Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 25 augusti 1893

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 25 augusti 1893

Anmärkning

{Den 25 Aug.1893.}

Närvarande: samtlige leda-
möter förutom H:rr Mälberg,
Danielsson och Hallenius.

{§: 155}
Att jemte Ordföranden justera detta proto-
koll utsågos H:rr Ståhle och Frigge.

{§: 115}
Ordföranden anmälde,att Rekarne hushåll-
ningsgille på förekommen anledning uppdra-
git åt honom (Bil.29.) att hos Stadsfullmäktige göra
framställning, att Torshälla stad må besluta
för sin del utgå såsom delegare i "Öster- och
Vester-Rekarne Häraders samt Torshälla stads
Sparbank" och dervid tillika angifva under
hvilka vilkor ett sådant utbrytande må ske.

I anledning af hvad sålunda förekom-
mit och då ärendet kräfde en omsorgsfull
utredning beslöto Stadsfullmäktige öfverlem-
na denna utredning åt en kommitté; och ut-
sågos till ledamöter i denna kommitté H:rr
Borgmästaren A.Edsberg,Komministern G.
Sjöström och Fabrikören K.E.Andersson, den
sistnämnde sammankallande.

{§: 117}
Genom resolution d.14 dennes (Bil.30) har Ma-
gistraten infordrat Stadsfullmäktiges yttrande
öfver Nattpoliserna C.E.Hellbergs och O.Lars-
sons hos Magistraten gjorde anhållan om
löneförhöjning med 25 Kr.åt hvardera för tjenst-
göring under månaderna Oktober-April. Ären-
det remitterades till Drätselkammaren,som

{Den 25 Aug.1893.}

anmodas inkomma till Stadsfullmäktige med
betänkande i ämnet.

{§: 118}
Genom resolution den 8 dennes har Landshöf-
dingeembetet i länet infordrat förklaring af Stads-
fullmäktige i Torshälla i anledning af Sven
Svenssons, C.E.Hellbergs m.fl. underdåniga be-
svär emot K.B:s i Södermanlands län utslag den
11 Juli 1893 angående utsträckt utskänkningstid
för Torshälla nya utskänkningsbolag.

Ärendet remitterades till utskottet med begä-
ran om förslag till underdånig infordrad
förklaring.

{§: 119}
Sedan genom Postmästaren F.Lindqvisters
den 6 dennes timade dödliga frånfälle en
plats bland Stadsfullmäktige blifvit ledig,
skulle anmälan härom göras hos Magistra-
ten med anhållan om nytt val till Stads-
fullmäktige efter förutnämnda Lindqvister,
hvars tjenstgöringstid skulle hafva utlupit
vid slutet af år 1895.

{§: 120}
I skrifvelse af den 24 dennes (Bil.31) lemnar Ma-
gistraten Stadsfullmäktige tillfälle att yttra
sig i anledning af Länsstyrelsens i Ny-
köping förfrågan,huruvida vederbörande
kunna vara villiga eller skyldiga att från
stadsarkivet åt statens vård öfverlemna
sina äldre handlingar och till hvilket om-
fång. Ärendet remitterades till utskottet
med begäran om dess betänkande i ämnet.

{Den 25 Aug.1893.}

{§: 121}
Sedan Stadsfullmäktige den 30 maj 1890 beslu-
tat,att den af Kom.Landtmätaren R.Essén upp-
rättade karta,innefattande förslag till stadsplan
m.m. å det till bebyggande afsedda området öster om
staden, hvilket benämnes Oxbacken, icke skulle i oför-
ändradt skick till antagande godkännas,och sedan
mot detta beslut anförda besvär blifvit af vederböran-
de underkända,så hafva Stadsfullmäktige låtit
anstå med ifrågasatta förändringar af samma
karta i afvaktan på K.Maj:ts utslag på under-
dåniga besvär öfver Magistratens i Torshälla ut-
slag den 16 Juni 1890,hvarigenom vägrats af Es-
sen begärd fastställelse å egoutbytena mellan Sta-
dens jord och enskilda,hvilka egoutbyten verk-
ställts genom förättning i sammanhang med
upprättandet af förutnämnda karta.K.Maj:ts ut-
slag den 30 Nov.1891 dömer,att, då ifrågavarande
förrättning icke afsåge sådana egoutbyten,som
utgöra föremål för pröfning och fastställelse i den
ordning 136 §. Skriftesstadgan föreskrifver,ändring
ej göres i öfverklagade utslaget.

På grund af hvarjehanda omständigheter har
under tiden efter d.30 Nov.1891 frågan om förän-
dringar af nämnda karta ej blifvit föremål
för Stadsfullmäktiges behandling,ehuru man
insett behofvet för samhället såväl som för respek-
tive tomtegare,att en karta och plan öfver angif-
na område blir med snaraste vederbörligen god-
känd och faststäld.För att tillmötesgå detta be-
hof har Ordf. upptagit å föredragningslistan för
detta sammanträde bland annat "fråga om för-

{Den 25 Aug.1893}

ändringar å upprättad plan öfver Östra området."

Under diskussionen öfver denna fråga yrkades
nu

af H:r Höglund: att Stadsfullmäktige med fasthållan-
de af sitt den 28 Mars 1890 fattade och sedermera
icke öfverklagade beslut,måtte tillsätta en kommit-
te som erhåller i uppdrag att sammankalla
samtliga tomtinnehafvare å Öster,granska deras
upplåtelsehandlingar och tomtkartor,inhämta
deras anmärkningar emot tomtfördelningen,göra
jemförelser med kommittén tillhandahållna
grundkartor,samt på grund af detta uppsätta
utlåtande till Stadsfullmäktige,huru uppkomna
tvister emot den skedda tomtfördelningen rät-
tast anses kunna lösas;

af H:r P.E.Petersson: att enär i förevarande sak sta-
den vore att betrakta såsom part gentemot samt-
liga tomtinnehafvare å Öster,Stadsfullmäktige
måtte besluta att för sin del öfverlemna ärendet
åt skiljedomstol eller s.k.kompromiss; och

af H:r Kling: att Stadsfullmäktige måtte för sin
del godkänna H:r Essén förevarande karta i
oförändradt skick.

Sedan diskussionen förklarats slutad,på-
minte Ordf., att Stadsfullmäktige vid trenne
särskilda tillfällen och senast den 30 Maj 1890 be-
slutat, att H:r Esséns omförmälda karta icke
skulle i oförändrat skick till antagande god-
kännas,på grund hvaraf,och då enligt föredrag-
ningslistan nu föreligger till behandling "fråga
om {förändringar} å upprättad plan öfver Östra
området," Ordf förklarade sig förhindrad gifva propo-

{Den 25 Aug. 1893.}

sition på bifall till H:r Klings nämnda yrkande;på
förfrågan biträdde Stadsfullmäktige denna mening.

Sedan Ordf. derefter gifvit proposition på bifall
till hvardera af de återstående tvenne yrkandena och
förklarat sig hafva funnit,att Stadsfullmäktige bi-
fallit H:r Höglunds yrkande,begärdes votering,som
efter justerad voteringsproposition förrättades och ut-
föll så,att 9 röster tillföllo H:r Höglunds och 2
röster H:r Peterssons yrkande, hvadan Stadsfull-
mäktige bifallit H:r Höglunds förutnämnda
yrkande.

Mot Stadsfullmäktiges nu fattade beslut an-
mälde H:r C.A.Andersson sin reservation,emedan
han skulle hafva,innan diskussionen förklarats
afslutad,yrkat,att H:r Esséns omförmälda karta
måtte i oförändradt skick af Stadsfullmäktige
godkännas,hvilket yrkande Ordf.dock ej hade
framställt för Stadsfullmäktige till antagande.

I anledning af denna reservation förklarade
Ordf., att H:r Anderssons yrkande gjordes först vid
justering af voteringspropositionen.

Val till ledamöter i den nu beslutade kom-
mittén skall företagas vid ett kommande
sammanträde.

{§: 122}
De frånvarandes förhinder godkändes.

In fidem
/K,E,Andersson/

Justeradt
/C,W,Ståhle/
/L;Frigge/

Offentligen uppläst den 12 Sept.1893 betyga
/C,W,Ståhle/
/L;Frigge/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 25 augusti 1893,” Eskilstuna kommun, hämtad 15 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107597.

Personrelationer