Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 26 maj 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 26 maj 1891

Anmärkning

den 26 maj 1891.

Närvarande samtlige ledamö-
ter förutom Herrar C.O.Hell-
qvist, G.A.Kindgren och Sven
Winkvist.

§.81.
Att jemte Ordföranden justera dagens
protokoll utsågos Herrar P.J.Pettersson och
Carl Liden och skulle justering ske den
29 dennes kl.½ 6 e.m.

§ 82.
Ifrån Kommmiterade för Norra Sö-
dermanlands Jernväg hade skrifvelse om
ländt hvarigenom Fullmäktige underrätats
att det af Staden tecknade bidraget till
denna jernväg anses så obetydligt att samt-
lige vid anslaget fästade vilkor ej kunna
efterkommas; Och begäres Stadsfullmäktiges
yttrande huruvida den gjorda teckningen
det oaktat vidhålles.

Med anledning af denna skrifvelse
hade de af Stadsfullmäktige valde komiterade
ansett att något yttrande öfver det af
Groshandlar Liberg gjorde erbjudandet

att emot vissa vilkor medverka till lös-
ningen af jernvägsfrågan; ej behöfde af-
ges enär det af förutnämde skrifvelse
tydligt framgår att inget vidare står

att vinne utöfver hvad i skrifvelsen om-
förmäles, hvarför komiterade endast af-
gifvit skrifvelseförslag Bil. 29 till bemötande af
detta jernvägskomiterades utlåtande, i hvilket
förslag hufvudsakligen anföres att Staden
ej bör under andra förhållanden än de i
Stadsfullmäktiges beslut den 2 October 1890
omförmälde vidhålla den gjorda teck-
ningen.

Sedan dessa skrifvelser upplästs bord-
lades ärendet tills ordinarie samman-
trädet den 29 dennes.

§. 83.
Genom skrifvelse af den 21 Maj detta
år hade Länsstyrelsen anmodat Stads-
fullmäktige att utse Ombud att å Tors-
hälla stads vägnar närvara vid det sam-
manträde som skall hållas å Rådhuset i Eskilstuna
Fredagen den 5 nästkommande Juni kl.1
e.m med de personer och menigheter,
hvilka tecknat aktier för åstadkomman-
de af en jernvägsanläggning från Södertelge
till Eskilstuna och Nyby Bruk med bibana
till Strengnäs, "för bildande af bolag, öf-
verläggning och beslutat om förslag till
bolagsordning, val af interims styrelse m.m."
Stadsfullmäktige uppdrogo med anled-
ning häraf åt Utskottet att till nästa
ordinarie sammanträdet inkomma med
förslag å hvem eller hvilka som anses böra till
Stadens Ombud härvid väljas.

§.84.
I följd af beslutet i §.74 hade Styrel-
sen för Westerås- Torshälla ångbåts aktie
Bolag affordrats förklaring huruvida
den ville ingå på de af Stadsfullmäk-
tige uppstälde vilkor för befrielse från
kontrakterade bestämmelser vid förhyran
det af s.k.vågboden vid Torshälla hamn

Uti erhållet svar erbjuder Bolaget
sig att betala fjolårets hyra med 20
Kronor men bestrider all vidare utgift.

Under diskussionen häröfver anfördes
af Borgmästare G,Åkesson:

Att då Bolaget uraktlåtit att på stad-
gad tid betala fjolårets hyra och ej
heller inom denna tid anmält öfverlå-
telse af eller befrielse ifrån hyresaftalet
så är kontraktet lagenligt från dess sida
förverkadt och Bolaget pligtigt betala {hela}
den kontakterade hyressumman samt den
förhyrda lägenheten genast afträda.

Stadsfullmäktige beslöto inhemta
Utskottets utlåtande huru tvisten
lämpligen anses kunna slitas.

§. 85.
Ordföranden tillkännagaf:

{att} det ifrån Medicinstyrelsens sekre-
terare anländt en skrifvelse med uppgift å
hvilka som sökt apotheket härstädes,

{att} till Stadsfullmäktige genom Magistra-
ten öfverlemnats den karta som upprät-
tats med anledning af Stadsfullmäktiges be-
gäran att få Torshälla kvarn och Holmen
öfverflyttadt till Staden, hvilka båda hand-
lingar bland Bilagorna för året förvaras.

{att} det vore nödvändigt förelaga nytt val
af vice Brandchef i stället för Ingeniör
A.Ingelsson som låtit mantalskrifva
sig på landet.

I sammanhang härmed anmälde Brand-
chefen att samtidigt nytt val måste företagas
till chef för sprutan N:o 3 i.st.f. Herr J.A.
Zetterström som ock låtit mantalsskrifva
sig i landsförsamlingen.
Det uppdrogs åt Brandchefen att till
nästa sammanträde inkomma med förslag
å hvilka som böra till dessa befattningar
utses.

§ 86.
Inlemnades, {dels} ifrån Helsovårds
nämden en skrifvelse med anmälan att
det,vid den 6 dennes af nämden verkstäld
syn, befunnits "att orenlighet såväl
från den ofvanför staden liggande jord-
områden, som ock från ladugårdar,
gödselkistor och dylikt inom staden
ej eger fritt aflopp ned till Tors-
hälla ån " hvarföre nämden," som ej
anser sig kunna ålägga enskilde
gårdsegare hela tungan af denna olägen-
het" velat anmäla detta
med begäran att Stads-
fullmäktige ville vidtaga de på dem
i detta afseende vidkommande at
gärder, {dels} en skrifvelse ifrån
Byggnadsnämnden af följande lydelse:

"Till Stadsfullmäktige i Torshälla!
Sedan Byggnadsnämden med an-
ledning af de missförhållanden, som i-
nom Staden förefinnas med afseende
å vattnets afrinnande från gator och
allmänna platser äfvensom från gårdar
och tomter ned till den genom staden
flytande ån, denna dag företagit syn
till utrönande dels af anledningen till
dessa missförhållanden och dels af
lämpligaste sättet till deras afhjelpande
och dervid inhemtat att vattenflöden så-
väl i stadsdelen vester om ån som i
backsluttningen ned emot bron öster om ån
orsakas af bristen på lämpliga rännstenar
och afloppsdiken, har Byggnads Nämden
under åberopande af §.22 mom 1 i Bygg-
nadsstadgar för rikets städer den 8 maj
1874 och med tillkännagifvande att Bygg-
nadsnämden ej förfogar öfver medel till
anlitande af sakkunnig person för mar-
kens afvägande och upprättande af en för
staden sammanhängande plan för vatt-
nets afledande, härmed skolat anhålla
att stadsfullmäktige ville antingen åt
viss person uppdraga detta arbete, eller
ock genom att till Byggnadsnämden an-
ordna erforderliga penningmedel sätta
Byggnadsnämden i tillfälle att fullgöra
sin i detta hänseende åliggande skyl-
dighet. Torshälla den 19 Maj 1891. på Bygg-
nadsnämdens vägnar - /G.Åkesson./"

Sedan det upplysts att nu endast
vore fråga om undersökning i det
syfte som skrifvelsen afser och att det pen-
ningbelopp som härtill erfordrades kunde
begränsas till 100 Kronor remitterades
ärendet till Drätselkammaren för utrö-
nande af om medel härtill funnes för
året att tillgå.

[MARG:D K]

§.87.
Herr P.Fagerströms i §.16 omnämde moti-
on hade för utrönande af kostnaden för deri
[ovfanmälde] varit remitterad till Drätselkam
maren som i inlemnat uttlåtande yttrar
att sådana arbeten beräknas efter landt
mäteritaxan och att denna taxa & be-
stämmelser är för Drätselkammaren
obekant.

På yrkande af Herr C.A.Andersson
afslogo Stadsfullmäktige Herr Fagerströms
motion.

§.88.
Ordföranden anmälde att han vore
sinnad väcka förslag om nedsättning
i hamnafgifterna för den till staden hö-
rande ångbåten "Carl Gustaf" men ville
afvakta underättelser huru långt man
i dylikt fall gått i Westerås för sam-
ma fartyg, hvadan förslaget intilldess
fick hvila och menades att ett lämp-
ligt årsaccord borde öfverenskommas
att utgå oberoende af antalet resor.

§.89.
Samtlige de frånvarades förhinder
godkändes.

In fidem
/K,E, Andersson/

Justeradt den 29 Maj 1891
/Carl Lidén/
/P.Joh.Pettersson/

Offentligen uppläst den 1 Juni 1891,
betyga
/Carl Höglund/
/C;W;Ståhle/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 26 maj 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 16 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107611.

Personrelationer