Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 27 juni 1890

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 27 juni 1890

Anmärkning

den 27 Juni 1890


Närvarande samtlige Herrar
Ledamöter förutom C.O.Hell-
qvist och Sven Winqvist.

§{119}
Att jemte Ordföranden justera dagens protokoll
utsågos Herrar L.G.Mälberg och Sigfr Lilius och
skulle detta ske Måndagen den 30 Juni kl.9 f.m.
då det ock kommer att offentligen uppläsas.

§{120}
Enär Utskottet icke enligt uppdrag afgifvit
förslag å Landstingsman kunde valet icke före-
tagas utan uppsköts detsamma till ett kommande
sammanträde och förständigades Utskottet att till
dess hafva afgifvit infordrat förslag.

§{121}
Genom skrifvelse af den 23 dennes hade Magistraten
anmodat fullmäktige att vidtaga åtgärder för
ledigvarande Rådmanstjenstens besättande med ordi-
narie innehafvare.

Wid föredragning häraf påyrkades af Herr
Fagerström att Rådmanstjensten borde annonseras
till ansökan ledig, hvaremot Herr Höglund an-
förde att enär Rådmansbefattningarne här i staden
alltid ansetts såsom förtroendeposter och dess-
utom Stadens tillgångar icke medgaf utbetalande
af sådan lön att man kunde hafva förhoppning
om att ledigförklarandet af befattningen skulle
leda till någon påföljd så yrkade Herr Höglund
att den ledig blifne Rådmansbefattningen borde be-
sättas såsom förr skett, genom val.

Derjemte yrkades af Herr Zakrisson att
Utskottets yttrande borde inhemtas {dels} om Råd-
mansbefattningen skulle förklaras ledig till ansökan,
{dels} om så icke kommer att ske,att då Utskottet
afger förslag hvem som anses böra til Rådman väljas.

I enlighet med det sednare yrkandet beslöt
fullmäktige remittera skrifvelsen till Utskottet med be-
gäran om dess yttrande öfver ofvan framstälde.

§{122.}
Genom skrifvelse af denna dag hade Magi-
straten anmodat fullmäktige afgifva yttrande öfver
af Borgmästare E Swentzer gjord anmälan det
han ämnade har Kungl Maj:ts och Rikets Svea Hof-
rätt söka tjenstledighet från Borgmästare-befatt-
ningen i Torshälla under tiden från och med den
7 till och med den 19 nästkommande Juli
månad,och föreslog till vikarie under denna tid
e.o. Hofrätts Notarien Hjalmar Johan Henrik Kreüger.

Enär denna skrifvelse icke inkommit så tidigt
att den kunnat blifva upptagen på dagens föredrag-
ningslista anmälde ordföranden sig hindrad låta
ärendet idag afgöras hvadan det beslöts uppskjuta
detsamma till ett blifvande,sammanträde
öfverlemnades till Utskottet att afgifva förslag till begärde yttrande.

§{123.}
Herr K.E.Andersson föreslog att full-
mägtige måtte besluta hos Magistraten anhålla
det Magistraten ville till Kungl.Medicinalstyrelsen
aflåta ansöka om att ytterligare förordnande
måtte meddelas Med Lic:J Jacob Trollén att
här i staden uppehålla Läkarevården under 2
månader från den 1 Augusti räknadt;men der-
est Stadsläkaretjensten här i staden under denne
tid skulle hinna besättas med ordinarie inne-
hafvare,hvarom Stadsfullmäktige beslutat,för-
ordnandet då måtte upphöra från den dag den
ordinarie Läkare inträder i tjenstgöring;

Det upplystes att Doctor Trollén förklarat
sig villig emotaga förordnandet emot den lön som
förut till honom utbetalats af Staden.
Ärendet remitterades till Utskottet.

§{124.}
Enär nu isynnerhet tvenne ärenden föreligga
till skyndsam behandling kallades fullmäktige att
ånyo sammanträda imorgon Lördag den 28 dennes
kl.8 e.m.,vid hvilket sammanträdet skulle företagas:

1:o Wal af Landstingsman
2:o Utskottets förslag till yttrandes afgifvande om
den af Borgmästare E Swentzer väkta tjenstledigheten
3:o Utskottets yttrande öfver Herr K.E.Anderssons
motion om nytt förordnande för Doctor J.Trollén
att under ytterligare 2 månader uppehålla Stads-
läkarebefattningen här i staden.
Kallelsen förklarades laglig.

§{125.}
Herr K.E.Andersson föreslog att fullmäktige
måtte besluta att till Kungl.Maj:ts ingå med under-
dånig ansökning om nådigt bifall till inrättande
af ett apothek här i staden

Förslaget öfverlemnades till Utskottet för
inhemtande af dess yttrande.

§.126.
Herr C.F.Andersson yrkade att Ut-
skottet måtte förständigas afgifva infordradt
utlåtande {dels} öfver den af Magistraten
väckte frågan om Norra jorden, {dels} af
Herr Mählberg väckte frågan om "Östra
jorden" samt ock öfver(som det upp-
gifves af Herr Mählberg) af Komminister
Sjöström väckt förslag att frågan om
donationsjorden skulle tillsvidare hvila
men icke nedläggas.

Genom Ordföranden skulle till Utskottet
öfverlemnas i Stadsfullmäktiges arkiv förva-
rade Rådman Hård af Segerstads yttrande
Rörande stadens donationsjord.

Yrkandet bifölls.

§.127.
Herr C.J.Andersson föreslog att Stads-
fullmäktige måtte besluta utredning af huru
den s.k. Stadsjorden,som nu delvis inne-
hafves af enskilda, afhändts staden, samt be-
gära yttrande af Utskottet huru fullmäk-
tige lämpligast böra förfara för att söka åter-
vinna äfven densamma till staden.

Remissen till Utskottet bifölls.

§.128.
Samtlige de frånvarandes förhin-
der godkändes.

In fidem
/K,E.Andersson/

Justeradt den 30 Juni 1890
/Sigfr;Lilius/
/L,G,Mälberg/

Offentligen uppläst den 30 Juni
1890, betyga
/L;Frigge/
/P,Fagerström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 27 juni 1890,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107624.

Personrelationer