Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 28 november 1890

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 28 november 1890

Anmärkning

Den 28 November 1890


Närvarande samt-
lige ledamöter förutom
Herrar F.E.Larsson och
Sven Winqvist.


{§229}
Att jemte Ordföranden justera
dagens protokoll utsågos Herrar F.Berg-
lund och J.P.Engström och skulle detta
ske måndagen den 8 instundande Decem-
ber då det samma ock kommer att offent-
ligen uppläsas.

{230}
Företogs val till återbesättandet af
vid årets slut inträffande ledigheter
i de kommande styrelserna; och valdes
till:

a)ledamöter i Drätselkammaren: Herrar
Komminister G.Sjöström och Gårdsegaren
J.E.Juhlin med respektive 15 och 14 röster

b)Suppleant i Drätselkammaren:Herr Gårds-
egaren C.J.Andersson,med 10 röster

c)Revisorer af stadens räkenskaper:Herrar
Komminister G.Sjöström och Postmästare
F.Lindqvister,med respektive 16 och 15 röster

d)Revisorer af Torshälla Spritbolags räkenska-
per för senaste utskänkningsår: Herrar
Fabrikör K.E.Andersson och Komminister
G.Sjöström med respektive 16 och 15 röster

e)Ordförande i Fattigvårdsstyrelsen: Herr
Fabrikör C.A.Andersson med 15 röster

f)ledamot i Fattigvårdstyrelsen: Herr
L.G.Mälberg med samtlige de afgifne rösterna.

g)Suppleanter i Fattigvårdsstyrelsen:
Herrar C.Fr.Berglund,F.E.Larsson
och C.J.Andersson i den ordning de
här nämnes, samtlige med 14 röster.

h)Ledamöter i Städernas allmänna
brandstodsbolags komité: Herrar F.O.
Hyfvén,Axel Westman,Sven Winqvist
och C.Höglund,med samtlige afgifne
röster,

[MARG:Samtlige de valde ett ex.]

{§231}
Remitterades till Utskottet att
afge yttrande huruvida äfven för
kommande år här i staden skall
uppbäras hundskatt,dennas belopp,
samt sättet för dess användande.


{§232}
Herr A.J.Hagströms i § 224
intagne yrkande återtogs
nu af Herr Hagström.

{§233}
Herr C.A.Andersson inlemnade
en skrifvelse med anhållan att få flytta
sin lin ledning så att den skulle sträcka
sig från Alifors vattenverk öfver ån
till hans å stadens östra jord belägna
tomt N:o 16 och tillade Herr Andersson att,
enär denna lin ledning komme att sträcka
sig öfver den tillämnade gatan,han vore
villig underkasta sig alla de bestämmelser
som vederbörande kunna förskrifva
honom hvad säkerhetsåtgärderna för lin-
ledningen beträffar

Remitterades till Utsk. för dess yttrande

§234
Stadens ombud vid Mantalsskrifningen,
Herr F.Berglund anmälde att han vid
dagens mantalsskrifning funnit att det
inom staden finnes åtskilliga personer
hvarom Stadsfullmäktige böra föranstalta
att de åläggas att mantalsskrifva sig
å annan ort som ock sådana,hvilka
böra åläggas här låta mantalskrifva
sig,men hade ombudet icke till sam-
manträdet hunnit upprätta förteck-
ning öfver dessa personer,utan anhöll få
dermed sedan inkomma.

Det beslöts att denna förteckning
skulle öfverlemnas till Utskottet med be-
gäran om dess yttrande deröfver.

§235
Herr F.E.Larsson ansågs hafva
laga skäl för utevaro,hvaremot Herr
Winqvist skulle för frånvaro från sam-
manträdet påföras stadgade böter

In fidem
/K,E.Andersson/

Justeradt den 8 December. 1890
/F,Berglund/
/J.P.Engström/

Offentligen uppläst den 8 Dec. 1890, betyga
/Carl Höglund./
/Sven,Winqvist/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 28 november 1890,” Eskilstuna kommun, hämtad 11 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107639.

Personrelationer