Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 26 oktober 1864

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 26 oktober 1864

Anmärkning

Protokoll fört vid Stadsfull
mäcktiges sammanträde i
Thorshälla den 26 Oktober
1864.

{§1.}
Sedan 17. Ledamöter samlade voro fö-
retogs följande ärender till behand-
ling.

{§2.}
§5, i Fullmäktiges Protokoll af den
14 dennes upplästes, och var af föl
jande innehåll " Fråga väcktes jemn
väl af ordföranden angående Källarmäs
tar Törngrens rättighet, att då han å
auction inropat endast ett utskänknings
ställe, men kändt vore att han såväl i
källarrummen, som i en på hans gård
varande krog, idkar utskänkning, så be
slöts efter röstning, med Stor öfvervigt,
att den sålunda väckta frågan skul
le på nästa Sammanträde föredragas,
och då afgöras huruvida detta förhål
lande af Fullmäcktige opåtaladt
skulle få fortfara, eller i laga ord-
ning beifras-

Härefter upplästes 45. och 48.§:§:
i Kongl förordningen af den 18 Dec
1863, angående vilkoren för försäljning
af bränvin och andra Spirituösa dryc-
er, och hvarefter undertecknad Ordfö-
rande tillkännagaf, det nyssnämn
de 45§. vore emot Källarmästaren
J, M, Törngren i afseende på den sär
skildta krogutskänkningen tillämplig, och tillkänna
gaf derjemte att denna fråga icke Kunde genom
röstning afgöras, då fullmäcktige icke
äga att fatta något beslut, som stod i
strid emot 58,§: i nyssnämnde Kongl
förordning, och uppmanades de som icke
ansågo åtal emot ifrågavarande oord
ning böro göras, nu uppträda som reser
vanter och dervid anföra de skäl, som
kunde vara att andraga, och emot den
na åsigt af ärendets behandling förekom
ingen anmärkning, Härefter anförde Herr
P, Th Sundholm reservation och ansåg,
att då den särskildta utskänknings lokalen är
belägen i Samma gård N:o 51, som Käl-
laren, och anförde derjemte, att i Stockholm
jemnväl höls dylik rörelse äfven i
öfvervåningar, så förmenade Sundholm
att utskänkning i den särskildta Kro-
gen så väl som i källarrummen
kunde få utöfvas, allt under skydd
af en utskänkningsrättighet,som
Källarmästaren Törngren på Auction in
ropat, att i förening med Källarrörelse
idka; Uti denna reservation instämde
Herrar P. Fagerström J, W, Arfström
och L Lindblom; Härefter anmärkte Ord-
föranden, att då Källarmästaren vore
obetaget att såväl i öfre som nedre vå
ningen af källar lokalen i minst 5
särskildta rum verställa servering
af Spirituösa drycker detta antal vore
fullt tillräckligt att innefatta en ut
skänkning, och ifall den ifråga sat-
te särskildta Krogen på gården derjemte skulle
få hållas öppen, så kunde Källarmäs-
taren af samma skäl opåtalt på
gården inrätta än flere utskänknings
ställen och må hända på den ifråga
varande gårdstomten under skydd
af endast en rättighet, idka lika stor eller
större rörelse, än alla öfrige utskänk
ningar som i Staden finnas;- Herr Set-
terlund anförde särskildt, att Stadsfull
mäcktiges beslut af den 22 Juli detta
år, borde anses hafva full Kraft, och
verkan, och då deri förekommer den
särskildta förklaring, att den ut
skänkning som på Auction komme
att upplåtas, i sammanhagn med käl
larrörelsen, icke skulle få sträcka sig
till andra lokaler än källarrummen
så yrkade Setterlund, att detta beslut skul
le stå fast, Häruti instämde Herrar
Norin,och Juhlin, hvarjemte Herr Haglundh
yttrade, att ett utskänkningsställe icke kan
innefatta mer än ett med skänk försedt
rum, hvarifrån all servering skulle ut
gå.

Det af Herr Setterlund åberopade Full
mäcktiges beslut af den 22 sistl Juli var
af följande innehåll "Fullmäcktige anser
att 3:ne utskänkningsställen hvar för sig
på ofentlig auction försäljas, att begagnas
i tre års tid, räknadt från den 1:sta näst
kommande Oktober inberäknad den ut
skänkning som nu idkas i Stadskälla
ren, ty då ingen utskänkningsrätt genom
burskap eller annorledes lagligen blifvit
Källarrörelsen tillerkänd, så bör rättighet
till utskänkning af Spirituösa drycker i Källarrummen
anses vara lika beskaffad som annat
utskänkningsställe, ett minuterings ställe
föreslås att serskildt utropas".

Då kändt och ostridigt är, att Käl-
larmästaren Törngren på auction inro-
pat endast en utskänknings rättig
het, att i förening med källar rörelse id-
ka, och af förestående fullmäcktiges
Beslut af den 22 Juli inhämtas, att
ingen särskild utskänkning åtföljer
källar rörelsen och samma beslut
särskildt bestämmer, att den utskänk
ning som med källarrörelsen skulle för
enas, icke får sträcka sig till andra lo-
kaler än källarrummen, och då den
na åsigt icke af Magistraten eller
Konungens Befallningshafvande blifvit
före auction rubbad, så är och lika o-
stridigt att Källarmästaren Törngren för
utöfning af Bränvins utskänkning, i
den på hans gårdstomt serskildt up
förda kroglokal gjördt sig förfallen till
de böter 45§. i förberörde Kongl
förordning bestämmer och då emot
4 reservanter 13, Ledamöter ibland
Fullmäcktige beslutadt, att den orick
tigt utöfvade bränvins utskänknin
gen skall i laga ordning beifras, så
följer deraf att, förhållandet skall till
allmän åklagare genom utdrag af pro-
tokollet anmälas, och på grund der
af, och med stöd af ofta nämnde
48§: i Kongl. förordning af den
18 Dec 1863. erinras härmed Stadsfiska-
len A, Rulin att fullgöra det ålig
gande, som honom jemlikt 57§ i
nyssberörde Kongl förordning till-
kommer.

{§3.}
Angående det vid sista Samman
trädet väckta förslag; att för Brand-
vakterne anskaffa en vaktstuga så
beslöts, att remitera denna fråga till
Drätselkammaren, som således har
att i detta ärende med förslag inkom
ma, huruvida denna åtgärd anses be
höflig, och huruvida Stadens gård på
Spruthus tomten dertill är tjenlig.

{§4.}
Samtal väcktes jemväl på hvad
sätt 50. årdagen af Sveriges och Norr-
ges förening skulle firas och beslöts
att Fullmäcktige skulle vid Rådhuset
samlas kort före sammanringningen
för att tillsammans bevista gudstjensten,
och anmodades undertecknad ordförande,
att besöka Borgmästaren, för att föreslå
honom och Magistraten, att tillsamman
med fullmäcktige deltaga i prosesionen
till Kyrkan.

{§5.}
Derefter beslöts att minnet af 50.årsdagen af Sverges och
Norges förening den
4. November
skulle för de fattige så inom som
utom fattighuset tillkännagifvas på det
sätt, att StadsCassan skulle till Fattig-
vårdsstyrelsen utbetala 25 R:dr Rmt [Riksdaler Riksmynt]
för att på sätt berörde styrelse för godt
finner, i bland de fattige utdelas.

{§6.}
Härefter öfverlades om huruvida arbete å
verkstäder, och handel i bodarne, skulle
helt och hållet inställas, ofvan berörde
dag, hvarefter beslöts, att fullmäcktige
endast sins emellan skulle hafva sina
verkstäder och butiker stängde

{§7.}
Beslöts, att fullmäcktige skulle på
aftonen af förberörde dag, inställa
sig å Stadskällaren för att intaga en
Sexa, och hvarom inviterings-lista
skulle genom Ordförandens försorg utsän
das, för att i staden och dess granskap
inbjuda, de som voro hugade att i sam
ma sexa deltaga, och skulle härtill på
Subskribenternes bekostnad inbjudas, Kyr-
koherden Fris, Orgelnisten Blomqvist,
Stadsfiskalen Rulin, och Waktmästaren
Malmsten; och de 2:ne Norrmän som
i staden och dess granskap äro
bosatte.

{§8.}
Wid sista sammaträdet, väcktes
motion om det ämne nedanstående §
lyder.
"Utdrag af Protokollet fördt
vid stadsfullmäcktiges sammanträde i
Thorshälla den 14 Oktober 1864. §7.
Herr Setterlund med flere väckte förslag
derom, att så kallade Konstmakare som
på marknader i enskildas gårdar förevi
sar djur, Panoramor, och dylikt, borde
till staden för sin rörelse betala afgift,
hvartill de som under nyss till ända gåg-
ne marknad idkat dylik rörelse vägrat att
erlägga afgift; denna fråga skulle vid
nästa sammanträde föredragas, och
då afgöras huruvida beslut kunde
fattas, att vid början af marknaden
antingen betinga sig afgift för dylik
rörelse, eller och af de sökandes till
ståndshandlingar göra sig förvissad,
om huruvida staden icke äger hin
dra dylika förevisningar, derest
afgift till staden vägras". - och
beslöts, att denna fråga borde remite
ras till Magistraten, för att få ut-
redt huruvida Fullmäcktige utan
hinder af Lag och författningar,
i afseende på resande, konstmaka
res och dermed jemförlig rörelse, kan
fatta ett så beskaffadt beslut,om
beskattning, som vid förslagets
väckande föreslaget är.

{§9.}
Herr Juhlin väckte förslag derom
att flere lycktor borde anskaffas,
för att äfven apteras på öfra gatan,
och väcktes af Ordföranden i samma
riktning förslag derom, att en lyck-
ta borde finnas vid Postkontoret.

Dessa förslag Remiterades till Drät-
selkammaren, att med utlåtande
i ämnet till fullmäcktige inkom-
ma.

{§10.}
Herr P:Fagerström väckte för-
slag derom, att stadens del af ga-
tan emot hans gård N:o 21 bor-
de af staden stensättas, istället för
att med grus underhållas, och re
miterades denna fråga till Drätsel
kammaren, som har att utreda,dels
huruvida staden kan anses skyldig
verkställa berörde stensättning,och
dels om en sådan åtgärd kan i
framtiden för staden medföra fördel
aktigare resultat, och mindre kost-
nader, än att fortfara med grusning;
och bör Drätselkammaren derefter
med utlåtande i ämnet till Fullmäck
tige inkomma.

{§11.}
Genom Waktmästaren inlemnades
Konungens Befallningshafvandes ut-
slag af den 28. sistlidne September, an-
gående bränvinsskatten för inneva
rande år, hvilken handling uppläs-
tes, och skulle förklaring deröfver
vid nästa sammanträde afgifvas.

{§12.}
Herrar Lindblom Lindström och
Hulin utsågos att Justera Protokol-
let.

Dag som ofvan
På stadsfullmäktiges vägnar
/Joh,Thermaenius/

Justeradt och ricktigt befunnit betyga
Thorshälla den 28 Oktober 1864
/P,G,Hulin/
/L,Lindblom/

Protoll aflemnadt d.30 nov. till följande
Till stadsfiskal Rulin utdrag af 2,§,
Till Magistraten af 8§-samt
Till Drätselkammaren af 3,9,§,§, och
Till Fattigvårdsstyrelsen af 5.§.-

Offentligt Uppläst i Rådhuset betyga,Thorshälla
den 6 Nov. 1864,
/J.F.Skogsberg/
/P,Malmsten/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 26 oktober 1864,” Eskilstuna kommun, hämtad 4 mars 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107614.

Personrelationer