Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 29 december 1866

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 29 december 1866

Anmärkning

Protokoll fört vid Stadsfull-
mäktiges i Thorshälla, samman
träde den 29 Dec 1866.

S.D. Sedan 14 ledamöter samlade voro
och Protokollet för den 23 sistl: Novemb
blifvet uppläst företogs följande ären
der till behandling

§1.
Från Magistraten hade ett så
lydande förslag till utgifts och inkomsts
stat för staden inkommit

"Förslag till Utgifts och Inkomsts
Stat i Thorshälla Stad för år 1867

Utgifter Rmt [Riksmynt]
Löner till Magistraten 1,260
Stadsläkaren 450
Stadsbokh: och Kronokassören 300
Stadsfiskalen och Hamnfogden 180
Stadsfullmäktiges Sekreterare 50
Stadskassören 75.
Barnmorskan 75.
Stadsvaktmästaren 180.
Sotaren 250
Brandvakten 220
Rotmästare 60.
Pastor 225.
Komminister 150:
Klockare 125
Enligt Kyrkostämmobeslut af den
20 Maj 1866. skall till Stadens
skolväsende utgå 600
Transport 4300

Transport 4300
Hyresmedel
Komministern 250
Waktmästaren 60,Rd [Riksdaler] J Jonsson 40 Rd 100
Diversse
Amorteringslånet till begrafningsplatsen 75
Hållskjutsmedel 22 Rd Renhållning 19 Rd 41.
Lykttändning 80.
Bränvinsmedel till Hushållnings
sälskapet för år 1864. 268.
Kronoutskylder för Säby & Söderby 957,22
Kronoutskylder för Stadsjorden 232,39
Båtmansvacance afgift 50,
Qvicktionde 50,
Fattigvårdsafgift (till fyllnad af
bristen i fattigkassan). 1100
Extra utgifter 700
8,103,61

Inkomster
Behållning i StadsKassan för 1866 400.
Bränvinsmedel 3000
Hamnumgälder 150.
Hyror af Wågboden 50,
Behållning från Marknaden 500,
Platspengar (hvilket dock torde närma-
re g: Stadsfullmäktiges försorg undersökas 25
Behållning af Skogskassan, af Drätsel
kammaren beräknad till 2860.Rd 70 öre,
Uptages här, med reserfverande
af återstoden till 1868 1000
5.125
Stadskassans beräknade inkomster under
stiga altså med R:mt 2978 Rd 61 öre
utgifterna, hvilken brist föreslås
att uttaxeras på följande sätt
nemligen

Transport 5125
1:o Af Jordegarne, Kronoutskylderne 1189 61
2:o Båtsmansvacanceafgiften med 7 öre pr
Rd [Riksdaler] bevillning, efter andra Artickeln
för fastighet och inkomst; Kronojor
den, såsom betalande Soldatvacance
afgift derifrån befriad 50.
3:o Qvicktionde efter jordens areal;
egarne af Säby och Söderby hem
man böra deri deltaga lika
med öfrige Jordegarne 50.
4:o Lykttändning med 20 öre för
hvarje mantalsskrifven person 80.
5:o Hållskjutsmedel med 4 öre pr bevill
nings Rd för fastighet och inkomst 22
6:o Renhållning med 4 öre för hvarje
mantalsskrifven person 19.
7:o Tomtören 25 öre för hvarje tomt 25,
8:o Rotmästarpengar (beror på
undersökning som torde föranstaltas) 48
9:o Tillsköts till Pastor, komminister
och Klockare med 80 öre för hvarje
mantalsskrifven person samt
10 öre pr Rd bevillning för jord
bruksfastighet samt annan
fastighet och inkomst. 500.
10:o Sotarelön efter förut uppgord
förteckning 250
11:o Brandvaktsafgift, på lika
sätt som förut 220.
Transport 7578 61

Transport 7578 61
12:o Fattigvårdsafgift med 50 öre för hvarje
mantalsskrifven person af mankön
och 25 öre för hvarje af qvinkön
samt 30 öre pr bevillnings riksdaler
för annan fastighet och inkomst,
hvarjemte i likhet med förledet år,
af arbetskarlar, som hafva eget
försvar, samt fabriksarbetare
bör erlägga 3 Rd för hvarje
matlag hvaremot och då stat
drängar måste underhållas af
sine husbönder för året samt
deras lön i öfrigt är altför
ringa, någon serskild afgift
dem icke synes böra påföras 400,
Dessutom skall uttaxeras genom
Kyrkostämmobeslut den 28 Maj 1866
beslutade medel, nemligen

1:o Amorteringslånet till nya
begrafningsplatsens iordningställ
lande med 10 öre pr bevillnings
riksdaler för fastighet och inkomst 75.00
2:o Afgiften till skolkassan med
19 öre för hvarje mantalsskrifven
person samt 75 öre pr bevill
nings riksdaler för fastighet och inkomst 600
Summa Rd R:mt 8,653 61

Inkomsterna öfverstiga alltså de
beräknade utgifterna med 550 Rd R:mt
hvarföre ej någon fyllnadsafgifto för året
erfordras:
Thorshälla den 24 Dec 1866
på Magistratens Wägnar
/K; Svensson/

Som upplästes, och efter öfverläggning i
ämnet ansåg fullmäktige att förslaget
upptog för stort belopp till extra
utgifter och reserfond som upptaget
i 3:ne serskilda poster utgjorde icke mindre
än 3110 Rd 70 öre, Fullmäktige ansåg
deremot att alla de i Magistratens
Förslag upptagne utgifter kunde
bestridas om till reserffond och extra utgifter afsattes
1900 Rd hvarefter med stöd af 5
kap: 1 och 3 mom: Kommunallagen
och för att något minska stadsut
skylderna beslöts, att med ogillande
af Magistratens förslag en del i
detsamma upptagne inkomstposter
som genom utdebitering skulle inflyta
antingen helt och hållet uteslutas
eller och minskas och beslöts, att
saken skulle behandlas på sätt
här nedan uppsatte förslag utvisar

Utgifter
Löner till Magistraten m: m. t.o.m
Klockarens lön 3600.
Enligt Kyrkostämmobeslut af den
20 Maj 1866 skall till stadens
skolväsende utgå 600,
Hyresmedel 350,
Diversse 464.
Amortering till begrafnplatsen
Hållskjuts, Renhållning
Lykttändning och bränvins
medel till hushållningssäl
skapet 464.
Båtsmansvacanceafgift 50,
Fattigvårdsafgift 1100
Utskylder af Jorden 1239 61
Extra Utgifter 700
Reservfond 1290,20
Transport 9393.81

Detta innefattar alla utgifter som Magistraten
upptagit, men är endast så till vida än-
drat att extra utgifter och reservfond
äro på ett ställe tydligare utförda
än i Magistratens förslag

Inkomster
Behållning i Stadskassan för år 1866 400,
Bränvinsmedel 3,000
Hamnumgälder 150,
Hyror af Wågboden 50,
Behållning från Marknaden 500
Rotmästarpengar 25.
4125.
Utdebiteras: Stadsjordens Kronout
skylder samt Båtmansvacanceafgift
tillsammans 1239.61
Behållning af Stadskogen 2860,70
Tomtören med 25 öre för hvarje tomt 25
Rotmästarpengar 48.
Tillskot till Pastor Komminister
och Klockare 40 öre för hvarje
mantalsskrifven person och 5 öre
för riksdalers inkomst af fastighet
och Rörelse, härifrån äro Jordegarne
befriade endast ifrån den del
af afgiften som kan motsvara
deras andel till Pastor 250
Sotarlön 250,
Fattigvårdsafgift 50, öre för man och
25 öre för qvinna och 3 öre för
Transport 8798,31

Transport 8798 31
BevillningsRiksdaler af fastighet
och Rörelse, samt 3 Rd af hvarje
matlag som hafva eget försvar
hvarenmot statsdrängar och
gifva fabriksarbetare som stå
i husbondens tjenst, skulle
ifrån sistnämnde afgift befrias 350,
Afgift till Skolkassan 19 öre
för hvarje mantalsskrifven person
och 30 öre pr bevillningsriksdaler. 245 50
9393,81

Härigenom komma inkomsterna
i alla fall att något öfverstiga
den beslutade reservfonden men
dervid fästade fullmäktige icke
något afseende

[MARG:Inkomst- och utgifts-
förslag för 1867, samt
fullmäktiges beslut
med anl. deraf.]

§2.
Härefter framstälde Ordföranden
huru vida icke Reservfonden
borde göras räntebärande och
hemställde till Drätselkammarens
Ordförande Herr P Th Sundholm huru
vida till undvikande af utlåning af pengar
till andra personer Drätselkammaren
kunde vara hugad att godtgöra Stads
kassan ränta å reservfonden.

Herr Sundholm trodde att Drätsel
kammaren vore benägen till den
föreslagna åtgärden och beslöts
derföre att till Drätselkammaren af-
gifva en skrifvelse i frågan med
begäran svar till nästa sam
manträde, då Drätselkammaren
blifver i tillfälle uppgifva det belopp
som kan förräntas, tiden för lånets
öfvertagande, räntefoten och uppsäg-
ningstiden, hvarigenom fullmäktige
Sålunda erhåller ledning för frå-
gans vidare behandling och hvarom
utdrag af Protokollet skulle meddelas.

[MARG: Förslag af ordf.
om Stadskassans
reservfonds förvänt-
ning.
D.K.]

§3.
Stadspedagogen G Lindberg och
Handlanden E Lindström valdes
till revisorer för Stadens Räkenskaper

[MARG: Revisorer 1866.]

§4.
Till tillsyningsmän för näst-
Kommande år utsågos, Herrar
Arfström och Lindell

[MARG: Tillsyningsmän
för 1867.]

§5.
Till ledamöter i FattigvårdsSty-
relsen valdes samma styrelse
som förut att under 2:ne års
tid tjenstgöra

[MARG: Fattigvårdsstyrelse
för 1867.]

§6.
Då fullmäktige i sitt Protokoll
af den 26 sistl: October, som
i behörig tid blifvet Magistraten
delgifvet, begärdt fyllnadsval för
att erhålla en ledamot bland fullmäk-
tige efter Hofpredikanten Hedström
som afsade sig berörde förtroende
detta val har likväl icke blifvet hållet,
och utom de hinder som kan
uppstå för sammanträdenas oafbrutna
gång, vore så mycket nödvändigare
att antalet vore fullt, och då Ordförande
och vise Ordförande snart måste
Wäljas, så få fullmäktige hos
Magistraten vördsamt anhålla att berörde
fyllnadsval med aldra första blifver
hållet

[MARG: Begäran om
fyllnadsval efter
Hedström.]

§7.
Det beslöts att Herr J. M.
Törngren som utan anmält hinder
från sammanträdet uteblef skulle
jemlikt 40§ Kommunallagen till
Stadskassan böta 2 Rd R:mt

[MARG: Törngren böt-
fälld.]

§8.
Till nästa sammanträde skulle nuva-
rande Ordförande utfärda kallelse
och skulle detsamma hållas sednast
den 15 januari endast för val af
Ördförande och vice Ordförande
i händelse icke något annat
Ärende med samma vore
att andraga.

[MARG: Om kallelsen
till första sam-
manträdet 1867]

§9
Herrar Lindström och Nyström
utsågos att justera Protokollet
och Herr Hulin till supleant

[MARG: Justerare.]

År och Dag som ofvan
På Stadsfullmäktiges vägnar
/Joh, Thermaenius/

Wid justeringen erinrades att Drät-
selkammaren icke blef anmodad
att utröna och lemna uppgift på
inkomsterna för platspengar, samt
hyror för bodar och lägenheter,
äfvensom att Drätselkammaren
icke inkommit med något förslag
öfver den afgift som Nålmakaren
Nyström bör till Staden erlägga
för sin byggnadsplats.- Det vore
Önskligt om Drätselkammaren
ville till nästa Sammanträde
inkomma med uppgifter i dessa frågor

[MARG: Anmärkning
vid justeringen
angående uppgift
om platspennin-
gar.]

/Joh. Thermaenius/

Uppläst och riktigt befunnet
betygar
/E, Lindström/
/F. O. Nyström/

Utdrag af Prot §. 1 och 3 - 8 lemn Till
Magistraten af §. 2 till Drätselkammaren samt
af §. 9 Till Lindberg och Lindström.
Ofvanstående emottaget 4/1 67 af
/P; Malmsten/

Ofentligt uppläst å Rådhuset
den 19 mars 1867
/L, E, Olsson/
/P; Malmsten/

Förslag till utgifter och inkomster för
{Thorshälla år 1867.}

Utgifter

Löner; till Magistraten 1250.
till Stadsläkaren 450.
till Stads & Kronobokhållaren 300.
till Stadsfiskal & Hamnfogde 180.
till Stadsfullmäktiges Sekreterare 50.
till Stadskassör 75
till Barnmorska 75
till Waktmästaren 180. Sotaren 250. 430.
till Brandvakt 220 Rotmästare 60 280.
till Pastor 225 Komminister 150 375
till Klockaren 125
3,590

Enligt Kyrkostämmobeslut af den 28.
Maj 1866 skall till Stadens Skolväsende
utgå 600
Hyresmedel: Komminister 250
Waktmästaren 600 Rd Jonas Jonsson 40 Rd 100.
Diversse: Amorteringslånet till
begrafningsplatsen 75
Hållskjutsmedel 22. Renhållning 19.00 41.
Lykttändning 80.
Bränvinsmedel till Hushållnings
sälskapet för år 1864. 268
Extra utgifter 700
Rd R:mt 3704


{Inkomster}
Behållning från 1866 400.
Bränvinsmedel inkommer den 31 Mars
1867 Rd 1750 men som beloppet der

Transport 400

den 30 Sept är obestämt upptages 3000
Hamnumgälder 150
Hyra af Wågboden 50
Behållning af Marknaden 500
Platspenningar 25
Brist till uttaxering 1579.
Rd R:mt 5,704.

Thorhälla den 7 Dec 1866
På Drätselkammarens Wägnar
/P. Th. Sundholm/

Förslag till Inkomster och
utgifter för Thorshällas Stads Skogs
{odling år 1867.}
Inkomster
Renhållning från 1866. 100
Försålt Hö & Halm 3315,70
Wed till försäljning 200
R:mt R:dr 3,615,70

{Utgifter}
Uskylder till Kronan 360.
till Herr Borgm: Svensson 150.
Räkenskapslön 25
Upphuggning av Wed 70.
Diverse utgifter 150
Behållning 2860.70
R:mt R:dr 3615,70

Thorshälla den 7 December 1866
På Drätselkammarens Wägnar
/P. Th. Sundholm/

Förslag till Inkomster och Utgifter
för Thorshälla Fattig kassa för år 1867.

Inkomster
Räntemedel 70.50
Bötesmedel, Ringarpengar m.m. 50.
Brist till uttaxering 1179,50
R:mt R:dr 1,300 00

Utgifter
Balance från 1866. 200
De Fattiges underhåll, jemte hyra
och betalning för bortaccorderade barn 1100
R:mt R:dr 1300

Thorshälla den 7 December 1866.
På Fattigvårds Styrelsens Wägnar
/P. Th. Sundholm/

Utdrag af Protokollet
fördt vid allmän Kyrko
Stämma med Thorshälla
Stads och Landsförsaml
den 28 Maj 1866.

-

§4.
Som grafkassans tillgångar medgifva,
att betalning af en del af räntan och
Amorteringen å det lån, som upp
tagits för anskaffande af ny be-
grafningsplats, kunde för nästa
År af nämde kassas behållning
bestridas, så beslöto Församlingarne
att endast hälften så stor summa,
som för innevarande år för nämnda ända
mål tillskjutits,skulle af Församlingarne
för år 1867 uttaxeras och efter redan fast
stälda grunder.

-

§9.
Till underhåll för församlingarnes
skolväsende liksom för Sockenbibliotheket
erfordras för år 1867. förslagsvis och
biföllos följande poster

A) Af Stadsförsamlingen
Till aflöning åt Läraren i Gosseskolan 200.
Till aflöning åt Lärarinnan i Flickskolan
vedpengar inräknadt 220.
Till aflöning & hushyremedel åt Lärarinnan i
Småbarnsskolan 110.
Till extra anslag åt Lärarinnan i småbarnsskolan 10.
Till Hyra för Småbarnsskolans lokal 40.
Till Wed till lärarrummens uppvärmande 40.
Till Skolmaterial och Reparationer 100
Till Sockenbibliotheket och dess föreståndare 30.
S:a 750 R:dr

Till bestridande af dessa utgifter finnas
följande tillgångar

1) Bidrag ur Hallgrenska fonden 300
2) Folkskoleafgiften 120 Rd
S:a 150 Rd

Till följe hvaraf en brist för Stads-
församlingen uppstår af 600 Rdr R:mt
som böra af Församlingen uttaxeras
med 19 öre R:mt för hvarje mantalskrifven
person och hvad som derutöfver erfordra
för fyllnad i sistnämde summa
efter de i 2:dra Artikelen Bevillnings
förordningen bestämda grunder

De möjligen blifvande extra-
ordinarie utgifter, som ej kun-
na bestridas af det som inflyter
som terminsafgift, skall förskju
tas af Stadskassan

-

in fidem
/A, A, Fris/
Pastor

Den 3 Juni 1866 blef detta protokoll
till justering uppläst och godkänt
intyga
/O Hebbe/
/A Winqvist/
/Joh, Thermaenius/

Rätt utdraget intyga
/A; A; Fris/

Offenteligen oppläst å Rådhuset
den 19 mars 1867

/L, E, Olsson/
/P; Malmsten/

Den 7 Jan 1867 är genom Waktmästaren
utlemnade nedanstående utdrag
af Protokollet den 29 dec, förl. år

Till Drätselkammaren 2 § och Reserfvationen
Till E Lindström 3 §
Till G Lindberg 3 §
Till Magistraten § 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8 samt
reservationen, samt Magistratens inkomst
och utgifts förslag, Drätselkammarens
Inkomst och utgiftsförslag
Drätselkammarens förslag öfver Stadsskogens
Fattigvårdsstyrelsens inkomst och utgifts
förslag, samt Utdrag af Protokollet
fördt vid kyrkostämman den 28 Maj 1866.
emottaget ofvanstående

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 29 december 1866,” Eskilstuna kommun, hämtad 20 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107647.

Personrelationer