Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 25 januari 1864

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 25 januari 1864

Anmärkning

Protokoll hållet med Stadsfullmäk-
tige i Thorshälla,den 25 Januari
1864.

{§1.}
Det från Magistraten ankomne Regle-
mente för Drätselkammaren uppläs-
tes,och skulle vid nästa sammanträ-
de ytterligare föredragas.

{§2.}
Fabrikör Bergström anmälde,det han
i Skogsstyrelsen ville qvarstå endast som
ledamot,hvarföre Herr C.F.Blomberg
blef anmodad,att sammankalla ledamöter-
ne för val af ordförande,inom samma sty-
relse.

{§3.}
Efter anmälan af Herr Rådman Collijn
beslutades,att den i förra Protokollet
utsatte betalningstid i September månad
nu framflyttades till den 12:te nästkom-
mande April,då äfwen den för ståndens
nedtagning bestämde summa skall betalas.

{§4.}
Angående Herr Berglunds gjorda fram
ställning, om nedsättning i Hamnpenin
gar för förlidne året,så medgafs ingen
förändring uti det derom fattade be-
slutet,och bestämdes hans Hamn-
penningar för innevarande år till
25R:dr[Riksdaler]R:mt[Riksmynt].

{§5.}
För Ångbåtar, skulle betalas för hvarje
resa i likhet med förra året,och uppbä
ras af Hamnfogden,som för alla inflytan
de medel skall hafva skyldighet att en
gång i hvarje månad för StadsCassören
redovisa och betala,hvad som influtit;
hans lön och arfvode skulle vid nästa
sammanträde bestämmas.

{§6.}
Beslöts,att sådane Marknadssökan
de som hafva egne stånd ,skulle i plats
penningar betala 25% högre afgift än
för de som begagna stadens stånd.

{§7.}
Angående utställning af bord och
ställningar,för att under marknader be-
gagnas af minuthandlare,så ansåg fler
talet af Fullmäktige;att staden borde va
ra berättigad utställa sådane bord äfven
å någon viss del å gatan vid de till
torget angränsande gårdar,dock så att
trafiken icke derigenom hindrades.det-
ta omdöme gjorde sig gällande på den
grund,att gata icke är gårdsägares ägen
dom,och derföre borde hänföras till
stadens öppna och allmänna platser,och att det
derjemte icke borde tillkomma den ena
gårdsägaren och tillfälligt beskatta sin
gata,då ett sådant förfarande vore för
en från torget aflägse boende omöjligt,
Det enda undantag som härifrån gjor
des, var för i staden [bosatte]handlandes saltlårar samt
för Kopparslagare och Krukmakare el
ler andra handtverkare,som kunna
hafva så beskaffade waror,att de på
öppen plats kunde utställas,och skul-
le alla dessa från afgift befrias.

Häremot reserverade sig Fa-
brikören P:Fagerström och påstod,
att gata vore gårdens egendom och
således borde af gårdsägarne dispone-
ras.

Sedan ämnet således blifwit
diskuteradt, så beslöts,att frågan skul-
le remitteras till Magistraten,hvars
utlåtande skulle infordrass och före
dragas innan något beslut kunde
fattas.

[MARG:]Inom stadens bosatte
Handlare
och handt
verkare

{§8.}
Wise Ordföranden Slussinspektoren
Haglund,inlämnade ett skriftligt an
förande ,angående nedläggande af rå-
gångstvisten emellan Thorshälla qvarnä-
gare och Thorshälla Stad,och hvaröfver
utlåtande skulle vid nästa sammanträ-
de afgifwas.

Skeppar Söderström som efter hvad
Waktmästaren upplyste blifvit med kal-
lelse till sammanträdet träffad,och ic
ke derefter anmäldt laga hinder,skulle
vid nästa sammanträde anmälas såsom
förfallen till 2R:dr R:mt böter för ute
blifwande,hvarom fullmäktige särskildt
skulle höras.

Herrar, Blomberg och Lindström ut
sågos att justera protokollet-
som Handlanden Lindström var
af sjukdom hindrad att Justera Pro-
tokollet,så blef Herr L Lindblom
tillkallad att i Justeringen deltaga /Joh,Thermaenius/

Justeradt och riktigt befun
net betygas Joh,Thermaenius

Thorshälla den 28 Januari 1864.
/C,F,Blomberg/
/L;Lindblom/

Ofenteligen uppläst i Thorshälla Rådhus betyga
Thorshälla den 1 februari 1864
/C,W,Ericsson/
/L,G,Mälberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 25 januari 1864,” Eskilstuna kommun, hämtad 23 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107598.

Personrelationer