästaren F.
H. Stenkvist här i staden ett belopp af
1000 k:r. Dessa medel äro ej för särskilt
framtida ändamål donerade eller afsed-
de, utan hafva tillkommet genom bespa-
ringar af från samhället uttaxerade me-
del; det är mig emellertid ej möjligt att nu
i julbrådskan förebringa full bevisning
för detta mitt påstående, men jag är viss att
någon motbevisning ej heller låter sig
anskaffas. Denna lånefordran synes mig
hafva bort upptagas såsom ingående be-
hållning och beräknas till gäldande af en
del utgifter så att ofvannämde debitering
blifvet fastställd till omkring 9.050 kr. Att
år från år balancera denna lånefordran
synes mig icke lagligt, då af stadens skatt-
dragande medelemmar för allmänt be-
hof uttaxeras ett belopp som är 1000 kr.
större än hvad verkligen behöfves. Jag vågar
hoppas att om Stadsfullmäktige upp-
märksamhet fästes på anmärkta förhål-
lande, rättelse i den fastställda inkomst-
och utgiftsstaten sker.

På grund häraf tager jag mig frihe-
ten att underställa Edert bepröfvande, hu-
ruvida ej skäl förefinnes att samman-
kalla Stadsfullmäktige i Torshälla till
extra sammanträde före året slut, hvar
vid Stadsfullmäktige sättas i tillfälle
att afgöra, huruvida ej stadens förutnäm
de Lånefordran bör uppsägas till betalning
under loppet af nästa år och influtna
medel disponeras för stadskassan ut-
gifter under året, samt att i följd här-
af nämda 1000 kr. upptagas såsom be-
hållning fr. 1891, ränta derå nedsättes till
30 kronor och dibeteringen nedsättes från
10.050 till 9050, allt med ändring af faststälda
inkomst- och utgiftstaten för år 1892. Torshälla
den 21 Dec 1891.

/Georg Sjöström/

Sedan denna skrifvelse upplästs
förklarade Herr K E. Andersson sig vil-
lig upptaga skrifvelse som sitt för-
slag hvarefter densamma diskuterades
dervid Herr C. A Andersson anförde att
dessa hopsparade medel icke åstadkom-
mits af de {nu} skattdragande utan för
flera år sedan hvadan talaren ansåg
det orätt att låta de nuvarande skatte-
dragande få åtnjuta fördelen af desammas
delande till betäckande af de allmänna skul-
derna utan förordade Herr Andersson att
medlen i stället skulle tagas till planerin-
gen af Torget.

Herr K. E. Andersson anförde {att} vis-
serligen medlen hopsparats för flera år
sedan men att likaväl det kunde anses
att de nuvarande skattedragande bidra-
git till deras bestånd då medlen år
för år stått orörda i stället för att de-
samma enligt lag bordt redan förut
användts {att} det vore synnerligen lyck
ligt att nu hafva desamma att tilltaga
då skatterna på {en gång} stegrats så be-
tydligt

att hvad beträffar desammas tagan
de för torgets behof så vore det klokare
att för sådant ändamål upptaga ett amor-
teringlån då på så sätt äfven framtidens
skattedragande finge bidraga till utgif-
terna för det samma planerande och
då för det öfrigt Torget just i en framtid komma
att mest pryda sedan planteringarne till
vuxit

att det vore förståndigare att nu hand-
skas med utgifterna i staden {så} att ej
samhällsmedlemmarne afskräcktes
från att bo kvar i samhället, ty det vore
bättre att innevånareantalet ökades och
bärförmågan på så sätt blefve större
och större i stället för att kanske ett mot-
satt förhållande inträdde derest skatterna
blefve högre än hvad de behöfde blifva. Yr-
kade derför bifall till sitt förslag.

Sedan ytterligare dels Herrar Höglund,
Julin och Berglund talat för Herr C A.
Andersson, Fagerström, Hellqvist, Mälberg,
Pettersson och Frigge för Herr K. E. Anders-
sons förslag uppdraga Stadsfullmäktige
åt Drätselkammaren att yttra sig öfver
den inlemnade skrifvelsen medan Stads-
fullmäktige ajournerade sig på 10 minuter

Wid fortsatt sammanträde delgafs Drät-
selkammarens yttrande hvari Kamma-
ren afstyrker bifall till skrifvelsen.

Efter votering beslöto dock Stadsfull-
mäktige med 11 ja, mot 5 nej hvilka
tillföllo Drätselkammarens förslag

att med ändring af föregående beslut i
saken, upptaga omdiskuterade 1.000 kronor
å nästa år ingående behållning att an-
vändas för stadens utgifter och uppgår
denna behållning då till 1570 kronor

att nedsätta å rad 2 förekommande
inkomst med 25 kronor, mistad ränta
af Stenqvist lån

att således med ändring af under
den 18 dennes fattadt beslut nu skall
af stadens skattdragande innevånare
uttaxeras ett belopp af endast 9077.50
i stället för förut bestämde 10.052.50

Samt uppdrogo Stadsfullmäktige
att nuvarande Drätselkammarens Ord-
förande Herr J. E. Julin att genast hos
Herr F. H. Stenqvist uppsäga ifråga-
varande ur Stadskassan innehafda
lån att på föreskrifven tid inbetalas

§.197.
Vid fortsatt behandling af Herr
K. E. Anderssons motion, om lemnade af
20 % rabatt å de under året här debi-
terade hamnumgälder för ångfartyget
"Carl Gustaf" upplästes Drätselkam-
marens utlåtande hvari Kammaren
tillstyrker bifall härtill.

Sedan det upplysts att ifrågavaran-
de rabattafdrag belöpte sig till emel-
lan 13 och 14 kronor beslöto Stadsfull-
mäktige bifalla Herr K. E. Anderssons motion

§.198.
Herr Kindgrens utevaro ansågs för
laga.

In fidem
/K, E, Andersson/

Justeradt:
/F, Berglund/

/J.P. Engström/

Offentligen uppläst den 2 Jan. 1892, be
tyga:

/F. E. Larsson/
/Carl Zachrisson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 29 deccember 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107646.

Personrelationer