Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 27 januari 1893

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 27 januari 1893

Anmärkning

{Den 27 Januari 1893}

Närvarande:samtlige leda-
möter,förutom H:rr Mälberg,
Winqvist,Trollén och Lindqvister.

{§: 13}
Att justera dagens protokoll utsågos H:rr
F.E.Larsson och Hellqvist.

{§: 14}
Genom remiss af den 27 sistl. December
har Konungens Befallningshafvande i länet
infordrat förklaring af Stadsfullmäktige i
Torshälla öfver Magistratens i Westerås skrif-
velse den 17 i samma månad, innefattande
upplysning att Stenarbetaren Carl Johan Jo-
hannisson Appelbom, som, senast mantals-
skrifven i W.Wåla församling af Westmanlands
län, af nämnda församling begäres blifva
för innevarande år mantals-
skrifven i Westerås, lärer vistas i Torshälla
och ej blifvit för år 1893 mantalsskrifven i
Westerås. Efter tagen kännedom af re-
misshandlingarne och vunnen upplysning,
att förstnämnda Appelbom väl under sist-
lidna höst bekommit tillfälligt arbete å Tidö
gård i Westmanland af en här i staden bo-
ende byggmästare men ej veterligen någon-
sin vistats här i staden, beslöto Stadsfull-
mäktige att såsom infordrad förklaring
genom sin Ordförande anmäla hvad sålun-
da blifvit upplyst och bestrida, att förut-
nämnda Appelbom förklaras böra för innev-
rande år här uppföras i mantal.

[MARG: C.J.Johannisson
Appelboms man-
talsskrifningsort.]

{Den 27 Januari 1893}

{§: 15}
Sedan vederbörande komiterade nu in-
kommit med förslag till ledamöter och sup-
pleanter i Beredningsutskottet, utsågos ge-
nom val med slutna sedlar till ledamöter
i samma utskott H:rr Lindqvister, samman-
kallande, Ståhle, P.J.Pettersson, C.A.Andersson
och C.A.Nilsson, och till deras suppleanter H:rr
Hagström och Höglund i nu nämnd ord-
ning.

[MARG: Val till Berednings-
utskott]

{§: 16}
Åt utskottet uppdrogs att till nästa sam-
manträde inkomma med förslag till 3 leda-
möter och 2 suppleanter i årets bevillnings-
beredning för staden.

{§: 17}
I skrifvelse af den 18 dennes (Bil.1.) an-
håller Fattigvårdsstyrelsen på anförda skäl,
att Stadsfullmäktige må bevilja ett anslag
af 40 Kr. till aflöning åt tvenne tillsynings-
män öfver betlare. Skrifvelsen remitterades
till utskottet för afgifvande af dess yttrande
i ärendet.

{§: 18}
I skrifvelse af den 18 dennes (Bil.2.) hem-
ställer Fattigvårdsstyrelsen på anförda skäl, att
Stadsfullmäktige må efter nödig utredning vid-
taga åtgärder till beredande af arbetsförtjenst
under innevarande vinter åt arbetslösa inom
staden. Skrifvelsen remitterades till Drätselkam-
maren, med begäran att nödig utredning och
förslag i ämnet måtte skyndsammast till

{Den 27 Januari 1893}

Stadsfullmäktige ingifvas.

{§: 19}
Företeddes och upplästes revisionsberättelse
öfver verkstäld granskning af Torshälla Sprit-
bolags räkenskaper och förvaltning för försälj-
ningsåret 1/10 1891 - 30/9 1892. (Bil.3). Berättelsen
bordlades.

[MARG: Revisionsberättelse
öfver Spritbolagets
förv. 1891/2.]

{§: 20}
Genom remiss af den 23 dennes har Kon.
Bef:de i länet infordrat förklaring af Stads-
fullmäktige i anledning af H:r C.Höglunds
hos Kon.Bef:de anförda besvär öfver Stadsfull-
mäktiges den 25 sistl. November fattade beslut
att välja H:r Höglund till ledamot i Fattigvårds-
styrelsen med tjenstgöringsskyldighet under
fyra år från och med den 1 Januari 1893. Hand-
lingarne remitterades till utskottet, med begä-
ran att utskottet måtte till stadsfullmäktige
vid deras nästa månadssammanträde in-
komma med förslag till förklaring i målet.

{§: 21}
Genom remiss af den 10 dennes har Kon.
Bef:de i länet infordrat förklaring af Stadsfull-
mäktige öfver Stadsfullmäktiges i Eskilstuna
anhållan, det Kon.Bef:de må förordna, att
Pigan Anna Matilda Sjöblom, född den 7 April
1873 och för år 1893 mantalsskrifven å Eskils-
tuna stad, måtte enär hon är boende härstädes
hos Målaren Sjöblom, uteslutas ur Eskilstuna
mantalslängd och införas i det samhälles
mantalslängd der hon är boende.

Efter tagen kännedom af remisshandlin-

{Den 27 Januari 1893}

garne och sedan upplysning vunnits, att förut
nämnda Sjöblom icke är eller på senare tider
varit här i staden boende, utan fortfarande
innehar tjenst i Eskilstuna, beslöto Stads-
fullmäktige att genom sin Ordförande såsom
infordrad förklaring anmäla hvad sålunda
blifvit upplyst och bestrida, att afseende fästes
å den af Stadsfullmäktige i Eskilstuna nu
gjorda framställningen.

[MARG: Anna M,Sjöbloms
mantalsskrifvnings-
ort,]

{§: 22}
Genom remiss af den 10 dennes har Kon.
Bef:de i länet infordrat förklaring af Stadsfull-
mäktige öfver Stadsfullmäktiges i Eskilstuna
anhållan, det Kon.Bef:de måtte förordna, att Smi-
desarbetaren Carl Johan Endahl, född den.13 Mars
1871 och för år 1893 mantalsskrifven på Eskilstuna
stad, skall, enär han är boende i Torhälla,
uteslutas ur Eskilstuna mantalslängd och
iföras i det samhälles mantalslängd der
han är boende.

Efter tagen kännedom af remisshandlin-
garne och sedan upplysning vunnits, att förut-
nämnda Endahl blifvit af härvarande polis-
myndighet förgäfves eftersökt och i öfrigt vore här o-
känd, beslöto Stadsfullmäktige, att genom sin
Ordförande såsom infordrad förklaring anmäla
hvad sålunda blifvit upplyst och bestrida, att
afseende fästes å den af Stadsfullmäktige i
Eskilstuna nu gjorda framställningen.

[MARG: C.J.Endahls man-
talsskrifningsort,]

{§: 23}
Genom utdrag af sitt protokoll den 4 den-
nes underrättar Drätselkammaren, att inom

{Den 27 Januari 1893}

Kammaren valts till Ordförande: H:r J.E Julin, till val
v.Ordförande H:r L.F.Berglund och till Kassör H:r
F.E.Larsson. Protokollsutdraget (Bil:4) lades
till handlingarne.

[MARG: val inom Drätsel-
kammaren]

{§: 24}
Genom utdrag af sitt protokoll den 27 den-
nes (Bil.5.) anhåller Drätselkammaren om
Stadsfullmäktiges bemyndigande att till bestri-
dande af de löpande utgifterna, intill dess årets
första uppbördsstämma å kommunala ut-
skylder hålles eller stadens andel i Brännvins-
försäljningsmedlen inflyter,upptaga ett
lån å högst 1.500 Kr. Stadsfullmäktige beslöto
lemna Drätselkammaren det sökta bemyn-
digandet, dock att ifrågavarande lån skall åter-
betalas någon af de första dagarne i nästa
April månad.

[MARG: Tillfälligt lån å
1500 Kr.]

{§: 25}
Under handläggning af det i §:19 omnämn-
da ärende infann sig H:r Doktor Trollen och
deltog sedermera i förhandlingarne. Samtlige
de frånvarandes förhinder godkändes.

In fidem
/K,E,Andersson/

Justeradt
/F,E,Larsson/
/C,O,Hellqvist/

Offentligen uppläst den 31 Jan. 1893, betyga
/Gust,Askerblom/
/F;O;Kafvelström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 27 januari 1893,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107623.

Personrelationer