Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 27 januari 1866

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 27 januari 1866

Anmärkning

Protokoll fördt vid Stads-
fullmäktiges sammanträde i
Thorshälla den 27:de Januari 1866.

S.D. Sedan 14 ledamöter voro samlade,företogos
följande ärender till behandling.

§1.
Protokollet för den 19:de Januari upp-
lästes.

[MARG:Prot. f.förra sam-
mantr.uppläst.]

§.2.
Sedan hufvudpunkterne i Konungens
Befallningshafvandes kungörelse af den
13:de sistl.Januari angående val till
ledamöter och suppleanter i bevill-
ningsberedningen för året blifvit
uppläst blefvo,genom val med
slutna sedlar, till {ledamöter} i
bevillningsberedningen utsedde Herrar
P.Th.Sundholm,A.Berglund och O.
Setterlund och till {suppleanter} Herrar
F.O.Nyström och J.M.Widegren,och hvar-
om de sålunda valde skulle genom
utdrag af protokollet underrättas.

[MARG:Om val af leda-
möter och supple-
anter i årets be-
villningsberedning.]

§.3.
Ordföranden fästade ledamöternas upp-
märksamhet på vigten och nödvän-
digheten för samhället af ett klokt,
och i öfverensstämmelse med sam-
hällets önskan fattadt beslut an-
gående omorganisering af Stadens
brandvakts-och polisväsende,der-
vid äfven framhållande,det inga
omständigheter vore förhanden
som betecknade Stadens utveck-
ling eller behofvet af förstärkt
polis.Ordföranden yttrade der-
jemte sin enskilde åsigt vara,
att tvänne af de nuvarande brand-
vakterna kunde bibehållas,dels
emedan de voro tjenstduglige och
dels emedan de,i händelse de
erhöll afsked,i förtid skulle fal-
la fattigvården till last.

Herr A.Berglund instämde der-
uti,att denna fråga borde no-
ga öfvervägas innan något be-
slut fattades,samt yttrade,att
brandvakternas antal ej kunde an-
ses behöfva vara fler än två
derför,att de finnas endast för
att allarmera Stadens innevå-
nare i händelse af eldfara och
icke för att utöfva patrullerande
polistjenst,hvilket sednare ålig-
gande för gårdarne Herr Berglund
äfven ansåg hädanefter böra upp-
höra.

På derom af ordföranden der-
efter gjord framställning beslöts,att,
för inhemtande af samhällets tan-
kar om saken,såväl Magistra-
tens som beredningsutskottets för-
slag skulle under en månads tid
hos Herr Rådman Widegren hållas
för Stadens innevånare tillgänglige
då de blifva i tillfälle gifva till-
känna sine tankar till gillande
af det ena eller andra förslaget,
-hvarefter frågan skulle inför
Stadsfullmäktige till slutligt afgö-
rande föredragas.

[MARG:Brandvakts-och po-
lisfrågan ytterligare
uppskjuten,samt
beslut om förslagens
framläggning hos Wi-
degren.]

§4.
Motion väcktes af ordföranden om
huruvida Staden ville betala Enke-
fru Nyströms skuld för medika-
menter,som enligt förevisad bok
utgjorde 6 Rdr[riksdaler]56 öre Rmt[riksmynt].Beslut
härom skulle fattas på nästa sam-
manträde.

[MARG:Fråga väckt om un-
derstöd till medikam.
till Fru Nyström.]

§5.
Ordföranden väckte förslag derom
huruvida Staden icke borde lem-
na något bidrag til härvarande Skarp-
skytteförenings kassa,och omnämde,
att Stadsfullmäktige i Nyköping till
nämde Stads Skarpskytteförening skänkt
300 Rdr Rmt.Motionären föreslog
en gåfva af 100 Rdr Rmt,och skul-
le frågan ånyo vid nästa samman-
träde föredragas.

[MARG:Fråga väckt om bi-
drag till Skarpsk.kåren.]

§.6.
Undertecknad betygade sin tacksamhet
till fullmäktige för förtroendet att äf-
ven i år hafva blifvit vald till full-
mäktiges ordförande,men anhöll,att
till biträde erhålla kompetent Sekre-
terare,hvartill han föreslog sin
son Edward eller annan lämplig
person.Härom skulle äfven på nä-
sta sammanträde beslutas.

[MARG:Förslag väckt om
antagande af särskild
Sekreterare hos Stads
fullmäktige.]

§7.
Herr P.Fagerström inlemnade 2:ne
så lydande skrifvelser:

1."Till Herrar Stadsfullmäktige i
i Thorshälla Stad !-Enär Kongl.
Maj:t genom nådigt Bref af den
18 November 1610 tillerkändt Thors-
hälla stad att ej allenast anlägga
en sågqvarn utan äfven flera vatten-
verk der de sig kunna uppsöka lä-
genhet dertill,och då Undertecknade
tror sig finna en sådan lägenhet
vid våre gårdar N:o 28 0ch 29 här i
staden,så få vi hermed ödmjukast
anhålla hos Herrar Stadsfullmäk-
tige att den rättighet som på grund
af ofvan åberopade och herhos i af-
skrift bifogade Nådiga KungaBref
tillerkännes Staden,måtte på oss
såsom Stadens innevånare öfverlå-
tas i afseende å afläggande af vat-
tenverk vid förenämde gårdar,der-
om få Undertecknade ödmjukast an-
hålla,äfven som om protokoll öf-
ver Herrar Stadsfullmäktiges gunst-
benägna utlåtande härutinnan.
Thorshälla den 8 Januari 1866.
/Anders Ericsson/ /P.Fagerström/."

2. "{Afskrift}. Wi Carl Then Nijonde,
med Guds nåde Sveriges Göthes ,Ven-
des,Finnars,Karelers,Lappar,i Nor-
landen,the Kajaners, och Esters o Lif-
land Konung,göre vetterligt åt våre
Undersåtar och Borgare uti Torsillia
Stad,hafva oss underdånigen besökt
och någre klagopunkter ödmjukeligen öf-
vergifvit,som är till thet första,att af
them äro någre hästar till vårt behof
uptagne,såsom ock att en hoop Soldater
hafva uppå någon tid gäst hoos them,
hvilka hästars samt Soldaters gästning
the ödmjukligen begäre,att the matt
afqvittas uti theras uthlagor,tesslikes be-
sväre sig öfver thet landsköp som här
drifves såsom ock att theres skutor blif-
va under tiden tagne under Cronones
forslor till Lifland ödmjukligen be-
gärandes att derföre måtte förskon-
te blifva,och till thet sista begäre
the,att vij them Nådige efterlåta
vele,att the Staden till bästa,måt-
te the uppbygja en Sågqvarn,uppå hvil-
ka punkter Wij them till ett Nådigt
svar thertill hafve gifvit,först hvad the
hästar anlanger,som till vårt behof
uptagne äro,såsom och then gäst-
ning,som the af Soldaterna haft
hafve så äre vi Nådigt tillfreds att
them må efter theres begäran afqvit-
tas uti theras utlagor,till thet an-
dra,hvad thet landsköp,belanger,ther
öfver the sig besväre,så vele vi att
thermed skall hållas efter som stadsla-
gen och privilegierne förmäla,hvilka wij
ingalunda vele förkränkas eller öfverträ-
das skole;therföre skall Fougden här
i Länet vara förpliktad therom att noga
inseende hafva,så att them i så måtto ic-
ke förnär skjer;hvad vidare theras kla-
gan belanger om theras skutor,så hafve
vij och på thet the desto bättre må kun-
na drifva theras handel och vandel nå-
digt efterlåtet,att the sine skutor obehin-
dradt beholla må vi hafve och Nådigst
efterlåtit them till stadens behof bygga
then Sågqvarn,som de begärt hafve ,och
icke allenast en utan ther the kunna
sig upsöka lägenhet,som är icke oss
eller Cronone till skada,så måga the
väl bygga flera-Förbjuds fördenskull
alla the,som för vår skull vele och sko-
le göra och låtha,att the them uti thesse
förbemälte puncter icke något hinder
eller förfång tillfoga,ther hvar och en ve-
the sig efterrätta.Af Eskilstuna den 18
November åhr 1610."
"/Carolus/"
(L.S.)
/And.Bureus/"

"Rätteligen ur den i Rådstufvu Rättens ar-
"kif förvarade handling afskrifvet betygar
Ex officio
/K.Svensson/"

Likheten med den af Herr Borgmästaren
K.Svensson å Embetets vägnar vidime-
rade afskrift af originalhandlingen in-
tyga:Thorshälla den 5 Januari 1866.
/J.F.Skogsberg/
/C.G.Scheler/"

hvilka upplästes.- denna fråga
skulle likaledes vidare på nästa
sammanträde behandlas.

[MARG:Ansökning från
Fagerström och Erics-
son angående vat-
tenverks-anläggning]

§.8.
Herr P.G.Hulin framställde,det
Borgmästaren eskat ett ytterliga-
re ett skåp för arkivet måtte i Rådhussalen
apteras.Äfven denna frå-
ga skulle hvila till ytterligare be-
handling på nästa sammanträde.

[MARG:Förslag om ytterli-
gare ett skåp i Rå-
hussalen för arkivet.]

§.9.
Herr J.M.Törngren,som från sam-
manträdet förfallolöst uteblef,åla-
des att,på grund af 40:de § Kommu-
nallagen,till Stadskassan böta 2 Rdr
Rmt och hvarom utdrag af protokollet
skulle meddelas.

[MARG:Törngren bötfälld.]

§.10.
Herrar Nyström och Setterlund utsågos
att justera protokollet och Herr Berg-
lund till Suppleant.

[MARG:Justerare.]

Dag som ofvan
På Stadsfullmäktiges vägnar:
/Joh,Thermaenius/
Uppläst och rigtigt befunnet betyga:
/O,Setterlund/
/F.O.Nyström/

Den 3 Febr. lemnat till Waktmästaren att utlemnas:
Utdrag af prot. § 2 till Herrar Sundholm,Setterlund,
Berglund,Nyström och Widegren,samt 1 exemplar af Ri-
kets ständers bevillnings-stadga till hvardera.
Utdrag af prot.§. 9 till Herr Törngren.
Uppgift till Magistraten öfver de fattade besluten § § 2 o 3.

Offenteligen uppläst å Rådhuset den 13
Juli 1866 betygar
/C.G. Scheler/
/P,Malmsten/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 27 januari 1866,” Eskilstuna kommun, hämtad 14 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107622.

Personrelationer