Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 28 mars 1890

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 28 mars 1890

Anmärkning

den 28 Mars 1890


Närvarande samtlige Herrar
Ledamöter med undantag af
Herr S Winqvist.

§.62
Att jemte Ordföranden justera dagens
protokoll utsågos Herrar S.Lilius och
P.Fagerström och skulle detta ske Tis
dagen den 1 April kl 1 e.m då det
ock kommer att offentligen uppläsas


§63
Det i §.60 upptagne ärendet hvilket
då remitteradts till Utskottet,företogs nu
åter till behandling.

Utskottet hade i afgifvet yttrande
hemställt om bifall till Herr Anders
sons förslag och att Stadsfullmäktige
måtte invälja de personer i Komitén
som af Herr Andersson föreslagits.

Stadsfullmäktige beslöto nu att till
sätta en sådan Komité som förestagits
och lemnade densamma i uppdrag
att sammankalla samtlige tomtinne
hafvare å Öster,granska deras upplå
telsehandlingar och tomtkartor,inhäm
ta deras anmärkningar emot tomteför
delningen,göra jemförelser med komitén
tillhandahållna grundkartor,samt på
grund af dessa upprätta utlåtande
till Stadsfullmäktige huru uppkomne
tvister emot den skedda tomtefördel
ningen rättast anses kunna lösas.

Till medlemmar i denna Komite val
des inom Stadsfullmäktige Herrar S.
Winqvist L G Mählberg F Berglund
samt såsom opartiska Ingeniör Åke Carl
son i Eskilstuna samt Hemmansega
ren A O Eriksson i Sohlby

Skulle icke desse tvenne utomstående
vara villiga i Komiten inträda uppdrogs åt
Drätselkammaren att utse tvenne andra
ojäfvige oförvitlige män till hvilka då näm
de uppdrag öfverlemnas.

Åt Drätselkammaren uppdrogs jemväl
att med de tvenne utomstående träffa
aftal om ersättningen för arbetet med
denna sak.

Enär Herr K E Andersson önskat när
vara vid Komiténs sammanträden bifölls
denna anhållan hvarjemte Herr K E Ander
son utsågs till den sammankallande.

§64.
Fattigvårdstyrelsens Ordförande anmälde
att tillfölje [af åräknade] utgifter för Fattig
vårdens behof det til för året anslag
na beloppet öfverskridits med Kronor
204,38 och anhöll att utbetalningen af des
sa medel måtte af Stadsfullmäktige
godkännas.

Ärendet remitterades till Utskottet
för dess yttrande.

§65
I ingifven skriftlig motion föreslår
Herr Höglund att Stadsfullmäktige måtte
besluta så skyndsamt som möjligt låta
genom sakkunnig person undersöka huru
vida möjlighet förefinnes att genom till
varatagandet af det vatten som förbru
kats vid vaddfabriken jemte öfverflöds
och spillvatten bereda vattenkraft nedom
store fallet på så sätt att det anlägges
en damm i förening med körbro tvärs
öfver ån från gränden emellan tomter
ne 29.och 30 till den motsatta beslutan
de gränden Öster om ån,så beskaffad
att det från Qvarnarne afrinnande
vattnet icke hindras i sitt fria lopp
och anser Herr Höglund att på detta
sätt kunde erhållas ett vattenfall af
1,8 meter = 6 fot
Herr Höglund föreslår vidare att om
den sakkunniges yttrande utfaller till
förslagets fördel Stadsfullmäktige måtte
besluta att endera för Stadens räkning
göra anläggningarne och sedan uthyra
vattenkraft till dem som deraf möjli
gen äro i behof eller ock bevilja rät
tighet åt Bolag eller enskild person att
på bästa sätt tillgodogöra sig vattenkraf
ten på de vilkor som af Stadsfullmäk
tige kunna på förhand bestämmas.

Sedan Herr Höglund yrkat att förslaget
måtte remitteras till Utskottet beviljade
Stadsfullmäktige den begärda remissen,
med uppdrag åt Utskottet att inkomma
med yttrande öfver det sålunda framstälde.

§66
Herr C Höglund föreslog att då det
vore ett allmänt kändt behof af att
Byggnadsnämdens ledamotsantal behöf
de uppökas,Stadsfullmäktige måtte beslu
ta att § 1. i den för Staden gällande
Byggnadsordningen bör förändras så till
vida att "Byggnadsnämden skall bestå
af {fem} ledamöter",i stället för nu bestämda {tre}
och om detta förslag
bifalles å detsamma söka Kong Befall
ningshafvandes i Länet fastställelse,samt
anhöll motionsfördrag att förslaget måtte remitteras till
Utskottet.

Ärendet remitterades till Utskottet för
dess yttrande.

§67.
Herr C A Andersson anhöll hos Ordf sedan
sammanträdet var uppläst få reservera
sig emot det beslut Stadsfullmäktige
enligt § 63,fattadt görande till sin resolution hvad
han i Utskottets protokoll för denna dag
anfördt,hvilken skriftliga reservation,i
enlighet med Stadsfullmäktige den
8 mars 1888 § 34. fattade beslut,bland
bilagorna förvaras. (Bil 25)

§68.
Från Herr S Winqvist,som varit från
varande,hade inlemnats Läkarebetyg
att han vore oförmögen att vid Sam
manträdet infinna sig.På grund
deraf befriades Winqvist från böter
för utevaro

In fidem
/K,E.Andersson/

Justeradt den 1 april 1890.

/P,Fagerström/
/Sigfr,Lilius/

Offentligen uppläst den 1 april 1890.
betyga:

/P,Fagerström/
/Emil Haak/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 28 mars 1890,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107638.

Personrelationer