Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 27 november 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 27 november 1891

Anmärkning

den 27 Nov. 1891.


Närvarande samtlige
ledamöter förutom Herrar
P.Fagerström,Sv.Winqvist och
C.W. Ståhle.

§.165.
Att jemte Ordföranden justera dagens
protokoll,utsågos Herrar C.O.Hellqvist
och G.A.Kindgren.

§.166.
Till Beredningsutskottet remitterades
A) för upprättande af valförslag till
1) Ledamöter i komiten för Städernas All-
männa Brandstodsbolag
2) Revisorer å Torshälla Spritbolags
räkenskaper för året 1890-1891.
3) Revisorer för den Kommunala räken
skapen för år 1891.
4) Befäl i stadens brandstyrka

B) för yttrandes afgifvande öfver
1) Magistratens förslag (Bil.56) till utgifts
och inkomstsstat för nästkommande år
2) Angående huruvida hundskatt här
skall under nästa år uppbäras,dess be-
lopp,samt huru dessa medel skola
användas,samt

3) Öfver Enkefru Mathilda Lilius ansö-
kan (Bil.49) och få i gården N:o 19 salu-
hålla krut och dynamit.

§.167.
I resolution af 17 dennes hade Magis-
traten anmodat Stadsfullmäktige att fatta
beslut med anledning af en ifrån Stadsvakt-
mästaren A.Pettersson inkommen ansö-
kan (Bil.50) af följande lydelse:

" Till Stadsfullmäktige i Torshälla.

Enär min lön från och med den 1:sta
Januari innevarande år bestämdes till 330
kronor från 325 kr men mot vilkor att jag
derför skulle ha skyldighet att kalla alla
stadens kommunala myndigheter till de-
ras sammanträden, och deribland äfven
stadsfullmäktige,så framgår deraf att jag
för denna sednare kallelse endast uppbär
fem kronor hvilket är alldeles för ringa,e-
när förut betalts 1 kr á 1,25 för hvarje kallel-
se till Stadsfullmäktiges sammanträden

Med anledning deraf,får jag vördsamt
anhålla att min lön från och med den 1:sta
Januari 1891 måtte förhöjas på så sätt att
jag för kallelserna til Stadsfullmäktiges
sammanträden måtte få uppbära 1 krona
för hvarje kallelse,samt för städning och
eldning i 2:ne rum alla helgfria dagar med
6 kr. i månaden. Torshälla den 13 Nov. 1891.

/A Pettersson/
Stadsvaktmästare

Det uppdrogs åt Drätselkammaren att
inkomma med yttrande häröfver.

§.168.
I skrifvelse af 20 dennes (Bil.51) hade Fat-
tigvårdsstyrelsen på anförda grunder hos
Stadsfullmäktige anhållit "att diverse
sjuksängspersedlar i Stadens inventarier
speceficerade,må vid året slut öfverflyttas
från Hälsovårdsnämdens till Fattigvårds-
styrelsens förvaltning."

Stadsfullmäktige beslöto inhemta Hel-
sovårdsnämdens utlåtande häröfver, samt
anmodade Drätselkammarens ordföran-
de att efter kallelse hos Hälsovårdsnäm-
den förete det F.H.Ståhles testamente hvari
föreskrifter meddelats angående dessa sjuk-
vårdspersedlar.

§.169.
Medelst skrifvelse af 18 dennes (Bil.52)hade
Drätselkammaren {dels} anmält att kam-
maren låtit lägga en trumma för vatten-
afledning öfver Stadsparken,{dels} anhål-
lit att Stadsfullmäktige måtte godkän-
na denna åtgärd

Ärendet bordlades till ett kommande
sammanträde

§.170.
Drätselkammaren hade {dels} i skrifvelse af 18 dennes (Bil.52)
hemstält hos Stadsfullmäktige " huruvida
icke egarne till tomten N:o 21½ äro skyl-
diga hålla gata och rännsten, i likhet med
stadens öfrige gårdsegare,{dels} i skrifvelse af
den 23 dennes (Bil.53)anhållet om Stadsfull-
mäktiges yttrande huruvida staden kan an-
ses skyldig bekosta afloppstrumma öfver
{landsvägen} midt för tomten N:o 21½.

Enär ej visshet kunde fås hvems skyl-
dighet det vore att bekosta och underhålla
nu ifrågavarande vägtrumma så beslöto
Stadsfullmäktige aflåta skrifvelse till Ma-
gistraten med anhållan det magistraten ville
härom afgifva upplysning,på det att man
sedan skulle kunna begära åläggande för
den det vederbör att afhjelpa nu rådande miss
förhållande med vattenafloppet derstädes.

§.171.
Medelst protokollsutdrag ifrån Drät-
selkammaren af den 18 dennes (Bil.54) hade
Fullmäktige underrättats att nya val må-
ste företagas {dels} till ledamöter i Kammaren
efter A.J.Hagström och C.F.Berglund,samt
{dels} till suppleanter efter Herrar Ax.West-
man och C.J.Andersson.

Sedan det emellertid upplysts att C.J.
Andersson ånyo invalts vid förra årets slut
återstår att välja ersättare för de öfrige,och upp-
drogs åt Utskottet att inkomma med val-
förslag härför.

§.172.
Genom härvarande brandstodskomite
hade Stadsfullmäktige meddelats Styrelsens
för Städernas Allmänna Brandstodsbolags
skrifvelse af den 10 dennes (Bil.55) tillfölje brand-
inspektörens " Utlåtande på grund af verkstäld
inspektion af brandanstalterna i staden Tors-
hälla den 13 Oktober 1891," af följande lydelse:

" Sedan närmast föregående inspektion
den 17:de Augusti 1891 förrättades synes intresset
för stadens brandväsende i betänklig grad
hafva minskats. Så t.ex befanns sprutan
N:o 3 vid den nu verkstälda besigtningen
vara i obrukbart skick i spruthuset insatt
och vid företagen utryckning med stadens
brandkår visade det sig att densamma
saknar nödig öfning och disiplin Wid
nämde tillfälle saknades såväl Brand-
chefen som en del afdelningschefer,hvarför
jag härmed torde få göra vederbörande upp-
märksammade på innehållet i kap 5. §.14.
i den för staden Torshälla nu gällande
brandordningen.Till hvarje spruta tor-
de om möjligt anskaffas ett standar
och en strålförarebeklädnad.Till rif-
nings-och bergningsafdelningen torde
anskaffas 6 spadar 6 spett och 10 hugg-
yxor. Till vattenhemtningsafdelningen
anskaffas ytterligare minst 12 plåtpytsar
Wid undersökning af den för machinkraft
afsedda sprutan visade sig att denna ar-
betar med ett slangtryck af 6.2 kg per kvadratcentimeter c.m.2
men den uti 1899 års inspektionsutlåtande
till denna pumps föreslagna säkerhetsventiler
hade ännu ej blifvit anbringad

En ordentlig brandrulla torde upprät-
tas tryckas och till alla brandkårens med-
lemmar utdelas. Stockholm. Oktober 1891.

/Herman Gustafsson/

Widimeras: /F.O.Hyfven./"

Styrelsen hade anhållit blifva under-
rättad om de åtgärder som med anledning
häraf blifvit vidtagna

Med anledning af detta utlåtande
beslöto Stadsfullmäktige:

{att} uppdraga åt Brandchefen att in-
förskaffa prisuppgift å de önskvärda
standaren och strålförarebeklädna-
derna


{att} uppdraga åt Drätselkammaren
att anskaffa föreskrifna 6 spadar,6 spett
och 10 huggyxor,samt 12 st plåtpytsar

{att} uppdraga åt ordföranden att ytter
ligare tillskrifva Brusaholms Bruk om
den önskvärda säkerhetsventilen å ma-
chinsprutan vid qvarnen,samt

att anmoda brandchefen sedan nya val skett
att låta trycka och utdela den an-
befalda brandrullan.


Samtlige (de öfrige) uppdragen skola
vara utförde före detta års utgång,hvar-
efter underrättelse härom skall till Sty-
relsens för Städernas Allmänna bolag
aflemnas

§.173
Öfver Herr P.Fagerströms i §.117 omnäm
de motion hade nu Drätselkammaren af-
gifvet sitt yttrande,i hvilket endast tillstyr-
kes en löneförhöjning af 25 kronor pr år åt
C.E.Hellberg i anseende till Hellbergs trägna-
re tjenstgöring

Med afslag å Herr Fagerströms motion
om anskaffande af en polisrock åt nämde
Hellberg beslöto Fullmäktige att från och
med nästa år bevilja Polisen C E.Hellberg
löneförhöjning med 25v kronor för år i an-
seende till att Hellberg oftare än de andre
Poliserna finge biträda med extra tjenst-
göring.

§.174.
Herr C.A.Andersson yrkade att Stads-
fullmäktige måtte besluta att uppdraga
åt Kommissionslandtmätaren Herr
Raguel Essén och upprätta en karta öfver
Torshälla å i och för hamnområdets
bestämmande .

Stadsfullmäktige beslöto häröfver
infordra Utskottets yttrande

§.175
På yrkande af Herr P.J.Pettersson
beslöto Stadsfullmäktige att åter
upptaga behandlingen af frågan om
ny Sotaretaxa för staden,hvadan
den förslagsvis uppgjorde taxan skulle
vid ett kommande sammanträde åter
föredragas.


§.176.
Samtlige de frånvarandes förhinder
godkändes

[MARG: M ]

In fidem
/K,E,Andersson/

Justeradt:
/G A Kindgren/
/C,O,Hellqvist/

Offentligen uppläst den 9 Dec.
1891 betyga:
/C,O,Hellqvist/
/F.O.Kafvelström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 27 november 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107628.

Personrelationer