Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 29 april 1868

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 29 april 1868

Anmärkning

Protocoll, fördt vid Stadsfull-
mäktiges sammanträde i Thors-
hälla Onsdagen d 29 Apr, 1868.

S.D. Sedan 14 Ledamöter samlade voro
och protocollet från föregående sam-
manträde blifvit uppläst, före-
togs följande ärender till behandling

§1.
Med anledning af från Magistraten
till Stadsfullmäktige i Thorshälla remitte-
rad skrifvelse angående val af Landttings-
man efter Rådman Sundholm, som var
i tur att afgå, företogs i enlighet med Kongl
förordn om Landsting §9 nämnde val, som
så utföll att Källarmästar Törngren in-
valdes såsom Landstingsman för Thorshälla
i den afgåendes ställe

§2
Till Ledamot i Drätselkammaren efter
Arfström utsågs genom val med slutna
sedlar Fabrikören P. Fagerström.

§3
Till Justerare af Mantalsläng-
den utsågos Handlanden Lindström och
Lindberg.

§4.
För åstadkommande af en förening
mellan jordegare och öfrige Stadsboer i af-
seende å egande och dispositionsrätten till
vissa omtvistade backlägenheter å Stadens
Östra område framställde närvarande jordega-
re vissa medgifvanden, hvarefter, då ingen
tvistepunkt vidare förefanns, utom icke jord-
egares yrkande om rätt till allmän lertägt
från det å concept-chartan under N:o 108
utmärkta jordlott, såsom af urgammal
häfd staden tillhörig, åtog sig Kronofogden Levin
att uppställa förslag till före-
ning, hvarefter frågan antogs hvilande till
nästa sammanträde.

§5
Ifrån Magistraten hade ankommit
en så lydande skrifvelse:

"Utdrag af protocollet hållet
inför Magistraten i Thorshälla
å Rådhuset härstädes d. 20 apr 1868.

S.D. Ansåg Magistraten, att uti staden
borde finnas ett minuterings och
tre Utskänkningsställen, samt att
dessa borde för tre försäljningsår
ifrån den 1:ste nästa Oct. upplåtas;
hvaröfver Stadsfullmäktiges yttran-
de skulle inhämtas - Som ofvan
På Magistratens vägnar
/K Svensson/"

Wid frågans föredragande biträddes Ma-
gistratens förslag både vid hvad försäljnings-
ställenas antal beträffande som jemväl i af-
seende å tiden för försäljningen, men
anmärkte Stadsfullmäktige,
att, då Källarrörelse
härstädes kunde anses såsom ett onus, uttryck-
ligen borde fastställas ett minuteringsställe
jemte skyldighet att hålla Källarrörelse, samt
att då derjemte Magistratens skrifvelser
icke i likhet med föregående år innehöll
något stipulerande om sättet för försälj-
ningen; så fästade Stadsf serskildt för-
behåll vid att före Bränvins-Utskänk-
nings och Minuterings öfverlåtande åt
Bolag eller enskild person de i likhet
med Kommunal-lagens föreskrift måtte
varda i tillfälle att pröfva såväl de gjorde
anbuden som jemväl, om auction skulle
komma att anställas, att yttra sig öfver
sättet för försäljningen.

§6
Då den af Forstman Lönqvist
upprättade charta jemte beskrifning öfver
Stadsskogen nu var af Landshöfdingeem-
betet fastställd och staden tillställd; så öfver
lemnades nämnde handlingar till Drätsel-
kammaren, för att tjena till efterrättelse
för trakthuggning under påföljande år.

§7.
Inlemnades specifik räkning öfver kost
naden i och för soppkokning under Dec. Jan. Febr
Mars Apr. månader, hvilken räkning af St. f.
godkändes och ansågs såsom billig i förhållande
till den mängd fattiga, som sålunda njutit
understöd, och skulle de 80 Rd hvarmed räk-
ningen öfversteg det af St. f. bestämda belopp
(200 Rd) af Rådman Sundholm och Widegren
då lyftas i Stadscassan

§8
Då Doctor Sjöberg afsagt sig Stads-
läkare befattningen härstädes, men tillika
erbjudit sig att för en ersättning af fem Rd [riksdaler]
för hvarje gång infinna sig hvarje Fredag
för inträffande sjukdomsfall bland stadens
fattiga samt tillika emottaga sjukbesök af
Stadens öfriga innevånare; så antogs detta
förslag tills vidare, hvarunder Stadsläkare-
tjensten härstädes skulle annonseras ledig.

§9.
Då sotningen under flere års tid
ej blifvit ordentligt skött; så uppdrogs åt
Rådman Sundholm att ombesörja, att Rotmästar-
ne tillställde gårdarne brickor i och för sotning
efter tur samt derjemte, att, om Kakelugnsmakar
Boberg, som har sotningen inom staden sig
anförtrodd, ej ordentligen fullgjorde sina skyl-
digheter, han måtte varda inom 14 dagar från
samma uppdrag skild.

§10
Till justerare af protocollet utsågos Herrar
Sundholm och Hulin

År och dag, som ofvan
/Lindberg/
Secret.

Justeradt:
/P, Th, Sundholm/
/P, G, Hulin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 29 april 1868,” Eskilstuna kommun, hämtad 4 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107643.

Personrelationer