Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 28 juni 1890

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 28 juni 1890

Anmärkning

{den 28 Juni 1890}

Närvarande samtlige Herrar
ledamöter med undantag af
Herrar S. Lilius och P.J.Pettersson.

§129.
Att jemte Ordföranden justera dagens
protokoll utsågos Herrar L. Frigge och P.
Fagerström och skulle detta ske Måndagen
den 30 Juni kl. 9 f.m. då detsamma
ock Kommunen att offentligen uppläsas.

§130.
Efter hvad vid Maj månads samma-
träde (§.96) blifvit anmäldt skulle nu
företagas val till Landstingsman för Staden
och hade Utskottet i infordradt utlåtande
dertill föreslagit Herr Fabrikör K.E.Andersson.

Sedan §.§.1.3.7.8. af Kongl.
förordningen om landsting den 21 mars
1862 blifvit uppläste företogs valet
hvarvid genom omröstning med slutna
sedlar Fabrikör K. E. Andersson erhöll
13 röster och Fabrikör Ax. Westman 3 röster.
Och hade sålunda stadsfullmäktige
till landstingsman för staden under när-
maste två år utsett Fabrikör K.E. An-
dersson.

Sedan valet blifvit förrättadt lemnades
besvärshänvisning enligt §.13 i Kongl förord-
ningen den 21 mars 1862.

§131.
I enligt med gårdagens beslut (§.122)
hade nu Utskottet afgifvit yttrande angå-
ende den af borgmästare E. Swentzers an-
mälda tjenstledighetsansökan.

Utskottet föreslår att Stadsfullmäktige
må besluta för sin del ej göra invändning
hvare sig emot den sökta tjenstledigheten eller
den föreslagne vikarien.

Efter föredragandet häraf yrkades af Herr
Fagerström att Stadsfullmäktige må låta
sitt yttrande inflyta önskvärdheten af att
den vikarierande borgmästaren, som är bo-
satt i Eskilstuna, måtte blifva under vikarii-
tiden tillgänglig i expeditionsärenden
här i staden minst ytterligare en dag i veckan på tid
som af vikarien sjelf bestämmes.

Sedan Stadsfullmäktige förklarat sig
instämma i Herr Fagerströms yrkande
beslöts att, för så vidt den af fullmäk-
tige uttalade meningen om vikarierande
borgmästarens expeditionstid efterkoms, Stads-
fullmäktige då förklara att de för sin
del ej vilja göra invändning hvarken
emot den sökta tjenstledigheten eller den
föreslagne vikarien; dock må arvodet
åt vikarien icke utgå af stadens medel.

§.132.
Herr K.E. Anderssons i §.123 omnämde
förslag hade nu behandlats af Utskot-
tet hvilket tillstyrkes Stadsfullmäktige
bifalla förslaget.

Med anledning häraf beslöto full-
mäktige hos Magistraten anhålla det
Magistraten måtte till Kungl. Medici-
nalstyrelsen aflåta ansökan om
förordnande för Med. Lic. J.J. Trollén
att här i staden uppehålla Läkare-
vården under ytterligare en tid af intill
två månader från och med den augusti
men tillika hos Kungl. Medicinal-
styrelsen anhålla om föreskrift att, derest
Stadsläkaretjensten härstädes inom denna
tid skulle hinna att besättas med ordi-
narie innehafvare hvarom Stadsfullmäk-
tige beslutat förordnandet då måtte
upphöra från den dag den ordinarie Lä-
karen inträder i tjenstgörning.

§133.
Herr C.A. Andersson yrkade att
som det vid revisionen af stadens räken-
skaper utrönts att Fattigkassan vid årets slut hade
en tillgång af Kronor 352;25 det nu
måtte beslutats att det extra anslag,
af Kronor 204.38 som den 25 april (§.75.)
detta år beviljats; Fattigvården, måtte
såsom obehöfligt för Fattigvården åter-
föras till Stadskassan.

Ärendet bordlades till ett blifvande
sammanträde.

§134.
Af de frånvarande skulle Herr P.J. Pet-
terson påföras lagstadgande böter
för utevaro med 2. Kronor.

In fidem

/K,E, Andersson/

Justeradt den 30 Juni 1890

/P, Fagerström/

/L Frigge/

Offentligen uppläst den 30 Juni 1890
betyga

/Sigf, Lilius/

/L,G, Mälberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 28 juni 1890,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107637.

Personrelationer