Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 27 mars 1888

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 27 mars 1888

Anmärkning

Protokoll hållet vid Samman-
trädet med Stadsfullmäktige i Tors-
hälla den 27 Mars 1888.

Wid upprop befunnos Samtlige fullmäktige närvarande.

{§38}
Herrar Kindgren och J.E.Fagerström utsågos att jemte
Ordföranden justera detta protokoll,hvilket skulle ske den 10 näste April kl.1 15
e.m.

{§39.}
Företogs till behandling det i § 28 upptagna ärendet rörande
Herr C.A.Anderssons begäran om utbekommande från staden af
sådan eganderättshandling att lagfart må af vederbörande kun-
na beviljas honom å Alifors vattenverk;och leddes fullmäkti-
ges öfverläggning angående denna sak af vice Ordföranden
Herr C.Höglund,enär Ordföranden under dagens lopp från
Herr Andersson bekommit en skrifvelse stäld till Stads full-
mäktige i Torshälla och för denna skrifvelses bemötande kräf-
des noggrannare Kännedom om de rättegångshandlingar herr
Anderson bifogat sin till Stadsfullmäktige ingifna ansökan.
Härefter företeddes och upplästes herr Anderssons skrifvelse
(bil6) och framgick häraf,att herr Andersson

1:mo bestrider att staden vid upplåtelsen den 12 September 1881
egde någon rätt till det vatten,herr Andersson för numera
Alifors vattenverk använder,enär enligt protokollet vid
Allmän Rådstuga sagde dag,"staden upplåter till sökanden
den rätt staden {kan} ega till ifråga-komne vatten;

2:do bestrider att Rådstufvu Rätten i Torshälla tillerkänt sta-
den sådan rätt,enär i Rådstufvu Rättens utslag den 11 April
1882,bland annat förekommer följande mening "hvadan
altså vattnet i förbi och mellanflytande Torshälla å nedanför
qvarnen lagligen {vore att betrakta} såsom stadens gemensamma
tillhörighet hvilken staden eger på annan öfverlåta,"hvilken me-
ning af Herr Andersson tydes sålunda:"här visas således ej
tydlligt att staden var innehafvare utan endast {betraktas} såsom
gemensam tillhörighet;"

3:o Förmenar att domstolarne,på grund af Kongl Förordningen
den 30 December 1880 om jordegares rätt till vattnet å hans grund,
tillbakavisat Nyby Bruks protester emot hans ifrågasatta damm-
anläggning;

4:o antager att staden vid Magistratens Syneförrättningar
den 12 och 15 Juli 1881 måtte ansett sig ej hafva någon rätt att
bevaka i fråga om detta vatten,enär ombud för staden ej instäl-
de sig och Kronofogden,som bevakade det allmännas rätt,ej
hade något att invända emot den ifrågasatta anläggningen.

5:o påpekar att staden föröfrigt har ingen skada ,men väl
nytta af anläggningen genom förökadt bidrag till kommu-
nalskatten;

6:o Upplyser att,enligt den lagligen faststälda kartan öfver Tors-
hälla stad af den 7 November 1876.jemte beskrifning öfver rågångar-
ne den 8 Juli 1878;"Åen utgör gränserna för tomterna med undan-
tag af för det tre tomterna N:o 21,21½ och 100.som ligga på andra sidan
om åen,men som dock endast gå ned till stranden",Och att
enligt samma handlingar till stadens allmänna platser höra
gator,gränder,torg med mera uppräknadt,men att nu omför-
mälda vattenområde som tillhörde närmaste gårdstomt N:o 24.
icke bland dem upptagits;och

7:o förklarar,att hans vid stadsfullmäktige förra sammanträde
afgifna anbud,att på uppgifna vilkor erlägga årligt tomtöre af
femtio kronor för den nybildade egendomen Alifors vattenverk,
icke är för honom bindande,derest det ej i dag af fullmäktige
antages.

Häremot invände Herr Komminister Sjöström:
1:mo att Herr Anderssons bestridande af stadens rätt till om-
förmälda vatten måste väcka så mycket större förvåning,som
Herr Andersson sjelf i sin skriftliga ansökan till Magistraten af den
24 Augusti 1881.begär yttrande af allmänna Rådstugan,"huruvida och
på hvilka vilkor staden kunde till honom,för anläggande af
fabrik att drifvas med vatten,öfverlåta stadens rätt till vatten och
vattenkraft jemte Staden tillhörig mark utanför gården N:o 24,"

Dertill komme,att herr Anderssons rättegångsbiträde vid syne-
rätten den 11 April 1882.tillbakavisat motpartens påståenden om
lagligt hinder för herr Anderssons tilltänkta dammbyggnad i
åen utanför tomten N:o 24, med den upplysningen,att Tors-
hälla Stad på Andersson upplåtit sin rätt till vattnet,hvil-
ken mening biträdts af Rådstufvu Rätten i dess utslag den 1:sta
Maj samma år,utan att vid målets fortsatta behandling hos
högre domstolar invändning deremot anförts af motparten

2:do att herr Anderssons anförda tolkning af RådstufvuRättens
förklaring,det omförmälda vatten," lagligen vore att betrakta
såsom en stadens tillhörighet", icke förtjenade något afseende,enär
herr Andersson dervid visat sig icke förstå en vanlig lag-
term;

3:o att Staden vid omförmälda Synetillfällen hvarken behöft
eller kunnat genom ombud bevaka sin rätt,enär staden dess-
förinnan eller den 12 September 1881.på herr Andersson öfver-
låtit den rätt,"staden kan ega till ifrågakomme vatten" och att
sålunda herr Andersson sjelf då representerade stadens rätt;och

4:o hvad angår herr Anderssons nu anförda tolkning af Sta-
dens karta med tillhörande beskrifning,så hade herr Anderssons
ombud vid Synerätten den 11 April 1882,företedt bref från
vederbörande landtmätare,med den upplysning,att "kar-
tan endast afsåg att visa huru rågångarne voro bestämda mot
de rågrannar,der utvidgning eller nybyggnad kunde ifråga-
komma och hade således icke alls att göra med tomt i dess
förhållande till strömmen". I öfrigt kan vattenområde
aldrig räknas till Stads "allmänna platser",såsom herr An-
dersson nu anser.

I sammanhang härmed yrkade herr Komminister Sjöström
det fullmäktige ville,enligt utskottets framställning besluta
"att å stadens vägnar till herr Andersson utlemna en
så beskaffad eganderättshandling å ifrågavarande om-
råde-eller det område i Torshälla Ström som sträcker sig
i norr från gränslinien emellan tomterna N:ris 24 och 25
i rät linia emot den af Hjelmarens och Qvismarens Sjö-
Sänkningsbolag i Torshälla Ström anlagda mur,i öster
utefter denna murs östra sida fram emot Torshälla qvarns
norra gräns,i Söder utefter Torshälla qvarns gräns samt å
vester utefter gränserna af tomterna N:ris 22,23, och 24,- att
så vidt på stadens rätt beror,lagfart derå må kunna
af vederbörande honom beviljas;dock med vilkor,att
sökanden förbinder Sig att till staden erlägga årlig afgift,
som för åren 1888-1897.bestämmes till etthundrafemtio
kronor",med följande tillägg:"hvilken afgift utgöres Såsom
tomtöre och år 1897 kan till beloppet bibehållas eller för-
ändras."

Herr Andersson yrkade bifall till sitt anbud.

Sedan diskusionen förklarats slutad och ordföranden
framstält proposition å bifall till nu gjorda förslag,begär-
des votering,genom hvilken först till kontraproposition mot
Komminister Sjöströms förslag antogs utskottets förslag,hvar-
efter i hufvudvoteringen Komminister Sjöströms förslag
bifölls.

Emot fullmäktiges sålunda fattade beslut anmälde
herr Andersson sin reservation och förklarade Sig
nu återtaga sin sålunda afgjorda ansökning,hvilken
framställning af fullmäktige lemnades utan afseende.

[MARG:Angående
Alifors vatten-
verk]

{§40.}
Beslöts att de af Magistraten till fullmäktige in-
lemnade och herr Andersson tillhörige handlingar,hörande
till det i föregående § upptagna ärende,skola före protokol-
lets justering,på Stadens bekostnad afskrifvas och till Notarius
Publicus inlemnas för vidimation.

Mot detta beslut anmälde herr Andersson sin protest.

{§41.}
Wid fortsatt behandling af det i § 29. upptagna ärende,
beslöts i enlighet med utskottets hemställan,"att Herr Anderssons
nämnda ansökning af fullmäktige bifalles,men på följande
vilkor:

1:o Intet arbete med anläggningen får börja,förr-än
Byggnadsnämnden godkänt och stadfäst af herr Andersson
anskaffad fullständig ritning å railsbanan med dess under-
byggnad;

2:do Andersson ansvarar för att gränden äfven för framtiden
blir farbar,samt

3:o Stadsfullmäktige förbehåller sig rätt att,derest förhållan-
dena möjligen i framtiden dertill föranleda,förelägga Anders-
son vidtaga ändringar i brons läge.

{§.42.}
Afslogs utskottets i §. 32. omförmälde hemställan,det
fullmäktige måtte vidtaga åtgärder,så att Stadsplan å lägen
heterna öster och vester om Åen,må upprättas och af vederbö-
rande fastställas.

{§.43}
Till förnyad behandling företogs herr C.A.Anderssons i
§ 32. intagna hemställan,att fullmäktige må besluta sådane
åtgärder att helsovårds och byggnadsstadgan för Rikets Städer
må tillämpas å lägenheterna öster och vester om åen,öfver
hvilken hemställan utskottet hade yttrat sig. Och blef herr
Anderssons hemställan nu af fullmäktige bifallen.

{§44.}
På anmälan att utskottet för beredning af Brandin-
spektörens utlåtande den 9 December 1887,behöfde känne-
dom om stadens tillgänglige tillgångar för anskaffande af
erforderlig eldsläckningsredskap,beslöts att utskottet skulle
för beredning af detta ärendet med sig förena drätselkamma-
ren.

{§45.}
Företeddes utdrag af protokollet hållet inför Magistra-
ten i Torshälla den 12 Mars 1888,af innehåll att Magistraten
utsett sin ena ledamot Rådman J M Widegren att,vid
förhinder för Borgmästaren,såsom Magistratsledamot närva-
ra vid fullmäktiges sammanträden.

{§46.}
Företeddes och upplästes en till Stadsfulmäktige stäld,från
drätselkammarens ordförande inlemnad skrifvelse,rörande
ifrågasatt åtgärd,att egaren af Krusgården må åläggas att
så ordna sin bro öfver Torshälla å,att fartyg utan onödigt
uppehåll kunde passera densamma upp till Stadens öfre
bryggor,i anledning hvaraf,egaren till Krusgården den 24
Januari detta år förklarat sig villig att öfverlemna bron till
Torshälla Stad,mot skyldighet för Staden att upprifva,för-
flytta och på annan plats upp i Åen uppföra denna bro.
Ärendet remitterades till utskottet.

[MARG:Angående
Krusgårds
bron]

{§47.}
Herr C A. Andersson anmälde att han på uppdrag af
Verkmästaren J.Berglund i Eskilstuna,önskade höra,huruvida
och på hvilka vilkor fullmäktige ville mottaga en af Berglund
ämnad ansökning om upplåtelse af byggnadsplats på Sta-
dens gemensamma mark öster om Åen;platsen vore angif-
ven å kartan öfver östra lägenheterna,ehuru ej utlagd till
tomt;Och beslöts att uppdraga åt utskottet,att derest
herr Berglund till utskottet ingifver en sådan ansök-
ning,bereda densamma till Stadsfullmäktiges nästa Sam-
manträde.

{§48.}
Herr vice Ordföranden Höglund anmälde att Ångbåtsbe-
fälhafvaren L.E.Olsson låtit uppföra utanför sin tomt
N:o 33 mot åen en Stenkaj,som Sannolikt är hinderlig
för vattnets fria aflopp,hvarför fullmäktige nu borde
vidtaga åtgärder att genom sakkunnig person få utrönt
huruvida stenkajen borde nedrifvas.- Och beslöts att hos
Byggnadsnämnden anmäla hvad Herr Höglund sålunda anfört,
till dess åtgärd,Byggnadsnämnden kan finna skälig.

{§49.}
Wid justering af detta protokoll anmälde Herr C.
A. Andersson,att han ej såsom § 39.här ofvan för-
mäler,efter voteringen utan redan under diskusionen,
innan votering skedde,återtagit sin ansökning.

Häremot invände undertecknad Ordförande,att hvar-
ken Sekreterarens memorial protokoll eller hvad man
i öfrigt kunde påminna sig af saken vid ärendets
behandling,vitsordade herr Anderssons påstående.

Dessutom förtjenade påståendet så mycket mindre
afseende som herr Andersson icke gjorde någon an-
märkning mot voteringspropositionen,då den till
godkännande af fullmäktige upplästes,och dessutom
herr Andersson i första voteringen röstade för bifall
till sitt i samma § intagna yrkande,som innefattade
bifall till ansökningen.

I denna sednare förklaring instämde justeringsmän-
nen.

In fidem
/Georg Sjöström/
n.v.Ordförande.

Justeradt
/G,A,Kindgren/
/J,E,Fagerström/

1888 den 13 April blef detta protokoll offentligen uppläst
å Rådhuset härstädes,intygas af
/A,G,Larsson/
/F,O,Hyvén./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 27 mars 1888,” Eskilstuna kommun, hämtad 1 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107626.

Personrelationer