Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 26 november 1889

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 26 november 1889

Anmärkning

den 26 Novemb 1889.

Närvarande samtl Ledamöter med
undantag af H:rr Winqvist Hellqvist
och Strengbohm men förklarades samtl
utevaro på anförde skäl icke
böra medföra åläggande af böter.

§160
Att justera protokollet utsågos jemte Ordf
H:rr G A Kindgren och L G Mählberg och skul-
le detta ske Torsdagen den 28 d:s kl 8. f. m. då
detsamma ock kommer att offentligen uppläsas.

§161.
Från Magistraten hade under den 14 October till
Stadsf för dess hörande remitterats Bryggare
C Fr Berglunds den 15 April till Magistraten
ingifnva ansökan det Magistraten måtte hos ve-
derbörande föreslå att här i Staden måtte få
öppnas en serveringslokal, för maltdrycker till
förtäring på stället och sedan denna
skrifvelse föredragits beslöto Stadsf remittera
detsamma till Utskottet för beredning

§162
Stadsbokhållaren Herr F O. Hyfvén hade i skrif-
velse af 18 d:s stäld till Fullm: och ingifven
till Magistraten, anhållit det Stadsf ville på
anförde skäl bevilja löneförhöjning för Stadsbok-
hållaretjensten från och med nästa år med
100 Kronor. Magistraten hade i å skrifvelsen
tecknad resolution tillstyrkt ansökningens bevilja-
de och beslöto Fullm: sedan skrifvelsen föredra-
gits remittera densamma till Berednings Utskottet

§163.
Wal af Stadens Ombud vid instundande
mantalskrifning måste idag företagas hvarför
fullm: beslöto ajournera sitt sammanträde på 5.
min: medan Utskottet sammanträde för förslags
afgifvande. Wid fortsatt sammanträde uppläs-
tes infordrade förslag och valdes i enl härmed
Herr C A Andersson att vara stadens Ombud
vid årets mantals och skattskrifning

§164.
Äfvenledas hade tills idag utsatts val af 4. leda
möter i komitén för städernas Allmänna Bolag
för fast egendom och beslöto Fullm: remittera
detta ärende till Utskottet för inhämtande af dess
yttrande hvadan detta val uppsköts till att kom-
mande sammanträde då Ut:et skall afgifva för-
slag häruti

§165.
Magistratens uti §146 omnännde till Utskottets
remitterade förslag att Stadens Kommunala an-
nonser måtte från och med nästa år införas i
såväl Eskilstuna Tidning som Eskilstuna Posten
hade af Utskottet tillstyrkts och beslöto nu
Fullm: att lemna sitt bifall till förslaget

§166
Herr C Höglunds i §158 omnämde motion
som då hänsjutits till Utskottet för bered-
ning företogs nu, och då D:r Trollén nu af
lemnat en sådan förbindelse som omnämmes
i §140 så hade U:tet tillstyrkt Stadsf att bi-
falla Herr Höglunds motion, hvadan nu
Stadsf: beslöto, {dels} för sin del godtaga den af
Herr Doct: Trollén aflemnade skriftliga för
bindelsen för skötandet af Stadsläkarebefatt-
ningen härstädes dels aflåta skrifvelse till
Magistraten med anhållan att Magistra
ten måtte till Kongl Medicinalstyrelsen
ingifva ansökan om, att förordnande måtte
meddelas Herr D:r J Trollén att intilldess
Ordinarie Läkare kan blifva i vederbörlig
ordning tillsatt här uppehålla Stadsläka-
retjensten, och att rättighet måtte med-
delas samme D:r Trollén att härför få
räkna tjensteår

§167
I enl med Stadsf: i § 157. omnämnde beslut hade
Utskottet föreslagit att det måtte lemnas
Herr K E Andersson i uppdrag att å Stadsf
vägnar hos Jurid: bildad person förfråga sig
och begära utlåtande öfver huruvida Stadsf
lämpligast skulle kunna vidtaga en del önsk-
värde förändringar i den af Herr R Essen upp-
rättade tomtefördelningar å Östra Egoområ-
det, och blef detta Utskottets förslag af Stadsf:
bifallet

§168
Drätselkammaren hade medelst utdrag af dess
protokoll §87. anmält att det lån F H
Stenqvist ur Stadskassan innehar vore upp-
sagdt till inbetalning för så vidt ej räntan
å detsamma nedsättas till 5 % ock remittera
des skrifvelsen till Utskottet

§169.
Genom protokollsutdrag af 20 d:s hade Drät-
selkammaren anmält att de medel som i
årets stat upptagits till Trädplanteringar
icke kunnat bestridt kostnaderna för de arbeten
som varit erforderliga hvarföre Drätselkam-
maren anhöll att Kronor 187.02. måtte af till-
gängliga medel få öfverföras till Trädplan-
teringskassan, jemte under året öfver beräknin-
gen, inkommen Hundskatt af 5 Kronor

Ärendet remitterades till Utskottet

§170
Åt Utskottet lemnades i uppdrag att be-
reda nästkommande års Utgiftes & Inkomst-stat
när densamma ifrån Magistraten inkommit

Åt Utskottet uppdrogs jemväl {att} afge för-
slag till Revisorer af nya Spritbolagets räken-
skaper för det gågna året

{att} föreslå Revisorer af Stadens räkenskaper
för år 1889.

{att} afge förslag till Ledamot i Fattigvårds-
styrelsen efter Pastor G Sjöström

{att} föreslå hvilka skulle väljas till Brandchef
och vice Brandchef samt. i öfvrigt till befäl
vid Stadens sprutor och dess Uppfordringsverk

§171.
På förslag af Herr K E Andersson beslöts
att Extra sammanträde skulle hållas i Dec
{dels} för behandling af 1890 års Utgifts & Inkomst
stat, {dels} andra frågor som måste afgöras fö-
re årets slut, Med bifall till detta förslag
beslöts att lemna Ordf: uppdrag att sam-
mankalla detta extra sammanträde genast ef-
ter det Staten från Magistraten inkommit

§172
Herr K E Anderssons förslag att Stadsf: måtte
besluta att i 1890 års Utgifts & Inkomststat
upptaga det till hyresmedel åt en blifva-
de Apotekare anslagna beloppet af 500 Kron.
enär det möjligen kunde antagas att det fö-
reslagna apoteket komma till stånd under
kommande år men att de medel häraf som
icke komme att under året utgå för det
afsedde ändamålet, reserverades att ingå som
behållning till år 1891.

Förslaget remitterades till Utskottet

§173
Herr K E Andersson föreslog att Stadsf
måtte besluta, att oberoende af det sätt
som förut bestämts för utgående af lån
till Stadsläkare i nästkommande års Utgifts
,och Inkomststat upptaga den till hyresme-
del åt en blifvande Stadsläkare anslagne
summan af 500 Kronor emedan om ordn: Lä-
kare här blir under året tilldsatt hvilket
bör enl de upplysningar Medicinalsty-
relsens Sekretarare lemnat föregos an-
sökan om Apotek det då vore nödvän-
hafva medel till dess aflönande hvilket
ansågs på detta sätt kunna ernås, då ju
Stadsf obehindrat kunna besluta att dessa
medel till fullo kunna utgå oaktadt
Läkaren blir tillsatt först fram på året
och hade man då ju andelen af den till till-
förordnande Läkaren anslagne lönen att fylla
med, och möjligen det lilla som sedan
behöfdes kunde tagas af anslaget till "extra
och oförutsedda utgifter"

Hvad sålunda föreslagits remitterades
till Utskottet

§174.
Ifrån Magistraten inlemnades dess skrif-
velse af 26 Nov d, å, med underrättelsen
att vid den 18 i denna månad inför Magis-
straten företagen uttlottning af tio Stads-
fullmäktige att utträda vid inneva-
rande års slut, följande Stadsfullmäktige
utlottades C Fr Berglund S Winqvist
C Höglund L G Mählberg A J Hagström
K E Andersson P J Petterson C A Streng-
bohm, A Westman och N A Berggrenson
Skifvelsen lades till handlingarne

in fidem

/Ax, Westman/

Justeradt den 28 Nov. 1889.

/G, A, Kindgren/

/L, G, Mälberg/

Offentligen uppläst den 28 Nov. 1889
betyga:

/K, E, Andersson/

/Carl Höglund/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 26 november 1889,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107613.

Personrelationer