Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 28 september 1888

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 28 september 1888

Anmärkning

Protokoll hållet vid Stadsfull-
mäktiges i Torshälla Sammanträde
den 28 September 1888.

Närvarande: Samtlige Fullmäktige utom herrar Fager-
ström,Mälberg,Kindgren och Winqvist,hvilkas anmälda
hinder af Fullmäktige godkändes.

{117.}
Företogs val till tvenne ombud för Staden att vid före-
stående landtmäteriförrättning å den till bebyggande af-
sedda delen af Torshälla Stads östra område och vid de
Sammanträden,hvilka af förrättningsmannen komma att
för denna angelägenhet föranstaltas,stadens rätt och bästa
iakttaga och bevaka.Sedan valsedlarne blifvit öppnade,befun-
nos efter sammanräknandet af rösterna att till Stadens ombud
vid omförmälda tillfällen blifvit utsedde f.Häradsdomaren
Olof Gustafsson i Hellby med fjorton röster och Stadsfiskalen
A G.Larsson härstädes med fjorton röster.
Dessutom tillföllo två röster åt Landtbrukaren B.Wettzin
å Brunsta.
Denna punkt af protokollet justerades genast.

[MARG:Val till
gode män
vid landt-
mäteriförrättn]

{§118.}
Företogs val till fem ledamöter i brandstodskomitén för
försäkring af lösegendom. Sedan valsedlarne öppnats och
rösterna blifvit sammanräknade,befanns att herrar F,O,Hyvén
erhållit 13 röster,J M Widegren 12 röster,S.Winqvist 11 röster,
K-E.Andersson 7 röster,A.Westman 5 röster,C,Höglund 3
röster,L.F.Berglund 3 röster J,E.Julin 3 röster,C.A.Andersson 2 röster och
A;Hagström,
G.F.Karlsson,P.Fagerström samt N.J Berggrensson 1 röst
hvardera;hvadan till ledamöter i komitén
blifvit utsedde herrar F.O.Hyvén J M Widegren,S.Win-
qvist,K.E.Andersson och A.Westman.

[MARG:Val till
ledamöter
i brandstods
Komiten för
försäkr af lös
egendom.]

{§:119}
Genom skrifvelse af den 18 dennes har Magistraten
till Fullmäktige öfverlemnat dels från Kon Befallnings-
hafvande i Länet inkommen underrättelse,att Kongl
Maj:st vid föredragning af Fabriksidkaren P.Fagerströms
underdåniga besvär öfver Landshöfdinge Embetets utslag,
i fråga om nyttjande rätten till den s-k Benzlinska tomten,
funnit skäl ej vara anfört,som kunde föranleda ändring
i det öfverklagade utslaget-dels ock allmänna Rådstu-
gans beslut af den 26 Oktober 1887 i fråga om arrende af-
giften för nämnde tomt äfvensom vilkoren för nyttjan-
de rättens öfverlåtande på herr Fagerström. Sedan hand-
lingarne blifvit upplästa,beslöts,att desamma skulle remit-
teras till Drätselkammaren,som det åligger att så skyndsamt
som möjligt vidtaga de laga åtgärder,hvilka kunna i
anledning af dem påfordras.

[MARG:Angående
den s.k.Benzlin-
ska tomten.]

{§120.}
Wid fortsatt behandling af det under § 105 anteckna-
de ärende företedde herr C A:Andersson den förut nämn-
de planritningen öfver rälsbanans fortsatta förlängning
öfver gatan till Stenmuren vid torget;Och förklarade sig
nu H:r Andersson villig att,ifall fullmäktige nu beviljade den gjorda
ansökningen,på egen bekostnad borttaga rälsbanans
fortsatta förlängning,om och när fullmäktige i fram-
tiden skulle sådant påfordra. Sedan diskusionen för-
klarats slutad och ordföranden framstält proposition på
bifall till dels Byggnadsnämndens utlåtande och
dels den ingifna ansökan,begärdes votering. I anled-
ning deraf upplästes och godkändes följande voterings-
proposition:den som bifaller Byggnadsnämndens utlå-
tande öfver herr Anderssons ansökan röstar-ja,den
det icke vill,röstar-nej;vinner nej ha fullmäktige
bifallit herr Anderssons ansökan.

Vid voteringen afgåfvos 8 ja mot 4 Nej-hvadan
i enlighet med Byggnadsnämndens utlåtande herr An-
derssons ansökan afslogs.

{§121.}
Företogs till fortsatt behandling Herr C.Höglunds
under § 107.antecknade yrkande,att fullmäktige måtte
uppdraga åt Herr S.Winqvist att mot godtgörelse af
Stadskassan uppgöra ett detaljerat kostnadsförslag
öfver de reparationer och förändringar i Rådhuset,
hvilka Magistraten i skrifvelse af den 13 sistledne Juli
påyrkat. Sedan nu Herr Borgmästare Swentzer anmält,
att Magistraten fått från Justitiekanslern mottaga en
skrifvelse,hvari påyrkades att staden måtte skyndsamt
anskaffa nytt häkte för ransakningsfångar,men att
Magistraten ännu ej hunnit uppgöra något förslag i
anledning häraf,så beslöts,enär denna senare fråga
lämpligast kan lösas sammanhang med frågan om
begärda öfriga reparationer i Rådhuset,att herr
Höglunds yrkande nu ej företages till afgörande.

{§122}
Bifölls Drätselkammarens under § 108 antecknade
begäran om ytterligare anslag af etthundra Kronor för
brandväsendets behof;Medlen utgå af Stadskassan.

{§123.}
Bifölls herr K.E.Anderssons under § 115 antecknade
yrkande att fullmäktige måtte ingå till Magistraten med
begäran,att Rotmästare-tjensten tillsvidare ej måtte förklaras
till ansökning ledig.

{§124.}
Genom skrifvelse den 24 dennes hade Magistraten öfverlem-
nat till fullmäktige en från Drätselkammaren till Magistraten
inkommen begäran om förständigande för egaren af lägen-
heten N:o 117. att borttaga en af honom uppförd stenmur,enär
denna mur förmenas vara upplaggd utanför tomtlinien.
Magistraten hade vid sammanträde den 24 dennes beslutat
öfverlemna Drätselkammarens nämnde skrifvelse till fullmäk-
tige med hemställan,att densamma måtte tillställas stadens ombud
vid förestående landtmäteriförrättning,på det att ombuden
måtte äfven i detta fall bevaka stadens rätt och bästa.
Hvad Magistraten sålunda hemställt blef af Fullmäktige
bifallet.

{§125.}
I anledning af remiss från Fullmäktige hade Drätselkam-
maren,genom denna dag til fullmäktige ingifvit utdrag af pro-
tokollet hos Kammaren af den 26 dennes,anmält,att nya Sprit-
bolaget här i staden icke kan åläggas att af egna medel bidra-
ga till aflönande af en poliskonstapel här i staden.Men då kändt
vore,att den rörelse spritbolaget idkar medförer hvarjehanda be-
klagliga oordningar såväl å utskänkningsställena som å Stadens
allmänna platser,samt stadens ordinarie polisbetjening är
otillräcklig att afstyra nämnda oordningar,och då särskilt den
extra polisbevakning,som vid marknadstillfällen anordnas på
stadens bekostnad är en följd förnämligast af spirituosa-utskänk-
ningen å bolagets lokaler,finner Drätselkammaren lämpligt,att
fullmäktige måtte med anförande af nämnde skäl,hos nya sprit-
bolaget hemställa,huruvida ej bolaget skulle finna skäligt att
med sjutiofem Kronor godtgöra Stadskassan de omkostnader,som
Kassan måste vidkännas för extra polisbevakning vid årets höst-
marknad här i Staden.

Hvad Drätselkammaren sålunda föreslagit blef af Fullmäktige
bifallet.

I samma skrifvelse hemställer Drätselkammaren,att fullmäk-
tige måtte hos nya spritbolaget härstädes anhålla,det bolaget
måtte taga i öfvervägande huruvida och till hvad belopp bola-
get vill lemna bidrag till aflönande af en extra poliskonstapel
här i staden. Denna hemställan remitterades till Berednings-
utskottet.

{§126.}
Att jemte Ordföranden justera detta protokoll utsågos herrar
L-F.Berglund och C.A.Strengbohm,hvilket skulle ske nästa
Måndag kl ½ 10 f.m.

In fidem
/Georg Sjöström/

justerat
/F,Berglund/
/C;A;Strengbohm/

Offentligen uppläst å Rådhuset härstädes
den 1 Oktober 1888,betygas af
/F;O.Hyvén/
/A.Pettersson./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 28 september 1888,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107642.

Personrelationer