Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 29 augusti 1890

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 29 augusti 1890

Anmärkning

Den 29 Augusti 1890


Närvarande samtlige Herrar
ledamöter med undantag
af Herr Sven Winqvist

§162.
Att jemte ordföranden justera dagens
protokoll utsågos Herrar J.P.Engström
och C.J.Andersson och skulle justering
ske Måndagen den 1 September 1890 kl. 11 f.m.
då detsamma ock kommer att offentligen upp-
läsas.

§163.
Wid sammanträdet den 12 dennes hade
ansökningshandlngarne för Stadsläkarebefatt-
ningen härstädes upplästs och öfverlemnats till
Utskottet för dess yttrande och förklarar nu
Utskottet sig instämma uti Magistratens för-
ord åt Med. lic,J.J.Trollén,hvadan hem-
ställes att Fullmäktige måtte utse nämnde
Frollén till Stadsläkare härstädes.

Efter med slutna sedlar företaget val
utsågs nu enhälligt Med. Lic, J.J.Trollén
till Stadsläkare härstädes under en tid af
fem år räknadt från och med den 1 näst-
kommande September och med åtnjutande
af de lönevilkor Stadsfullmäktige för nämnde
befattning bestämt enligt dess protokoll af
den 12 och 30 April 1889 samt 13 Juni 1890.

§164.
Efter hvad i § 157 nämndes hade Fullmäk-
tige att idag utse Suppleant för Stadens Landstings-
man för året och hade Utskottet i infordrat
utlåtande dertill föreslagit Herr Fabrikör C.A.
Andersson.

Sedan §,§,1,3,7,8,10 & 13 Kongl förordningen
om landsting den 21 Mars 1862 blifvit uppläste
företogs valet hvarvid genom omröstning
med slutna sedlar Fabrikör C.A.Andersson
erhöll 16 röster och Rådman F.O.Hyfvén
1 röst hvarjemte 1 röst upptagande t.f.
Borgmästaren G.Åkesson kasserades: och
hade sålunda Stadsfullmäktige till Lands-
tingsmannens suppleant för året utsett Fa-
brikören C.A.Andersson.

Sedan valet blifvit förrättadt lemnades
besvärshänvisning enligt § 13 i nyssnämnde
Kongl. Förordning om landsting.§165.
Herr K.E.Anderssons i § 125 omnämnde
motion hade af Utskottet tillstyrkts,
och beslöto nu Fullmäktige att,sedan nu
Stadsläkare blifvit för Staden utsedd,aflåta
underdånig ansökan till Kungl. Maj:t med
begäran om nådigt bifall till inrättandet
af Apothek här i staden och uppdrogo åt
sin Ordförande Fabrikör K.E.Andersson
att å Stadsfullmäktiges vägnar uppsätta
och underteckna berörde skrifvelse.

§166.
Herr C.A.Andersson hade enligt § 81
väckt förslag om lönereglering för Magistraten,
hvartill vid ett sednare sammanträde fogat
förslag om skrifvelses aflåtande till Magi-
straten med begäran att Magistraten måtte
till Kongl Maj:t aflåta underdånig skrifvelse
om anstånd med tillsättandet af Borgmä-
stare här i Staden enär Fullmäktige äm-
nat reglera lönen till Magistraten.

Härom hade Fullmäktige infordrat
Utskottets yttrande och tillstyrker Utskottet
bifall till det föreslagne.

Stadsfullmäktige beslöto ock nu att
reglering af lönen till Magistraten skulle
företagas och skulle Magistraten anmodas
att till Kongl.Maj:t aflåta underdånig an-
sökan om anstånd med tillsättandet af Borg-
mästare här i staden tills beslutad löne
reglering blir faststäld.

I sammanhang härmed föreslog
Herr C.A.Andersson tillsättande af en ko-
mité för omhändertagande af löneregle-
ringsfrågan och hemstälde att det måtte
öfverlemnas åt Utskottet att föreslå med -
lemmar i denna komité,och lemnade
Utskottet i uppdrag det sålunda föreslagne.

§167.
Jemte skrifvelse af den 27 dennes
(Bil.56) hade Magistraten öfverlemnat en
inkommen anmälningsskrift från Herr
G.Lindberg för erhållande af den ledigva-
rande Rådmansbefattningen härstädes och
anmodat Stadsfullmäktige att i laga ord-
ning företaga de på Stadsfullmäktige till
återbesättande af ifrågavarande tjenst an-
kommande åtgärder.

Skrifvelsen jemte dess bilaga öfverlem-
nades till Utskottet med begäran om dess
yttrande.

§168
Herr S.Winqvist ansågs icke böra på-
föras böter för utevaro.

In fidem
/K,E.Andersson/

Justerat den 1 Sept 1890

/J.P.Engström/
/C,J,Andersson/

offentligen uppläst den 1.Sept
1890 betyga:

/J.P.Engström/
/C,J,Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 29 augusti 1890,” Eskilstuna kommun, hämtad 29 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107645.

Personrelationer