Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 28 oktober 1892

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 28 oktober 1892

Anmärkning

den 28 Oktober 1892.

Närvarande samtlige
ledamöter förutom Herrar
Sven Winqvist F Lindquister
och C. A Nilsson

§.140
Att jemte Ordföranden justera dagens
protokoll utsågos Herrar C. A Andersson
och C. J. Andersson.

§.141.
Det vid förra sammanträdet, §.133, an-
mälde valet af två gode män för gransk-
ning af förmynderskapinom staden före-
togs nu. Sedan Utskottets förslag upp-
lästs, valdes med slutna sedlar härtill
Rådman F O Hyvén och f. Rådsmannen
J. M. Widegren.

[MARG:2 ex.]

§.142
I enlighet med i §.134 omnämnde fö-
retogs nu val af 5 ledamöter i komitén
för försäkring af lös egendom.

Sedan Utskottets förslag upplästs valdes
med slutna sedlar härtill Rådman F. O.
Hyvén, Fabrikör Ax. Westman, Grosshandl.
Carl Höglund, Fabrikör F. Berglund ock
Byggmästaren S. Winqvist.

[MARG:5 ex.]

§.143.
Wid föregående sammanträde hade enl.
§.135 anmäldts, att val af mantalsskrifnings-
ombud i dag skulle förrättas ock hade Ut-
skottet dertill föreslagit Fabrikör C. A An-
dersson.

Herr F. Berglund föreslog emellertid
nu att Stadsfullmäktige måtte utse
tvenne ombud härför.

Sedan Stadsfullmäktige bifallit Herr
Berglunds förslag utsågs med slutna
sedlar till ombud vid årets mantals-
skrifning Fabrikör C. A Andersson och
Slagtaren J. E. Julin.

§.144.
Wid fortsatt behandling af i §.137 om-
nämnde motion angående skrifvelse
till Kongl. Generalpoststyrelsen med
anhållan att ytterligare tvenne bref-
lådor uppsättas inom staden beslöto
Stadsfullmäktige, att medelst utdrag af
sitt protokoll för dagen instämma
uti den anhållan härom som Dispo-
nenten för Holmens Mek. Werkstad,
Ingeniör A. W. Ingelson, Stadsläkaren
J. Jakob Trollén med flere ämna aflåta
till nämnde kongl. Styrelse och vilja
Stadsfullmäktige härvid särskildt fram-
hålla den stora ökning uti folkmängd
samt den betydliga utsträckning af ny-
byggnader som på senare åren egt rum
i Torshälla, hvilket gör att behofvet af
flere och mera centralt anbringade bref-
lådor blifver mer och mer kännbart
Stadsfullmäktige anse de föreslagne
platserna för breflådorna lämpliga
och hafva anledning hoppas att det
ökade besvär med tömmandet af de-
samma som uppstår för härvarande
Postmästare ej må bli skäl för afstyrkan
eller afslag.

[MARG:1 ex.]

§.145.
Fattigvårdsstyrelsen hade i skrifvelse
af 15 d:s (Bil 32) anmält att ordinarie le-
damöterna Fabrikör L. F. Berglund ock
Slagtaren J. E. Julin vid detta års slut äro i
tur att afgå ur styrelsen Samt att ny sup-
pleant bör inväljas efter med döden af-
gångne C. Fr. Berglund.

Sedan det utrönts att valet efter C.
Fr. Berglund afser tiden till och med
1894 remitterades ärendet till Utskottet för
inhemtande af dess förslag.

[MARG:1 ex.]

§.146
För uppsättande af valförslag remitterades
till Utskottet;

1:o {att} förslå 4 ledamöter i Komitén för
försäkring af fast egendom
(afgående äro Rådman F O. Hyvén, Fabrikör
Ax Westman, Byggmästare Sv. Winqvist ock
Grosshandl. C. Höglund)

2:o {att} föreslå två revisorer för deltagande i
granskningen af Torshälla Nya Spritbolags
räkenskaper för åren 1/10 1891 - 30/9 1894
(förutvarande Fabrikör K. E. Andersson
Och Komminister G. Sjöström)

3:o {att} föreslå tre revisorer för den kom
munala räkenskapen.
(förutvarande Fabrikör K E. Andersson
Postmästaren F Lindquister och Folkskol-
läraren J. W. Hallenius)

4:o {att} föreslå befäl vid stadens brandkår
(förutvarande: Brandchef Slagtaren A Hag-
ström, vice brandchef Skolläraren J. W. Hal-
lenius samt chefer vid sprutorna N:o 1. 2. 3.
4 & 5 resp. Fabrikör C A Andersson Slagt.
J. E. Julin, Fabrikör C. A Pettersson Fabri-
kör P. J. Pettersson och Gårdsegare C J.
Andersson; vid uppfordringsverket vid
qvarn, Förmannen G. Pettersson.

Rotmästare vid sprutorna 1. 2. 3. 4 & 5
resp. Handlandena C A Nilsson och F. Eng-
qvist, Skomakaren F. H. Stenqvist Bygg-
mästaren C. O. Hellqvist och Gårdsegaren
J. P. Engström samt vid uppfordringsver-
ket vid qvarn, Qvarnarbetaren Wilh Åker

[MARG:1 ex.]

§.147
Delgafs Magistratens resolution (Bil 27 1/2)
den 1 sistlidne September hvarigenom Ma-
gistraten infordrat Stadsfullmäktiges yttran-
de med anledning af Fabrikör K. E. Anderssons
hos Konungens Befallningshafvande
den 22 sistlidne augusti gjorda ansökan
att få sig meddelad rättighet till försälj-
ning af krut och dynamit.

Remitterades till Utskottet för dess
yttrande.

[MARG:1 ex.]

§.148
Genom resolution af 11 dennes hade
Magistraten öfverlemnat C. F Holm-
bergs ansökan om "en lycktas uppsät-
tande å kyrkogatan på sådan plats att
såväl denna gata som öfre tvärgatan
af denna erhölle belysning."

Remitterades till Drätselkammaren
för dess yttrande ock afgifvande af
kostnadsförslag.

[MARG:1 ex.]

§.149.
Medelst protokollsutdrag för den 27
dennes hade Drätselkammaren hem-
stält att ny taktäckning behöfde an-
bringas å Fattighuset och hade kostnaden
härför beräknats till cirka 400 kronor.

Wid föredragandet af detta ärende an-
mälde Kammarens Ordförande att ar-
betet med ny taktäckning vore ytterst
bråskande enär man nu befarade få
innanredet förstört då taket läckte
flerstädes.

Med anledning deraf ajournerade
Stadsfullmäktige sitt sammanträde
och anmodade Utskottet, afgifva sitt
yttrande öfver kammarens hemställan
Wid förnyadt sammanträde och sedan
Utskottet efter verkstäld undersökning
tillrätt bifall till den gjorda hemställan
beviljade Fullmäktige 400 kronor för
sagde ändamål, att utgå af anslaget till
extra och oförusedda utgifter.

[MARG:1 ex.]

§.150
Anmäldes af Drätselkammarens Ord-
förande att Herr G. A Kindgren vid årets
slut vore i tur att utträda ur kammaren.

Det remitterades till Utskottet att med
anledning häraf inkomma med val-
förslag.

[MARG:1 ex.]

§.151.
Herr C. A Andersson hade i enlighet
med det honom enligt §.136 lemnade upp-
draget inkommit med en af Fabrikören
P. Fagerström undertecknad skrifvelse
af följande lydelse:

"Till Stadsfullmäktige i Torshälla!
Som jag är innehafvare af den så kal-
lade Sågtomten får jag hos Herrar
Stadsfullmäktige anhålla att så väl
åt mig som åt andra å stadens östra
jordområde upplåtne tomter, tomte
bref måtte beviljas, antigen i enlig-
het med den af S. Andersson eller R
Essén upprättade kartor eller om det
ta ej låter sig göra, tomtebref måtte
beviljas å så stor jordareal som upp-
låtelsehandlingen bestämmer, och
är jag i så fall villig att till staden
afstå den vattenrätt som vid öfver-
låtelsen medföljer tomten, hvarjemte
jag får anhålla att Herrar Stadsfull-
mäktige bestämmer de årliga tomt-
örena. till 15 kronor. Torshälla den 29
September 1892.

/P. Fagerström/

Bevittnas af: /C. A Andersson,// O. Setter-
lund./"

Skrifvelsen remitterades till Utskottet
för dess yttrande.

[MARG:1 ex.]

§.153
Stadsfogden F. O. Hyvén hade nu
med anledning af Stadsfullmäktiges
beslut i §122 ingifvet den förklaringen
"att det är till Magistraten stadsexe-
tor är skyldig redovisning och ej till
nogon annan myndighet."

Enär den genom Fullmäktiges för-
sorg upprättade förteckningen öfver
oguldna utskylder icke medföljt
bordlades ärendet till ett kommande
sammanträde och skulle nämnde för-
teckning till dess infordras.

§.154.
Å den i §.120 omnämnde, af Drätsel-
kammaren inlemnade, afskrifningsläng-
den hade nu kammaren låtit vidtaga
sådane ändringar att densamma öfver
enstämmer med resp. Uppbördsböcker.

För inhemtande af dess yttrande re-
mitterades afskrifningslängden till Ut-
skottet.

[MARG:1 ex.]

§.155.
Sekreteraren hos Fullmäktige anhöll
att lönen för detta arbete måtte från och
med nästa år höjas till endera 10 kronor
för hvarje sammanträde eller ock 200
kronor för år räknadt

Ett meddelande (Bil. 38) upplästes ifrån Ma-
riefred der sekreteraren hos Fullmäktige
hade 10 kronor för hvarje sammanträde

Ärendet remitterades till Drätselkam-
maren.

§.156
Af de frånvarande skulle Handlan-
den C. A Nilsson påföras böter för ute-
varo med 2 kronor.

[MARG:1 ex.]

In fidem
/K. E. Andersson/

Justeradt:
/C, J, Andersson/
/C, A, Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 28 oktober 1892,” Eskilstuna kommun, hämtad 3 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107641.

Personrelationer