Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 26 juni 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 26 juni 1891

Anmärkning

den 26 Juni 1891.


Närvarande samtlige
ledamöter förutom Herrar
C.O.Hellqvist,C.F.Zakrisson
och Sven Winkvist.§.96.½
Att jemte Ordföranden justera dagens
protokoll utsågs Herrar C.A.Andersson
och J.E.Julin och skulle justering ske
Måndagen den 29 dennes.

§.97.a
Uti inkommen berättelse,Bil.34,ha-
de af Stadsfullmäktige utsedde revi-
sorer af Stadens räkenskaper upprättadt
en tablå öfver de särskilda Kassornas
ställning vid 1890 års slut hvaraf synes
angående:

1.{Stadskassan}:
Att tillgångarne utöfver skulderna
utgjorde Kronor 30.048,18

2.{Fattigvårdens Kassa}
Att tillgången vid årets slut utgjorde
Kronor 550.12

3.{Skepparkassan}
Att behållningen till år 1891 utgjorde 2000.

4.{F.H.Ståhles} donation N:o 1.}
att behållningen till 1891 utgjorde Kr.674.34

5.{F.H.Ståhles donation N:o 3 .}
att tillgångarne vid årets slut utgjorde
Kronor 395.64

6.{L.J.Ruths fond.}
att husägarne vid årets slut utgjorde
Kronor 1.500.

7.{Nybohmska fattigfonden}
att tillgångarne vid årets slut utgjorde
Kronor 175.-

8.{Hamnkassefonden}
att behållningen utgjorde Kr.349.54


9.{Trädplanteringskassan}
att behållningen utgjorde Kr.25;30
Revisorerna yttra i sin berättelse
vidare:

"Mot stadskassans räkenskaper,som
äfven i år äro förda med utmärkt reda
och noggrannhet,har ej förekommit skäl
till anmärkning.

Revisorerna anse sig böra derjemte
uttala att de vidhålla sin mening om
nödvändigheten af att "stora bron" för-
säkras mot eldfara"

Med anledning häraf beslöto Stadsfull-
mäktige uppmana Beredningsutskottet att
inkomma med sitt yttrande öfver detta
Revisorernas förslag.

Vidare anföres:

"Mot Fattigvårdens räkenskaper har
ej förekommit skäl till annan anmärk-
ning än att "de från Skepparkassan
reserverade medel Kr. 41.50 icke böra här
upptagas i behållningen till år 1891 utan
upptagas i skepparekassans behållning
till är 1891 äfven om dessa medel ej blifvit
reserverade för att öka fonden. Omförmälde
Kronor 41.50 böra på lämpligt sätt göras
räntebärande. Derest denna revisorernas
mening biträdes af vederbörande skulle
sålunda Fattigkassans behållning till år
1891 utgöra 508 Kr. 62 öre."

Öfver denna anmärkning hade magistra-
ten infordrat vederbörande kassaförval-
tares förklaring hvari yrkas att denna revi-
sorernas anmärkning lemnas utan af-
seende.

Stadsfullmäktiges beslut blef att
låta vid den gjorda afslutningen af
Fattigvårdens räkenskaper bero.

I revisionsberättelsen yttras vidare:
"Mot de särskilda fondernas räkenska-
per har ej förekommit skäl till anmärk-
ning. De af Drätselkammaren och Fattig-
vårdsstyrelsen förvarade och vårdade säker-
hetshandlingar och kontrakt hafva vid
verkstäld granskning befunnits i till-
börligt skick och erbjuda god säker-
het för utlemnade lån och upplåten
nyttjanderätt".

Revisorerna anföra vidare att i
Inventariet till Stadskassan som värde
upptagits Stadens andel af kyrkan,
Klockaregården och småskolehuset,men
syntes af den nu inför Stadsfullmäktige
företedde Inventarieboken att så {icke}
var förhållandet hvadan anmärkningen
förföll.

Revisorerna äro af den meningen att
stadens medel under året kunnat
gjorts mera räntebärande och visades
i upprättad tablå att behållningen
vid åtskilliga månaders utgång under
året varit rätt stor men att det oaktadt
penningauttag ånyo gjorts vid nästa li
kvid ifrån Stadskassan,men anföres det
ej såsom någon anmärkning enär någon
instruktion härutinnan ej förefinnes utan
påvisas endast på det Stadsfullmäktige må för
vederbörande kassaförvaltare utförda nödig
förvaltningsinstruktion .

Sedan Herr Höglund anfört att det
anmärkta vid första påseendet verkligen
kunde synas ega grund men derest
man närmare betraktade saken till
stor del förföll enär dels vissa inkom-
ster ej i vederbörlig tid inflöto,såsom
t.ex. förhållandet var med den ännu oguld-
na hyran för "vågboden" oaktadts densam-
ma såväl som andra inkomster bok-
förts såsom inkommen i laga tid,
dels arvodet för upprepade bud
till och ifrån Bank i Eskilstuna antag-
ligen medförde större förlust
för Stadskassan än nu anmärkte rän-
teförlust hvilken jemförd med fjol-
årets ej uppgick till 20.Kronor så för-
klarade Stadsfullmäktige sig lemna
det af revisorerna omtalade förhållan-
det utan afseende.

I enlighet med revisorernas hemstäl-
lan beslöto Stadsfullmäktige till sist

Att lemna Drätselkammaren och
Fattigvårdsstyrelsen full ansvarsfrihet
för räkenskaper och förvaltning under år
1890.

§.97.
Företogs val af en Landstingsmannens
suppleant för staden och sedan §.§.1.3.7.
8 och 10 af Kungl.förordningen om lands-
ting den 21 mars 1862 upplästs utsågo
Stadsfullmäktige dertill Herr Fabrikör
C.A.Andersson .

Sedan valet förrättadts lemnades be-
svärshänvisning enl. samma Kungl.för-
ordnings 13 §.

§.98.
Wid fortsatt behandling af i §.95 omnämde
ansökning från Styrelsen för ångbåtsaktie
bolaget Westerås-Torshälla beslöto Stads-
fullmäktige efter votering att bifalla den
af ångbåtsbolaget,genom dess verkställande
Direktör,gjorda anhållan att till Stads-
kassan nu erlägga 30. Kronor med hvilka
betalande Bolaget fritages från vidare
kraf på grund af hyreskontraktet den
30 april 1888 hvadan samma kontraktbestämmelser från
båda sidor anses upphäfdt.

Häremot reserverade sig Herr C.Hög-
lund under anförande att Staden här-
vidlag,såsom förhållandena nu gestaltadts
sig,aldraminst kan anses behöfta
göra några eftergifer.

§.99.
Wid fortsatt behandling af i §. 86
omnämde Helsovårds-& Byggnadsnäm-
dens skrifvelse upplästes Drätselkamma-
rens utlåtande " att Staden för när-
varande ej kan anses ega medel till
det föreslagna arbetets utförande;

Det oaktadt beslöto Stadsfullmäktige
på yrkande af Herr C.A.Andersson
att det äskade beloppet Etthundra Kro-
nor skall ställas till Byggnadsnämdens
förfogande och lemnads Nämden i uppdrag
att härför låta lämplig person afväga och upprätta
en för staden sammanhängande plan för
afhjelpande af de olägenheter som om-
nämnas i Helsovårds- & Byggnadsnäm-
dernas skrifvelse af den 11 och 19 Maj
1891.

§100.
Drätselkammarens utlåtande öfver Fabri-
kör F.E.Larssons i §.63 omnämde motion
hade nu inkommit och hemställer Kam-
maren att motionen måtte bifallas på
så sätt att det äskade hyresbidraget ut-
går först från och med den 1 Januari 1892

Stadsfullmäktige beslöto ock att
bifalla den sålunda gjorda
ansökan om 100. Kronors årligt hyres-
bidrag att utgå från och med den 1 Ja-
nuari 1892 och vidare så länge Stads-
barnmorskebefattningen af nämde Fru Caro-
lina Lundberg innehades.

§101.
Tillika med Magistratens resolution
af den 22 dennes hade till Stadsfullmäk-
tige öfverlemnats Torshälla Skolråds skrif-
velse af den 8 Juni 1891 af följande lydel-
se:

Det har kommit till Skolrådets känne-
dom,att grafvården öfver framlidne Råd-
mannen och Apotekaren L.J.Ruth blifvit
föremål för åverkan af okynnige personer
och sedan lång tid befinner sig i förfallet
skick.Enskilda personer inom samhället
hafva förmenat att skolrådet såsom högsta
lokalmyndighet öfver undervisningen bör,
med hänsyn till de betydliga donationer
samme Ruth gjort till förmån för stadens
småskola föranstalta om uppförandet
af ny grafvård öfver denne man som va-
rit samhällets störste välgörare under
detta århundrade. Enär emellertid Skolrå-
det ej har sig anvisade medel,som
lagligen kunna för dylikt ändamål
användas,och dertill kommer,att Kyrko-
stämman saknar laglig befogenhet att
bevilja anslag för uppförande af grafvård
så vill skolrådet för stadsfullmäktige
i Torshälla anmäla önskvärdheten af
att ny grafvård måtte på stadens be-
kostnad uppresas på Rådmannen och
Apothekaren L.J.Ruths graf i Torshälla
gamla kyrkogård och att lämplig inskrift
å vården ger uttryck åt samhällets tack-
samhet mot denne dess välgörare."

Stadsfullmäktige beslöto att remitte-
ra skrifvelsen till sammansatte Kyrko-
och Skolrådet med uppdrag att inkomma
med kostnadsförslag samt om möjligt
illustrationsbref å den af Rådet som
lämplig ansedda vården,samt att
afgifva förslag till inskriften å densamma.

§102
Drätselkammarens Ordförande anmäl-
de att Kammaren ansett Stadens öfre
hamnbrygga kräfva snar reparation,att
kostnaden härför komme att uppgå
till högst 75 Kronor och begärdes Stads-
fullmäktiges medgifvande härtill.

Stadsfullmäktige ajournerade sam-
manträdet på 20 minuter och beslöts
vid fortsatt sammanträde att bifalla
denna Drätselkammarens hemställan.

§.103.
Herr L.G.Mälberg anförde att det
vore nödvändigt att Staden ombestyrde
reparation å så kallade "Andbäcksbron",
öfver Nybyåns utlopp i Torshälla å, enär
olyckshändelser der eljest kunde inträffa
då bron befann sig i ett mycket bräckligt
tillstånd. Sedan det upplysts att kostnaden
härför ej torde komma att öfverstiga 25
Kronor och sedan Fullmäktige ajourne
rat sig på 20 minuter så beslöts vid
fortsatt sammanträde att lemna Drätselkam-
maren i uppdrag att ombestyra den som
nödig ansedda reparationen.

§104.
af de frånvarande skulle endast
Herr C.O.Hellqvist påföras böter för
utevaro med 2.Kronor.

In fidem
/K,E,Andersson/

Justeradt
/J.E.Julin/
/C.A.Andersson/

Offentligen uppläst den 15 Juni 1891,be-
tyga:
/J.E.Julin/
/P.E.Lindström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 26 juni 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 18 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107610.

Personrelationer