Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 27 november 1888

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 27 november 1888

Anmärkning

Protokoll hållet vid Stadsfull-
mäktiges i Torshälla Sammanträde
den 27 November 1888.

Närvarande:Samtlige fullmäktige,utom Herrar Winqvist
och Strengbohm,den förre hade icke anmält förhinder och skulle
sålunda påföras böter,den senare åter,infann sig sedermera
under sammanträdet och blef hans förhinder af fullmäktige
godkändt.

{§.145}
Föredrogs Magistratens skrifvelse af den 19 dennes,jemte
bifogad afskrift af en från herr Justitie-Kanslern till Borgmä-
staren här i staden ankommen skrifvelse angående vid senaste
inspektion anmärkta brister å Stadshäktet-äfvensom anmo-
dan om vidtagande af nödiga åtgärder i anledning häraf.

Det beslöts att skrifvelsen remitteras till Magistraten med
anhållan om förslag till nödiga åtgärder för afhjelpande
af de anmärkta bristerna.

{§.146.}
Föredrogs Magistratens skrifvelse af denna dag med hem-
ställan,att Stadsfullmäktige ville till förnyad behandling
upptaga Herr C.Höglunds,enligt § 121.af fullmäktiges pro-
tokoll,väckte förslag i frågan om disposition af rummen
i Rådhuset,samt att fullmäktige dervid måtte besluta :

att nuvarande sessionsrummet fortfarande begagnas till
sitt nuvarande ändamål

att sydöstra rummet upplåtes och iordningställes att
användas såsom Borgmästarens expeditionsrum.

att köket iordningställes så,att det kan användas dels
såsom Rättens förmak och dels för åklagaren att der hålla
förhör,och

att dessa förändringar,sedan blifvit beslutade,snarast
möjligt verkställas.

På yrkande af herr Höglund beslöts det,att ärendet får
tillsvidare hvila,till dess beslut fattats i anledning af förslaget
nu iordningställande af särskilt Kommunalrum.

{§.147.}
Föredrogs pröfningsnämndens beslut om befrielse
för Stadsläkaren i Eskilstuna,Doktor E.V.Pallin och provinsial-
läkaren Doktor V.Mossberg i Eskilstuna från erläggande af den
bevillning som den blifvit påförd för inkomst här i staden
under innevarande år;Och beslöts att ärendet remitteras till
utskottet.

{§148.}
Företogs till förnyad behandling det under § 126 anteck-
nade ärende hvaröfver utskottet sig yttrat; Och beslöts på af
utskottet anförda skäl,att Drätselkammarens hemställan,det
fullmäktige måtte hos Nya Spritbolaget härstädes anhålla om bi-
drag till aflönande af en extra poliskonstapel,ej skall til
någon fullmäktiges ytterligare åtgärd föranleda.

{§.149.}
Wid fortsatt behandling af det under § 131.antecknade
ärende,hvaröfver infordrats yttrande af utskottet,beslöts på
af utskottet anförda skäl,att med ogillande af Byggnadsnämn-
dens beslut,att af anslaget till Nämnden bevilja arvode åt
en af Nämnden antagen Sekreterare,låta vid anmärkte åtgär-
den bero.

{§.150}
Wid fortsatt behandling af det under § 133. antecknade
ärende,hvaröfver yttrande begärts af utskottet,beslöts i enlighet
med utskottets hemställan att ifrågakomne 34 kronor må från
"Hyrors konto" öfverföras till "Trädplanteringskassans konto".

{151.}
Wid fortsatt behandling af det under § 141 antecknade ärende,
hvaröfver utskottet på anmodan yttrat sig,beslöts i öfverens-
stämmelse med Herr K.E.Anderssons yrkande,att respektive
tomtegare på Oxbacken skola förbindas att hvar för sin tomt del-
taga i halfva kostnaden för rörläggning och att de tomter,som
ej för närvarande äro till bebyggande upplåtna,skola vid fram-
tida upplåtelse påföras lika andel i kostnaden för der uppsatta
råstenar.

{§.152.}
Företogs till förnyad behandling Byggnadsnämndens under
§ 144.upptagna förslag om vissa föreskrifter rörande uppförandet
af byggnader å det till tomter utlagda östra området.På af ut-
skottet anförda skäl beslöts,att Byggnadsnämndens föreliggande
förslag ej föranleder till någon fullmäktiges åtgärd

{§153.}
Företogs till förnyad behandling Komminister Sjöströms un-
der §.134. antecknade motion rörande anskaffandet af ett kom-
munalrum.Härvid upplästes FattigvårdsStyrelsens infordrade
förslag å kostnaden för inredning till kommunalrum af den
lediga salen i Fattighuset;nämnde kostnadsförslag slutade
på en Summa af 190 kronor 50 öre. Med bifall till Kommini-
ster Sjöströms motion beslöto Fullm.att uppdraga åt Drätselkammaren att
bringa detta fullmäktiges beslut till skyndsam verkställighet.
Vice Ordföranden ledde förhandlingarne vid detta ärende.

{§154}
Föredrogs en från gårdsegaren Anders Åberg inkommen skrifvelse
med begäran om afkortning å resterande Kommunalutskylder
för år 1886.Sju kr:85 öre.Såsom skäl för denna begäran anfördes så-
väl Åbergs som hans hustrus genom bifogadt läkarebetyg styrkta sjuk-
lighet med deraf förorsakad minskad arbetsförmåga.Herr K.E.An-
dersson förklarade sig villig att,derest fullmäktige ville låta den
skedda utmätningen återgå och lemna vederbörande exe-
kutor underrättelse,ansvara för Åbergs liqviderande af ifråga
varande utskylder:under loppet af instundande vinter.

Med bifall till herr Anderssons sålunda gjorda förslag,afslogs
Åbergs föreliggande begäran.

{§155.}
Genom utdrag af vederbörliga protokoll hos FattigvårdsSty-
relsen och Drätselkammaren,anmäldes att vid årets slut herrar
Sjöström och L.F.Berglund voro i tur att afgå ur FattigvårdsSty
relsen och herr C A Andersson likaledes vore i tur att afgå ur
Drätselkammaren,hvarjemte i anledning af herr J.E.Fagerströms
död supleant inom Kammaren bör af fullmäktige utses att
tjenstgöra intill 1890 års slut.Vid föredragning häraf upplyste
FattigvårdsStyrelsens Ordförande,att man numera vunnit kännedom
derom,att herr J E Julin men icke herrar Sjöström och Berglund
voro i tur att ur Fattigvårdsstyrelsen utgå. Helsovårdsnämndens
Ordförande meddelade muntligen,att Herr S.Winqvist vore vid
årets slut i tur att utgå ur helsovårdsnämnden.

Åt utskottet uppdrogs,att inkomma med förslag till fyllan-
de af ifrågavarande ledigheter äfvensom att afgifva förslag
i anledning af förestående val till
a)Revisorer af Stadens Räkenskaper för år 1888.
b)Revisorer för Nya Spritbolagets i Torshälla räkenskaper
för sednaste försäljningsår
c)Ledamöter i Kommitén för städernas allmänna
bolag till försäkring af Fastigheter.
d)Brandchef och öfrigt befäl vid Stadens Sprutor
och uppfordringsverk.

{§.156.}
Åt utskottet uppdrogs att till nästa sammanträde
inkomma med förslag huruvida och till hvad belopp hundskatt bör under nästa
år inom staden upptagas,äfvensom förslag huru dessa skatte-
medel böra till Stadens bästa användas.

{§157.}
Uppläste Magistratens Ordförande Landshöfdinge Embetets i
länet utslag i anledning af Fabriksidkaren C.A.Anderssons
besvär öfver Stadsfullmäktiges den 27 sistl Mars fattade beslut
rörande påläggande af tomtöre m.m. å Alifors vattenverk,
utslaget ogillar klagandens besvär. Magistratens Ordförande
öfverlemnade dervid bestyrkt afskrift af nämnde utslag,
(Bil.13). skrifvelsen lades till handlingarne.

{§158.}
Öfverlemnade Herr Borgmästare Swentzer en af honom och
Herr C.A.Andersson,enligt uppdrag af fullmäktige,upprättad
handling rörande Grosshandlaren E.Hellstedts vilkor för ifrå-
gasatt försäljning af egendomen Holmen.Skrifvelsen remitte-
rades till utskottet,-som har att efter pröfning af såväl den-
na skrifvelse som af hvad i öfrigt förekommit i denna sak
till fullmäktige inkomma med slutligt betänkande i ämnet.

{§158 ½}
Anmälde Sekretraren att, i följd af det oväntadt myck-
na arbete honom i denna befattning ålegat,det arvode fullmäk-
tige anslagit åt sekreteraren befunnits för litet,hvarför han
som vid årets början förklarat sig villig,att mot arvode för
detta år af femtio kronor betjena fullmäktige och ej ansåg lämp-
ligt att ändring i arvodesbeloppet nu påyrkades eller beslötes,till fullmäki-
ges bepröfvade hemstälde,huruvida fullmäktige ej skulle fin-
na skäligt,att med ett något större anslag till skrifmaterialier
än hvad eljest kunde ifrågakomma,godtgöra honom för ökadt
arbete såsom Sekreterare.Ärendet remitterades till utskottet-

{§159.}
Näste ordinarie sammanträde utsattes till Tisdagen den
18 instundande December.

{§160.}
Åt utskottet uppdrogs att dessförinnan bereda den un-
der tiden från Magistraten inkomna budgeten för nästa år.

{§161.}
Att jemte Ordföranden justera detta protokoll utsågos
Herrar Kindgren och K.E.Andersson,hvilket skulle
ske Måndagen den 3 nästa December kl ½ 10 förmiddagen.
å Rådhuset.

In fidem
/Georg Sjöström/
n.v. Ordförande

Justeras
/G A Kindgren/
/K,E:Andersson/


Offentligen uppläst å Rådhuset härstädes den 3 Decemb.1888
betygas:af
/F,O;Hyvén/
/A,Pettersson,/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 27 november 1888,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107627.

Personrelationer