Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 26 mars 1889

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 26 mars 1889

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Stads-
fullmäktiges i Torshälla
sammanträde den 26 Mars 1889.

Närvarande: samtliga ledamöter utom Herr
S.Winqvist, som hos Ordf. anmält förhinder,hvid-
ket af fullmäktige godkändes.

§. 36.
Företogs till förnyad behandling det under
§.28 antecknade ärende, hvaröfver af utskottet
infordrats yttrande; och blef, enligt utskottets
hemställan, DK:s begäran om fullmäktiges be-
slut, rörande såväl inköpet af den specificera-
de sprutmaterielen som bemyndigande för DK. att
ofördröjligen bringa nämda beslut till verk-
ställighet, af fullmäktige bifallen.

§. 37.
Företogs till förnyad behandling Herr C.F. Berg-
lunds vid förra sammmanträdet enl. §.33 gjorda
framställning om stadsfullmäktiges bifall till
inrättande här i staden af en
rättighet till försäljning och utskänkning af malt-
drycker. Utskottet, som haft att yttra sig i ä-
rendet, anmäler, att, enligt §.4 mom.2 af Kongl.För-
ordningen angående försäljning af vin och malt-
drycker m.m. den 24 Okt. 1885, sådan ansökan
skall ingifvas till Magistraten, som sedermera inhem-
tar stadsfullmäktiges yttrande i ämnet, hvadan ut-
skottet hemställer, att Herr Berglunds nämda fram-
ställning icke må i ärendets nuvarande skick
till någon fullmäktiges åtgärd föranleda.

Utskottets hemställan bifölls.

§. 38.
Enligt det uppdrag, som vid fullmäktiges
förra sammanträde lemnades H:r Höglund, medde-
lade H:r Höglund den upplysning, att Eskilstuna
Tidnings boktryckeri förklarat sig villigt att till
ett pris af 9 kronor leverera 30 exemplar i bok-
tryck af Magistratens föreläggande förslag till
reglemente för DK:n här i staden. Åt v.ordf. upp-
drogs att med nämda boktryckeri träffa öfver-
enskommelse om anskaffandet, till uppgifvet
pris, af omförmälda tryck.

§. 39.
Herr J.E. Julin yrkade, att stadsfullmäktige måtte
vidtaga åtgärder till upprättande af ny instruk-
tion för sotaren här i staden, enär under senare tid
ofta förekommande soteldar framkallat önskvärd-
heten af, att sotaren må åläggas på eget ansvar
hålla äfven kokugns-och spiselrör uti tillbör-
ligt skick. Ärendet remetterades till utskottet.

§. 40.
Med anmälan att f.Fabr.F. Karlsson denna
dag blifvit försatt i konkurstillstånd och så-
lunda enligt §. 1. mom. 4 af gällande Helsovårds-
stadga ej längre kan vara ledamot i stadens
helsovårdsnämnd, framstälde H:r Borgm. E.Svent-
zer den önskan, att fullmäktige måtte vid nästa
månads-sammanträde företaga val till ledamot
i helsovårdsnämden efter f.Fabr. F. Karlsson.
Åt utskottet uppdrogs att till nästa sammman-
träde inkomma med förslag till sådan ledamot.

§. 41
I egenskap af ordf. i den komite, som enligt
§. 170 för år 1888 blifvit af fullmäktige tillsatt i ända-
mål att utreda frågan om inrättande af apotek
eller medikamentsförråd härstädes, företedde H:r Hög-
lund åtskilliga skrifvelser från bland andra provin-
cialläkaren, af hvilka framginge, att frågan om
inrättande af apotek eller medikamentsförråd här-
städes ej kan lösas med mindre fullmäktige förbin-
da sig å stadens vägnar till vissa uppoffringar,
äfvensom, att det vore för ändamålets vinnande önsk-
värdt, att stadsfullmäktige genom ombud förfråga-
de sig hos Kungl.Medicinalstyrelsens chef, huruvi-
da den ifrågasatta ersättningen af staden åt apoteks-
innehafvaren kan anses skälig, eller huruvida full-
mäktige hafva att derutöfver ikläda sig förbindelser.
Å komitens vägnar yrkade H:r Höglund, att fullmäk-
tige måtte besluta om extra sammanträde i medio
af nästa månad för att såväl pröfva komiterades
då föreliggande fullständiga förslag i ämnet som
ock utse Herr Komminister G.Sjöström i egenskap
af stadsfullmäktiges ordförande att, mot godtgörelse
af stadskassan, vara stadens ombud vid omför-
mälda förfrågningar hos Kongl.Medicinalstyrelsens chef.
Urkande på extra sammanträde bifölls.

§. 42.
Att jemte ordf justera dagens protokoll utsågos
H:rr A.G.Forsman och F.E.Larsson, och skulle detta ske lörda-
gen den 30 Mars kl.1 e.m.In fidem:
/Georg Sjöström/
n.v. Ordförande

Justeradt:
/F,E, Larsson/
/A,G, Forsman/

Offentligen uppläst den 30 Mars, intyga:
/F,E, Larsson/
/John Valter/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 26 mars 1889,” Eskilstuna kommun, hämtad 17 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107612.

Personrelationer