Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 26 juni 1888

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 26 juni 1888

Anmärkning

Protokoll hållet vid stadsfull-
mäktiges i Torshälla sammanträde
den 26 Juni 1888.

Närvarande: Samtlige fullmäktige, utom herr J. E. Fagerström
som var af sjukdom förhindrad och herr S. Winqvist
som å kallelselistan tecknat "förhindrad". herr Fager-
ströms förhinder godkändes och skulle herr Winqvists för-
hinder sedermera under sammanträdet pröfvas.

{§.72.}
Efter hvad vid förra sammanträdet blifvit anmäldt, och
enär tjentgöringstiden för senast valde landstingsman för Tors-
hälla Stad vore till ända samt den senast valde supleanten
icke längre eger utöfva rösträtt inom detta valdistrikt, skulle nu
företagas val till en landstingsman med två års tjenstgöringstid
och till en landstingsmannens supleant med ett års tjenstgörings-
tid. Sedan §§ 1. 3. 7, 8, 10 & 13. af Kongl Förordningen om landsting
den 21 Mars 1862 blifvit uppläste, företogs först val till landstingsman
hvarvid genom omröstning med slutna sedlar Komminister G.
Sjöström erhöll sju röster, Fabrikör A, Westman tre röster, fabrikör
K. E. Andersson tre röster, Grosshandlare C Höglund två röster
och Rådman J. M Widegren en röst; dessutom befanns en
valsedel upptaga namnet Ali Andersson, men, alldenstund
i gällande längd å dem, hvilka ega utöfva rösträtt inom
samhället, icke finnes antecknad någon person med detta
namn, blef denna valsedel kasserad. -Och hade Sålunda
stadsfullmäktige till landstingsman för staden under närma-
ste två år utsett komminister G. Sjöström.

Derefter företogs val till landstingsmannens supleant,
hvarvid likaledes genom omröstning med slutna sedlar Gross-
handlare C. Höglund erhöll nio röster, Fabrikör K. E Andersson
fem röster, Fabrikör A Westman två röster och Borgmästare E Swent-
zer en röst; Och hade Stadsfullmäktige sålunda till landstingsman-
nens supleant med tjenstgöringstid under ett år utsett Grosshandlare
C. Höglund.

Sedan valen blifvit förrättade, lemnades besvärshänvisning
enligt §13. i Kongl Förordningen den 21 Mars 1862.

{§73.}
Företogs till fortsatt behandling det under §.61 upptagna ären-
de, hvarvid först ånyo upplästes Fabriksidkaren C A. Anderssons
här i Staden till Konungens Befallningsh:de i länet den 30 sistlidne
April ingifne besvärsskrifvelse, hvaröfver infordrats Stadsfullmäk-
tiges förklaring och derefter utskottets förslag till sådan förklaring.
Och blef nu utskottets förslag af fullmäktige utan anmärkning
gilladt och antaget.

[MARG:MAG.]

{§74.}
Wid fortsatt behandling af det i §55. upptagne ärende, hvar-
öfver utskottet sig yttrat, beslöts, att, enär genom föreningshandlingen
af den 5 Juni 1868, delegarne i det s.k. Östra skifteslaget förbundit sig
att underhålla de inom Skifteslaget befintliga vägar och således den
af herr Julin ifrågasatta vägförbättringen ej åligger Staden i sin helhet,
herr Julins förslag ej föranleder till någon fullmäktiges åtgärd.

{§75.}
Företogs till förnyad behandling helsovårdsnämndens, i anled-
ning af skrifvelse från Provinsialläkaren Doktor Mossberg gjor-
da hemställan, det stadens barnmorska må ega att på Stadens
bekostnad från Apotheket erhålla Så mycket renad karbolsyra,
Som vid förlossningar inom Staden erfordras. -Utskottet, till hvil-
ket ärendet remitterats, hade hemställt, det fullmäktige må på
det Sätt bifalla den gjorda framställningen, att Stadens barnmorska
eger att tillsvidare och vid hvarje Års utgång mot qvitto och Speci-
fation uppbära ersättning för den renade Karbolsyra hon un-
der Året förbrukat vid obemedlade qvinnors förlossningar inom
Staden; Vid föredragning häraf yrkades af herr Höglund bifall
till utskottets hemställan med den ändring att ordet obemedlade
utgår; men blef utskottets hemställan i oförändrat skick bifallen.

[MARG:M.]

{§.76.}
A. G. Fredrikssons från Råby i §.64. omförmälde ansökning
blef på af utskottet anfördt skäl förklarad hvilande.

{§77.}
Åt utskottet hade vid förre Sammanträdet uppdragits
att inkomma med yttrande, Såväl huru Ansökning om upp-
låtelse af byggnadsplats å Stadens område bör för framtiden
ingifvas, som ock hvem det tillkommer att, sedan ansökningen
beviljats, utfärda tomtebref. I enlighet med den mening, som ut-
skottet uttalat, beslöts att dylik ansökning, bör, stäld till fullmäk-
tige ingifvas till Magistraten samt af denna myndighet remitte
ras till fullmäktige, som, derest ansökningen bifalles, anmodar
drätselkammaren att utfärda tomtebref.

[MARG:Mag.]

{§78.}
Wid fortsatt behandling af det under §66. upptagna
Ärende, hvaröfver utskottet haft att yttra Sig, upplästes utskot-
tets hemställan och fattade Fullmäktige i enlighet dermed
det beslut, att herr Anderssons skrifvelse af den 29 sistlidne Maj
icke föranleder annan fullmäktiges åtgärd, än att åt drätselkamma-
ren uppdrages att med Fullmäktiges myndighet vidtaga de laga
åtgärder mot herr Andersson, hvilka i anledning af den i
skrifvelsen nämnde afverkning erfordras för att bevaka och
iakttaga Stadens rätt och fördel.

[MARG:Mag.]

{§.79.}
Föredrogs ånyo herr K E. Anderssons under §68 upptag-
ne motion och blef densamma, enligt utskottets tillstyrkan,
af fullmäktige bifallen.

[MARG:Mag.]

{§80.}
Wid fortsatt behandling af det under §67. upptagne
ärende, som varit till utskottet för beredning öfverlemnadt,
upplästes dels utskottets hemställan, att, enär utskottet anser
tvifvelaktigt, huruvida ärendet ligger inom fullmäktiges befogenhet herr
Strengbohms förfrågan rörande erbjudet köp af Holmen,
ej må till någon fullmäktiges åtgärd föranleda, och dels en
af herr Strengbohm upprättad kalkyl öfver fördelarne för Sta-
den af nu föreslagna köp.

Herr L. F. Berglund yrkade att fullmäktige måtte besluta
att uppskjuta behandlingen af detta Ärende och tillsätta en
komité, bestående af 4 personer med uppdrag, att såväl
hos vederbörande göra sig underrättad om, huruvida Stadsfull-
mäktige ega att fatta beslut om nu ifrågasatt köp, som ock, der-
est laga hinder för sådan åtgärd ej möter, till fullmäktige inkomma
med, såvidt möjligt, fullständig utredning af detta ärende.

Hvad af herr Berglund yrkats blef af fullmäktige bifallet.
Till ledamöter i den så beslutade Komitén utsågos Herrar C. Hög-
lund, C. A Andersson, S. Winqvist och C. A. Strengbohm.

{§81.}
Begärde Borgmästaren Swentzer fullmäktiges yttrande, huru
numera förfaras bör i fråga om utlemnande af tomtebref å
sådane byggnadsplatser å det s.k. Östra området, hvilka Ma-
gistraten förut utlemnat åt enskilda till bebyggande, men hvil-
ka ej ännu voro bebyggda, Fullmäktige biträdde Borgmästarens
mening, att Magistraten fortfarande eger att utlemna sådant
tomtebref.[MARG: Angående
tomtebrefs
utlemnande
Mag.]


{§82.}
Alldenstund herr S. Winqvist ej hos Ordföranden anmält, af
hvad slag hans hinder för deltagande i detta sammanträde vore
och det nu upplystes, att han under sammanträdet varit syn-
lig å Stadens Stora gata, skulle honom påföras böter i enlighet
med §40. af Kongl förordningen om kommunalstyrelse i Stad
den 21 Mars 1862.

[MARG: {Böter}]

{§83.}
Åt Herrar K. E. Andersson och C. A Strengbohm uppdrogs att
jemte Ordföranden justera detta protokoll, hvilket skulle ske å Rådhu-
set nästa fredag kl ett eftm., hvarefter protokollet offentligen
skall uppläses dersammastädes Måndagen den 2 Juli kl 1/2 till ett eftm.

{§84.}
Föredrogs en från byggnadsnämnden inkommen skrifvel-
se med hemställan, det fullmäktige måtte tillsvidare och intilldess.
ny karta öfver det s.k. Östra området blifvit af landtmätare
upprättad, icke utlemna plats derstädes till bebyggande.
Skrifvelsen lades till handlingarne.

{§85.}
Föredrogs en från Fattigvårdsstyrelsen inkommen skrif-
velse med anmälan, att Styrelsen för sin del önskade,
att frågan om anbringande af en CementKista under
Fattighusets afträde finge tills vidare hvila, i afvaktan
på Fullmäktiges besluts rörande ifrågasatt antagande af renhåll-
ningsentrepenör. Skrifvelsen lades till handlingarne.

In fidem
/Georg Sjöström/

Justerat den 29 Juni 1888
/K, E, Andersson,/
/C; A; Strengbohm/

År 1888 den 2 Juli blef detta protokoll offentligen uppläst å Råd-
huset härstädes; intygas af
/F. O. Hyvén./
/A, G, Larsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 26 juni 1888,” Eskilstuna kommun, hämtad 20 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107609.

Personrelationer